Mesiáš Ježiš v islame

Mesiáš Ježiš v islame

Ježiš v islame #

Islamský pohľad na Ježiša sa nachádza medzi dvoma extrémami. Židia odmietli Jeziša ako Božieho proroka a Mesiáša a nazvali ho podvodníkom a klamárom. Na druhej strane kresťania ho považujú za Boha alebo Božieho syna (podľa denominácie) a modlia sa k nemu rovnako ako muslimovia k Jedinému Bohu. Jediný Boh v Koráne objasňuje, kým Boží Posol Ježiš skutočne je a objasňuje tiež dôvody, pre ktoré ho poslal na Zem. Muslimovia rešpektujú proroka Ježiša rovnako ako ostatných prorokov islamu (Abraháma, Mojžiša, Muhammada a iných). Jediný Boh posielal po celú dobu na Zem prorokov s náukou striktného monoteizmu (islamu) a s náukou zákonov vzájomného spravodlivého spolužitia pre ľud.

Mesiáš Ježiš v islame, Korán

Ježišovo zvestovanie a narodenie #


Prvá zmienka v Koráne o Ježišovi je zmienka zázračného stvorenia Ježiša v lone panny Márie, ktoré jej zvestoval anjel Gabriel:

Hľa, keď anjeli povedali: „Mária, Boh ti odkazuje radostnú zvesť o slove od Neho, jeho meno bude Mesiáš Ježiš syn Márie, bude mať vysoké postavenie v živote najnižšom i v živote poslednom a bude medzi priblíženými“ (Korán, 3:45)

Mária počala ako panna, ako počestná žena. Boh stvoril Ježiša v lone Máriinom zázračným spôsobom. Povedal “buď” a stalo sa. Takto Jediný Boh tvorí. Tvorí niečo z ničoho.

(Mária) Povedala: „Ako by som mohla mať syna a pritom sa ma nedotkol človek a nebola som nepočestná?!“ Povedal: „Tak povedal Pán tvoj: „Je to pre Mňa ľahké“. A bude tak stvorený, aby sme ho učinili znamením pre ľudí a milosťou od nás. A je to už vec rozhodnutá“. (Korán 19, 20-21)

Boží Posol Ježiš sa podľa Koránu narodil v období, ktoré opisuje nie len Korán ale aj Biblia: prelom leta a jesene (v danej oblasti august-september): kedy pastieri pásli stáda vonku v noci a kedy dozrievali datle:

Pôrodné bolesti ju priviedli ku kmeňu palmy.. „Zatras kmeň palmy smerom k sebe, spadnú na teba čerstvé plody“ (Korán, 19:23, 19:35)

Za týmto veršom v Koráne nasleduje celá súra (kapitola) o tom, ako sa Ježiš narodil a ako Židia útočili na pannu Máriu (19. kapitola: Mária).

Metafora “Boží syn” #


Božích synov je podľa Biblie i tak mnoho (je to metafora pre tých, ktorí nasledujú Boží zákon), preto na základe iba citácií z Biblie, nie je možné toto slovné spojenie brať doslovne:

Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan, aby sa ukázal Hospodinovi. (Biblia, Jób 2:1)

“Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali.” (Biblia, Gn 6:2)

“Zvelebujte Hospodina, synovia Boží..” (Biblia, Z 29:1)

Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. (Biblia, Rim 8:14)

Jediný Boh v Koráne usmerňuje kresťanov k pochopeniu toho, akým spôsobom stvoril Ježiša. Ježiš Mesiáš, bol rovnako iba človekom, ktorého Boh poslal, aby takto šíril usmernenie medzi ľudom. Prorok Ježiš nebol splodený Jediným Bohom. Alláh neplodí (ako človek spermiami). Bol stvorený. Jeden Jediný Boh tvorí (povie “buď” a stane sa, tak ako aj v prípade prvého človeka Adama).

Taký bol Ježiš, syn Márie. Je to pravdivá správa, o ktorej pochybujú. Boh by si nikdy neučinil akéhokoľvek syna. Jedinečný je, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. Keď rozhodne akúkoľvek vec, len jej povie: „Buď“ a ona bude. „Boh je veru Pánom mojím i Pánom vaším, tak ho uctievajte. To je cesta rovná.“ (Korán, 19:34-36)

Povedali: „Ten, v moci ktorého je milosť, si učinil dieťa“. Veru ste prišli s niečím hrôzostrašným, Takmer sa z toho roztrhnú nebesá, zem sa popraská a hory sa zrútia a rozpadnú, Z toho, že Tomu, v moci ktorého je milosť, dieťa pripísali, A pritom nenáleží k vlastnostiam Toho, v moci ktorého je milosť, aby sám Sebe učinil dieťa. Každý, kto je v nebesiach a na zemi, príde ako poddaný k Tomu, v moci ktorého je milosť. (Korán, 19:88-93)

Ježišov príklad u Boha je podobný príkladu Adama. Stvoril ho zo zeme a potom jej povedal:„Buď“ a ona je. (Korán, 3:59)

Ako uvádza verš 19:34, tvrdenie, že Boh splodil syna, že splodil dieťa, je tak ponižujúce pre Boha, až to nazýva hrôzostrašným činom, pre ktorý sa takmer roztrhli nebesia..

Ježiš o Muhammadovi #


Ježiš, syn Márie povedal: „Synovia Izraela, ja som posol Boží poslaný k vám, potvrdzujúci to, čo mám v rukách z Tóry a zvestujúc radostnú zvesť o poslovi, ktorý príde po mne a ktorého meno bude Ahmad (Tešiteľ, Radca v slovenskej verzii Biblie)“. Keď však k nim prišiel so znameniami, oni povedali: „Sú to len čary zjavné". (Korán, 61:6)

“A ja budem prosiť Otca a dá vám iného Radcu (Pomocník, Obranca, Utešiteľ), aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho spoznáte, pretože pri vás ostáva, a bude vo vás.. Ja vám však hovorím pravdu: Vám prospeje aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. (Bibilia, Jn 14, 16-17 a 16:7)

Z celého proroctva Biblie vyplýva, že Radca ostane naveky s veriacimi, bude chváliť a oslávi Ježiša (ako proroka a Mesiáša, čo Židia popierali), bude hovorit, čo počuje od Boha a príde až po tom, čo prorok Ježiš odíde zo Zeme. Prorok Muhammad bol poslaný 6 storočí po Ježišovi, s univerzálnym a večným poslaním, aby tak naplnil slová, že Radca ostane s ľudstvom naveky. Prorok Muhammad oslávil a žehnal proroka Ježiša ako významného a veľkého proroka.

Viac v časti: Prorok Muhammad v Biblii a Tóre

Ježišové zázraky #


Korán popisuje Ježišové zázraky, ktoré zmieňuje Nový zákon, ale aj také, ktoré Nový zákon Biblie nezmieňuje (napr. vdýchnutie života do vtáčika z hliny počas Ježišovho detstva, to isté popisuje apokryf Jakubovho evanjelia). Ježiš konal všetky zázraky z povolenia Božieho (áno, aj kriesil, tak ako aj iní proroci spomínaní v Biblii - napr. Eliáš).

„A učiní ho poslom k synom Izraela. (Ježiš povedal): Prišiel som k vám so znamením od Pána vášho, že vytvorím vám z hliny podobu vtáka, vdýchnem doň a stane sa vtákom s Božím povolením a vyliečim slepých a malomocných a oživím mŕtvych s Božím povolením a oznámim vám, čo jete a čo odkladáte vo vašich domoch. V tom je veru znamenie pre vás, ak veríte“, „A prišiel som potvrdzujúc to, čo mám v rukách svojich z Tóry a aby som vám povolil niečo z toho, čo vám bolo zakázané. A prišiel som k vám so znamením od Pána vášho. Tak sa bojte Boha a poslúchnite ma“ (Korán, 3:49-50)

Ukrižovanie - neukrižovanie #


Je smutné, že mnohí Ježiša opustili a odmietli ako Proroka a Mesiáša. Korán o tom hovorí slovami tých učeníkov, ktorí ho podporili:

„Boh je mojím Pánom i vaším Pánom, tak Ho uctievajte. To je veru cesta rovná“. Keď ale Ježiš pocítil u nich odmietanie, povedal: „Kto budú tí, ktorí mi pomôžu a podporia
ma vo výzve k Bohu?“ Učenci povedali: „My pomôžeme vo výzve k Bohu, uverili sme v Boha a buď svedkom toho, že sme muslimovia“. (Korán, 3:51-52)

Boh sa nahneval na Židov, ktorí odmietli Ježiša ako proroka a Mesiáša a i na to, že hovorili o panne Márii lož (nazývali ju lacnou ženou). Taktiež za to, že sa pokúsili Ježiša zabiť:

A za ich odmietanie viery a za to, že o Márii hovorili obrovskú lož, A za to, že hovorili: „My sme zabili Mesiáša, Ježiša, syna Márie, posla Božieho“. Oni ho ale nezabili a ani neukrižovali, len sa im tak zdalo. A tí, ktorí sa o tom sporili, pochybujú o tom. Nemajú o ňom jednoznačné poznanie, len nasledovať dohady môžu. A úplne naisto ho nezabili. Boh ho zdvihol k Sebe. Boh je mocný a múdrosťou oplýva. Niet nikoho z Ľudí Knihy, kto by v neho neuveril predtým, než zomrie. A on bude v deň zmŕtvychvstania o nich svedčiť. (Korán, 4:156-159).

Boh v Koráne hovorí, že Ježiša zázračne uchránil od smrti na kríži. Rovnako tak sa tento koncept nachádza v 2 apokryfných evanjeliách (Petrovo a Barnabášovo). V NZ dnešnej Biblie pochádzajúcej z tretieho storočia (Sinajský kódex v gréčtine a latinčine - nič staršie sa nezachovalo ako komplex) sa nachádza iba jedno svedectvo ukrižovania /ktoré bolo spísané/ a popis, “učeníci sa rozprchli” (pričom iba svedectvo 2 mužov bolo za čias doby Ježiša uznávané ako platné). Dnes nie je možné overiť, či bol skutočne ukrižovaný Ježiš, alebo niekto iný, komu dal Boh takúto podobu (apokryfy uvádzajú Judáša, ktorý si takto odpykal svoju zradu voči Ježišovi).

Keď sa pozrieme ešte na Žalmy, ktorého časť mal Ježiš (alebo jeho náhradník) na kríž predniesť, je to žalm 22. Tento žalm začína slovami výkriku: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? …. a končí sa slovami: a ty si ma zachránil (od smrti na kríži):

Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil? …Som ako červ, nie ako človek; ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškŕňajú sa, pokyvujú hlavou: „Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu.“ …Psy ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosynov, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú. Ty sa však nevzďaľuj, Hospodin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc! Zachráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám, z moci psov. Vytrhni ma z tlamy levovej, spred rohov byvolov! — A ty si ma vypočul.
Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť. Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho!..Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. (Biblia, Žalm 22, úryvky)

Tak, ako Boh skúšal Abraháma a nenechal ho obetovať svojho nevinného syna, tak Boh skúšal aj Mesiáša Ježiša (či sa plne oddá do Jeho vôle) ale nenechal ho napospas neveriacim. Zachránil ho zázračne od smrti na kríži. Bola to skúška, ktorou prešiel.

Video:

Paradox kresťanského pohľadu spásy #


Ježiša zradil podľa kresťanského učenia jeden z jeho učeníkov: Judáš. V kresťanstve sa učí, že Ježiš, preto, že zomrel na kríži, spasil všetkých, ktorí ho (podľa kresťanstva) nasledujú a uctievajú ako Boha, resp. Božieho syna. Paradoxne Judáš podľa kresťanstva skončil (alebo by mal skončiť) v pekle za daný skutok. Za skutok, vďaka ktorému sú oni spasení.

Boh už v Starom zákone Biblie hovorí, že sa mu nepáči, a nechce, aby sa vina hriešnika trestala na nevinnom (čo vylučuje, žeby Boh nechal nevinného Ježiša platiť za hriech hriešnika):

Nech netrestajú otcov smrťou pre synov a ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov. Nech je každý usmrtený za vlastný hriech! (Biblia, Dt 24:16)

Dokonca podľa Biblie Boh v nej samotnej hovorí:

Keby ste boli spoznali čo znamená: Milosrdenstvo chcem a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných.” (Mt 12:7)

Choďte a naučte sa, čo znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu." (Mt 9:13)

Muslimovia veria, že Ježiš vyzýval ľudí ku konaniu dobra a sám konal dobro. Boh ho teda nemal za čo trestať, tobôž ako zločinca (smrť ukrižovaním bola potupnu smrťou pre najhorších zločincov). Smrť nevinného nedokáže zmazať hriech vinného. Ak zabijete nevinné dieťa, neodčiní to čin vraha, ktorý zavraždil pri streľbe ďalších desať. Každý bude potrestaný za svoj vlastný hriech. Neveríme v ľudské obete, ktoré odčiňujú hriechy iných, ako verili napríklad Aztéci.

Ak by niekto z kresťanov namietal, že zomrel Boh (keďže veria, že ním Ježiš je), tak si treba uvedomiť, že Boh zomrieť nemôže, existuje totiž Večne.

Niektorí kresťania by ešte mohli namietať poznámkou, že trest sa smrťou Ježiša nezrušil, lebo by to nebolo spravodlivé, ale zrušila sa iba vina hriešneho človeka. Tak sa teda opýtam: zruší sa vina vraha, ak zavraždíme nejakého iného nevinného? Zmizne vina Hitlera, ak zavraždíme iného nevinného človeka?

Zástupná obeť, tak ako ju prezentu väčšinoví kresťania nie je platná, pretože by nebola spravodlivá. Boh hovorí:

Nikto, kto bremeno nosí, nebude nosiť bremeno za iného (každý bude zodpovedať len sám za seba a nik neponesie hriechy za niekoho iného). Nech by vyzvala nejaká duša bremenami zaťažená (hriechmi a zlými skutkami, niekoho) ku svojmu bremenu (aby jej s ním pomohol a odbremenil ju), nebude z neho (bremena, ktoré ju ťaží) nič ponesené (nik za žiadnu inú dušu neponesie ani časť bremená bez Božieho súhlasu), aj keď by šlo o príbuzného (v ten deň ani žiaden príbuzný nebude môcť odbremeniť svojho blízkeho alebo príbuzného od toho, čo ten získal a za života pozemského nahromadil). (Korán, 35:18)

Spása podľa Ježiša #


Muž sa podľa Biblie opýtal Ježiša na to, čo je potrebné pre jeho spásu? Ježiš mu odpovedal:

Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. (Biblia, Mt 19:17)

Rovnako tak ako ostatní proroci učil, že je potrebné veriť v Jediného Boha, len Jeho uctievať (jedinú modlitbu, ktorú ľudí podľa Biblie učil boal Otče náš), a dodržiavať zákon, ktorý nám Boh dal. Jediný Spasiteľ je Jediný Boh:

Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa. (Biblia, Iz 43:11)

V Novom zákone kresťanstva nájdeme odkaz na Deň posledného súdu, kedy budú ľudia spravodlivo súdení - každý sám za svoje skutky:

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov!" (Zj 22:12)

S čím je totožné učenie Ježiša a koránske vyhlásenie:

„Deň, keď budú ľudia ako rozptýlené mole, a hory budú ako kúsky farebnej rozčesanej vlny. Ten, čia váha dobrých skutkov bude ťažká, ten bude žiť život spokojný. A ten, čia váha dobrých skutkov bude ľahká, ten skončí v objatí Hávije. A či ty vieš, čo je to Hávija? Oheň rozpálený." (Korán, 101:4-11)

Ježiš nie je Boh #


Boh v Koráne uvádza, aby kresťania prestali tvrdiť o Ňom lži. Existuje len jeden Boh. Ten, ku ktorému sa modlil aj Mesiáš Ježiš:

Ľudia Knihy, neprekračujte medze svojho náboženstva a nehovorte o Bohu iné než pravdu. Veď Mesiáš, Ježiš, syn Márie, je len poslom Božím a Jeho slovom, ktoré vrhol Márii a duchom od Neho. Verte teda v Boha a jeho poslov a nehovorte: „Traja“. Prestaňte, je to lepšie pre vás. Veď Boh je len jeden Boh, Je jedinečný na to, aby mal syna. Jemu náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. A Boh sám postačí, aby sa na Neho spoľahlo. (Korán, 4:171)

Ježiš v Novom zákone Biblie hovorí, že on nie je tým Jediným Dobrým, nech ho tak nenazývajú. Tým Jediným Dobrým je “Nebeský Otec”, ku ktorému sa i sám prorok Ježiš modlil:

Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden — Boh. (Biblia, Mk 10:18)

Čo by malo (ako kresťania tvrdia) dokazovať podľa Biblie, že Ježiš je Boh?

Nižšie budú uvádzané tvrdenia kresťanov a za znamienkom rovná sa, sa nachádza vysvetlenie toho, prečo to nie je dôkaz Ježišovho Božstva:

 • “Mesiáš Ježiš bol vzatý do neba” = rovnako tak prorok Eliáš (+ tvrdenie Biblie NZ: Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka (Jn 3:13) protirečí: tvrdeniu Biblie: Tie oddelili oboch od seba a Eliáš sa vo víchrici vznášal do neba. (2Krľ 2:11))
 • “Mesiáš Ježiš liečil ľudí zázračne” = rovnako tak prorok Izaiáš a prorok Muhammad a dokonca podľa Biblie aj nasledovníci Ježiša, ktorí neboli ani prorokmi. Všetci z vôle Božej a Dovolenia Božieho, alebo na Boží príkaz.
 • “o Ježišovi si ľudia mysleli, že je Boh a že sa rúha” = rovnako tak si o Ježišových učeníkoch ľudia mysleli, že sú bohmi (Keď davy videli, čo urobil Pavol, kričali po lykaónsky: „Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe!“ (Sk 14:11)
 • “Mesiáš Ježiš vzkriesil mŕtveho” = rovnako tak jeho učenník Peter (Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej a povedal: „Tabita, vstaň!“ Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa. (Sk 9:40)), prorok Elizeus (Elizeus povedal žene, ktorej vzkriesil syna (2Krľ 8:1)) ale i prorok Eliáš (Hospodin vypočul Eliáša, život sa vrátil do dieťaťa a ožilo. (1Krľ 17:22))
 • tvrdenie “Ježiš vraj povedal: Ja a Otec sme jedno” má dokazovať existenciu trojice = (1. v tomto podaní skôr dvojice, duch sv.tam chýba). Kresťania pri tomto výroku zámerne zabúdajú dočítať citáciu do konca: - “aby boli jedno, ako sme my jedno” (Jn 17:22): Ježiš nehovoril o trojici, ale hovoril o tom, ako ho poslal Boh ohlasovať vieru v jediného Boha a ako si praje, aby ľudia v tomto boli jednotní, tak ako je on jednotný v odanosti Jedinému Bohu. Ak by si tento citát kresťania chceli vysvetľovať doslovne, došli by k nonsensu, že vlastne aj oni sú Boh, pretože Ježiš a Boh sú jedno a oni s nimi sú tiež jedno..
 • “Mesiáš Ježiš odpúšťal hriechy” = z poverenia a rozkazu Božieho mohol. Všimnime si, že nie vždy tak činil, napr. vo chvíli ukrižovania (my síce neveríme, že to bol Ježiš, ale kresťania veria a majú to takto uvedené v Biblii) povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. (Lk, 23:34)
 • existencia Ježiša pred Abrahámom, ktorou si dokazujú jeho večnosť: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja (Ján, 8:58) - pekný citát. My osobne nevieme, kedy Boh stvoril dušu Ježiša, ale priamo z tohto citátu z Biblie môžeme vyčítať, že bol stvorený pred Abrahámom, po Adamovi. Ak by bol stvorený pred Adamom, povedal by prv než bol Adam, som ja.. lenže toto Ježiš nepovedal. Nemôže byť teda večný (už aj samotný koncept stvorenia/splodenia odporuje existencii od večnosti ale o tom si povieme nižšie).

Prečo nie je Ježiš Boh (protiargumenty z Biblie):

 • Ježiš podľa Biblie musel byť (Bohom) vzkriesený, nie je teda sám Všemocný: Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. (Sk 2,32)
 • Ježiš všetko dostal robiť príkazom (nemal sám o sebe moc prikazovať, opäť nie je Všemocný): Taký príkaz som dostal od svojho Otca (Jn 10,18)
 • Ježiš nevie kedy nastane koniec sveta - nie je Vševediaci (Ten, ktorého nazýva Nebeským Otcom je Vševediaci a pozná hodinu konca sveta): O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani Syn - iba Otec. (Mk 13,32)
 • Ježiš ľudia videli a Boh je Neviditeľný: Boha nikto nikdy nevidel (Jn 1:18) a ..On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. (1 Tim 6:16). Ak by ľudia videli Boha ako Ježiša, Biblia by klamala. Ježiš bol Božím poslom, cez ktorého Boh zjavoval svoje vlastnosti bežným ľuďom (tak ako cez iných Božích poslov)
 • Boh mu dal všetko (Ježiš to sám od seba nemá, ten, kto mu to dal je Nad ním; Ježiš nemá prvotné výlučné vlastníctvo): Ježiš vo vedomí toho, že Otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza" (Jn 13:3)
 • Ježiš je nižší ako anjeli: Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie ako sú anjeli (Hebr 2:9)
 • existuje tzv. pieseň Baránka a Mojžiša Bohu (ak by bol Ježiš Boh, nedávalo by to zmysel žeby túto pieseň spieval Ježiš): “...spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka: “Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Pretože ty jediný si Svätý; všetky národy prídu a budú sa pred tebou klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.” (Biblia, Zj 15:3)
 • koncept plodenia Večného a zároveň trojjediného Boha je neplatný model: Ploditeľ vždy predchádza Splodeného. Ak by Ploditeľ časovo nepredchádzal Splodeného, nebolo by možné vznik Splodeného nazvať splodením, ale iba Koexistenciou. Ak Ploditeľ predchádzal Splodeného, majú tieto 2.osoby odlišné kvalitatívne vlastnosti – Ploditeľ (Otec) je Splodenému (Syn) vysoko nadradený, tým, že dokázal existovať i bez existencie Splodeného. Iba Ploditeľ je Večný (teda iba Otec je Večný). A iba Večný je Boh. Ďalší zádrhel v tomto koncepte je samotné plodenie. Ako Boh plodí? Boh povie „Buď!“ - a stane sa. Neplodí ako človek, neplodí ako zviera, Všemocne tvorí.

Video:

Mesiáš Ježiš a jeho Mesiášska úloha v islame #


Ježiš bol Mesiáš = pomazaný, vybraný spomedzi ľudu, spomedzi druhu ľudí.

Druhý príchod Ježiša, príchod Poslednej Hodiny
V Koráne nám Boh dal vedieť, že jeden zo znakov blížiaceho sa Božieho Posledného súdu bude to, že sa ľudia stretnú s Mesiášom Ježišom:

A on (Ježiš) je oznámením o Hodine. (Korán, 43:61)