Pojmy: kafír, muslim, muširk, Ľudia knihy

Pojmy: kafír, muslim, muširk, Ľudia knihy

Pojmy: kafír, muslim, muširk, Ľudia knihy #

Mnoho nemuslimov si myslí, že ak muslim vysloví slovo “kafír”, znamená to, že hovorí o všetkých neveriacich, inovercoch a dokonca i o všetkých kresťanoch a Židoch. V skutočnosti je to ale úplne inak. Nižšie si vysvetlíme akými pojmami je možné označiť určité skupiny veriacich a neveriacich, ako sa tieto pojmy odlišujú a čo znamenajú.

Neveriaci #

Neveriaci sa delia na:

  • neveriacich, ktorí poznajú pravdu o Bohu ale odmietajú vieru - kafír
  • tých, ktorí nepoznajú pravdu, ale neveria v existenciu Boha - ateista

a.) kafír #

Kafír - je označenie odvodené od slova kufr. Kufr znamená odmietnutie niečoho, o čom má dotyčná osoba vedomosť, plné presvedčenie. Kafír je osoba, ktorá dostala plné poznanie pravdy o Bohu, ale i tak sa rozhodla z vlastnej slobodnej vôle nenasledovať Božie príkazy a konala proti Bohu. Je to veriaci človek, ktorý nesúhlasí s dodržovaním toho, čo od Neho Boh chce a ide preto priamo proti Božím príkazom. Príkladom kafíra je Satan.

Povedal (Boh): „Vyjdi von z nej (Satan) opovrhnutý a zavrhnutý. Tými z nich, ktorí ťa budú nasledovať, vami všetkými peklo naplním“. (Korán, 7:18)

b.) ten, kto neverí, že Boh existuje (ateista) #

A až k tebe prídu, aby sa s tebou sporili, tí, ktorí odmietli veriť, povedia: „To sú len historky starobylých“. Oni ho pritom zakazujú ostatným a sami sa mu vyhýbajú. Do záhuby sami seba tým vrhajú, ale pritom necítia. Keby si videl, keď budú postavení pred oheň a povedia: „Keby nám len bolo umožnené vrátiť sa, aby sme už znamenia nášho Pána za lož neoznačovali a aby sme patrili medzi veriacich“. (Korán, 6:25-27)

Veriaci = mumin #

Veriaci sa v Koráne označuje pojmom mumin. Veriaci sa delia na:

  • správne usmernených oddaných Jedinému Bohu - muslim
  • muširk = modloslužbník, polyteista
  • Ľudí Knihy (s čiastočným poznaním o Bohu - podľa toho sú to buď monoteistickí muslimovia alebo mudloslužobníci)
  • hriešnikov - fasiq, fajir
  • pokrytcov munafiq

a.) muslim #

muslim = veriaci v Jediného Boha, Bohu oddaný, oddaný do vôle Božej

Abrahám nikdy nebol židom a ani kresťanom, ale bol Bohu verný, bol muslimom a nepatril medzi tých, ktorí k Bohu pridružovali. (Korán, 3:67)

b.) muširk = modloslužbník #

Muširk = polyteista, modloslužobník, ten, kto pridružuje k Bohu. Muširk je každý kto uctieva niečo iné než Jedného Jediného Boha. Patria tu teda aj kresťania uctievajúci trojicu alebo “svätých”, rovnako tak hinduisti, ale i muslimovia (kultúrni), ktorí veria v moc ochranných amuletov (miesto/popri moci Božej). Viac o typoch modloslužby nájdete v sekcii Pridružovanie k Bohu (širk, modloslužba).

Boh neodpustí, ak by bolo k Nemu čokoľvek pridružené a odpustí mimo toho, komu chce. A kto k Bohu pridružil, ten si vymyslel hriech obrovský. (Korán, 4:48)

c.) Ľudia knihy #

Ľudia Knihy = ľudia, ktorí dostali časti zjavenia. Sú to napr. Izraeliti s časťami Tóry, alebo ľudia, ktorí nasledujú Mesiáša Ježiša s Evanjeliom. Patria tu všetci, ktorí nasledujú časť zjavenia, ktoré dostali proroci pred prorokom Muhammadom a nedostali sa k ssprávne objasnenému a plne pochopenému poslednému Zjaveniu Božieho slova v Koráne.

Ľudia knihy sa delia na tých:

  • ktorí si zachovali monoteizmus: Židia a monoteistickí kresťania - o týchto hovorí verš 3:113-114

Nie sú všetci rovnakí. Medzi Ľuďmi Knihy je spoločenstvo rovné. Prednášajú Božie znamenia počas noci a pritom sa v polohe sužúdu klaňajú. Veria v Boha a v Deň posledný, prikazujú chvályhodné veci a správania a zakazujú odsúdeniahodné veci a správania a usilujú sa o dobré činy. Tí patria medzi zbožných. (Korán, 3:113-114)

  • ktorí sa odklonili k polyteizmu: muširkov

Odmietli veriť tí, ktorí povedali: „Boh je tretí z trojice.“ Niet boha okrem Boha jedného jediného. Ak neprestanú s tým, čo hovoria, dotkne sa tých, ktorí z ich radov odmietli veriť, trápenie bolestivé. (Korán, 5:73)

K Ľuďom knihy sa viažu určité pravidlá v správaní: ako muslimovia ich máme viesť k pravde príkladným spôsobom života, ale zároveň si máme dať pozor na to, aby sa nestali našimi učiteľmi/dôverníkmi v oblasti výkladu náboženstva - tj. podľa Korán, 5:51, keďže je tam vždy riziko toho, žeby nám mohli navigovať nesprávne, čo by mohlo mať za následok určitý odklon od priamej cesty viery.

Kto má právo označiť iného človeka za kafíra? #


Veriaci muslim nemá právo označovať žiadnu konkrétnu osobu a ani žiadnu konkrétnu skupinu ako kafíra, ak tak neurobil samotný Boh priamo v Koráne (napr. Satana alebo ľudí, ktorí zabíjali muslimov za čias proroka Muhammada), pretože nikto z nás nevie s určitosťou povedať, že daná osoba alebo skupina ľudí dosiahla plné poznanie a presvedčenie o Bohu a následne Ho odmietla. Praktika označovania iných za kafírov sa nazýva takfírovanie, a je znakom príslušnosti k sektám. Označenie konkrétnej osoby alebo skupiny ľudí za kafíra prináleží výlučne Jedinému Bohu.