Sexuálny život - halal vs. haram

Sexuálny život - halal vs. haram

Islam ako náboženstvo chráni tak spoločnosť ako aj jednotlivca. Zakazuje veci, ktoré jednotlivcom a spoločnosti škodia a povoľuje veci, ktoré spoločnosť zlepšujú a upevňujú dôstojnosť jednotlivca. Niektoré sexuálne praktiky a zážitky sú nevhodné až nebezpečné tak ako pre spoločnosť, tak aj pre dôstojnosť človeka. Množstvo ľudí má z vykonávania týchto zakázaných praktík doslovne traumu a zničený život. Ako ľudstvo sme stvorení tak, aby sme si zakladali rodiny (rodina sú aj bezdetní manželia) a žili v rámci spoločnosti spravodlivo k sebe navzájom. Iba vtedy bude náš život skutočne naplnený a vyrovnaný.

Povolené (halal) #

- manželský pohlavný styk #

Sex v manželstve je považovaný v islame nie len za niečo neutrálne, ale za dobrý skutok, ktorý upevňuje vzťah manžela a manželky. Nie je to niečo, čomu sa majú manželia vyhýbať alebo pri tom majú mať pocity zahanbenia či hriechu. Práve naopak. Sexuálny život v manželstve podľa islamu upevňuje manželský zväzok a je určený pre potešenie účastníkov manželstva:

Vaše ženy sú ako polia pre vás, prichádzajte preto na svoje pole, kedy chcete a ako chcete (okrem zakázaného) a učiňte predtým niečo dobré jeden pre druhého. A bojte sa Boha a vedzte, že sa s Ním stretnete. A oznám radostnú zvesť veriacim. (Korán, 2:223)

..Ony (ženy) sú vaším odevom a vy (muži) ste ich odevom.. (Korán, 2:187)

Medzi Jeho znamenia patrí, že vám stvoril z vašich duší družky, aby ste u nich pokoj našli a učinil medzi vami láskavosť a milosť. V tom sú veru znamenia ľuďom, ktorí premýšľajú. (Korán, 30:21)

Islam narozdiel od iných náboženstiev neurčuje sexuálne polohy, ktoré sú v rámci manželského intímneho života povolené alebo zakázané. Je to len na manželoch, čo im najviac vyhovuje. Vyhnúť sa majú len zakázaným praktikám - popísaným nižšie v článku. Zakázaný je napríklad análny styk. Orálny a vaginálny styk v manželstve je povolený.

Islam taktiež neurčuje povinnosť splodiť potomka v manželskom zväzku. Je to odporúčané, ale nie je to povinné, a práve preto je antikoncepcia, ktorá neohrozuje zdravie účastníkov, povolená. Je povolené používať bariérovú ochranu a iné zdravie nepoškodzujúce druhy antikoncepcie.

Manželská vernosť je v islame veľmi dôležitá. Islam vyzýva mužov, aby sa správali k ženám príkladne a dobre sa o ne starali. Na oplátku, manželky by mali tieto vlastnosti prejavovať späť smerom k svojim manželom. Pre muža je okrem iného dôležité to, aby bol spokojný so svojou manželkou po sexuálnej stránke. Aby neodchádzal k vyhľadávaniu iných zakázaných foriem (napr. pornografie), ale doma nachádzal to, čo v tejto oblasti potrebuje. Preto islam stanovuje ako právo manžela - právo na sexuálny styk v manželstve. Samozrejme, ak je žena chorá, fyzicky prepracovaná atď., nemá muž vyžadovať niečo, čo by mohlo jeho manželke uškodiť. Rovnako tak si žena nemá vymýšľať dôvody na to, ako sa vyhnúť manželským intímnostiam (napríklad preto, že ona nemá takú veľkú túžbu), ale má sa správať láskavo a spravodlivo s ohľadom na svojho manžela. Obaja si majú vychádzať v ústrety, ako je to len najviac možné, vo všetkých oblastiach manželského spolunažívania.

Poslednú vec, ktorú je treba zdôrazniť je otázka naplnenia sexuálnych potrieb. Tak, ako je povinnosť manželky napĺňať manželove sexuálne potreby, rovnako tak je táto povinnosť na strane manžela voči jeho manželke. Obe strany musia byť v manželstve spokojné s manželským sexuálnym životom. A dokonca priamo v Korán Boh zdôrazňuje, aby muži i ženy nezabúdali na predohru, ktorá je v tejto oblasti života dôležitá:

..a učiňte predtým niečo dobré jeden pre druhého. (Korán, 2:223)

Sexuálny život, Korán, islam

Zakázané (haram) #

a.) mimomanželský styk zina #

(nemanželský styk - smilstvo slobodných a cudzoložstvo vydatých, ženatých)

A stráňte sa mimomanželského pohlavného styku, pretože je to nemravnosť a cesta zlá. (Korán, 17:32)

Samozrejme je zakázaný nielen nemanželský intímny život slobodných, ale aj ženatých/vydatých:

A počestné vydaté ženy (sú vám zakázané), okrem tých, ktoré vlastní vaša pravica, sú určenou hranicou od Boha vám danou. A je vám dovolené všetko mimo toho, aby ste sledovali svojimi majetkami, sledujúc ochranu pred nepovoleným intímnym stykom, nie mať nepovolený intímny styk.. (Korán, 4:24)

Trest za nemanželský styk nájdete bližšie popísaný v časti: trestné právo (100 rán bičom podľa Koránu: 24:2).

b.) pohlavný styk počas menštruácie #

Pýtajú sa ťa na menštruáciu, povedz: „Spôsobuje ublíženie (ženám), zdržte sa preto pohlavného styku so ženami po dobu menštruácie a nepribližujte sa k tomu, až kým nebudú čisté. Keď sa očistia, tak k nim pristúpte odtiaľ, odkiaľ vám to Boh prikázal. Veď Boh má rád tých, ktorí pokánie činia a má rád tých, ktorí sa očisťujú.“ (Korán, 2:222)

Nie je povolené mať počas obdobia menštruácie sexuálny styk, z dôvodu ochrany zdravia ženy.

c.) análny styk #

je zakázaný:

..tak k nim pristúpte odtiaľ, odkiaľ vám to Boh prikázal. Veď Boh má rád tých, ktorí pokánie činia a má rád tých, ktorí sa očisťujú. (Korán, 2:222)

d.) incest #

je zakázaný:

Nežeňte sa s tými, s ktorými boli ženatí vaši otcovia, ibaže sa tak už stalo (pred zjavením tohto zákazu). Je to veru nemravnosť a ohavnosť a zlá cesta. Sú vám zakázané vaše matky, dcéry, sestry, tety z otcovej strany, tety z matkinej strany, dcéry bratov, dcéry sestier, vaše matky z titulu kojenia, ktoré vás kojili, vaše sestry z titulu kojenia, matky vašich manželiek a vaše odchovankyne, ktoré sú vo vašej starostlivosti a ktoré pochádzajú z vašich manželiek, do ktorých ste vstúpili. Ak by ste však do nich neboli vstúpili, nebude to pre vás hriechom oženiť sa s ich dcérami. A sú vám zakázané manželky vašich synov, ktorí pochádzajú z vašich bedier a mať súčasne za manželky dve sestry, ibaže sa tak už stalo (pred zjavením tohto zákazu). A Boh je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 4:22-23)

e.) pedofília #

Korán prirovnáva vek na uzavretie manželstva k zrelému a zdravému úsudku:

A skúšajte siroty (vo vašej opatere), kým nedosiahnu vek vhodný na sobáš; potom, ak zistíte, že sú zrelí a rozumní v úsudku, odovzdajte im ich majetok.. (Korán, 4:6)

Manželský vek sa rovná zdravému úsudku; vek, v ktorom môže človek zodpovedne nakladať so svojím majetkom. Nie je to vek dieťaťa, ktoré nevie nič o tom, ako sa majetok získava, ako sa s ním nakladá alebo obchoduje.

Je nelogické predpokladať, že bežné 9-12-ročné dieťa bude mať zrelú intelektuálnu úroveň. Z toho dôvodu je vek uzatvorenia sobáša vo väčšine muslimských krajín stanovený na vek: 18 rokov. V niektorých krajinách (tak ako aj na Slovensku) je možná súdna výnimka vo veku 16 rokov. Saudská Arábia má minimálny vek vstupu do manželstva stanovený na 18 rokov. Priemerný vek ženy, ktorá sa tam vydáva je momentálne (pre rok 2018: 25 rokov).

Ak by niekto pochyboval o dospelosti manželky Proroka Ajše, je vhodné, aby si preštudoval toto: manzelky-proroka

f.) znásilnenie #

Znásilnenie je zakázané z dôvodu, že ide o nedobrovoľný a nemanželský styk: potrestaný je samozrejme iba páchateľ. Viac v trestnom práve.

g.) homosexuálny styk #

Homosexuálny styk je zakázaný z dôvodu, že ide o nemanželský a análny styk, ktoré sú oba zakázané - viac v časti homosexualita a otázka LGBT

h.) pornografia, styk so zvieraťom, nekrofília, extrémy #

Pornografia je zakázaná z dôvodu, že ide o nemanželský styk a odhaľovanie častí tela, ktoré majú ostať skryté zrakom ľudí mimo daného manželského zväzku:

Povedz: „Pán môj zakázal len nemravnosti, tie zjavné z nich i skryté.. (Korán, 7:33)

Povedz veriacim mužom, aby sklopili svoje zraky a chránili svoje pohlavné orgány, je to pre nich čistejšie. Boh dobre vie o tom, čo robia. (Korán, 24:30)

i.) prostitúcia #

Prostitúcia, jej praktizovanie alebo využívanie služieb prostitútok/tútov je v islame zakázané na základe zákazu mimomanželského styku (zina) - popísané v bode a.) - a zároveň na základe verša:

Nenúťte vaše devy k prostitúcii, pokiaľ by chceli počestnými ostať, aby ste získali tým prospech života najnižšieho. Ak by boli prinútené, nech vedia, že Boh je potom, ako boli prinútené, voči nim odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 24:33)

Muslimovia i muslimky sa môžu rozviesť a následne znovu sobášiť. Muži sa môžu oženiť až 4-krát (viac v časti Monogamia a polygamia v islame a nakoniec v poslednom prípade islam podľa určitých názorov za určitých podmienok povoľuje aj masturbáciu (viď podmienky nižšie), takže muslimovia a muslimky skutočne nemôžu problémy v manželstve, alebo zlý sexuálny život vo svojom manželskom živote používať ako výhovorku pre ospravedlnenie využívania služieb prostitútok/tov. To je v islame zakázané.

Šedá zóna #

- masturbácia #

Masturbácia alebo sebauspokojovanie je v islame väčšinovým názorom zakazované, ale má to svoje výnimky.

Otázka masturbácie je veľmi dôležitou, keďže sa dotýka problému, ktorému čelí väčšina muslimskej mládeže pred tým, než sa vydajú/oženia, kvôli veľkému množstvu pokušení, ktoré ju obklopujú. Rozhodnutie o masturbácii sa riadi úvahami ohľadom verša: 23:5-7:

A ktorí svoje pohlavné orgány chránia, s výnimkou pred svojimi manželkami alebo pred tým, čo vlastní ich pravica. To im nebude vyčítané. Kto by sledoval niečo mimo toho, to je ten, kto mieru prekročil. (Korán, 23:5-7)

Niektorí učenci (shafi sunnitská islamská škola) v komentári k tomuto veršu zastávajú názor, že tento zvyk (masturbácia) patrí do kategórie tých, ktorí hľadajú naplnenie svojich sexuálnych túžob mimo rámca manželstva, a preto sú považovaní za priestupníkov. Niektorí iní učenci (hanafi sunnitská islamská škola) sa však domnievajú, že priestupok mienený v uvedenom verši sa týka mimomanželských vzťahov a toho, čo patrí do kategórie zina (cudzoložstvo). Podľa tohto názoru masturbácia nespadá pod význam tohto verša. Podľa tohto druhého názoru je masturbácia taktiež v zásade zakázaná, ale môže byť prípustná za nasledujúcich podmienok:

  1. ak je osoba slobodná,
  2. ak sa človek obáva, že bez masturbácie spácha zinu a
  3. ak masturbácia nie je napĺňaním sexuálnej túžby, ale len uvoľnením sexuálneho napätia vyplývajúceho zo stimulácie. Všeobecné princípy šárie sa k tomuto skutku stavajú ako k odchýlke odsúdeniahodného skutku, aj keď tento skutok nespadá do kategórie absolútneho zákazu (ako napr. zina). I v tomto pripade platí zákon núdze, ktorý je jedným z princípov šárie.

Ak sa teda niekto obáva, že by spáchal väčší hriech - ako napr. zinu, vtedy je mu masturbácia za daných okolností z núdze dovolená (nevyhnutnosť sa posudzuje podľa okolností, ktoré ju oprávňujú), v situáciách krajnej potreby. Takéto situácie krajnej potreby nastávajú najčastejšie u slobodných muslimov a muslimiek a u manželov, ktorí sú od seba (napr. odcestovaní kvôli práci na dlhšie obdobie).