Cnosti a neresti

Miernosť, hnev a odpustenie

Jediný Boh ustanovil spoločenstvo muslimov stredným umierneným spoločenstvom. Čo to znamená? Ako ľudia oddaní do vôle Alláha, sa máme snažiť byť rozvážnymi a umiernenými. Nemáme dovoliť hnevu, aby zvíťazil nad našim rozumom. Nemáme nechať emócie zatemniť náš úsudok. Nemáme nechať nespravodlivosť bez trestu, ale ani naopak nemáme sa hrať na prísnych sudcov. ...

Ohováranie v Koráne

Pojem ohováranie ako neresť # Pod pojmom ohováranie sa v slovenskom zákone rozumie: oznamovanie nepravdivých údajov, ktoré spôsobia poškodenie dobrého mena alebo ohrozia vážnosť spoluobčana, poškodia ho v zamestnaní, podnikaní, narušia jeho rodinné vzťahy alebo mu spôsobia inú vážnu ujmu. ...

Pravdovravnosť vs. klamstvo

Pravdovravnosť vs. klamstvo # Pravdovravnosť je v islame považovaná za jednu z vysoko cenených cností. Klamstvo je považované za neresť - nespravodlivé konanie. Klamstvá vymýšľajú len tí, ktorí neveria v znamenia Božie. A to sú tí klamári. (Korán, 16:105) ...