Homosexualita a otázka LGBT+

Homosexualita a otázka LGBT+

Homosexualita #

Homosexualita je v islame považovaná za skúšku, tak ako aj iné anomálie v ľudskom fyzickom alebo psychickom zdraví. Človek sa môže rozhodnúť túto skúšku zložiť - odmietnuť tieto nedôstojné praktiky a homosexuálny spôsob života, alebo môže v skúške zlyhať a podľahnúť biologickému individuálnemu pudu. Emocionálnu (citovú) náklonnosť nie je možné ovládať, avšak sexuálnu v zmysle (psychologickej) sebadisciplíny - áno.

Nemáme a nebudeme odsudzovať homosexuálov ako ľudí, bytosti, jednotlivcov, ale máme povinnosť odsudzovať homosexuálne spolužitie v zmysle sexuálnej intimity. Boh nemanželský styk (bez riadne uzatvoreného a dosvedčeného manželského zväzku) a análny styk zakázal, resp. všetky sexuálne praktiky, ktoré by sa vymykali hraniciam zaužívaného a daného sexuálneho života manželov. Preto nemôžeme tvrdiť opak a ani podporovať takýto životný štýl, pretože by sme tak podporovali nespravodlivé konanie a sami by sme šli proti Božiemu Zákonu:

A stráňte sa mimomanželského pohlavného styku, pretože je to nemravnosť a cesta zlá. (Korán, 17:32)

..tak k nim pristúpte odtiaľ, odkiaľ vám to Boh prikázal. (Korán, 2:222)

Homosexualita v Koráne #

Boh o homosexualite mužov hovorí v Koráne v známom príbehu o ľuďoch Lóta, slovami:

„Chodíte so svojimi túžbami k jednotlivcom mužského pohlavia, ktorých si z radov stvorených vyberáte“, „A nechávate svoje družky, ktoré vám váš Pán stvoril. Vy ste veru ľudia mieru prekračujúci“. (Korán, 26:165-166)

I Lot povedal svojim ľuďom: „Dopúšťate sa nemravnosti, ktorej sa pred vami nedopustil nik zo stvorených!“ „Vy prichádzate s túžbou k mužom a nechávate ženy. Vy ste ľuďmi nestriedmymi“. Odpoveď jeho ľudí bolo len to, že povedali: „Vyžeňte ich (Lota) z tejto vašej dediny. Oni sú ľudia, ktorí sa očisťujú“, A tak sme ho (Lota) zachránili i jeho rodinu s výnimkou jeho ženy, ona patrila medzi tých, ktorí ostali, A učinili sme, aby na nich (ostatných) padal dážď (ničivý). Pozri sa, aký bol koniec previnilcov. (Korán, 7:80-84)

Lot povedal svojim ľuďom: „Dopúšťate sa nemravnosti, ktorej sa pred vami nedopustil nik zo stvorených?!“ „Vy prichádzate k mužom a prepadávate cestujúcich a dopúšťate sa vo svojich posedeniach odsúdeniahodných vecí“. Odpoveď jeho ľudí spočinula len v tom, že povedali: „Priveď nám trápenie Bohom určené, ak patríš medzi pravdovravných“. Povedal: „Pane môj! Pomôž mi a podpor ma proti ľuďom skazu šíriacim“. Keď naši poslovia prišli k Abrahámovi s radostnou správou, povedali: „My zahubíme obyvateľov tejto dediny. Jej obyvatelia sú veru krivdiaci“. (Korán, 29:28-31)

Nie je potrebné zdôrazňovať postoj Koránu k otázke homosexuality, pretože je to jasne uvedené v príbehu Lóta. Boh homosexuláne správanie zakázal a sľubuje zaň prísny trest, vykonaný Ním samým (či už v živote pozemskom, alebo ďalšom).

Existuje viac pohlaví? #

Niektorí nemuslimovia tvrdia, že existujú viac než dve pohlavia. Že existujú tzv. rody, ktorých je dokonca viac než 60. Pozrime sa na to z racionálneho hľadiska. Narodí sa dieťatko. Buď sa narodí chlapec, alebo sa narodí dievča.

Opis dvoch pohlaví u človeka nájdete priamo v Koráne:

Bohu náleží kráľovstvo nebies a zeme. Stvorí, čo chce. Dáva, komu chce, deti ženského pohlavia a dáva, komu chce, deti mužského pohlavia. (Korán, 42:49)

Keď ju porodila, povedala: „Pane môj, porodila som dieťatko ženského pohlavia“. A Boh lepšie vie, čo porodila. „Dieťatko mužského pohlavia nie je ako dieťatko ženského pohlavia.. (Korán 3:36) (opis narodenia Márie, matky Ježišovej)

Veľmi zriedkavo sa narodí chorý jedinec (anomália) ako hermafrodit alebo intersex (intersexuál). Tento jedinec väčšinou nemá funkčné ani jedny pohlavné orgány. Z biologického hľadiska teda máme: samca, samicu a možnosť fyzicky abnormálneho jedinca.

Z psychologického hľadiska máme opäť: muža a ženu. Tretia možnosť je psychická abnormalita, kedy si jedinec myslí, že je niečím iným - od predpokladu predstavy, že je iným pohlavím, až po zvieratá, či predmety. Častokrát je toto ochorenie úzko späté s traumami z detstva, s nesprávnou výchovou k pozitívnemu vnímaniu svojho mužského alebo ženského “ja”, s nesprávnymi vzormi ženskosti (od matky) a mužskosti (od otca), následne s depresiami. Po nástupe depresií sa stav zvykne rapídne zhoršiť (z psychického hľadiska presvedčenia sa o tom, že jeho choroba nie je chorobou) po tom, ako sa jedinec dopátra k možnosti, ako sa dať preoperovať (prerobiť), pretože má pocit, že iba to mu môže pomôcť. Je viacero prípadov priamych svedectiev, ktoré je možné si dohľadať napríklad na youtube, kde sami transgender ľudia hovoria o tom, ako sa dali preoperovať na opačné pohlavie, aby tak dosiahli šťastie, no nakoniec dosiahli opak. Mnohí títo ľudia po daných operáciách prídu na to, že reálne nikdy nebudú tým opačným pohlavím. Muž, aj keď sa preoperuje na ženu, nikdy nebude rodiť, nikdy nebude mať rovnakú stavbu tela ako žena. Rovnako tak žena opačne. Byť skutočným mužom alebo ženou je vec daná biologicky - dokonca, čo sa týka stavby tela - množstva svalov, až na genetickej úrovni stavby buniek. Ak sa raz narodí jedinec s chromozónmi XY v každej bunke, ani trans-operácia toto nedokáže zmeniť, iba naoko popierať - a vlastne snažiť sa pomýliť samého seba i svoje okolie.

Ľudia, ktorí trpia psychickým ochorením nesprávnej identifikácie svojho pohlavia si zaslúžia rovnako úctivé zaobchádzanie ako iní ľudia, no nesmieme zabúdať na to, že im treba pomôcť sa dostať zo situácie v ktorej sa ocitli. Je potrebné, aby týmto ľuďom boli predostreté všetky relevantné informácie, nielen informácie, ktoré ich doviedli do stavu v ktorom sú, aby im bolo umožnené sa reálne vidieť v obraze v ktorom ich Boh stvoril, v pohlaví ktoré im patrí a v ktorom sa budú nakoniec cítiť dobre. Je potrebné, aby im bolo ukázané, prečo si majú vážiť svoju mužskosť alebo svoju ženskosť v podobe v akej im bola daná. Treba si uvedomiť, že nie sme všetci rovnakí. Sú muži, ktorí sú stvorení fyzicky silní a sú muži, ktorí sú slabší, sú vyšší a nižší, sú dominantnejší a submisívnejší, sú i takí, ktorí dbajú niekedy o svoj vzhľad viac než ženy - ale vždy zostanú jedinci mužského pohlavia. Rovnako aj ženy: sú také, ktoré sú fyzicky slabšie od mužov i naopak silnejšie, submisívnejšie i dominantnejšie, i tie, ktoré si až tak na svojom vzhľade nedajú záležať - ale vždy zostanú ženami. Nemáme a nesmieme človeka trochu odlišného od iného človeka rovnakého pohlavia presviedčať alebo mu dávať vôbec nejakú mylnú predstavu o tom, že sa narodil v nesprávnom tele. Na strane druhej je potrebné si uvedomiť, že človek, ktorý trpí predstavou je citlivejší voči rôznym narážkam a osočovaniu, preto by sme sa k takému niečomu nemali uchýliť, čo i len zo žartu. . Aj slabý muž je vždy mužom a je v spoločnosti potrebný rovnako, ako silný muž. Aj dominantná žena je vždy ženou a je v spoločnosti rovnako potrebná, ako jemná a krásna žena. Každý z nás, pokiaľ sa snaží žiť spravodlivo, je potrebný a môže mať svoje významné miesto v spoločnosti.

Homosexualita ako bežná súčasť prírody? #

V spoločnosti počúvame znieť tvrdenie: homosexualita je normálna, pretože aj u zvierat ju môžeme nájsť. Je to tak? Z časti. Áno, v prírode môžeme nájsť homosexuálne správanie niektorých jedincov. Avšak ak odhliadneme od viery v Boha a budeme sa zaoberať len evolučne vytvorenou prírodou (bez pripustenia Jeho vplyvu a plánovania v nej), dospejeme k nasledujúcim tvrdeniam: evolúcia bez Boha sa riadi na základe Zákona prežitia. Zákona prežitia jednotlivca, skupiny, populácie. Každá choroba alebo porucha, ktorá zamedzuje pokračovanie línie, je v rámci čistej evolúcie a prírody považovaná za nenormálnu. Nie normálnu. Za niečo, čo ukončí reťazec. Slepú líniu. Zánik života. V žiadnom prípade teda ani ateista nemôže povedať, že homosexualita je z evolučného hľadiska zdravia normálna, pretože nie je. Z tohto hľadiska je to veľmi vážna deformita, odchýlka od požadovaného normálneho zdravého stavu.

Rodia sa ľudia ako gayovia? Životná skúška #

Množstvo lekárskych výskumov poukázalo na to, že homosexualita môže byť genetická, a že niektorí ľudia sa s takýmito tendenciami narodia. Ak je to tak, prečo by ich Boh trestal za spôsob, akým ich stvoril?

Homosexualita v Koráne

V snahe odpovedať na túto otázku sa zistilo, že existuje toľko výskumov potvrdzujúcich túto teóriu, koľko existuje výskumov vyvracajúcich túto teóriu. Oba názory sú podporené dnešnými vedeckými dôkazmi. Mnohé výskumy tvrdia, že našli genetický základ pre homosexualitu, zatiaľ čo rovnaký počet výskumov tvrdí, že tieto výskumy sú chybné v metódach výskumu, preto sú ich výsledky nepresvedčivé. Druhý typ výskumov pripisuje príčinu homosexuálnych sklonov predovšetkým sociálnym a kultúrnym vplyvom. Vplyv na psychiku v tomto smere majú: traumy v detstve zo strany matky alebo otca (kedy muži cítia u mužov väčšiu mieru bezpečia; naopak ženy u žien, kvôli zlým skúsenostiam s otcom), šikanovanie, nesprávna výchova..

Či už by bola homosexualita podmienená geneticky alebo by jej dôvodom bola psychika jedinca - obe možnosti hovoria o anomálii. Hovoria o chybe v genetickom kóde, teda o fyzickej chorobe, alebo o chybe v psychickom nastavení človeka, teda o ochorení psychického zdravia jedinca. Ochorenia sú životnými skúškami ľudí. Nie je riešením ich neriešiť. Aký by bol svet, ak by sa ľudia trpiaci schizofréniou alebo depresiou neliečili ale tvrdili by sme, že je to normálne, a že môžu konať hocičo, len preto, že ich tak Boh stvoril? Boh stvoril aj slepých. No nedoporučil im aby riadili autá len preto, že po tom túžia. Stvoril aj ľudí, ktorí majú tendenciu piť alkohol, no nedoporučil im, aby tak činili a opíjali sa. Rovnako stvoril aj ľudí, ktorí majú LGBT+ tendencie, ale nehovorí, že daný skutok sex. styku rovnakého pohlavia majú ľudia konať, len preto, že po ňom túžia. Práve naopak. Nie je správne posúvať salámovou metódou LGBT+ praktiky na hranicu normálnosti - postupne, nenápadne cez registrované partnerstvá, neskôr manželstvá, trans operácie a dokonca adopcie detí takýmito ľuďmi, ktorí majú problém so svojim psychickým zdravím.

V Koráne nás Boh učí, že tak, ako je nesprávne ohrozovať život iných napr. pri šoférovaní slepého (i keď by túžil šoférovať), tak je nesprávne i opíjanie sa (i keď po tom niekto túži) a rovnako aj LGBT+ praktiky (i keď po nich niekto túži).

Boh nás učí, že náš život je skúška. Niekto je slepý, niekto zomiera od hladu, inému zomrú deti, je náchylný na rôzne neduhy - fyzické alebo psychické. Každý máme inú skúšku. Vlastnú. Definovanú osudom.

Boh v Koráne zoslal slová:

“Mysleli si ľudia, že budú ponechaní hovoriť: „Uverili sme“ bez toho, aby boli skúške vystavení?” (Korán, 29:2)

“Ako preskúšanie vás vystavíme skúške dobrom i zlom. K nám bude váš návrat.” (Korán, 21:35)

Boh každému z nás dáva skúšku, niekedy aj veľmi náročnú, avšak vždy je to len skúška taká, ktorú sme schopní v živote zvládnuť:

“Neukladáme žiadnej duši nič iné než to, čo zvládne. A ak by ste niečo hovorili, tak buďte spravodliví, aj keď by šlo o príbuzného a sľub daný Bohu dodržujte. Toto vám odkázal, azda sa poučíte.” (Korán, 6:152)

Je teda len a len na nás samých ako sa so svojimi skúškami popasujeme. Či už sú také alebo onaké.

Trest za homosexuálny styk v islame #

Podľa Koránu je trest za homosexuálny spôsob života (s praktizovaním homosexuálneho styku) prenechaný na Božie posúdenie a vykonanie prostredníctvom jeho poslov (anjelov). Príkladom sú ľudia Lóta:

Povedal: „Pane môj! Pomôž mi a podpor ma proti ľuďom skazu šíriacim“. Keď naši poslovia prišli k Abrahámovi s radostnou správou, povedali: „My zahubíme obyvateľov tejto dediny. Jej obyvatelia sú veru krivdiaci“. (Korán, 29:28-31)

Potrestaný môže byť v rámci našej spoločnosti ako každý iný nemanželský styk:

Tú, ktorá sa dopustí mimomanželského pohlavného styku a Toho, ktorý sa dopustí mimomanželského pohlavného styku, zbičujte, každého z nich sto údermi a nech sa vás nezmocní voči nim žiaden súcit, ktorý by vás viedol k poľaveniu v dodržiavaní náboženstva Bohom určeného, ak veríte v Boha a v Deň posledný. A nech dosvedčí uplatnenie trápenia voči nim skupina veriacich. (Korán, 24:2)

Záver #

Islam tu nie je na to, aby týral homosexuálov alebo bisexuálov. Je tu na to, aby naša spoločnosť prosperovala a jednotlivec si zachoval v rámci nej vlastnú dôstojnosť. Životné skúšky sú rôzne, no vždy by sme sa mali snažiť v nich uspieť. Nevzdávať sa bez boja voči pokušeniam. Ako muslimovia nemôžeme podporovať homosexuálny spôsob života.

Koránske riešenie obchádza všetky genetické a sociálne problémy. Bez ohľadu na to, či sa človek narodil ako LGBT+, alebo je ovplyvnený sociálnymi a kultúrnymi okolnosťami, ktoré ho k tomu viedli, by mal obmedziť všetky homosexuálne a LGBT+ sklony, považovať ich za svoju životnú skúšku, ktorú musí prekonať, a snažiť sa v tejto skúške uspieť.