Manželstvo v islame

Manželstvo v islame

Manželstvo v islame #

V tomto článku sa nachádza popis účelu manželstva, minimálneho veku vstupu do manželstva, rozdelenie manželstva v islame, podmienky vstupu do manželstva.

Čo je manželstvo? #


Manželstvo je v islame považované za slávnostnú prísahu medzi mužom a ženou:

Ako (si) ju chcete vziať, veď ste sa zdôverili jeden druhému a prijali (sme) od vás záväzok pevný/slávnostný. (Korán, 4:21)

Manželstvo nie je detská hra. Od oboch jednotlivcov vyžaduje obrovskú dávku zodpovednosti. Korán nerobí v tejto skutočnosti žiadne kompromisy a manželstvo označuje za „slávnostný/pevný sľub“ (nikáh). Rozvod je v islame povolený v nevyhnutných prípadoch, no je to vec, ktorá by mala byť skutočne až posledným riešením vážnych sporov.

Odporúčanie manželstva #


Manželstvo je odporúčané i v prípade chudoby muža ani ženy (chudoba nie je považovaná za prekážku v uzatvorení manželstva):

Umožňujte sobáš tým z vašich radov, ktorí sú slobodní a tým dobrým z radov vašich poddaných a z radov vašich otrokýň. Ak by boli chudobní, Boh im pomôže a dá zo svojej štedrosti. Boh všetko obsiahol a všetko vie, (Korán, 24:32)

Kto by z vás nedokázal dosiahnuť, aby sa oženil s počestnými veriacimi slobodnými ženami, tak nech si vyberie z tých veriacich dievčin, ktoré vlastní vaša pravica. Boh lepšie vie o vašej viere. Jedni pochádzajú od druhých. Ožeňte sa s nimi s povolením ich rodiny a dajte im ich odmeny podľa dobrej zvyklosti, už ako počestným, nedopúšťajúcim sa mimomanželského styku a nemajúcim milencov. (Korán, 4:25)

Nech sa uskromnia tí, ktorí nenachádzajú možnosť vstúpiť do manželstva, až kým im Boh nepomôže a nedá zo svojej štedrosti. Tí, ktorých vlastní vaša pravica, ktorí sledujú úpis, s tými úpis dohodnite, pokiaľ by ste v nich videli dobro, a dajte im z majetkov, ktoré vám Boh dal.. (Korán, 24:33)

Zásnuby a svadba (nikáh) #


Sobášny akt (nikáh), uzatvorenie manželstva musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • aby manželka bola muslimkou, kresťankou alebo židovského vierovyznania a aby manžel bol muslimom
  • aby došlo k dohode o vene, ktoré odovzdáva muž žene, o jeho výške a splatnosti
  • aby bol dodržaný vek spôsobilosti k uzatvoreniu manželstva
  • prítomnosť spôsobilých svedkov
  • súhlas nevesty

Minimálny vek vstupu do manželstva #


Korán prirovnáva vek na uzavretie manželstva k zrelému a zdravému úsudku:

„A skúšajte siroty (vo vašej opatere), kým nedosiahnu vek vhodný na sobáš; potom, ak zistíte, že sú zrelí a rozumní v úsudku, odovzdajte im ich majetok…“ (Korán, 4:6)

Manželský vek sa rovná zdravému úsudku; vek, v ktorom môže človek zodpovedne nakladať so svojím majetkom. Nie je to vek dieťaťa, ktoré nevie nič o tom, ako sa majetok získava, ako sa s ním nakladá alebo obchoduje.

Je nelogické predpokladať, že bežné 9-12-ročné dieťa bude mať zrelú intelektuálnu úroveň. Z toho dôvodu je vek uzatvorenia sobáša vo väčšine muslimských krajín stanovený na vek: 18 rokov. V niektorých krajinách (tak ako aj na Slovensku) je možná súdna výnimka vo veku 16 rokov. Saudská Arábia má minimálny vek vstupu do manželstva stanovený na 18 rokov. Priemerný vek ženy, ktorá sa tam vydáva je momentálne (pre rok 2018: 25 rokov).

Ak by niekto pochyboval o dospelosti manželky Proroka Ajše, je vhodné, aby si preštudoval toto: manzelky-proroka

Manželstvá s veriacimi #


Korán prikazuje muslimom, aby sa neženili s neveriacimi ženami a so ženami, ktoré pridružujú k Bohu:

Nežeňte sa so ženami, ktoré k Bohu pridružujú, pokým sa nestanú veriace. Veriaca otrokyňa je lepšia než taká, ktorá k Bohu pridružuje, i keď by sa vám páčila.. (Korán, 2:221)

Muslimom je povolené si okrem muslimiek brať za manželky počestné ženy z Ľudu knihy (monoteistické kresťanky, Židovky):

A jedlo tých, ktorým bola daná Kniha je vám dovolené a vaše jedlo je im dovolené. A počestné ženy z radov veriacich a počestné ženy z radov tých, ktorým bola daná Kniha pred vami, pokiaľ im dáte ich odmeny chrániac tým seba, nie s cieľom mať mimomanželský styk alebo mať priateľky.. (Korán, 5:5)

Počestní muži (tzn. panic, rozvedení, vdovci alebo muži, ktorí nemajú viac než 3 manželky) si majú brať počestné ženy (tzn. panny, rozvedené alebo vdovy):

Zlé a nečisté sú pre zlých a nečistých, a zlí a nečistí sú pre zlé a nečisté, a dobré a čisté sú pre dobrých a čistých, a dobrí a čistí sú pre dobré a čisté.. (Korán, 24:26)

Muslimkám je povolené brať si za manželov muslimov:

A nedávajte veriace ženy za manželky tým, ktorí k Bohu pridružujú, pokým sa nestanú veriacimi. Veriaci otrok je lepší než taký, ktorý k Bohu pridružuje, i keď by sa vám páčil. Tí vyzývajú k ohňu a Boh vyzýva k záhrade rajskej a k odpusteniu na základe Svojho povolenia.. (Korán, 2:221)

Prečo islam vyzýva muslimov, aby si brali iba ženy, ktoré veria v Jediného Boha? - Na vytvorenie zdravého vzťahu je potrebná podobnosť systémov viery a spoločný základ. Deti väčšinou nasledujú a napodobňujú svojich rodičov. Ak majú manželia odlišné názory na výchovu svojich detí a celkovo odlišný pohľad, zvyčajne to prináša do manželstva nemálo komplikácií. Ako príklad uvedieme: muslim, muž považuje za dôležité, aby on a jeho potomkovia konzumovali nebravčové potraviny. Ak by mal za manželku napr. hinduistku, tá by preto, aby jej muž bol spokojný musela veľmi veľa zmeniť vo svojom živote. Ak by sa neprispôsobila a varila by manželovi bravčové, asi by takýto zväzok nemal dlhého trvania.

Prečo islam dovoľuje muslimkám vziať si za manžela iba muslima? - Boh nám ako muslimom dal určité pravidlá viery, ktoré sa snažíme vo svojom živote napĺňať. Praktizujúca muslimka sa pravidelne modlí, nevarí bravčové, nepije alkohol, chodí von zahalená, vedie svoje deti k islamu. Je pre ňu prirodzené a vhodné vziať si muslima, ktorý bude jej životný štýl plne akceptovať a chrániť. Len máloktorý nemuslim by dokázal pochopiť a podporiť muslimku v nosení slušného odevu, alebo v tom, že mu žiadnu bravčovú slaninu neupečie, alkoholu sa nedotkne, a že sa bude viac krát do dňa pomedzi iné činnosti modliť.

Boh nám nechce zle, práve naopak. Ak sa budeme držať zákonu Koránu, bude náš život menej

Zákaz nútenia do manželstva #


Korán zakazuje nútiť ženy, aby sa vydávali z donútenia (v tomto verši sa priamo opisuje vydaj vo forme dedenia po zosnulom, ktorý bol kedysi rozšírený):

Vy, ktorí ste uverili, nie je vám dovolené dediť ženy, konajúc proti ich vôli. (Korán, 4:19)