Monogamia a polygamia v islame

Monogamia a polygamia v islame

Monogamické manželstvo #

  • je v islame odporúčané; zväzok 1 muža a 1 ženy.

Najdôležitejšou úlohou manželstva je láska, pokoj a náklonnosť a monogamia je v tomto ohľade vo väčšine prípadov lepšia než polygamia. Islam podnecuje mužov, aby uprednostňovali monogamické manželstvá pred polygamickými.

Podmienky monogamie #

Korán o monogamii hovorí:

Ak by ste sa však obávali, že nebudete spravodliví, tak len s jednou (sa žeňte), alebo s tými, ktoré vlastní vaša pravica. Je to lepšie, než aby ste sa mali odchýliť od spravodlivosti. (Korán 4:3)

Nikdy nebudete vládať (nikdy sa vám nepodarí) byť spravodliví medzi vašimi ženami, aj keby ste boli opatrní. (Korán, 4:129)

Niektorí muslimovia tieto verše vysvetľujú ako príkaz monogamie a zákaz polygamie pre 99,99% populácie. Takmer žiaden muž, až na veľmi spravodlivých mužov, akými boli proroci, nedokáže byť spravodlivý k viacerým manželkám súčasne. Muži, ktorí nedokážu byť spravodliví k viacerým manželkám súčasne, nemajú povolené mať viacero manželiek.

Monogamia a polygamia v islame, Korán

Polygamické manželstvo #

  • je povolené pre mužov, s max. 4 manželkami, za splnenia podmienok, ktoré sú vypísané nižšie. Proroci mali súčasne i viac manželiek (prorok Muhammad 13, prorok Šalamún 300 manželiek, prorok Jakub: 4 manželky, prorok Abrahám 2 manželky), ostatným veriacim Boh stanovil maximálne 4 manželky naraz, ak dokážu byť k nim spravodliví:

Ak by ste sa báli, že nebudete spravodliví k sirotám, tak sa žeňte s toľkými ženami, s koľkými sa vám zaľúbi, s dvoma, tromi a štyrmi. Ak by ste sa však obávali, že nebudete spravodliví, tak len s jednou, alebo s tými, ktoré vlastní vaša pravica. Je to lepšie, než aby ste sa mali odchýliť od spravodlivosti. (Korán 4:3)

Treba vždy dbať na to, aby bol manžel ku všetkým manželkám, ako sa to len dá, spravodlivý a aby nedával prednosť jednej manželke pred druhou, iba že by sa na tom vopred manžel s dotknutou manželkou dohodli:

Nikdy nebudete vládať (nikdy sa vám nepodarí) byť spravodliví medzi vašimi ženami, aj keby ste boli opatrní. Neodkláňajte sa teda úplným odklonením od niektorej z nich (k ostatným), aby ste ju nenechali visieť (sklamanú, zanedbávanú a utrápenú, nevediac, čo má robiť a kam vlastne patrí). A ak sa budete snažiť o nápravu (krívd, ktorých ste sa dopúšťali alebo ktorými ste sa previnili voči niektorej z nich) a budete bohabojní (a spravodliví medzi nimi), tak Boh je odpúšťajúci a milostivý (odpustí vám a zmiluje sa nad vami). (Korán, 4:129)

Podmienky polygamie #

  • Finančná zdatnosť: Muž v islame má náboženskú povinnosť živiť svoje manželky a znášať všetky finančné náklady na svoju rodinu (v Koráne, 4:34)
  • Fyzická zdatnosť: Muž, ktorý si chce vziať ďalšiu ženu, musí byť fyzicky schopný úplne sexuálne uspokojiť aj tú prvú aj tú každú ďalšiu, keďže žena má rovnaké právo na sexuálne potešenie ako muž. (Korán, 2:187)
  • Dodržiavanie rovnosti a spravodlivosti voči manželkám navzájom: Muž nesmie zvýhodňovať, alebo znevýhodňovať jednu zo svojich manželiek. Musí sa snažiť byť ku každej rovnako spravodlivý - nie len čo sa týka financií a fyzickej zdatnosti ale aj rozdelenia času a v iných ohľadoch. Ak by to nedokázal, nie je mu doporučené ženiť sa znovu (Korán, 4:3)
  • Vedomosť manželky: Muž nesmie obísť svoju manželku v tom, žeby sa rád oženil. Žiadne tajné romániky, flirtovanie prostredníctvom internetu, sledovanie pornografie a podobné excesy. Ak muž skutočne túži založiť si nové manželstvo, má konať priamo a pravdivo. Nie v skrytosti. (Korán, 2:42)

Pri povoľovaní polygamie sa islam nestavia na stranu mužov a nenabáda ich k tvorbe háremov. Cieľom islamu je chrániť celý rad prirodzených práv mužov a žien, a to právo na manželstvo, založenie rodiny, výchovu detí. Povolenie polygamie je možné iba pri dodržaní predpísaných podmienok, ktoré sú pre spoločnosť v konečnom dôsledku koncipované v záujme žien i mužov: počet žien je totiž obvykle vyšší než počet mužov (Oba pohlavia sa rodia v podobnom pomere, avšak muži zomierajú obvykle v nižšom veku než ženy. V konečnom dôsledku, je mužov menej ako žien v rovnakej vekovej kategórii.).

V každej spoločnosti existuje množstvo žien, ktoré ostávajú samé. Napríklad vdovy. Tieto ženy slobodní muži nepreferujú. Čo musia urobiť vdovy, ktoré sa chcú znovu vydať? Za účelom vyriešenia i tohto problému v prospech ovdovených žien, ktoré sa chcú opäť vydať, islam určuje ako jednu z možností riešenia: polygamiu.

Netreba zabúdať na začiatok verša, ktorý polygamiu povoľuje:

Ak by ste sa báli, že nebudete spravodliví k sirotám, tak sa žeňte s toľkými ženami..(Korán, 4:3)

V čase zoslania tohto verša (4:3) boli funkcie a charakter inštitútu manželstva v niečom odlišné od nášho dnešného vnímania tohto inštitútu. Inštitút manželstva plnil vo vtedajšej dobe okrem iného aj veľmi dôležitú sociálnu funkciu, ochrany vdov po padlých muslimoch, aby sa tak o ne i o ich deti mal kto starať (“byť spravodlví k sirotám”). Nebolo preto zriedkavé, že sa niekto oženil druhy alebo tretíkrát, pričom jeho druhá alebo tretia manželka bola vdova omnoho staršia než bol on. Toto nám dokladuje aj životný príbeh proroka Muhammada, ktorého prvou manželkou bola vdova. Aj mnohé z jeho ďalších manželiek boli vdovami: Sawda bint Zam’a, Hind bint Abi Umayya, Hafsa bint Umar a Zaynab bint Khuzayma.

Ďalším odôvodnením polygamie je sterilita alebo nespôsobilosť manželky porodiť potomka (to je príklad proroka Abraháma a jeho manželky Sáry). V prípade, že je žena úplne sterilná alebo jej tehotenstvo môže uškodiť (v prípade choroby) a jej manžel s ňou chce ostať, starať sa o ňu naďalej, no túži po dieťati, má možnosť založiť si rodinu v novom manželstve.
Choroba manželky môže byť ďalším odôvodnením polygamie. Ak je manželka chorá natoľko, že nedokáže uspokojiť sexuálne a emocionálne potreby svojho manžela, pre muža sa častokrát nové manželstvo stáva nevyhnutnosťou (rozumej ako predchádzanie smilstvu alebo cudzoložstvu, predchádzanie manželskej nevery). Muž chorú ženu neopustí, ale s jej súhlasom sa ožení znovu a bude sa takto starať o obe svoje manželky, aj o chorú aj o zdravú.

Polygamia a Prorok Muhammad #

Prorok Muhammad mal 13 manželiek. Boh mu väčší počet priamo zakázal veršom Koránu:

Nie je ti dovolené ženiť sa so ženami po tomto a ani aby si ich zamenil za iné manželky, aj keď by sa ti páčila ich krása, s výnimkou tých, ktoré vlastnila tvoja pravica. Boh na všetko dozerá. (Korán, 33:52)

Polygamia - záver #

Polygamia nemá a nesmie slúžiť na “zlepenie” už nefunkčného manželstva (to skutočne nefunguje, práve naopak). V prípade nefunkčného monogamického manželstva, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc (profesionálnej pomoci školených poradenstiev, manželských poradní), nie vrhať sa do nového vzťahu, ktorý má prekryť chyby toho starého. Takéto konanie väčšinou vedie k definitívnemu rozvodu prvého manželstva, bez vyriešenia problémov, ktoré sa v ňom nakopili, a ktoré sa môžu opakovať v novovzniknutom druhom manželstve.

Žiadna žena nemôže byť v islame nútená do polygamie. Ak manželka nesúhlasí s tým, aby sa jej muž opäť oženil, a on tak i tak učiní, má ona právo na rozvod a založenie si nového pre ňu vhodného manželského zväzku.

Nakoniec ešte treba dodať, že na Slovensku je oficiálne polygamia zakázaná (nie je možné si civilne vziať viacero žien za manželky). Náboženský nikáh je však pred Bohom vždy rovnako platný (aj bez uznania štátu).