Homosexualita a otázka LGBT+

Homosexualita a otázka LGBT+

Homosexualita #

Homosexualita je v islame považovaná za skúšku. Človek sa môže rozhodnúť túto skúšku zložiť - odmietnuť tieto nedôstojné praktiky a homosexuálny spôsob života, alebo môže v skúške zlyhať a podľahnúť biologickému pudu. Emocionálnu (citovú) náklonnosť nie je možné ovládať, avšak sexuálnu v zmysle sebadisciplíny - áno.

Nemáme a nesmieme odsudzovať homosexuálov (ako ľudí, bytosti, jednotlivcov), ale máme povinnosť odsudzovať homosexuálne spolužitie v zmysle sexuálnej intimity. Jediný Boh nemanželský (bez verejného manželského sľubu) a análny styk zakázal. Preto nemôžeme tvrdiť opak a ani podporovať takýto životný štýl, pretože by sme tak podporovali nespravodlivé konanie.

A stráňte sa mimomanželského pohlavného styku, pretože je to nemravnosť a cesta zlá. (Korán, 17:32)

..tak k nim pristúpte odtiaľ, odkiaľ vám to Boh prikázal. (Korán, 2:222)

Homosexualita v Koráne #

Jediný Boh o homosexualite mužov hovorí v Koráne slovami:

„Chodíte so svojimi túžbami k jednotlivcom mužského pohlavia, ktorých si z radov stvorených vyberáte“, „A nechávate svoje družky, ktoré vám váš Pán stvoril. Vy ste veru ľudia mieru prekračujúci“. (Korán, 26:165-166)

I Lot povedal svojim ľuďom: „Dopúšťate sa nemravnosti, ktorej sa pred vami nedopustil nik zo stvorených!“ „Vy prichádzate s túžbou k mužom a nechávate ženy. Vy ste ľuďmi nestriedmymi“. Odpoveď jeho ľudí bolo len to, že povedali: „Vyžeňte ich (Lota) z tejto vašej dediny. Oni sú ľudia, ktorí sa očisťujú“, A tak sme ho (Lota) zachránili i jeho rodinu s výnimkou jeho ženy, ona patrila medzi tých, ktorí ostali, A učinili sme, aby na nich (ostatných) padal dážď (ničivý). Pozri sa, aký bol koniec previnilcov. (Korán, 7:80-84)

Lot povedal svojim ľuďom: „Dopúšťate sa nemravnosti, ktorej sa pred vami nedopustil nik zo stvorených?!“ „Vy prichádzate k mužom a prepadávate cestujúcich a dopúšťate sa vo svojich posedeniach odsúdeniahodných vecí“. Odpoveď jeho ľudí spočinula len v tom, že povedali: „Priveď nám trápenie Bohom určené, ak patríš medzi pravdovravných“. Povedal: „Pane môj! Pomôž mi a podpor ma proti ľuďom skazu šíriacim“. Keď naši poslovia prišli k Abrahámovi s radostnou správou, povedali: „My zahubíme obyvateľov tejto dediny. Jej obyvatelia sú veru krivdiaci“. (Korán, 29:28-31)

Nie je potrebné zdôrazňovať postoj Koránu k otázke homosexuality, pretože je to jasne uvedené v príbehu Lóta a sexuálne zvrátených ľudí. Boh túto prax nenávidí a sľubuje za ňu prísny trest.

Otázka však znie: Množstvo lekárskych výskumov poukázalo na to, že homosexualita môže byť genetická, a že niektorí ľudia sa tak rodia. Ak je to tak, prečo by ich Boh trestal za spôsob, akým ich stvoril?

Aby sme odpovedali na túto otázku, je potrebné najprv preskúmať tvrdenie, že homosexualita je genetická, a potom sa môžeme pozrieť na odpoveď Koránu na túto otázku.

Homosexualita v Koráne

Rodia sa ľudia ako gayovia? #

V snahe odpovedať na túto otázku sa zistilo, že existuje toľko výskumov potvrdzujúcich túto teóriu, koľko existuje výskumov vyvracajúcich túto teóriu. Oba názory sú podporené dnešnými vedeckými dôkazmi. Mnohé výskumy tvrdia, že našli genetický základ pre homosexualitu, zatiaľ čo rovnaký počet výskumov tvrdí, že tieto výskumy sú chybné v metódach výskumu, a preto sú ich výsledky nepresvedčivé. Druhý typ výskumov pripisuje príčinu homosexuálnych sklonov predovšetkým sociálnym a kultúrnym vplyvom. Vplyv na psychiku v tomto smere majú: traumy v detstve zo strany matky alebo otca (kedy muži cítia u mužov väčšiu mieru bezpečia - naopak ženy u žien, kvôli zlým skúsenostiam s otcom), šikanovanie, nesprávna výchova..

Trest za homosexuálny styk v islame #

Podľa Koránu je trest za homosexuálny spôsob života (s praktizovaním homosexuálneho styku) prenechaný na Božie posúdenie a vykonanie prostredníctvom jeho poslov (anjelov):

Povedal: „Pane môj! Pomôž mi a podpor ma proti ľuďom skazu šíriacim“. Keď naši poslovia prišli k Abrahámovi s radostnou správou, povedali: „My zahubíme obyvateľov tejto dediny. Jej obyvatelia sú veru krivdiaci“. (Korán, 29:28-31)

Sunnitský smer islamu si pridáva k veršom Koránu hádisy, ktoré hovoria o tom, že homosexuál by mal byť potrestaný trestom smrti, vykonaným ľudskou rukou. Podľa sunny majú trestať ľudia:

Ak nájdete niekoho, kto robí to, čo robili ľudia Lóta, zabite toho, kto to robí, aj toho, komu to bolo robené (oboch mužov). (Zdroj: Sunan Abi Dawud 4462, https://sunnah.com/abudawud:4462 a Book 10, Hadith 12, https://sunnah.com/bulugh/10/12)

Pozor: Trest sunny za homosexuálny styk sa rovná trestu z neautentickej Tóry judaizmu (Levitikus, 20:13) a priamo odporuje trestu, ktorý nám Boh predkladá ako záväzný (a teda: za tento skutok trestá iba On a jeho poslovia).

Záver #

Islam tu nie je na to, aby týral homosexuálov alebo bisexuálov. Je tu na to, aby naša spoločnosť prosperovala a jednotlivec si zachoval v rámci nej vlastnú dôstojnosť. Životné skúšky sú rôzne, no vždy by sme sa mali snažiť v nich uspieť. Nevzdávať sa bez boja voči pokušeniam. Ako muslimovia nemôžeme podporovať homosexuálny spôsob života a máme povinnosť ho verejne odsudzovať.

Koránske riešenie obchádza všetky genetické a sociálne problémy. Bez ohľadu na to, či sa človek narodil ako gay, alebo je ovplyvnený jeho sociálnymi a kultúrnymi okolnosťami, aby sa ním stal, mal by obmedziť všetky homosexuálne sklony, ktoré môže mať, a prijať to ako svoju skúšku; skúška, ktorú mu dal Boh.