Bitie žien a islam?

Bitie žien a islam?

Autor: Edip Yuksel, prekladateľ Koránu (skrátená forma prekladu článku)

Všeobecný prístup a domienky #

Mnohí z nás sa už stretli s kritikou kresťanov, ateistov, agnostikov.. mierenou proti Koránu slovami: “verš 4:34 Koránu nariaďuje veriacim, aby bili svoje manželky, takže islam je dominantné patriarchálne náboženstvo”. Prečo nám Boh, Najmúdrejší, prikazuje biť naše ženy? Čo je toto za riešenie? Je v protiklade s veršami Koránu, v ktorých Boh opisuje manželstvo:

Medzi Jeho znamenia patrí, že vám stvoril z vašich duší družky, aby ste u nich pokoj našli a učinil medzi vami láskavosť a milosť. V tom sú veru znamenia ľuďom, ktorí premýšľajú. (Korán, 30:21)

Je to skutočne pravda, že nám niečo také Vševediaci Boh prikazuje?

Ako vznikol nesprávny preklad verša 4:34 #

Nie úplne správny preklad:

Muži sú povinní starať sa o ženy za to, že Boh uprednostnil jedných pred druhými i za to, čo míňajú zo svojich majetkov. Dobré manželky sú poslušné, strážiace v neprítomnosti svojich manželov to, čo Boh určil, že sa má strážiť. A tie, ktorých spurnosti sa obávate, poučte, opustite na lôžkach a udrite; ak by vás poslúchli, tak nehľadajte dôvod, prečo im ublížiť. Veď Boh je nad všetkými a je veľký. (Korán, 4:34)

Takmer všetky turecké preklady Koránu (pozn. autor je turecký prekladateľ Koránu) prekladajú nesprávne štyri kľúčové slová alebo výrazy tohto konkrétneho verša. Sú to: “Qawwamune”, “Faddallallahu ba"dahum ala ba"d," “Nushuzehunne” a “Fadribuhunne." Zameriame na posledné slovo, “Fadribuhunne."

Problém pochádza zo slova „Idribuhunne“, ktoré sme zvykli prekladať ako „poraziť ich“. Koreň tohto slova je “DaRaBa”. Ak sa pozriete do akéhokoľvek arabského slovníka, nájdete dlhý zoznam významov pripisovaných tomuto slovu. Tento zoznam je jedným z najdlhších zoznamov v celom arabskom slovníku. Dá sa povedať, že „DaRaBa“ je v arabčine viacvýznamové slovo číslo jedna. Má toľko rôznych významov, že v Koráne môžeme nájsť množstvo rôznych významov, ktoré sa mu pripisujú.

 • cestovať, vystupovať, vyhodiť: 3:156; 4:101; 38:44; 73:20; 2:273
 • udrieť: 2:60,73; 7:160; 8:12; 20:77; 24:31; 26:63; 37:93; 47:4
 • poraziť: 8:50; 47:27
 • nastavenie: 43:58; 57:13
 • uviesť (príklady): 14:24,45; 16:75,76,112; 18:32,45; 24:35; 30:28,58; 36:78; 39:27,29; 43:17; 59:21; 66:10,11
 • zobrať, ignorovať: 43:5
 • odsúdiť: 2:61
 • zapečatiť, pretiahnuť: 18:11
 • na začiatok: 24:31
 • na vysvetlenie: 13:17

Ako vidíte, len v Koráne môžeme byť svedkami toho, že sloveso „DaRaBa“ má najmenej desať rôznych významov. „DaRaBa“ má aj iné významy, ktoré nie sú uvedené v Koráne. Napríklad v arabskom jazyku netlačíte peniaze – vy „DaRaBa“ peniaze, nenásobíte čísla – vy „DaRaBa“ čísla, neprestávate pracovať – vy „DaRaBa“ pracujete. V angličtine máme dve slovesá, ktoré sú takmer ekvivalentné s “DaRaBa”. Sú to „strike“ a „beat“. Webster’s Dictionary dáva slovesu „strike“ štrnásť významov.

Bitie žien, Korán, islam

Hľadanie vhodného významu #

Keď sa stretneme s viacvýznamovým slovom, vyberáme správny význam podľa kontextu, foriem a zdravého rozumu. Napríklad, ak by sme preložili „DaRaBa“ v 13:17 ako „biť“ namiesto „vysvetliť“, význam by bol smiešny:

Boh tak poráža pravdu a lož. (Korán, 13:17)

Ďalší príklad nesprávneho prekladu ‘DaRaBa’ možno nájsť v preklade verša 38:44. Takmer všetky preklady obsahujú príbeh vytvorený mužmi, o bití žien, aby ospravedlnili ich nezmyselný preklad. Napríklad takto Yusuf Ali prekladá verš o Jóbovi:

Vezmi do ruky svojej zväzok slabých prútikov a ‘DaRaBa’, tak neporušíš prísahu svoju (o doručení správy). My sme ho našli trpezlivého. Bol veru dobrým poddaným. On sa k Bohu vracal. (Korán, 38:44)

Yusuf Ali prekladá slovo DaRaBa v tomto prípade ako “biť” a v poznámke pod čiarou rozpráva tradovaný nakoránsky príbeh: „On (Job) sľúbil vo svojom zhone, že svoju ženy zbije: bol požiadaný, aby ju zbil iba kúskom trávy, aby ukázal, že je jemný a pokorný, ako aj trpezlivý a stály.” Bez vloženia tohto príbehu a zvolenia iného prekladu slova - v tomto prípade správny preklad slova DaRaba je cestovať - dáva tento verš úplne iný zmysel:

Vezmi do ruky svojej zväzok prútov a cestuj (putuj po krajine), tak neporušíš prísahu svoju (o doručení správy). My sme ho našli trpezlivého. Bol veru dobrým poddaným. On sa k Bohu vracal. (Korán, 38:44)

Vráťme sa k veršu 4:34 a slovu „DaRaBa“ v kontexte slova „Nushuz“: Slovo „Nushuz“, ktoré sa vo všeobecnosti prekladá ako „spurnosť“, má ďalší význam, ktorý možno preložiť ako stupne nelojálnosti od flirtovania až po sexuálne vzťahy. Ak si pozorne preštudujeme 4:34, nájdeme vodítko, ktoré nás privedie k prekladu tohto slova: „flirtovanie alebo podvádzanie“ alebo „mimomanželský vzťah“ (akékoľvek slovo alebo slová, ktoré odrážajú rozsah nevery v manželstve). Kľúčom k prekladu slova „Nushuz“ je fráza použitá pred nim:

A dodržiavajú Božie prikázania, aj keď sú sami vo svojom súkromí. (v SJ preklade: “strážiace v neprítomnosti svojich manželov to, čo Boh určil, že sa má strážiť.")

Táto fráza zdôrazňuje dôležitosť vernosti v manželskom živote. Okrem toho je to isté slovo „Nushuz“ použité v 4:128, ale používa sa na opis zlého správania manželov, nie manželiek, ako to bolo v 4:34. Takže tradičný preklad „Nushuz“, teda „spurnosť“ sa sem vôbec nehodí. Význam „Nushuz“ ako „nevera” alebo “obava z možnej nevery” je vhodný pre oba prípady opísané v 4:34 a 4:128:

Ak sa žena bojí možnej nevery alebo zanedbávania zo strany svojho manžela, nenesie vinu ani jeden z nich - ak sa budú snažiť o ˹spravodlivé riešenie, čo je najlepšie. Ľudia majú vždy sklon k sebectvu. (4:128)

Vo verši 4:128 sa uvádza, že ak sa obaja budú snažiť tejto nevere alebo zanedbávaniu spravodlivo zabrániť, nik z nich neponesie vinu za rozpad vzťahu.

Porozumenie správnemu významu verša #

Keď čítame 4:34, nemali by sme chápať „idribuhunne“ ako „biť tie ženy“. Musíme si uvedomiť, že toto slovo má veľa významov. Boh nám dáva tri spôsoby, ako sa vysporiadať s mimomanželskými záležitosťami nevery. V počiatočnom štádiu takéhoto zlého správania by mal manžel začať tým, že s manželkou konštruktívne diskutuje a snaží sa poradiť, nájsť riešenie. Ak to nefunguje, opustí ju na lôžku, a ak ona ide ešte ďalej a dopustí sa dokázaného cudzoložstva, manžel ju má právo “vyhodiť” (4:34 a 65:1).

Návrh na správny preklad verša 4:34:

Muži sa tradične starajú o ženy, pretože Boh obdaril každého z nich určitými vlastnosťami, a muži míňajú zo svojich finančných prostriedkov (na svoje manželky). Spravodlivé ženy sú poslušné a počas neprítomnosti (manžela) si ich ctia podľa Božieho prikázania. Čo sa týka žien, u ktorých pociťujete strach z nevery, musíte sa s nimi najprv poradiť a dohovoriť im, (ak budú chcieť pokračovať) opustite ich v manželskej posteli a (ak budú chcieť pokračovať) potom ich vyhoďte (z domu). Ak vás poslúchajú, nehrešte vo vzťahu voči nim. Boh je nad všetkými a je Najväčší (Korán, 4:34).

Muž sa finančne stará o svoju manželku. Ak ho manželka podvádza, nemá on povinnosť ju naďalej živiť. Môže ju “vyhodiť” z domu, a jej živenie a financovanie prenechať jej samej, alebo jej milencovi.


Poznámka #

Okrem všetkých dobre napísaných informácií od pána Yuksela (vyššie), treba tiež dodať, že tí, ktorí vykladajú slovo „iddribuhhunna“ v 4:34 ako „fyzicky biť“, v skutočnosti porušujú tri princípy Koránu a sú:

 1. Boh zakazuje akúkoľvek agresiu. Fyzické bitie inej osoby je akt agresie bez ohľadu na to, aké ospravedlnenie môže mať ktokoľvek:

A neprekračujte medze. Veď Boh nemá rád tých, ktorí medze prekračujú (priestupníkov alebo agresorov).. (Korán, 5:87)

 1. Boh prikazuje manželom a manželkám, aby sa k sebe správali s láskou a milosrdenstvom, opäť raz bitie manželky nie je milosrdný čin:

Medzi Jeho znamenia patrí, že vám stvoril z vašich duší družky, aby ste u nich pokoj našli a učinil medzi vami láskavosť a milosť. V tom sú veru znamenia ľuďom, ktorí premýšľajú. (Korán, 30:21)

 1. V súre 4, ktorá má názov „Ženy“ a vo verši 19 je mužom povedané, aby so svojimi manželkami zaobchádzali „bil-ma’ruf“, čo znamená láskavo. Netreba dodávať, že fyzické bitie žien presne nespĺňa požiadavky na definíciu láskavosti.

 2. Na zjemnenie problému pri nesprávnom preklade verša, niektorí učenci tvrdili, že manžel môže biť svoju ženu len vtedy, ak sa dopustí cudzoložstva. Ale keď preskúmame tento výklad, opäť zistíme, že odporuje zákonu Koránu. V prípade cudzoložstva už Boh určil pevný trest 100 rán bičom (Korán, 24:2). Dôležitou otázkou je, že ten istý zločin alebo hriech by nemal oprávňovať na dva samostatné tresty. Ak sa žena dopustí cudzoložstva a dostane 100 rán bičom, potom ju manžel zbije tiež, dostala by dva oddelené tresty za ten istý hriech.

Viac o bohabojnom prístupe manželov k manželkám, nájdete v časti: manželstvo v islame.