Manželské povinnosti a práva

Manželské povinnosti a práva

Manželské povinnosti a práva #

Islam ukladá žene a mužovi povinnosti a práva, ktoré sú spravodlivé. Muži majú v islame iba o jednu povinnosť a právo naviac nad svojou manželkou:

A majú toľko práv, koľko je na nich povinností, podľa dobrej zvyklosti; muži však majú o stupeň viac ako ony. (Korán, 2:228)

Manželské povinnosti mužov #


Muž je povinný starať sa o svoju manželku finančne (živiť, šatiť, zabezpečovať finančne chod domácnosti). Túto povinnosť mu ukladá priamo Boh v Koráne. Ak žena pracuje, financie, ktoré zarobí, si môže v plnej výške nechať pre seba (ak ich dá i tak do domácnosti, je to pre ňu dobrý skutok). Islam ukladá povinnosť zabezpečenia základného ošatenia, stravy a financií na chod domácnosti na muža:

Muži sú povinní starať sa o ženy za to, že Boh uprednostnil jedných pred druhými i za to.. (Korán, 4:34)

Je povinnosťou muža starať sa o svoju manželku a je to právo ženy, aby sa o ňu jej muž finančne postaral.

Manželské povinosti žien #


Na oplátku, žena je povinná poslúchať svojho manžela (samozrejme nie ak by ju žiadal vykonať zlý skutok, a ani otrocky - ale s lásoku voči svojmu manželovi) a strážiť svoju česť:

..Dobré manželky sú poslušné, strážiace v neprítomnosti svojich manželov to, čo Boh určil, že sa má strážiť. (Korán, 4:34)

Je povinnosťou ženy snažiť sa vychádzať spravodlivému manželovi v ústrety (poslúchať ho) a je to právo muža, aby sa takto spravodlivo jeho manželka správala k nemu.

Manželská vernosť je v islame veľmi dôležitá. Islam vyzýva mužov, aby sa správali k ženám príkladne a dobre sa o ne starali. Na oplátku, manželky by mali tieto vlastnosti prejavovať späť smerom k svojim manželom. Pre muža je okrem iného dôležité to, aby bol spokojný so svojou manželkou po sexuálnej stránke. Aby neodchádzal k vyhľadávaniu iných zakázaných foriem (napr. pornografie), ale doma nachádzal to, čo v tejto oblasti potrebuje. Preto islam stanovuje ako právo manžela - právo na sexuálny styk v manželstve:

Vaše ženy sú ako polia pre vás, prichádzajte preto na svoje pole, kedy chcete a ako chcete (okrem zakázaného) a učiňte predtým niečo dobré jeden pre druhého. A bojte sa Boha a vedzte, že sa s Ním stretnete. A oznám radostnú zvesť veriacim. (Korán, 2:223)

Samozrejme, ak je žena chorá, fyzicky prepracovaná atď., nemá muž vyžadovať niečo, čo by mohlo jeho manželke uškodiť. Rovnako tak si žena nemá vymýšľať dôvody na to, ako sa vyhnúť manželským intímnostiam (napríklad preto, že ona nemá takú veľkú túžbu), ale má sa správať láskavo a spravodlivo s ohľadom na svojho manžela. Obaja si majú vychádzať v ústrety, ako je to len najviac možné, vo všetkých oblastiach manželského spolunažívania.