Ohováranie v Koráne

Ohováranie v Koráne

Pojem ohováranie ako neresť #

Pod pojmom ohováranie sa v slovenskom zákone rozumie: oznamovanie nepravdivých údajov, ktoré spôsobia poškodenie dobrého mena alebo ohrozia vážnosť spoluobčana, poškodia ho v zamestnaní, podnikaní, narušia jeho rodinné vzťahy alebo mu spôsobia inú vážnu ujmu.

Ohováranie a osočovanie nepredstavuje len nepríjemný spoločenský jav, ale môže závažným spôsobom zasiahnuť do našich práv. Na Slovensku môže byť ohováranie posúdené a pokutované ako priestupok voči občianskemu spolunažívaniu, vo vážnejších prípadoch môže byť posudzované ako trestný čin (s možnosťou odňatia slobody na 2 roky).

Ohováranie sa vrámci určitého vymedzenia pojmov môže deliť na:

  • a.) osočovanie - šírenie nepravdivých informácií /klebiet/ o inej osobe (najhoršia forma ohovárania)

  • b.) ohováranie - šírenie informácií o inej osobe, ktoré by si daná osoba nepriala, aby boli šírené. Tento typ rečí môže viesť k vygradovaniu manželských hádok, rozvratu kamarátstiev kvôli narušenie dôvery..

Čo ohováranie nie je? #

Ak sme svedkami trestného činu: napríklad počujeme ako muž týra ženu (alebo naopak), alebo vidíme nasadnúť opitého suseda za volant auta, tak je na mieste o tomto konaní upovedomiť Políciu SR, alebo inú osobu, ktorá dotyčnému dohovorí. V takýchto prípadoch nejde o ohováranie, ale o pomoc s cieľom predídenia trestnému/zlému činu, o oznámenie pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany obyvateľstva. Úmysel tohto činu pri zaistení pomoci nie je ohováranie, ale úprimná pomoc inému človeku alebo spoločnosti.

Rovnako tak nie je ohováraním rozhovor o vlastných manželských problémoch s psychológom/poradcom v manželskej poradni/terapeutom, ak máme úmysel tieto problémy úprimne spravodlivo zanalyzovať a spravodlivo (nie subjektívne jednostranne) vyriešiť. Vtedy je možné zapojiť do riešenia problému i niekoho nezávislého z mužovej alebo ženinej strany, kto skutočne bude mať úmysel spravodlivo pomôcť, nie rozniesť informáciu (či už teraz, alebo v budúcnosti). Ak takáto pomoc nepostačuje, riešením môže byť manželská poradňa, terapia. Za ohováranie je takýto rozhovor (o manželských problémoch) považovaný iba v prípade, že nemáme záujem tieto problémy spravodlivo riešiť a našim úmyslom je iba sa posťažovať na toho druhého.

Výzva Koránu k správnemu správaniu sa #

Ohováranie a osočovanie spôsobuje v spoločnosti nemalé problémy. Boh nás i preto vyzýva, aby sme sa vyhýbali takémuto konaniu. Upozorňuje nás, že vytváranie a šírenie domnienok a nepravdivých, alebo polopravdivých informácií je prvým spúšťačom lavíny hriechov vrámci spoločnosti:

Vy, ktorí ste uverili, vyhýbajte sa veľkej časti domnienok, pretože niektoré domnienky sú základom pre hriech. Nešpehujte a neohovárajte jeden druhého. (Korán, 49:12)

A nemiešajte pravdu s nepravdou a nezamlčujte pravdu a pritom viete. (Korán, 2:42)

Ohováranie v islame, Korán

Trest za ohováranie #

Pre všetky negatívne dopady ohovárania a osočovania nás Boh vystríha pred týmto konaním trestom znehodnotenia svojich dobrých skutkov:

Beda každému, kto ohovára a tupí. (Korán, 104:1)

Vy, ktorí ste uverili, nečiňte neplatnými svoje milodary narážkami a ubližovaním (voči tým, ktorým ste ich poskytli, ohováraním a zhadzovaním ich pred ľuďmi).. (Korán, 2:264)

Ak niekto vážne narušuje fungovanie manželstva, základnej bunky spoločnosti, šírením klamlivých správ, ktoré môžu spôsobiť rozvrat manželstva, má mu byť udelený fyzický trest v živote terajšom (život najnižší) alebo mu hrozí trest v živote poslednom:

Tí, ktorí obviňujú z mimomanželského pohlavného styku počestné ženy a potom by nepriviedli štyroch svedkov, tých zbičujte osemdesiatimi údermi bičom a neprijmite od nich už nikdy žiadne svedectvo. To sú tí spurní. (Korán, 24:4)

Tí, ktorí krivo obviňujú z mimomanželského pohlavného styku počestné, nič si nevšímajúce veriace ženy, tí budú prekliati v živote najnižšom a v živote poslednom a dostane sa im trápenie obrovské. (Korán, 24:23)

V deň, keď budú o nich svedčiť ich jazyky, ruky a nohy, o tom, čo konali, V ten deň im Boh pravdivo odplatí, čo im po pravde náleží a budú vedieť, že Boh, On je pravda zjavná. (Korán 24:24-25)

Rovnako tak sa máme vyhýbať tomu, aby sme označovali ľudí, ktorí sa nám zdravia pozdravom mieru, ako neveriacich, pretože len Boh skutočne pozná, či sú alebo nie sú veriaci - my ich môžeme týmto ohovoriť neprávom:

Vy, ktorí ste uverili, ak by ste cestovali kvôli ceste, ktorú Boh určil, tak si všetko ujasnite a nehovorte tomu, kto vás mierom zdraví: „Nie si veriaci“, sledujúc tým prospech života najnižšieho.

Ako sa vyhnúť šíreniu klebiet? #

Boh nám v Koráne dáva návod na to, ako sa vyhnúť šíreniu osočovania, klebiet a ohovárania. Nemáme to opakovať ďalej. Nemáme poslúchať ľuďí, ktorí takto konajú:

Neposlúchaj každého prisahajúceho poníženého. Klebetníka, ohovárača. (Korán, 68:10-11)

..a hovorte s ľuďmi dobre.. (Korán, 83:2)

Vy, ktorí ste uverili, bojte sa Boha a hovorte slová správne. (Korán, 33:70)