Správanie sa k rodičom

Správanie sa k rodičom

Čo sa týka detí, islam stanovuje komplexnú morálku, ktorá prikazuje rodičovskú zodpovednosť za deti a povinnosti dieťaťa voči rodičom:

Pán tvoj rozhodol, že nemáte uctievať nikoho iného než Jeho a máte dobre zaobchádzať s rodičmi. Ak by u teba dosiahli starobu jeden z nich alebo obaja, tak im nepovedz: „Mám vás už dosť oboch“ a neokríkaj ich a povedz im slová láskavé. A skloň pred nimi svoje krídlo pokory, prameniace z milosti a povedz: „Pane môj, zahrň ich milosťou Svojou, tak ako mňa vychovávali, keď som bol malý“. (Korán, 17:23-24)

I prijali sme sľub od synov Izraela: „Nebudete uctievať nikoho iného okrem Boha a s rodičmi budete dobre zaobchádzať a s príbuznými, sirotami a biednymi a hovorte s ľuďmi dobre a konajte modlitbu a dávajte zakat“. Potom ste sa ale odvrátili odmietajúc, okrem malého počtu z vás. (Korán, 2:83)

Odkázali sme človeku dobre zaobchádzať s rodičmi. Jeho matka ho nosila v strastiach a porodila ho v strastiach a jeho nosenie a odstavenie je v tridsiatich mesiacoch. Keď dosiahne dospelosť a dosiahne štyridsať rokov, povie: „Pane môj! Vnukni mi, aby som ďakoval za Tvoj dar, ktorý si daroval mne a mojim rodičom a aby som konal dobro, s ktorým budeš spokojný a naprav mi moje potomstvo. Kajám sa k Tebe a patrím medzi muslimov“. (Korán, 46:15)

Rodičia a správanie sa k starším, Korán

Je pochopiteľné, že ak sa rodič nestará o svoje dieťa, ale ho odvrhne, nemôže očakávať, že dieťa sa voči nemu bude správať láskavo, tak ako to islam nariadzuje. Samozrejme, ak to dieťa zvládne, má za svoje láskavé správanie obrovský dobrý skutok.

Bez ohľadu na to, ako rodičia vychovávajú svoje deti, a bez ohľadu na ich vlastné náboženstvo (alebo jeho nedostatky) je poslušnosť a úcta, ktorú má povinnosť prejavovať muslimský syn alebo dcéra rodičovi, až na druhom mieste za poslušnosťou samotnému Stvoriteľovi. V prípade, že by rodič prikazoval dieťaťu vec, činnosť, ktorá ide proti príkazu Stvoriteľa, dieťa má povinnosť tento rodičovský príkaz odmietnúť. Nemáme sa zachovať ako títo ľudia, ktorí radšej nasledovali svojich otcov, než výzvu Jediného Boha:

Keď je im povedané: „Nasledujte to, čo Boh zoslal“, povedia: „Veru nie, budeme nasledovať to, čo sme videli, že naši otcovia nasledovali“. Aj keby ich otcovia neboli nič chápali a neboli ani správne usmernení?! (Korán, 2:170)

Záver #

Ako muslimovia sa máme k svojim rodičom správať s láskou, úctou a rešpektom. Máme sa k ním správať láskavo, tak ako sa o nás starali oni, dokiaľ sme boli malí. Ak sú naši rodičia príkladnými muslimami, môžeme nasledovať ich príklad. Ak sú však ich skutky v rozpore s tým, čo nás učí Boh v Koráne, nemáme nasledovať ich príklad, ale to, čo nám prikazuje Jediný Boh.