Trestné právo

Džihád

Džihád # Slovo džihád pochádza z arabského inifinitívu slova dža-há-da. Doslovný preklad slova džihád znamená: vynaloženie väčšieho úsilia na dosiahnutie niečoho, usilovať sa o niečo. Významový preklad slova džihád zahŕňa 3 atribúty: vnútorná duchovná snaha o zlepšenie vlastného charakteru, premáhanie svojich slabostí, tzv. ...

Krádež a jej trest v islame

Krádež je podľa islamu zakázaný čin, zlý skutok. Alláh odsudzuje tento čin a nariadzuje zaň trest. Boh v Koráne hovorí: Zlodejovi a zlodejke odseknite ruky po zápästie ako odplatu za to, čo získali. Je to odstrašujúce ustanovenie Bohom určené. A Boh je mocný a múdrosťou oplýva. ...

Sebaobrana v islame

Islam povoľuje primeranú sebaobranu. V prípade, že na nás niekto útočí, máme povinnosť brániť sa úmerne situácii v ktorej sa nachádzame. Ochrana seba, vlastnej cti, mysle, majetku a náboženstva je v islame jedným zo základných princípov. V prípade, že je muslim priamo fyzicky napadnutý, má povolené sa fyzicky brániť. ...

Trest za mimomanželský styk

Trest za cudzoložstvo podľa islamu # V islame sa berie manželstvo veľmi vážne. Ak žena, alebo muž nie sú v manželstve spokojní, môžu sa rozviesť (islam rozvod povoľuje 2x). Dokonca ak manželka súhlasí, môže mať muž až 4 manželky (v islame je povolená polygamia tohto typu). ...

Vražda, zabitie a ich trest v islame

V islame poznáme 4 základné termíny: vražda = úmyselné zabitie nevinného zabitie neúmyselné = napríklad zabitie niekoho pri autonehode, čo vodič nechcel trest smrti = úmyselné zabitie vinného ako trest za jeho previnenie, po právoplatnom súdnom rozsudku porážka zvieraťa = zabitie zvieraťa za účelom nasýtenia sa Vražda a trest smrti za ňu v islame # Vražda, teda úmyselné zabitie nevinného, je v islame zakázaná. ...

Znásilnenie a trest zaň v islame

Arabské slovo ightisaab znamená nesprávne násilné prevzatie niečoho a vzťahuje sa na označenie previnenia proti cti ženy - znásilnenie. Do klasifikácie skutku znásilnenia nepatrí násilné objatie ani bozk (aj keď ani to nie je správne). Pod pojmom znásilnenie sa rozumie vynútený pohlavný styk, bez súhlasu ženy, ktorá nie je dobrovoľne a oficiálne manželkou dotyčného (manželstvo bez valiho škola Maliki považuje za anulované). ...

Šária, islamské právo

Šária je islamské právo založené na pravidlách Koránu (a sunny - u pre sunnitských muslimov). Pojmy v šárii # Šária Koránu rozlišuje skutky alebo tresty ako: 1.) povinné (fard, wajib) # Fard = je to niečo, čo Jediný Boh prikázal vykonať (ak to nie je vykonané, bude za to daný človek potrestaný) - napr. ...