Prečo muslimovia neslávia Vianoce

Prečo muslimovia neslávia Vianoce

V tomto článku si rozoberieme dôvody, prečo muslimovia neslávia Vianoce.

Vianoce nepatria medzi muslimské sviatky #

Muslimovia oficiálne oslavujú iba 2 náboženské islamské sviatky, a to:

  1. Eid al Fitr = sviatok prerušenia pôstu, počas ktorého sa slávi ukončenie pôstneho mesiaca Ramadánu. Tento sviatok sa oslavuje spoločnou hostinou a darčekmi.
  2. Eid al Adhá = sviatok obety. Tento sviatok je pripomienkou na obetu proroka Abraháma.

To, čo pozmeňuje islamskú náboženskú prax sa nazýva inovácia, alebo novota. Inovácie alebo novoty sú podľa väčšiny názorov v náboženskej otázke nežiadúce, až striktne zakázané. Ak by si ľudia menili náboženskú prax podľa doby, náboženstvo by sa vo svojej zjavenej podobe nikdy nezachovalo. Islam nám nikde nehovorí, že sa môžete pripojiť k sláveniu náboženských sviatkov iných vierovyznaní, najmä ak idú proti vášmu vlastnému náboženstvu (o tom si povieme nižšie). Ak sa muslim pripája k sláveniu iných náboženských sviatkov, môže byť toto jeho konanie považované za inováciu náboženstva.

Ježiš sa nenarodil 25. decembra #

Podľa islamských zdrojov sa Mesiáš Ježiš narodil v období dozrievania datlí, čo je v oblastí Palestíny približne prelom mesiacov: august-september:

„Pôrodné bolesti ju (Máriu) priviedli ku kmeňu palmy. Povedala: Bodaj by som bola zomrela pre týmto a bola by som bezvýznamnou a zabudnutou. Zavolal na ňu spod nej: Nežiaľ! Pán tvoj učinil pred tebou potôčik. Zatras kmeň palmy smerom k sebe, spadnú na teba čerstvé plody (datlí). Jedz a pi a buď spokojná..“ (Korán, 19:22-25)

Toto obdobie opisuje i kresťanská tradícia Biblie ako letné obdobie, kedy pastieri spali na poliach:

„V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. “(Biblia, Lk 2:8)

Vianoce ako pohanský sviatok #

Pôvod slávenia Vianoc náj́deme v pohanskej mytológii. Pohania slávili narodenie boha slnka Mithra, 25. decembra v období zimného slnovratu. Mnohé pohanské zvyky boli pokresťančené, napríklad používanie sviečok, vianočného stromčeka a girlandy. Tieto symboly boli brané medzi rannými kresťanmi ako symbol pohanstva, no neskôr sa stali bežnými. O zákaze niektorých pohanských zvykov nájdeme zmienky dokonca i priamo v kresťanskej tradícii Biblie. Jedným z takýchto zvykov je rúbanie a zdobenie stromčekov na Vianoce:

Toto hovorí Pán: „Cestám národov sa nepriúčajte a znamení nebies sa neľakajte, ako sa ich ľakajú národy. Veď zákony národov sú nič, je to drevo zoťaté v hore, dielo rúk umelca sekerou. Krášlia ich striebrom a zlatom, upevňujú ich klinmi a kladivom, aby sa neknísali. Sú ako mátoha na uhorkovisku.. (Biblia, Jeremiáš 10:2–5)

Vianoce ako kresťanský sviatok pridružovania #

Ak muslimovia oslavujú Štedrý večer, mali by mať na pamäti, že väčšina dnešných kresťanov považuje Mesiáša Ježiša za Božieho syna (a Boha v Trojici). Kresťania oslavujú doslovne narodenie svojho boha na Zemi.

Nazývať Ježiša Bohom a oslavovať tento sviatok znamená pre muslima pripojenie sa k oslavovaniu modloslužby (širk). Oslavovanie Vianoc silne odporuje základným princípom náboženstva islamu. Boh nám v Koráne hovorí:

Povedali: „Ten, v moci ktorého je milosť, si učinil dieťa“. Veru ste prišli s niečím hrôzostrašným, Takmer sa z toho roztrhnú nebesá, zem sa popraská a hory sa zrútia a rozpadnú, Z toho, že Tomu, v moci ktorého je milosť, dieťa pripísali, A pritom nenáleží k vlastnostiam Toho, v moci ktorého je milosť, aby sám Sebe učinil dieťa. Každý, kto je v nebesiach a na zemi, príde ako poddaný k Tomu, v moci ktorého je milosť. (Korán, 19:88-93)

Všimnite si spojenie “veru ste prišli s niečím hrôzostrašným, takmer sa z toho roztrhnú nebesá”. Ako si niekto po prečítaní a pochopení týchto veršov môže myslieť, že je správne alebo ospravedlniteľné pripájať sa dobrovoľne k sláveniu Vianoc?

Prečo muslimovia neslávia Vianoce

Muslimsko-kresťanské rodiny #

Niekedy dochádza k situáciám existencie zmiešaných rodín. Deje sa tak napríklad v prípade, kedy si muž vezme za manželku kresťanku. V takýchto prípadoch môže dochádzať k tlaku manželky na slávenie Vianoc. Dokiaľ tieto sviatky slávi iba kresťanská manželka, je to ešte dajme tomu prehliadnuteľné. Muž by si mal byť však vedomý, že on je hlava rodiny a je za rodinu zodpovedný. Minimálne určite za náboženské vedenie svojich detí k islamu. Ak muslim dovoľuje svojim deťom slávenie Vianoc, môže to znamenať, že bude za tento skutok on, ako dospelá časť jeho rodiny, súdený. Toto by mal mať na pamäti každý muslim, ktorý žije v zmiešanom manželstve. Muž v takomto prípade nesie bremeno zodpovednosti za výchovu svojich detí k islamu.

Noví konvertiti #

Inou situáciou v zmysle muslimsko-kresťanských rodín je situácia, kedy kresťan/ka konvertuje k islamu ale jeho/jej rodičia ostávajú v kresťanstve.

K rodičom by sme sa mali správať s úctou a pokorou, avšak nemáme ich nasledovať v konaní zakázaného alebo nesprávneho. V takomto prípade je preto vhodné navštíviť rodičov na začiatku decembra alebo až potom niekedy v januári (a teda mimo hlavných dní Vianoc). Konvertita sa tak vyhne sláveniu Vianoc a zároveň navštívi svojich rodičov počas zimných prázdnin a dovoleniek.

Mnohí noví mladí muslimovia, konvertiti, ktorí konvertovali len prednedávnom sa môžu nachádzať v nezávideniahodnej situácii. Tlak kresťanskej rodiny k sláveniu Vianoc ich môže primäť k zasadnutiu k štedrovečernému stolu so zvyškom svojej kresťanskej rodiny. V takomto prípade, ak muslim nemá na výber, je minimálne potrebné, aby:

  • sa zdržal spevu kolied, prianí atď., ktoré podnecujú k modloslužbe (nazývanie Ježiša ako Božieho syna..)
  • nezúčastňovať sa na modlitbách, ktoré obsahujú modloslužbu (modlitby k panne Márii, o trojici..)
  • nezúčastňovať sa kresťanských bohoslužieb (polnočnej omše..)
  • sa zdržal bravčového a alkoholu, ktoré je podávané na hostine
  • sa snažil premýšľať nad tým, čomu verí (viera v Jediného Boha) a možno aspoň čiastočne prejavil, ak je to možné svoju vieru v to, že Mesiáš Ježiš bol iba jeho Prorok a Posol
  • sa nezapájal do praxe slávenia Vianoc viac, než je nutné (nezapájať sa do zdobenia, dávania darčekov..)

Čo by sme mali ako muslimovia robiť v otázke Vianoc? #

Ako muslimovia by sme mali vzdelávať svoje o islame a neohrozovať našu vieru kvôli kultúrnym vplyvom. Môžeme žiť harmonicky s ostatnými kresťanmi v ich krajine a byť aj ich priateľmi bez toho, aby sme si pripomínali základný princíp inej viery. Môžeme súhlasiť s tým, že nesúhlasíme s kresťanskou náukou, teológiou a praxou a vyhýbame sa tomu, aby sme ich ovplyvňovali alebo sa na nich podieľali. Vianoce neslávia ani iné náboženstvá, tak prečo potom vzniká v Západnom svete akási nanútená potreba, aby muslimovia slávili Vianoce?

Je nevyhnutné dôkladne študovať islam a učiť budúce generácie o tom, prečo muslimovia neslávia Vianoce – alebo lepšie povedané - akékoľvek iné neislamské tradície. Týmto spôsobom bude vštepovaná podstata islamu a čisté učenie proroka Muhammada novej generácii muslimov.