Ženy v islame

Ženy v islame

Existuje mnoho mýtov, ktoré kolujú o postavení a funkcii ženy v islamskej spoločnosti. Medzi také najrozšírenejšie patrí mýtus, že žena v islame nič neznamená, alebo že muž ju môže týrať. Nižšie sa pozrieme na to, ako to v skutočnosti je.

Rovnosť z hľadiska duše #

Muži a ženy vznikajú rovnako. Každá bytosť je pred Bohom rešpektovanou súčasťou Božieho plánu. Boh v Koráne hovorí:

Ľudia! Bojte sa svojho Pána, ktorý vás stvoril z duše jednej a z nej stvoril jej družku a z nich oboch dal rozmnožiť veľké množstvo mužov a žien. Bojte sa Boha, v mene ktorého sa na seba obraciate a vyvarujte sa prerušenia príbuzenských zväzkov. Veď Boh na vás dozerá. (Korán, 4:1)

Boh vám učinil z vašich duší družky a učinil vám z vašich družiek deti a vnukov a dal vám z dobrôt. V nepravdu veria a v dar Boží odmietajú veriť? (Korán, 16:72)

Podľa Koránu neexistuje niečo ako dedičný hriech. Neexistuje vina Evy, ktorá by sa dedila ďalej, pretože muž a žena sú si, čo sa týka postavenia duše pred Bohom rovní. Zhrešili rovnako pred Bohom, ľutovali rovnako a rovnako im bolo odpustené:

A tak zjedli z neho a ukázala sa im ich nahota a začali na seba lepiť lístie Raja. Neposlúchol Adam svojho Pána, a tak do bludu skĺzol. (Korán, 20:121)

Zmyslom života žien i mužov je uctievať Jediného Boha svojim životom skrze vieru a dobré skutky. Za tieto skutky budú rovnocenne odmenení:

..Každá duša, ak pácha zlo, koná proti sebe. A nikto, kto bremeno nosí, nebude nosiť bremeno za iného. Potom bude váš návrat k Pánu vášmu a On vám oznámi to, o čom ste sa sporili. (Korán, 6:164)

Kto by konal nejaké dobré skutky, či už by šlo o jednotlivca mužského pohlavia, alebo o jednotlivca ženského pohlavia a bol by pritom veriaci, tí vojdú do raja a nebude im ukrivdené ani o veľkosti ryhy na datľovej kôstke. (Korán, 4:124)

Kto z jednotlivcov mužského pohlavia alebo jednotlivcov ženského pohlavia by konal dobro a bol by pritom veriaci, tomu dáme žiť život dobrý a odmeníme ho odmenou rovnajúcou sa tomu najlepšiemu z toho, čo konal. (Korán, 16:97)

„Nedopustím, aby sa stratilo konanie konajúceho, či už jednotlivca mužského pohlavia, alebo jednotlivca ženského pohlavia, pochádzate jeden z druhého.. (Korán, 3:195)

Muslimovia a muslimky a veriaci muži a veriace ženy a poslušní muži a poslušné ženy a pravdovravní muži a pravdovravné ženy a trpezliví muži a trpezlivé ženy a pokorní muži a pokorné ženy a finančne pomáhajúci muži a finančne pomáhajúce ženy a postiaci sa muži a postiace sa ženy a muži chrániaci svoje pohlavie a ženy chrániace a muži ktorí si spomínajú na Boha často a ženy, ktoré si spomínajú, pre tých pripravil Boh odpustenie a odmenu obrovskú. (Korán, 3:35)

Spoločenské postavenie muslimky #

Duševne sú si muž a žena rovní, ale čo sa týka sociálneho spoločenského života, Boh nadradil jedných pred druhými. Žena je podriadená, čo sa týka sociálneho usporiadania islamskej obce, svojmu manželovi, alebo svojmu otcovi (ak nie je vydatá). Muži sú zaviazaní sa o ženy finančne starať. K tomuto ustanoveniu sa viaže jeden celkom rozšírený mýtus, ktorý sa viaže na nesprávny preklad nasledujúceho verša:

Nesprávne:

Muži sú povinní starať sa o ženy za to, že Boh uprednostnil jedných pred druhými i za to, čo míňajú zo svojich majetkov. Dobré manželky sú poslušné, strážiace v neprítomnosti svojich manželov to, čo Boh určil, že sa má strážiť. A tie, ktorých spurnosti sa obávate, poučte, opustite na lôžkach a udrite; ak by vás poslúchli, tak nehľadajte dôvod, prečo im ublížiť. Veď Boh je nad všetkými a je veľký. (Korán, 4:34)

Správne:

Muži sa tradične starajú o ženy, pretože Boh obdaril každého z nich určitými vlastnosťami, a muži míňajú zo svojich finančných prostriedkov (na svoje manželky). Spravodlivé ženy sú poslušné a počas neprítomnosti (manžela) si ich ctia podľa Božieho prikázania. Čo sa týka žien, u ktorých pociťujete strach z nevery, musíte sa s nimi najprv poradiť a dohovoriť im, (ak budú chcieť pokračovať) opustite ich v manželskej posteli a (ak budú chcieť pokračovať) potom ich vyhoďte (z domu). Ak vás poslúchajú, nehrešte vo vzťahu voči nim. Boh je nad všetkými a je Najväčší (Korán, 4:34).

Z veršu je teda zrejmé, že Boh nám v ňom stanovuje práva a povinnosti:

 • Muži sa majú o ženy dobre starať (Muži sú povinní starať sa o ženy za to, že Boh uprednostnil jedných pred druhými..)
 • Ženy majú byť poslušné svojim spravodlivým opatrovníkom. (Spravodlivé ženy sú poslušné a počas neprítomnosti (manžela) si ich ctia podľa Božieho prikázania..)
 • Riešenie obavy z nevery má byť v slede: 1. poučenie 2.opustenie na lôžku 3. opustenie manželky.
 • Ak sa spor vyrieši, nemajú muži (ani ženy) hľadať dôvody, ako si vzájomne ublížiť

Ochrana žien v islame #

V arabskej predislamskej spoločnosti zvykli neveriaci pochovávať zaživa dievčatká, bábätká, aby sa ich takto zbavili. Nepovažovali ich za hodné života. Boh toto konanie jasne zakazuje rečníckou otázkou:

Až zaživa pochované novorodeniatko - dievčatko - bude opýtané, za aký hriech bolo zavraždené?! (Korán, 81:8-9)

Boh nás v Koráne učí, že sa nemáme báť jedny druhých, ale jediný, koho sa máme obávať (v podriadenosti a rešpekte) je Jediný Boh:

Nebojte sa teda ľudí, ale bojte sa Mňa a nevymieňajte Moje znamenia za lacný cieľ. (Korán, 5:44)

Islam zakazuje krutosť a utláčanie jednotlivcov, skupín ľudí, a taktiež i zvierat. Nariadzuje dobré správanie k ženám od narodenia až po smrť. Zakázané je slovné, sexuálne, citové a telesné násilie slovami. Naopak, muslim má povinnosť chrániť utláčaných:

..Neškoďte im s tým, aby ste ich stiesnili. (Korán, 65:6)

Prečo nebojujete za cestu, ktorú Boh určil a za slabých z radov mužov, žien a detí?.. (Korán, 4:75)

Medzi Jeho znamenia patrí, že vám stvoril z vašich duší družky, aby ste u nich pokoj našli a učinil medzi vami láskavosť a milosť.. (Korán, 30:21)

Práva žien v islame #

Žena v islame po duchovnej stránke má rovnaké práva ako muž. Jej dobré skutky sa jej zapisujú rovnako ako mužovi. Rovnako tiež zlé skutky. V sociálnom postavení v spoločnosti má žena:

 • práva rovnakého množstva ako množstva povinnosti:

Ak má niekto menej povinností, pre zachovanie spravodlivosti má mať aj menej práv:

A majú toľko práv, koľko je na nich povinností, podľa dobrej zvyklosti; muži však majú o stupeň viac ako ony. (Korán, 2:228).

Na túto skutočnosť odkazujú všetky ostatné práva a povinnosti v islame.

 • právo byť finančne vyživovaná:

Muži majú v islame náboženskú povinnosť finančne sa starať o ženy (manželia o manželky; otcovia o dcéry; bratia o sestry, ktoré nemajú otca alebo manžela..):

Muži sú povinní starať sa o ženy za to, že Boh uprednostnil jedných pred druhými i za to, čo míňajú zo svojich majetkov. (Korán, 4:34)

 • právo vybrať si ženícha:

Vy, ktorí ste uverili, nie je vám dovolené dediť ženy, konajúc proti ich vôli. (Korán, 4:19)

V tomto verši sa konkrétne opisuje zákaz nútenia k vydaju dedením po zomrelom.

 • právo rozviesť sa:

Zakotvené priamo v Koráne: 2:229, 2:231

 • právo dediť:

Žena v islame dedí (narozdiel od kresťanského práva Biblie), avšak menej než muž, pretože nemá povinnosť pracovať a zhromažďovať majetok pre svoju rodinu - právo vs. povinnosť (spravodlivosť). Zároveň však nie je opomenutá z dedičského konania a dedí: Dedí polovicu z mužskej časti. Okrem toho postupu existuje v islame možnosť spísania Poslednej vôle, Závete, ktorou rodič môže odkázať aj celý majetok dcére, ktorá sa oň starala..

Muži majú podiel z toho, čo zanechali ako dedičstvo rodičia a najbližší a ženy majú podiel z toho, čo zanechali ako dedičstvo rodičia a najbližší, nech by šlo o menej alebo viac. Je to podiel povinný. (Korán, 4:7)

Boh vám odkazuje o vašich deťoch: Mužskému potomkovi náleží rovnaký podiel, aký náleží dvom potomkom ženského pohlavia. Ak by šlo o ženy, dve a viac, tak im náležia dve tretiny z toho, čo zanechal. Ak by bola jedna, tak jej náleží polovica. A jeho rodičom, každému z nich náleží šestina z toho, čo zanechal, ak by mal deti. Ak by deti nemal a jeho rodičia by po ňom dedili, tak jeho matke náleží tretina. Ak by mal bratov, tak jeho matke náleží šestina. To potom, ako sa vykoná odkaz, ktorý by odkázal alebo by sa splatila dlžoba. Vaši otcovia a synovia, neviete, kto z nich je pre vás užitočnejší. Je to povinnosť od Boha. A Boh všetko vie a múdrosťou oplýva. (Korán, 4:11)

Vám patrí polovica toho, čo by zanechali vaše manželky, pokiaľ by nemali deti. Ak by ale deti mali, tak vám náleží štvrtina toho, čo zanechali. To potom, ako sa vykoná odkaz, ktorý by odkázali alebo by sa splatila dlžoba. A náleží im štvrtina z toho, čo by ste zanechali, pokiaľ by ste nemali deti. Ak by ste ale deti mali, tak im náleží osmina z toho, čo ste zanechali. To potom, ako sa vykoná odkaz, ktorý by ste odkázali alebo by sa splatila dlžoba. A ak by šlo o zosnulého muža, po ktorom sa dedí, ktorý by bol bez predkov alebo potomstva, alebo by šlo o takúto zosnulú ženu a mal by brata alebo sestru, tak každý z nich by dostal šestinu. Ak by ich bolo viac, tak sú spoločníkmi v tretine. To potom, ako sa vykoná odkaz, ktorý by on odkázal alebo by sa splatila dlžoba, a to všetko bez ujmy. Je to odkaz od Boha. Boh všetko vie a má veľkú trpezlivosť. (Korán, 4:12)

 • právo pracovať:

Islam považuje za hlavnú úlohu ženy úlohu manželky a matky, a teda práca, ktorú si žena vyberie, by sa mala prispôsobiť týmto dvom poprednejším úlohám. Najviac schvaľovanou profesiou žien je profesia učiteľstva. Nasleduje ženská a detská lekárka. Peniaze, ktoré žena zarobí, môže minúť na seba, nemusí nimi prispievať do rodinného rozpočtu. Ak tak činí, akoby dávala dobrovoľný zakát svojej rodine (dobrý skutok). Celkovo je v tradičnom islame vnímaná žena ako plnohodnotná a spoločensky prospešná i v prípade, že sa celý život stará “iba” o deti a domácnosť.

 • právo plánovať rodičovstvo:

Islam priamo nezakazuje antikoncepciu, ak sa na jej používaní manželia zhodnú a zároveň neohrozuje ich zdravie. Celkovo je ale tradičný postoj muslimov a muslimiek orientovaný na zakladanie si rodín, rodenie a výchovu potomkov.

 • právo na všetky ostatné bežné činnosti, ktoré nie sú v protiklade s morálkou

Video:

Ak Vás zaujíma oblečenie muslimiek, jeho popis a pravidlá nájdete v článku: Oblečenie muslimiek: hidžáb, chimár, nikáb