Oblečenie muslimiek: hidžáb, chimár, nikáb

Oblečenie muslimiek: hidžáb, chimár, nikáb

Muslimky, rovnako tak ako aj muslimovia, majú v islame dodržiavať určité pravidlá vychádzajúce z ich viery (slušnosť, cudnosť a skromnosť). Nižšie v článku si podrobnejšie rozoberieme pravidlá týkajúce sa odevu a výzoru muslimiek.

Čo je to hidžáb, chimár, jilbab, nikáb, burka? #

Hidžáb, hijjab #

Slovo hidžáb (حِجَابٍ ) označuje v dnešnej modernej arabčine najčastejšie závoj na vlasoch a následne v hovorovom význame prekladov i celý slušný odev (napr. označenie hijabi girl v západnom svete označuje dievča - muslimku so šatkou na vlasoch v slušnom odeve). V staroarabčine, za doby Proroka, znamenalo slovo hidžáb: clonu, záclonu, záves, ktorý sa používal na predelenie miestnosti, preto treba odlišovať jeho minulý a dnešný význam. Slovo hidžáb (حِجَابٍ ) nájdeme v Koráne vo veršoch: 7:46, 17:45, 19:17, 33:53, 38:32, 41:5, 42:51. Len dva z nich môžu súvisieť so závojom, a to verš: 17:45-46 a 42:51.

Slušný odev (v zmysle “hidžáb” alebo “hijáb”) nebráni a nemá brániť spoločenskému uplatneniu žien. Nie je symbolom útlaku, ale poslušnosti voči Jedinému Bohu. Hijáb ženy nenosia v prostredí, kde sú len ženy a blízki mužskí príbuzní. Hijáb neznamená menejcennosť voči mužom. Neobmedzuje ženám slobodu prejavu. Nebráni ženám v štúdiu. Nie je výrazom agresívneho vymedzenia sa voči nemuslimom. Nie je v rozpore so spoločenskými hodnotami (nesúdime ľudí len podľa odevu).

Hidžáb v dnešnom ponímaní: je napríklad dlhá sukňa + dlhé nepriesvitné tričko/blúzka bez výstrihu, dlhé šaty, dlhé voľné nohavice + vrchný odev (zdroj fatva 5521), a tiež sa takto dnes označuje hovorovo i outfit pozostávajúci z už spomenutého odevu a vlasovej šatky a i nikábu.

Chimár, khimar #

Chimár, khimar, khumoorihinna je slovo, ktoré v arabčine znamená kryt, pokrytie. Akýkoľvek kryt môže byť nazývaný khimar, napríklad šaty sú tiež khimar, prikrývka sa môže nazývať khimar atď. Slovo „khamr“, ktoré je derivátom slova khimar sa v Koráne používa pre opojné nápoje. Obidve slová znamenajú: to, čo pokrýva. Khimar pokrýva okno, telo, stôl a tak ďalej, khamr je to, čo pokrýva myseľ. Slovo khimar sa nachádza v Koráne v súvislosti s odevom žien, a to vo verši 24:31. No a tu začínajú rozličné názory na zahaľovanie vlasov u žien.

Povedz veriacim ženám, aby klopili svoje zraky a chránili svoje pohlavné orgány a aby neukazovali svoje ozdoby, okrem tých, ktoré by boli viditeľné. A nech spustia svoje závoje (chimár) na hrude svoje. A nech neukazujú svoje ozdoby iba ak svojim manželom alebo otcom alebo otcom svojich manželov alebo svojim deťom alebo deťom svojich manželov alebo bratom alebo synom svojich bratov alebo synom svojich sestier alebo ženám z vlastných radov alebo tým, ktorých vlastní ich pravica alebo služobníkom, ktorí nesledujú sexuálnu potrebu alebo chlapcom, ktorí ešte nespoznali nahotu žien. A nech nedupajú svojimi nohami, aby sa známym stalo, čo zo svojich ozdôb skrývajú. Kajajte sa Bohu všetci, vy, ktorí ste veriaci, azda prospejete. (Korán, 24:31)

Tradiční učenci tvrdia, že khimar v 24:31 má len jeden význam, a to je pokrývka hlavy. Prikláňajú sa k názoru, že Boh vo verši 24:31 požaduje zahalenie vlasov. Vo verši sa spomínajú závoje, ktoré majú ženy spustiť na svoje hrude. Ženy za cias Proroka nosili na vlasoch závoje. Podľa týchto tradičných názorov Boh požaduje od žien, aby si závojmi, ktoré mali pripnuté na vlasoch, zahalili i hrudník. (Zdroj)

Druhá skupina muslimov na základe verša 24:31 tvrdí, že Boh prikazuje ženám, aby používali svoj chimár na konkretizované zakrytie dekoltu. Zahalenie hrudníka je dôvodom zoslania spomínaného verša. Táto skupina muslimov argumentuje tým, že Boh priamo nekonkretizuje vlasy ako také. Ak by Boh striktne požadoval zahalenie vlasov, priamo by to pomenoval a charakterizoval, tak ako to robí v mnohých iných príkazoch Koránu, ktoré sú jasné a striktné vo svojich nariadeniach. Zároveň, ak by Boh chcel, aby bolo celé telo ženy zahalené od hlavy po päty, neprikázal by to, aby bola zakrytá hruď, ale vydal by príkaz, aby bolo celé telo zakryté. Ale keďže Boh špecifikuje určité časti ženského tela, ktoré majú byť zakryté, potom existujú aj iné časti, ktoré nemusia byť zakryté, pokiaľ to nie sú krásne miesta so sexuálnym podtónom (7:26). Zahalenie vlasov nie je podľa tohto výkladu prikázané, ale samozrejme nie je ani zakázané. Príkaz sa vzťahuje výlučne a konkrétne na zahalenie hrudníka. (Zdroj)

Slovo chimár teda celkovo znamená kryt, pokrytie. Dnes sa používa v 2 významoch - v tradičnom zmysle ako pokrývka hlavy, vlasov a vo významovom výklade sa prekladá ako závoj, šál, šatka (bez spojitosti s vlasmi).

Jilbab, žilbáb, žalábib #

Jilbab, žalábib je spomínaný vo verši 33:59:

Prorok! Povedz svojim manželkám i svojim dcéram i ženám veriacich, aby stiahli na seba svoje žalábib. Je to lepšie preto, aby boli spoznané a aby im nebolo ublížené. Boh je veru odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 33:59)

Začneme slovami „judnína alejhinna“, ktoré sa prekladajú ako „stiahnuť na seba“. Samotné slovo „judní“ znamená priblížiť niečo k niečomu. Význam skonkretizuje slovo s ktorým je toto slovo spojené. Slovo „ala“ znamená v slovenčine „na“ a z gramatického tvaru „alejhinna“ vyplýva jednoznačne, že sa vzťahuje na ženy spomínané vo vete predtým. Nasleduje slovo žalábib. Dokopy to znamená: aby priblížili na seba žalábib. V tejto spojitosti slovník arabského jazyka pozná minimálne dve podobné spojenia, a to:

 • a) adná assitra الستر أدنى, čo znamená spustil záves (na dverách, na okne a pod.) dolu
 • b) adná al-sawba الثوب أدنى, čo znamená spustil odev dole a predĺžil jeho dĺžku (vo význame, že po spustení je dlhší).

Slovo žilbáb, jilbab je (podľa slovníka arabského jazyka) arabský výraz pre dlhý voľný vrchný odev, ktorý nosia muži aj ženy. Doslovne opisuje u ženy akoby plachtu, kus látky, textilu položeného voľne na hlave, tak, že zakrýva telo. Je to termín, ktorý sa používa aj v Koráne.

To znamená, že ak berieme do úvahy vetu uvedenú vo verši 33:59, pričom ide o žilbáb (jednotné číslo od žalábib), tak nám to dáva význam: spustiť na seba dole žalábib. S touto vetou potom súvisí nasledujúca veta. Ak by sme mali nasledujúcu vetu preložiť slovo po slove, tak by preklad mohol znieť: „Je to bližšie k tomu, aby boli rozpoznané a nebolo im ublížené.“

V súvislosti s týmto veršom je potrebné ešte zvážiť to, prečo bol tento verš zoslaný. V čase zoslania tohto verša sa malá a veľká potreba vykonávala mimo ľudského obydlia. Častokrát tak i za noci chodili ženy von vykonať potrebu. Za týchto okolností bolo doporučené, aby sa zahalili tak, aby boli rozpoznané ako veriace ženy a nemohli byť zamenené za ženy ľahkých mravov. Daný príkaz bol teda účelový - jeho účel bol ochrana ženy. Každá z nás i dnes podľa svojho svedomia vie určiť, aký nepriesvitný a voľný odev je pre ňu v jej aktuálnych životných podmienkach ochranou a aký púta zbytočne neželanú pozornosť.

Nikáb #

Slovo nikáb označuje zahalenie tváre žien. V Koráne sa toto slovo vôbec nenachádza, a teda ani príkaz nosenia nikábu.

Burka #

Slovo burka znamená zahalenie celej ženy, s mriežkou na oči, alebo jedným okom viditeľným. Je to tradičné ortodoxné oblečenie Židoviek. Nie muslimiek. Muslimky v určitých regiónoch sveta ho nosia len na základe ich kultúrnych a tradičných zvykov. Boh burku neprikazuje.

Výzor žien v islame, Korán

Korán a jeho doporučenie hidžábu #

Odev žien i mužov sa za čias Proroka začal riešiť až 4-5 rok od začatia Zjavovania Koránu. Až po zakáte, modlitbe, pôste.. medzi úplne poslednými doporučeniami, ktoré boli zjavené. Viera islamu stojí na vyznaní viery, modlitbe, dobrých skutkoch a cnostiach. Nie na odeve. To treba mať vždy na pamäti. Zároveň je potrebné myslieť na to, že čím sa človek vzdeláva viac a približuje k Bohu, tým viac sa snaží dodržiavať i jeho najmenšie príkazy a odporúčania, ak je v jeho podmienkach a v jeho možnostiach ich dodržať.

Čo sa týka odevu muslimiek, celkovo máme jasné tieto zásady chimáru a jilbabu:

 • pravidlo bohabojného odevu
 • zahalenie pohlavných orgánov a hrude
 • zakrytie ozdôb mimo mahram
 • jasné odlíšenie veriacej ženy odevom, nepriesvitný materiál, voľný odev
 • neupozorňovanie na seba dupotom, klopkaním
 • neupozorňovanie na seba odevom

Nižšie si tieto zásady rozoberieme s ohľadom na konkrétne verše Koránu.

Povinné je vždy to, čo obsahuje Korán. Ostatné, vzhľadom na nízku autenticitu niektorých výrokov mimo Koránu, by malo byť vždy iba na báze vlastnej iniciatívy a dobrovoľnosti. Nie je zakázané zahaľovať si vlasy šatkou, nie je to však ani prikázané Koránom (prebrané vyššie v časti chimár).

a.) pravidlo bohabojného odevu #

Synovia Adama, zoslali sme vám dole odev, ktorý zakrýva vaše nahoty.. Odev bohabojnosti je však ten dobrý odev.. (Korán, 7:26)

Úcta k Bohu je pre ženy tým najdôležitejším vodítkom pri výbere oblečenia. Spravodlivá ctihodná žena bude vedieť, že Boh ju neustále sleduje, preto sa bude obliekať skromne a v súlade s Božími požiadavkami na slušnosť a morálku. Každá žena dobre vie, aké oblečenie sa považuje za slušné a aké oblečenie odhaľuje, to, čo sa nemá, to jej netreba hovoriť. Preto Boh stanovil pravidlo bohabojnosti ako prvé pravidlo.

b.) zahalenie pohlavných orgánov a hrude #

Povedz veriacim ženám, aby klopili svoje zraky a chránili svoje pohlavné orgány a aby neukazovali svoje ozdoby, okrem tých, ktoré by boli viditeľné. A nech spustia svoje závoje (chimár) na hrude svoje.. (Korán, 24:31)

Boh prikazuje ženám, aby:

 • klopili svoj zrak (aby nehľadeli žiadostivo, aby nenadväzovali flirtujúci očný kontakt s mužmi mimo svojho manžela)
 • zahaľovali svoje pohlavné orgány (z biológie vieme, čo slúži na rozmnožovanie a čo nie)
 • neukazovali svoje ozdoby (šperky, z dôvodu závisti alebo možného napadnutia - okradnutia)
 • k sekundárnym pohlavným znakom ako je hrudník sa vyjadruje samostatne slovami, aby bola juyubihinna - ich hruď (prsia, poprsie, hrudník až ku krku) zahalená. Ženy nemajú nosiť výstrihy, a ak tak robia, majú si ich plne prekryť iným vrchným odevom (napríklad závojom, tričkom, blúzkou), tak aby bol ich hrudník zahalený a aby im nebolo vidno napr. prsné bradavky. Keďže v minulosti sa nenosili podprsenky, na plné zahalenie hrudníka sa používali šatky, šály - chimár - cez odev. Dnes je to možné riešiť už aj hrubšou podprsenkou a vrchným odevom, bez prekrývania šálom/šatkou, ak je to prekrytie dostatočné.

c.) zahalenie ozdôb mimo mahram #

Mahram = rodinní príslušníci; a osoby, ktoré nemajú sexuálne túžby voči danej žene:

..A nech neukazujú svoje ozdoby iba ak svojim manželom alebo otcom alebo otcom svojich manželov alebo svojim deťom alebo deťom svojich manželov alebo bratom alebo synom svojich bratov alebo synom svojich sestier alebo ženám z vlastných radov alebo tým, ktorých vlastní ich pravica alebo služobníkom, ktorí nesledujú sexuálnu potrebu alebo chlapcom, ktorí ešte nespoznali nahotu (awrah) žien.. (Korán, 24:31)

Niektorí učenci považujú za ozdoby všetko, čo slúži ako ozdoba a upriamuje pozornosť na konkrétnu ženu, nositeľku danej ozdoby/ ozdôb. Pri takomto významovom výklade do ozdôb patria nie len zlaté šperky a iné drahokamy, ale i drahé ozdobné kabelky (kupované za dekoratívnym účelom (zdroj), alebo účelom vyniknúť, či poukázať, že “na to mám”), drahé doplnky typu najnovší Iphone (i keď daná žena nie je IT špecialistka, alebo jej ho k inej práci nie je potreba) ale i množstvo lacnejších bižutériových doplnkov, ktoré na ňu strhávajú pozornosť. Podľa tohto významového výkladu by mali tieto ozdoby ženy zahaľovať mimo svoj okruh rodinných príslušníkov, aby sa tam predišlo okradnutiu danej ženy, vzniku pyšného postoja na seba samého, alebo závisti od iných ľudí.

Ak je drahá vec kupovaná za účelom použitia a jej cieľom nie je pútať pozornosť, ale mať kvalitnú vec, ktorá stojí viac - práve kvôli jej kvalite, nie je to hriechom si ju kúpiť, nosiť ju a používať. To isté platí pri všetkých drahších veciach. Proste ak nakupujeme za účelom kvality, môžeme si dopriať i drahšie produkty (zdroj)

d.) zahaliť sa tak, aby bolo zrejmé, že ide o veriacu ženu #

Prorok! Povedz svojim manželkám i svojim dcéram i ženám veriacich, aby stiahli na seba svoje žalábib. Je to lepšie preto, aby boli spoznané a aby im nebolo ublížené. Boh je veru odpúšťajúci a milostivý. (Korán 33:59)

Tento verš sme si rozobrali vyššie v časti jilbab, žalabib. Muslimky majú byť jasne rozpoznateľné podľa vrchného nepriesvitného voľného odevu ako veriace bohabojné ženy. Každá z nás i dnes podľa svojho svedomia vie určiť, aký nepriesvitný a voľný odev je pre ňu v jej aktuálnych životných podmienkach ochranou a aký púta zbytočne neželanú pozornosť.

e.) neupozorňovanie na seba, dupaním nohami, rolničkami, opätkami #

..A nech nedupajú svojimi nohami, aby sa známym stalo, čo zo svojich ozdôb skrývajú. (Korán, 24:31)

Dupanie nohami sa dá prirovnať v dnešnej dobe k noseniu klopkajúcich opätkov, alebo štrngajúcich náramkov (rolničiek), ktoré pútajú pozornosť na ženu, ktorá ich nosí. Z toho dôvodu sú klopkajúce opätky a náramky, ktoré pri chôdzi vydávajú zvuk zakázané.

f.) nevystatovať sa odevom, byť striedmy #

Muslimka/muslim sa nemá predvádzať svojim odevom, neupozorňovať na seba drahými šperkami (Korán, 24:31) a nemá si myslieť, ani kvôli svojmu odevu, že je niečo viac, ako iní sporo odetí ľudia:

„A nevzďaľuj líce svoje od ľudí a neprechádzaj sa na zemi pýchou naplnený, pretože Boh nemá rád pyšného a namysleného“. „A buď umiernený vo svojej chôdzi a stíš hlas svoj, pretože najnepríjemnejšie zvuky sú zvuky somárov“. (Korán, 31:18-19)

Synovia Adama, berte si svoje ozdoby do každej mešity, a jedzte a pite, ale nebuďte nestriedmi, pretože On nemá rád tých, ktorí striedmymi nie sú. (Korán, 7:31)

Mimokoránske zdroje #


Sunnitský smer islamu pridáva k vyššie uvedeným príkazom a doporučeniam Koránu tradičné doporučenia z hádisov tzv. sunny:

 • príkaz zahalenia vlasov
 • zákaz trhania si obočia do neprirodzeného tvaru
 • doporučenie zahalenia chodidiel

Ultrakonzervatívny sunnitský smer navyše pridáva ešte na základe sunny (autentickej i neautentickej):

 • “dobrovoľný” príkaz nosenia nikábu a veľmi striktný príkaz hijábu so zahalením vlasov, krku..
 • príkaz nosenia ponožiek u žien
 • vyhrážku pekla pre ženy, ktoré si nepokrývajú vlasy
 • striktný zákaz trhania si obočia
 • stritktný zákaz strihania si vlasov na krátko, alebo na stredne krátko u žien
 • tento smer si verš príkazov určených prorokovým manželkám (Korán, 33:33) vzťahuje na všetky ženy, i keď je priamo v danom verši na začiatku uvedené na koho sa verš vzťahuje (konkrétne na Prorokové manželky)

Manželky proroka!Nie ste ako ostatné ženy… Ostávajte vo svojich domoch a nezvýrazňujte svoje ozdoby zvýrazňovaním podobným predchádzajúcej Dobe neznalosti. (Korán, 33:32-23)

Manželky Proroka mali dodržiavať prísnejšie podmienky, kvôli odlišnosti ich postavenia v tamojšej spoločnosti a Prorokovho poslania. Ultrakonzervate smery si tieto verše vzťahujú na všetky ženy zdroj.

Sunnitské doporučenia a príkazy nie sú zaznamenané v Koráne. Nie sú povinné, a úzko súvisia s miestnymi zvyklosťami a tradíciami.

Prečo sa muslimky slušne zahaľujú? #

 • dôraz na slušnosť a cudnosť po vzore veľkých žien v islame, ako sú: panna Mária, Ajša (proroková manželka), Chadídža (prvá proroková manželka), Fatima (proroková dcéra) a iné

 • dodržiavanie Božích nariadení: oddanosť, podriadenie sa Jedinému Bohu a dôstojnosť

 • vplyv na spoločnosť: menšie sexuálne rozptyľovanie mužov a nerozdeľovanie spoločnosti vystatovaním sa prezdobeným drahým odevom

 • ochrana ženy pred nevítanými sexuálnymi a násilníckymi prejavmi a zníženie rizika sexuálneho alebo násilného napadnutia žien. Čím je žena vyzývavejšie odetá, tým je % rizika jej napadnutia sexuálnym predátorom vyššie. Vždy je v tomto smere najlepšia prevencia v troch rovinách: ochrana seba samej, výchova chlapcov v spravodlivých mužov a prísne trestanie agresorov.

 • hrdosť na svoju identitu

Video:

Kto má povinnosť zahaľovať sa? #

Povinnosť zahaľovania sa /slušného cudného odevu/ sa nevzťahuje na dievčatá do veku dosiahnutia pohlavnej dospelosti (do prvej menštruácie). Deti sa nemajú povinnosť zahaľovať tak, ako sa majú povinnosť zahaľovať pohlavne dospelí ľudia. Je normálne, že 6 ročné dievčatku oblečieme na pieskovisko tričko a šortky, pretože je stále iba dieťaťom, na ktoré sa povinnosť zahaľovania ešte nevzťahuje.

Podobne tak ženy, ktoré sú staršie sa zahaľovať nemusia:

Pre staršie ženy, ktoré už nedúfajú vstúpiť do manželstva, nie je hriechom, ak by odložili svoje šaty bez toho, aby zvýrazňovali svoje ozdoby. Ak by tak ale neurobili, bude to lepšie pre ne. Boh všetko počuje a všetko vie. (Korán, 24:60)

Verš 24:60 je určený pre ženy, ktoré už pre svoj vek nie sú sexuálne atraktívne pre mužov alebo už ani nechcú a nedúfajú, že by našli niekoho s kým by, po svojom zomrelom manželovi, dokázali žiť, a preto už nedúfajú vo vstup do manželstva. Takýmto ženám je dovolené nezahaľovať sa (avšak požiadavka na slušný a cudný odev ostáva v platnosti), ale môžu tak naďalej robiť - to je považované za lepšie pre ne, chvályhodné.