Pojmy: kafír, muslim, muširk, Ľudia knihy

Pojmy: kafír, muslim, muširk, Ľudia knihy

Pojmy: kafír, muslim, muširk, Ľudia knihy #

Mnoho nemuslimov si myslí, že ak muslim vysloví slovo “kafír” (kafeer), znamená to, že hovorí o všetkých neveriacich, inovercoch a dokonca i o všetkých kresťanoch a Židoch. V skutočnosti je to ale úplne inak. Nižšie si vysvetlíme akými pojmami je možné označiť určité skupiny veriacich a neveriacich, ako sa tieto pojmy odlišujú a čo znamenajú.

Neveriaci #

Neveriaci sa delia na:

  • neveriacich, ktorí poznajú pravdu o Bohu ale odmietajú vieru - kafír
  • tých, ktorí nepoznajú pravdu, ale neveria v existenciu Boha - ateista

a.) kafír #

Kafír - je označenie odvodené od slova kufr. Kufr znamená odmietnutie niečoho, o čom má dotyčná osoba vedomosť, plné presvedčenie. Kafír je osoba, ktorá dostala plné poznanie pravdy o Bohu, ale i tak sa rozhodla z vlastnej slobodnej vôle nenasledovať Božie príkazy a konala proti Bohu. Je to veriaci človek, ktorý nesúhlasí s dodržovaním toho, čo od Neho Boh chce a ide preto priamo proti Božím príkazom. Príkladom kafíra je Satan.

Povedal (Boh): „Vyjdi von z nej (Satan) opovrhnutý a zavrhnutý. Tými z nich, ktorí ťa budú nasledovať, vami všetkými peklo naplním“. (Korán, 7:18)

b.) ten, kto neverí, že Boh existuje (ateista) #

A až k tebe prídu, aby sa s tebou sporili, tí, ktorí odmietli veriť, povedia: „To sú len historky starobylých“. Oni ho pritom zakazujú ostatným a sami sa mu vyhýbajú. Do záhuby sami seba tým vrhajú, ale pritom necítia. Keby si videl, keď budú postavení pred oheň a povedia: „Keby nám len bolo umožnené vrátiť sa, aby sme už znamenia nášho Pána za lož neoznačovali a aby sme patrili medzi veriacich“. (Korán, 6:25-27)

Veriaci = mumin #

Veriaci sa v Koráne označuje pojmom mumin. Veriaci sa delia na:

  • správne usmernených oddaných Jedinému Bohu - muslim
  • muširk = modloslužbník, polyteista
  • Ľudí Knihy (s čiastočným poznaním o Bohu - podľa toho sú to buď monoteistickí muslimovia alebo mudloslužobníci)
  • hriešnikov - fasiq, fajir
  • pokrytcov munafiq
  • veriacich nezaradených

a.) muslim #

muslim = veriaci v Jediného Boha, Bohu oddaný, oddaný do vôle Božej

Abrahám nikdy nebol židom a ani kresťanom, ale bol Bohu verný, bol muslimom a nepatril medzi tých, ktorí k Bohu pridružovali. (Korán, 3:67)

b.) muširk = modloslužbník #

Muširk = polyteista, modloslužobník, ten, kto pridružuje k Bohu. Muširk je každý kto uctieva niečo iné než Jedného Jediného Boha. Patria tu teda aj kresťania uctievajúci trojicu alebo “svätých”, rovnako tak hinduisti, ale i muslimovia (kultúrni), ktorí veria v moc ochranných amuletov (miesto/popri moci Božej). Viac o typoch modloslužby nájdete v sekcii Pridružovanie k Bohu (širk, modloslužba).

Boh neodpustí, ak by bolo k Nemu čokoľvek pridružené a odpustí mimo toho, komu chce. A kto k Bohu pridružil, ten si vymyslel hriech obrovský. (Korán, 4:48)

c.) Ľudia knihy #

Ľudia Knihy = ľudia, ktorí dostali časti zjavenia. Sú to napr. Izraeliti s časťami Tóry, alebo ľudia, ktorí nasledujú Mesiáša Ježiša s Evanjeliom. Patria tu všetci, ktorí nasledujú časť zjavenia, ktoré dostali proroci pred prorokom Muhammadom a nedostali sa k ssprávne objasnenému a plne pochopenému poslednému Zjaveniu Božieho slova v Koráne.

Ľudia knihy sa delia na tých:

  • ktorí si zachovali monoteizmus: Židia a monoteistickí kresťania - o týchto hovorí verš 3:113-114

Nie sú všetci rovnakí. Medzi Ľuďmi Knihy je spoločenstvo rovné. Prednášajú Božie znamenia počas noci a pritom sa v polohe sužúdu klaňajú. Veria v Boha a v Deň posledný, prikazujú chvályhodné veci a správania a zakazujú odsúdeniahodné veci a správania a usilujú sa o dobré činy. Tí patria medzi zbožných. (Korán, 3:113-114)

  • ktorí sa odklonili k polyteizmu: muširkov

Odmietli veriť tí, ktorí povedali: „Boh je tretí z trojice.“ Niet boha okrem Boha jedného jediného. Ak neprestanú s tým, čo hovoria, dotkne sa tých, ktorí z ich radov odmietli veriť, trápenie bolestivé. (Korán, 5:73)

K Ľuďom knihy sa viažu určité pravidlá v správaní: ako muslimovia ich máme viesť k pravde príkladným spôsobom života, ale zároveň si máme dať pozor na to, aby sa nestali našimi učiteľmi/dôverníkmi v oblasti výkladu náboženstva - tj. podľa Korán, 5:51, keďže je tam vždy riziko toho, žeby nám mohli navigovať nesprávne, čo by mohlo mať za následok určitý odklon od priamej cesty viery.

d.) veriaci nezaradený #

Toto je človek, ktorý síce verí v Jediného Boha, ale nie je si istý, ktorou cestou sa má k nemu priblížiť - nevie si zvoliť vierovyznanie v zmesi neúplných informácií, ktoré sa k nemu dostali. Tento človek je v podstate na pol ceste k islamu alebo odklonu od neho. Je veľmi dôležité, aby študoval, zisťoval si všetky informácie o náboženstve a raz sa tak, ak Boh dá, dostal na správnu cestu.

Kto má právo označiť iného človeka za kafíra? #


Veriaci muslim nemá právo označovať žiadnu konkrétnu osobu a ani žiadnu konkrétnu skupinu ako kafíra, ak tak neurobil samotný Boh priamo v Koráne (napr. označenie Satana za kafíra, alebo označenie ľudí, ktorí zabíjali muslimov za kafírov, za čias proroka Muhammada), pretože nikto z nás nevie s určitosťou povedať, že daná osoba alebo skupina ľudí dosiahla plné poznanie a presvedčenie o Bohu a následne Ho odmietla. Praktika označovania iných za kafírov sa nazýva takfírovanie, a je znakom príslušnosti k sektám. Označenie konkrétnej osoby alebo skupiny ľudí za kafíra prináleží výlučne Jedinému Bohu.