Porovnanie: kresťanský a islamský pohľad na Boha

Porovnanie: kresťanský a islamský pohľad na Boha

Rozdiel medzi kresťanským a islamským pohľadom na Boha #

Pohľad na Jediného Boha (Allah) sa v kresťanstve a islame odlišuje v mnohých aspektoch. Najdôležitejšie rozdiely sú:

Jediný Boh (Allah) sa nedá zjesť #

V kresťanstve existuje možnosť “zjesť Boha”. Kresťania katolíci veria, že počas bohoslužby ich typu sa pečivo (oplátka) a alkoholický nápoj (víno) mení na krv a telesnú schránku proroka a Mesiáša Ježiša, ktorého považujú za Boha. Následne túto oplátku a víno konzumujú (víno častokrát len kňaz) vo viere, že skonzumovali a prijali telo a krv samotného Boha, ktorý im vďaka tomu zabezpečí spásu.

V islame takéto niečo neexistuje. Allah, Jediný Boh, je Vznešený a nepotrebuje, aby sme ho jedli. Je Všepočujúci, Všemocný a Vševediaci, takže je zbytočné, aby sme ho museli prijať takýmto spôsobom fyzicky. Vypočuje naše prosby aj bez toho, aby sme ho konzumovali. My ako jeho služobníci nepotrebujeme konzumovať Boha, aby sme sa morálne polepšili, alebo aby nám odpustil. Každý deň môžeme začať ľútosťou svojich zlých skutkov, odznovu.

Jediný Boh (Allah) neoddychuje #

Kresťanská Biblia tvrdí, že Boh oddychuje:

Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a v siedmy deň odpočíval. (Biblia, Ex 20,11)

Tvrdenie kresťanstva, že “Jediný Boh potrebuje oddychovať, oddychuje”, ho znižuje na úroveň človeka.

Podľa islamu Allah nepotrebuje oddychovať. Jediný Boh nie je ovplyvňovaný fyzikálny zákonom. Nepodlieha hmote, gravitácii ani času. Je nad ním. Je nad tým všetkým. Iba my ľudia, a iné bytosti, podliehame zákonom, ktoré pre nás stvoril. Boh nás svojou Vznešenosťou, svojimi vlastnosťami nesmierne prevyšuje:

Boh, niet boha okrem Neho, večne živého, večne existujúceho. Nezastihne ho driemota ani spánok. Jemu náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. Ktože by sa u Neho mohol prihovoriť inak než s Jeho povolením. Pozná ich súčasnosť i budúcnosť, ale oni neobsiahnu z Jeho poznania nič, jedine to, čo by On chcel. Jeho Kursy pojíma nebesia a zem a nezaťaží Ho ich ochrana a opatrovanie. A On je ten, nad ktorým vyššieho niet a je preveľký. (Korán, 2:255)

V kresťanstve existuje koncept Boha, ktorý musí zomrieť na kríži, aby dokázal odpustiť ľuďom ich hriechy, ktoré voči Nemu vykonali.

V islame takýto koncept neexistuje. Jediný Boh odpustí komu chce a kedy chce:

Boh neodpustí, ak by bolo k Nemu čokoľvek pridružené a odpustí mimo toho, komu chce. A kto k Bohu pridružil, ten si vymyslel hriech obrovský. (Korán, 4:48)

Rozdiel v kresťanskom a islamskom pohľade na Boha

Jediný Boh (Allah) súdi spravodlivo podľa skutkov, nie po známosti #

V kresťanstve existuje koncept zástupnej obety. Podľa tohto konceptu Ježiš zomrel za hriechy iných, ktorí v neho veria. Ak v neho veria a v jeho obeť, bude im ich zlý skutok odpustený.

V islame sa dbá na spravodlivosť. Allah hovorí, že každý bude súdený za svoje skutky. Nik neponesie skutky iného pred Posledný súd:

Nikto, kto bremeno nosí, nebude nosiť bremeno za iného (každý bude zodpovedať len sám za seba a nik neponesie hriechy za niekoho iného). Nech by vyzvala nejaká duša bremenami zaťažená (hriechmi a zlými skutkami, niekoho) ku svojmu bremenu (aby jej s ním pomohol a odbremenil ju), nebude z neho (bremena, ktoré ju ťaží) nič ponesené (nik za žiadnu inú dušu neponesie ani časť bremená bez Božieho súhlasu), aj keď by šlo o príbuzného (v ten deň ani žiaden príbuzný nebude môcť odbremeniť svojho blízkeho alebo príbuzného od toho, čo ten získal a za života pozemského nahromadil). (Korán, 35:18)

..že nikto, kto bremeno nosí, neponesie bremeno za niekoho iného, A že človek má len to, o čo sa usiloval, (Korán, 53:38-39)

Nikto, kto bremeno nosí, nebude nosiť bremeno za iného. Potom bude k Pánovi vášmu váš návrat a On vám oznámi, čo ste konali. Veď On dobre vie, čo je v hrudiach skryté. (Korán, 39:7)

Kto správnym smerom kráča, ten správnym smerom kráča v prospech svojej duše. A kto zblúdil, ten zblúdil proti nej. Nikto z tých, čo bremeno nosia, nebude nosiť bremeno za iného. Nikdy by sme trápeniu nepodrobili skôr, ako by sme poslali posla. (Korán, 17:15)

..Každá duša, ak pácha zlo, koná proti sebe. A nikto, kto bremeno nosí, nebude nosiť bremeno za iného. Potom bude váš návrat k Pánu vášmu a On vám oznámi to, o čom ste sa sporili. (Korán, 6:167)

Deň, keď budú ľudia ako rozptýlené mole, A hory budú ako kúsky farebnej rozčesanej vlny. Ten, čia váha dobrých skutkov bude ťažká, Ten bude žiť život spokojný, A ten, čia váha dobrých skutkov bude ľahká, Ten skončí v objatí Hávije. A či ty vieš, čo je to Hávija? Oheň rozpálený. (Korán, 101:11)

Jediný Boh (Allah) sa nemodlí sám k sebe a neklania sa sám sebe #

Kresťanský koncept Boha má nedostatok v podobe Boha, ktorý sa modlí sám k sebe (prečo, načo a začo?). Podľa Biblie učil prorok Ježiš ľud iba jedinú modlitbu a to modlitbu Otče náš. Sám sa podľa Biblie modlil ako muslim, tvárou k zemi:

Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj,.. (Biblia, Mt 26,39)

Ak keď v Biblii nachádzame popísanú modlitbu Ježiša k Jedinému Bohu, kresťania si vytvorili koncept Boha trojice, ktorý pozostáva i zo samotného Ježiša, ktorý sa má podľa tohto konceptu sám k Bohu modliť. Ako keby k svojej rozpoltenej osobnosti, alebo časti Jeho samého, ktorá ho počuje, ale ktorú on nevníma.

V koncepte islamu je modlitba služobníka (i proroka Ježiša) určená vždy výlučne Jedinému Bohu, ktorý má Jediný moc ju počuť (je Všepočujúci), splniť (je Všemocný) a ktorý o nej dokonca vopred vie (je Vševediaci). Allah sa nepotrebuje modliť sám k sebe, keďže on je tým Poskytovateľom, Večným Darcom všetkého, tým, ktorý rozhoduje a riadi celý svet. Všetci pred Neho raz pokorne predstúpia. Každý z nás k Nemu príde v poklone, ako Jeho otrok a služobník.

Povedz: „Modlitba moja, obeť moja, môj život i moja smrť náleží Bohu, Pánovi tvorstva“, ktorý nemá spoločníka. (Korán, 6:162-163)

Stvoril som žinnov a ľudí len preto, aby Ma uctievali. (Korán, 51:56)

Jediný Boh (Allah) všetko počuje, nepotrebuje tlmočníkov #

V katolíckom kresťanstve sa veriaci modlia k patrónom, ktorí ich majú akože vypočuť a delegovať ich prosby vyššie na riaditeľstvo - k Bohu. V protestanstkom smere kresťanstva sa považuje za jediného sprostredkovateľa komunikácie medzi veriacim a Bohom Ježiš (paradoxne sa ale podľa konceptu dogmy o trojici Ježiš zároveň považuje aj za Boha, takže veľmi nedáva zmysel, že je zároveň vlastným sprostredkovateľom komunikácie k sebe samému):

lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš (Biblia, 1Tim 2,5)

V islame je Allah Všepočujúci, Vševediaci. Nepotrebuje, aby mu niekto iný robil tlmočníka:

Uctievajú mimo Boha to, čo im neuškodí a ani neprospeje a hovoria: „To sú tí, ktorí sa za nás prihovoria u Boha.“ Povedz: „Vy chcete oznámiť Bohu niečo, čo by On nepoznal ani v nebesiach a ani na zemi?“ Jedinečný je, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vysoko nad tým, čo k Nemu pridružujú. (Korán, 10:18)

..A Boh všetko počuje a všetko vie. (Korán, 8:17)

Vy, ktorí ste uverili, nečiňte seba pred Boha a jeho posla. Bojte sa Boha. Veď Boh všetko počuje a všetko vie. (Korán, 49:1)

Ako muslimovia veríme, že ak Boh hovorí, že je Všepočujúci, tak to proste takto je. Nepotrebujeme hovoriť svoje prosby tým, ktorí nás nepočujú, ani predstierať, že nás na druhom svete počujú. Svoje modlitby, prosby a vďzky venujeme vždy a výlučne Jednému Jedinému Bohu:

„Ja som Boh, niet boha okrem Mňa. Preto Ma uctievaj a konaj modlitbu, aby si si na Mňa spomínal.“ (Korán, 20:14)

Povedz: „Modlitba moja, obeť moja, môj život i moja smrť náleží Bohu, Pánovi tvorstva“, ktorý nemá spoločníka. (Korán, 6:162-163)

Pre nás ako muslimov je predstava Boha, ktorý potrebuje tlmočníkov, sprostredkovateľov forma odklonu od uctievania Jediného Boha, pretože je to pochybnosť o jeho Božských Jedinečných vlastnotiach. Ponižovanie Ho na niečo, čo potrebuje sprostredkovateľa. Zároveň je to povyšovanie ľudí, ktorí tieto vlastnosti nemajú (nepočujú nás z druhého sveta), na úroveň Božiu.

Jediný Boh (Allah) nemá obľúbencov podľa skupín (deti božie) #

Kresťanský koncept viery je zaťažený na to, že kresťania sú obľúbenci Boží. Božie deti. Dediči. Častokrát nájdeme v kresťanských skupinách tvrdenia, že je správne sa k ním pridať, aj preto, že oni sú “spasenými Božími deťmi”.

V islame opäť nič také neexistuje. Každý je súdený podľa svojich skutkov. Rodíme sa a zomierame všetci rovnako. Nie podľa známostí alebo príslušnosti niekam. Každý z nás, bez ohľadu na to, v akých podmienkach sa narodil, vyrastal alebo žil, bude súdený Bohom objektívne spravodlivo. Boh nedáva výhody určitým skupinám. V Koráne k tomuto bodu kresťanom odkazuje:

Židia a kresťania povedali: „My sme deti Božie a Jeho milovaní.“ Povedz: „Prečo vás teda trápeniu vystavuje za vaše hriechy?“ Vy ste len ľudia z radov ľudí, ktorých stvoril. Odpustí, komu chce a trápeniu podrobí, koho chce. Bohu náleží kráľovstvo nebies a zeme a čo je medzi nimi a k Nemu speje koniec. (Korán, 5:18)

Islam je v tejto otázke najlepším zdrojom vedomostí o tom, čo od nás Boh požaduje - o tom, ako máme ako muslimovia žiť. Nie je to však záruka toho, že sa dostaneme do raja. Iba spravodlivý človek sa dostane do raja. A to koniec koncov je len a len na posúdení Božom.

Jediný Boh (Allah) nezaťažuje deti dedičným hriechom #

V katolíckom kresťanstve existuje koncept dedičného hriechu, ktorý sa zmýva krstom v cirkvi. Ak dieťa nie je pokrstené, je týmto dedičným hriechom od jeho vzniku zaťažené.

Islam koncept dedičného hriechu nepozná. V islame je každý zodpovedný za svoje skutky, až keď preberie za svoj život plnú zodpovenosť (vykoná určitý skutok pri plnom rozume, v slobodnej vôli, dobrovoľne):

Boh neukladá žiadnej duši nič iné, než to, čo zvládne. Bude mať, čo získala a bude zaťažená (iba) tým, čoho sa dopustila.. (Korán, 2:286)

Jediný Boh (Allah) pozná čas Poslednej Hodiny #

Ježiš (ako Boh v kresťanstve) nevie kedy nastane koniec sveta - nie je Vševediaci (iba Ten, ktorého nazýva Nebeským Otcom je Vševediaci a pozná hodinu konca sveta):

O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani Syn - iba Otec. (Biblia, Mk 13,32)

Allah v islame pozná čas Poslednej hodiny, pretože On pozná všetko:

Veď Boh všetko vie a je všeznalý. (Korán, 4:35)

Pýtajú sa ťa na Hodinu: „Kedy nastane?“ Povedz: „Poznanie o nej je u môjho Pána. Nevyjaví ju v jej určenom čase nik, jedine On. Ťažké je bremeno s ňou spojené tak v nebesiach, ako aj na zemi. Nepríde k vám inak než znenazdania.“ Pýtajú sa ťa, ako keby si sa ty na ňu neustále spytoval. Povedz: „Poznanie o nej je len u Boha, väčšina ľudí to ale nevie.“ (Korán, 7:187)

Boh, u Neho je poznanie o Hodine. Zosiela dole pomoc a pozná, čo je v lonách. Žiadna duša nevie, čo získa zajtra a žiadna duša nevie, v akej zemi umrie. Boh všetko vie a je všeznalý. (Korán, 31:34)

Ľudia sa ťa pýtajú na Hodinu? Povedz: „Poznanie o nej je len u Boha“. Čo ty vieš, Hodina je už možno blízko. (Korán, 33:63)

Jediný Boh (Allah) je Skrytý, Neviditeľný #

V kresťanstve existujú citácie, ktoré hovoria o Bohu ako o Neviditeľnom, Skrytom. Zároveň to však popiera koncept Boha Ježiša, ktorého bolo možné vidieť.

Boha nikto nikdy nevidel (Biblia, Jn 1:18) On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. (Biblia, 1 Tim 6:16).

Podľa islamu je Boh Neviditeľný, Skytý:

On je ten prvý a posledný a zjavný a skrytý. On o všetkom vie. (Korán, 57:3)

Jediný Boh (Allah) neplodí (polobohov) #

V kresťanstve existuje dogma o trojici. Podľa tejto dogmy, ktorá bola prijatá na Nicejskom koncile v 3. storočí nl hlasovaním, existuje Boh Otec, ktorý splodil Boha Syna (podobne ako v gréckych a rímskych bájach plodili ich bohovia polobohov):

Koncept plodenia Večného a zároveň trojjediného Boha je však z logického hľadiska neplatným modelom: Ploditeľ vždy predchádza Splodeného. Ak by Ploditeľ časovo nepredchádzal Splodeného, nebolo by možné vznik Splodeného nazvať splodením, ale iba Koexistenciou. Ak Ploditeľ predchádzal Splodeného, majú tieto 2.osoby odlišné kvalitatívne vlastnosti – Ploditeľ (Otec) je Splodenému (Syn) vysoko nadradený, tým, že dokázal existovať i bez existencie Splodeného. Iba Ploditeľ je Večný (teda iba Otec je Večný). A iba Večný je Boh. Ďalší zádrhel v tomto koncepte je samotné plodenie. Ako Boh podľa kresťanstva plodí?

V islame Allah neplodí. Je Večným, Vždy existujúcim. Ak niečo chce stvoriť - povie „Buď!“ - a stane sa. Neplodí ako človek, neplodí ako zviera, Všemocne tvorí:

Ježišov príklad u Boha je podobný príkladu Adama. Stvoril ho zo zeme a potom jej povedal:„Buď“ a ona je. (Korán, 3:59)

Alláh varuje kresťanov, aby nehovorili, že splodil dieťa:

A aby varoval tých, ktorí povedali: „Boh si učinil syna“. Nemajú o tom poznanie oni a ani ich otcovia. Je to slovo ohavné, ktoré vychádza z ich úst. To, čo hovoria, je len klamstvo. (Korán, 18:4-5)

Jediný Boh (Allah) je vyšší než anjeli #

Ježiš (koncept Boha v kresťanstve) je nižšie v hierarchii ako anjeli:

Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie ako sú anjeli. (Biblia, Hebr 2:9)

V islame je Boh nadradený všetkému stvorenstvu - anjelom, ľuďom, žinnom.

A On je ten, nad ktorým vyššieho niet a je preveľký. (Korán, 2:255)

Jediný Boh (Allah) nie je nikomu podriadený #

Kresťanský koncept Boha obsahuje podriadenosť Boha Ježiša Bohu Otcovi - Ježiš dostáva príkazy, ktoré plní:

Taký príkaz som dostal od svojho Otca (Biblia, Jn 10,18)

Islamský koncept Boha obsahuje iba podriadenosť všetkých voči Bohu samotnému. Allah, Jediný Boh je všetkemu nadradený - on prikazuje a on zakazuje:

Boh prikazuje spravodlivosť a konanie dobra a pomáhanie príbuzným a zakazuje nemravnosti a odsúdeniahodné veci a nevraživosť. Poučuje vás, azda sa poučíte. (Korán, 16:90)

Odmietli veriť tí, ktorí povedali: „Boh je Mesiáš, syn Márie“. Povedz: „Kto by niečo zmohol proti Bohu, ak by chcel zahubiť Mesiáša, syna Márie, aj jeho matku a všetkých na Zemi?“ Bohu náleží kráľovstvo nebies a Zeme a toho, čo je medzi nimi. Stvorí, čo chce. Boh má veru nad všetkým moc. (Korán, 5:17)