Pojmy: kafír, muslim, muširk, Ľudia knihy

Pojmy: kafír, muslim, muširk, Ľudia knihy

Pojmy: kafír, muslim, muširk, Ľudia knihy #

Mnoho nemuslimov si myslí, že ak muslim vysloví slovo “kafír”, znamená to, že hovorí o všetkých neveriacich, inovercoch a dokonca i o všetkých kresťanoch a Židoch. V skutočnosti je to ale úplne inak. Nižšie si povieme, ako sa odlišujú a čo znamenajú rôzne pojmy v islame a Koráne, ktorými sú označovaní inoverci a neveriaci.

Neveriaci #

Neveriaci sa delia na:

  • neveriacich, ktorí poznajú pravdu o Bohu ale odmietajú vieru (kafír)
  • tých, ktorí nepoznajú pravdu, ale neveria v existenciu Boha (ateisti)

a.) kafír #

Kafír je osoba, ktorá mala poznanie o pravde o Bohu, ale i tak sa rozhodla nenasledovať Božie príkazy a konala proti Bohu. Je veriaci, ale rozhodne nesúhlasí s dodržovaním toho, čo od Neho Boh chce a priamo ide proti Božím príkazom. Príkladom istého kafíra je Satan.

Povedal (Boh): „Vyjdi von z nej (Satan) opovrhnutý a zavrhnutý. Tými z nich, ktorí ťa budú nasledovať, vami všetkými peklo naplním“. (Korán, 7:18)

b.) ten, kto neverí, že Boh existuje (ateista) #

A až k tebe prídu, aby sa s tebou sporili, tí, ktorí odmietli veriť, povedia: „To sú len historky starobylých“. Oni ho pritom zakazujú ostatným a sami sa mu vyhýbajú. Do záhuby sami seba tým vrhajú, ale pritom necítia. Keby si videl, keď budú postavení pred oheň a povedia: „Keby nám len bolo umožnené vrátiť sa, aby sme už znamenia nášho Pána za lož neoznačovali a aby sme patrili medzi veriacich“. (Korán, 6:25-27)

Veriaci = mumin #

Veriaci sa v Koráne označuje pojmom mumin. Veriaci sa delia na:

  • správne usmernených oddaných Jedinému Bohu (muslim)
  • muširk = modloslužbník, polyteista
  • Ľudí Knihy (s čiastočným poznaním o Bohu - podľa toho monoteistickí muslimovia alebo mudloslužobníci)
  • hriešnikov (fasiq, fajir)
  • pokrytcov (munafiq)

a.) muslim #

muslim = veriaci v Jediného Boha, Bohu oddaný

Abrahám nikdy nebol židom a ani kresťanom, ale bol Bohu verný, bol muslimom a nepatril medzi tých, ktorí k Bohu pridružovali. (Korán, 3:67)

b.) muširk = modloslužbník #

Muširk = polyteista, modloslužobník, ten, kto pridružuje k Bohu. Muširk je každý kto uctieva niečo iné než Jediného Boha. Patria tu teda aj kresťania uctievajúci trojicu alebo “svätých”, rovnako tak hinduisti, ale i muslimovia (kultúrni), ktorí veria, že ich ochránia akési amulety miesto Jediného Boha. Viac o typoch modloslužby nájdete v sekcii Pridružovanie k Bohu (širk, modloslužba).

Boh neodpustí, ak by bolo k Nemu čokoľvek pridružené a odpustí mimo toho, komu chce. A kto k Bohu pridružil, ten si vymyslel hriech obrovský. (Korán, 4:48)

c.) Ľudia knihy #

Ľudia Knihy = ľudia, ktorí dostali časti zjavenia. Sú to napr. Izraeliti s časťami Tóry, alebo ľudia, ktorí nasledujú Mesiáša Ježiša s Evanjeliom. Patria tu všetci, ktorí nasledujú časť zjavenia, ktoré dostali proroci pred prorokom Muhammadom.

Ľudia knihy sa delia na tých:

  • ktorí si zachovali monoteizmus: Židia a monoteistickí kresťania - o týchto hovorí verš 3:113-114

Nie sú všetci rovnakí. Medzi Ľuďmi Knihy je spoločenstvo rovné. Prednášajú Božie znamenia počas noci a pritom sa v polohe sužúdu klaňajú. Veria v Boha a v Deň posledný, prikazujú chvályhodné veci a správania a zakazujú odsúdeniahodné veci a správania a usilujú sa o dobré činy. Tí patria medzi zbožných. (Korán, 3:113-114)

  • ktorí sa odklonili k polyteizmu: muširkov

Odmietli veriť tí, ktorí povedali: „Boh je tretí z trojice.“ Niet boha okrem Boha jedného jediného. Ak neprestanú s tým, čo hovoria, dotkne sa tých, ktorí z ich radov odmietli veriť, trápenie bolestivé. (Korán, 5:73)

K Ľuďom knihy sa viažu určité pravidlá v správaní: ako muslimovia ich máme viesť k pravde príkladným spôsobom života, ale zároveň si máme dať pozor na to, aby sa nestali našimi učiteľmi/dôverníkmi v oblasti výkladu náboženstva - tj. podľa Korán, 5:51, keďže je tam vždy riziko toho, žeby nám mohli navigovať nesprávne, čo by mohlo mať za následok odklon od viery.

Kto má právo označiť iného človeka za kafíra? #


Veriaci muslim nemá právo označovať žiadnu konkrétnu osobu a ani žiadnu konkrétnu skupinu ako “kafíra” (ak ich Boh takto priamo neoznačil v Koráne - ako napríklad Satana alebo ľudí, ktorí zabíjali muslimov za čias proroka Muhammada), pretože nikto z nás nevie s určitosťou povedať, že daná osoba alebo skupina dostala poznanie o Bohu a následne ho odmietla. Praktika označovania iných za kafírov sa nazýva takfírovanie a je znakom príspušnosti k sektám. Označenie osoby za kafíra prináleží výlučne Jedinému Bohu.