Mária, matka Ježišova, v islame

Mária, matka Ježišova, v islame

Mária, matka Ježišova, v islame #

Mária, matka Ježišova patrí medzi najvýznamnejšie ženy islamu. Boh si ju vybral spoledzi žien ľudstva, aby zázračne počala proroka Ježiša a aby svojim príkladným životom plným vytrvalej odvážnej viery, cností a dobrých skutkov svedčila so svojim synom o Jedinom Bohu.

Mária, matka Ježišova, Korán

Mária, chránená Jediným Bohom #


V tretej súre Koránu nájdeme príbeh o narodení Márie. Mária sa narodila manželke Imrána (Joachima), Hanne (Anne), ktorá z vďaky Bohu za tento dar zavätila dieťatko Bohu. Keďže v tej dobe slúžili v mešite Bohu iba chlapci, veľmi sa čudovala, že jej Boh daroval práve dievčatko. Jej údiv môžete vycítiť z nasledujúcich veršov:

“Keď ju porodila, povedala: „Pane môj, porodila som dieťatko ženského pohlavia“. A Boh lepšie vie, čo porodila. „Dieťatko mužského pohlavia nie je ako dieťatko ženského pohlavia, a nazvala som ju Marjam. A dávam ju pod Tvoju ochranu i jej potomstvo pred satanom vyvrhnutým“. (Korán, 3:36)

Jej matka Hanna (Anna) Máriu a jej potomstvo (Ježiša) zasvätila Bohu, a tak boli Mária a Ježiš chránení pred Satanom.

Mária, Bohom obdarovaná #


Mária vyrastala v zdraví a v požehnaní Božom a bola zverená v mešite pod dohľad Zachariáša, otca proroka Jána (Jahja). Korán opisuje ako sa Boh staral v tomto období o Máriu nielen po duchovnej ale i po hmotnej stránke, aby jej tak nič nechýbalo:

“Jej Pán ju prijal dobrým prijatím a dal jej vyrásť rastom dobrým a zveril ju Zachariášovi. Vždy, keď k nej Zachariáš vošiel do mihrábu, našiel u nej potravu. Povedal: „Mária, odkiaľ to máš?!“ Povedala: „Je to od Boha. Boh dáva tomu, komu chce, bez počítania“. (Korán, 3:37)

Mária, Bohom vyvolená spomedzi žien #


Jej špeciálne poslanie a opis toho, ako si ju Boh vyvolil spomedzi žien môžeme najsť v súre 3:

“Hľa, anjeli povedali: „Mária! Boh si ťa vyvolil a očistil a vyvolil si ťa spomedzi žien tvorstva“” (Korán, 3:42)

Mária, počestná spravodlivá žena #


Odkaz na počestnosť Márie sa nachádza už v úvode zvestovania budúceho narodenia jej syna Ježiša. Veľmi zaujímavé sú jej slová počas toho, čo ju anjel Gabriel navštívil s touto správou. Panna Mária spočiatku netušila, čo za muža/bytosť pred ňou stojí, trochu sa obávala, aby jej ako žene neublížil, a tak ho hneď v úvode vyzvala:

“Povedala (Mária): „Nech ma Ten, v moci ktorého je milosť, chráni pred tebou. Nepribližuj sa, ak si bohabojný.“” (Korán, 19:18)

Anjel následne objasňuje, že sa ho nemusí báť, že je duchom, ktorého Boh poslal k Márii, aby jej zvestoval budúce zázračné počatie (že ho počne ako panna) a narodenie proroka Ježiša:

“Povedala (Mária): „Pane môj, ako môžem mať dieťa a nedotkol sa ma človek?“ Povedal: „Tak, Boh stvorí, čo chce. Keď rozhodne o nejakej veci, tak jej len povie: „Buď“ a je“” (Korán, 3:47)

“Povedala (Mária): „Ako by som mohla mať syna a pritom sa ma nedotkol človek a nebola som nepočestná?!“ Povedal (anjel): „Tak povedal Pán tvoj: „Je to pre Mňa ľahké“. A bude tak stvorený, aby sme ho učinili znamením pre ľudí a milosťou od nás. A je to už vec rozhodnutá“.” (Korán, 19:20-21)

Boh v Koráne taktiež prísne kritizuje slová Židov, ktorí tvrdili, že Mária patrila medzi nepočestné ženy a hovorí, že ich potrestá:

”..za ich odmietanie viery a za to, že o Márii hovorili obrovskú lož..” (Korán, 4:156)

Mária, matka Mesiáša Ježiša #


Mária prijala, donosila a porodila Mesiáša Ježiša, i napriek možným komplikáciám, ktoré jej hrozili s takýmto špeciálnym tehotenstvom v ortodoxnej spoločnosti Izraelitov.

“Hľa, keď anjeli povedali: „Mária, Boh ti odkazuje radostnú zvesť o slove od Neho, jeho meno bude Mesiáš Ježiš syn Márie, bude mať vysoké postavenie v živote najnižšom i v živote poslednom a bude medzi priblíženými (k Jedinému Bohu)“” (Korán, 3:45)

Mária, jediná žena spomínaná v Koráne svojim menom a žena, ktorej bola venovaná súra Koránu #


Mária je jedinou ženou, ktorej Boh venoval názov celej jednej súry Koránu - 19 súru: Marjam (Mária). V tejto súre môžeme nájsť odkaz na rodokmeň, z ktorého Mária a jej rodina pochádzala:

“Ty, sestra Árona! Tvoj otec nebol človekom zlým a tvoja matka nebola nepočestná.“ (Korán, 19:28)

Korán v tomto verši popisuje rod, z ktorého Mária pochádza. Nestotožňuje Máriu, matku Ježišovu s Máriou, so sestrou Árona, ale hovorí o tom, že Mária pochádza z rodu Áronovho (teda z rodu prorockého; prorok Áron bol bratom proroka Mojžiša). V arabčine sa v tomto verši používa slovné spojenie, ktoré znamená: “z rodu Áronovho” - na to si treba dávať pozor, pretože z doslovného slovenského prekladu vznikajú rôzne nedorozumenia z dôvodu neporozumeniu textu.

Mária, Bohu oddaná a vždy Bohu poslušná #


Boh v Koráne oceňuje Máriu ako Bohu oddanú a poslušnú. Jej konanie hodnotí veľmi pozitívne a poukazuje naň ako jeden z príkladov pre ostatných ľudí:

“A Máriu, dcéru Imrána, ktorá ochránila svoju poctivosť, a tak sme do jej lona vdýchli z nášho ducha. Za pravdivé pokladala slová Pána svojho a Jeho knihy a patrila medzi poslušných.” (Korán, 66:12)

Meno Marjam (Mária) znamená v arabčine: pobožná, slúžiaca Bohu.

Mária, žena, ktorú si váži každý veriaci muslim #


Muslimovia si vážia osobnosť Márie, matky Ježišovej, ako jednej z najvýznamnejších muslimiek histórie ľudstva. Muslimovia nezobrazujú príkladných ľudí oddaných Bohu v umení, a teda ani Máriu (napríklad: sochy, kresby, maľby), nie z dôvodu toho, žeby sme si ich nevážili, ale z dôvodu toho, že Jediný Boh takéto konanie zakazuje (keďže vedie častokrát k modloslužbe) a taktiež preto, že nevieme ako skutočne títo príkladní ľudia vyzerali (aby sme ich nezobrazili posmešne alebo nesprávne).

Pre muslimskú ženu, je Mária príkladom počestnej ženy, ktorú je správne nasledovať v činoch, a taktiež v upravenosti zovňajška.
Mária, matka Ježišova, môže je významným príkladom morálnej čistoty, oddanosti a poslušnosti Jedinému Bohu pre veriacich mužov a ženy všetkých dôb.