Rodinné právo

Manželstvo

Môže muž biť svoju manželku? Môže žena neposlúchať svojho spravodlivého manžela? Aké sú zodpovednosti manželov vrámci islamu, podľa Koránu?

Výchova detí a vzdelanie

Povinnosti rodičov voči deťom # Rodičia majú povinnosť starať sa o svoje deti. Ak je to možné a nedohodli sa s manželom inak, mali by ženy dojčiť deti do 2 rokov. Muži majú povinnosť deťom a manželke zabezpečiť potravu a ošatenie: ...

Správanie sa k rodičom

Úctivé správanie k rodičom # Korán stanovuje základné pravidlá vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Z hľadiska správania sa detí voči ich rodičom sú dôležité nasledujúce verše: Pán tvoj rozhodol, že nemáte uctievať nikoho iného než Jeho a máte dobre zaobchádzať s rodičmi. ...

Ženy v islame

Existuje mnoho mýtov, ktoré kolujú o postavení a funkcii ženy v islamskej spoločnosti. Medzi také najrožírenejšie patrí mýtus, že žena v islame nič neznamená, alebo že muž ju môže týrať. Nižšie sa pozrieme na to, ako to v skutočnosti je. ...

Homosexualita a otázka LGBT+

Homosexualita # Homosexualita je v islame považovaná za skúšku, tak ako aj iné anomálie v ľudskom fyzickom alebo psychickom zdraví. Človek sa môže rozhodnúť túto skúšku zložiť - odmietnuť tieto nedôstojné praktiky a homosexuálny spôsob života, alebo môže v skúške zlyhať a podľahnúť biologickému pudu. ...

Adopcia a osvojenie

Adopcia dieťaťa sa v islame považuje za jeden z najväčších dobrých skutkov. Ten, kto sa spravodlivo stará o adoptívne dieťa, bude Bohom za tento dobrý skutok štedro odmenený. Ten, kto sa stará o sirotu ako o vlastné dieťa, pomáha nie len danému osamotenému dieťaťu, ale celej spoločnosti. ...

Antikoncepcia, interupcia, umelé oplodnenie a islam

Antikoncepcia a plánované rodičovstvo # Islam povoľuje používanie antikoncepcie, za podmienky, že táto neohrozuje zúčastnených na zdraví. Podporované je plánované rodičovstvo (pre ideál dojčenia/kojenia potomka do 2 rokov: (Korán, 2:233)). Z rôznych druhov antikoncepcií sa najviac pozitívne pozerá islam na bariérovú ochranu (kondómy), ktorá nemá vplyv na (hormonálne) zdravie partnerov. ...

Rozvod a zverenie detí do opatery

Rozvod je činnosť, ktorá je povolená v skutočne nevyhnutnej situácii: Početnosť dovolených rozvodov # Rozvod je povolený 2x: „Rozvod je povolený dvakrát. Potom buď si ich ponecháte podľa dobrej zvyklosti, alebo ich uvoľnite z manželského zväzku s dobrým úmyslom. ...