Krádež a jej trest v islame

Krádež a jej trest v islame

Krádež je podľa islamu zakázaný čin, zlý skutok. Alláh odsudzuje tento čin a nariadzuje zaň trest. Boh v Koráne hovorí:

Zlodejovi a zlodejke odseknite ruky po zápästie ako odplatu za to, čo získali. Je to odstrašujúce ustanovenie Bohom určené. A Boh je mocný a múdrosťou oplýva. (Korán, 5:38)

Tento verš znie celkom rázne a prísne. Môžeme alebo dokonca máme povinnosť sekať ruky hlava nehlava pri každej krádeži? Nie! Každý prečin má byť trestaný spravodlivo a primerane okolnostiam a podmienkam. Nie je možné a ani spravodlivé odseknúť ruku človeku za krádež malého rozmeru. Trest odťatia ruky má byť trestom odstrašujúcim pre ľudí, ktorí chcú kradnúť vo veľkom (napr. vylúpiť banku..), vedome a za splnenia približne 60 ďalších nutných podmienok, nie pre tých, ktorí ukradli chlieb kvôli hladu alebo iné potraviny nízkej hodnoty z úplnej núdze v snahe o prežitie. Ak niekto ukradne niečo takto malé, má pred Bohom hriech, a dostane určitý trest štátu + musí ukradnuté nahradiť (napr. prácou), ale ruka mu v takom prípade nebude odseknutá.

Tak ako aj v minulosti, tak aj dnes si niektorí hovoria, že ak ukradne nejaký vyššie postavený človek kľudne aj milióny, tak sa to nerieši a “zametie sa to pod koberec”. Naopak chudobný je prísne potrestaný. Islam nerobí rozdiel medzi bohatým a chudobným zlodejom. Posudzuje len okolnosti a podmienky činu.

Nutné podmienky oprávnenosti vykonania trestu #

Keďže odseknutie ruky je veľmi vážna vec, v rámci šárie pred vynesením rozsudku musia byť nutne splnené mnohé podmienky. Pre príklad uvádzame podmienky šárie vybraného islamského štátu:

 • vec mala byť ukradnutá zo zabezpečeného miesta
 • ukradnutý majetok musí presahovať miestnym zákonom stanovenú minimálnu hodnotu (táto hodnota by mala byť vyššia než je hodnota jedla)
 • ukradnutá vec musí byť transportovaná z miesta krádeže na iné miesto
 • ku krádeži sa musí zlodej priznať: dva krát alebo musí byť dokázaná výpoveďou minimálne 2 očitých svedkov
 • osoba, ktorej bol majetok ukradnutý musí požiadať o jeho vrátenie (alebo nahlásiť krádež)
 • osoba, ktorá krádež vykonala musí byť dospelá a psychicky spôsobilá
 • osoba, ktorá krádež vykonala, ju vykonala z vlastnej slobodnej vôle, nie pod nátlakom
 • osoba, ktorá krádež vykonala, nebola pod vplyvom alkoholu alebo iných drog
 • od činu neubehlo obdobie dlhšie než mesiac
 • zlodej nie je pokrvným príbuzným poškodeného/nej alebo manželkou/manželom
 • …ďalších približne 50 podmienok

V prípade, že nie je splnená jedna jediná podmienka, nie je možné ruku za trest odseknúť.

Kedy teda nesmie byť udelený trest odseknutia ruky? #

Najprísnejší trest za krádež, a to odťatie ruky, nesmie byť udelený v prípade, že nie je naplnená skutková podstata činu. Skutková podstata činu nie je naplnená ak:

 • vec bola požičaná, alebo je v pozadí iný spor, ktorým nie je možné objasniť, či išlo o krádež, alebo susedské spory
 • vec nebola zabezpečená (napr. auto nezamknuté, zviera nepriviazané, dom nezamknutý..)
 • bol ukradnutý majetok nízkej hodnoty
 • niekto ukradol niečo zakázané, napr. alkohol (kedy tak dotyčný možno aj urobil v dobrej viere, že zbaví svet niečoho, čo je zakázané, no neurobil to správnym spôsobom: vysvetlením, po ktorom by si to dotyčný sám uvedomil, ale mu miesto toho napr. alkohol vo vyššej hodnote vylial
 • ukradnutá vec nebola transportovaná (bola napr. len schovaná na tom istom pozemku)
 • ak sa ku krádeži zlodej nepriznal 2x alebo neexistujú dvaja očitý svedkovia krádeže, ktorí by mohli proti nemu svedčiť na súde
 • osoba, ktorej bol majetok ukradnutý to nenahlásila (možno i preto, že to pre ňu nebolo podstatné alebo preto, že zlodejovi odpustila)
 • neprebehol oficiálny súdny proces, kde vystupuje tak obžaloba ako aj obhajoba
 • osoba, ktorá krádež vykonala, bola neplnoletá alebo nebola psychicky spôsobilá
 • osoba, ktorá krádež vykonala, ju bola donútená vykonať (či už násilného niekdým iným, alebo napr. od úplného hladu alebo zúfalstva)
 • osoba, ktorá krádež vykonala, bola pod vplyvom drog alebo iných omamných látok
 • od činu ubehol obdobie dlhšie než mesiac
 • zlodej je pokrvným príbuzným alebo manželom/kou poškodeného/nej
 • čin nie je dôkladne vyšetrený

Odpustenie trestu #

Trest za krádež je možné aj jednoducho odpustiť. Je tak možné urobiť, ak sa zlodej rozhodne: vzdať hriechu, ľutuje ho, rozhodne sa k nemu nevracať a skutok napraví, ak je to možné: Ak je to možné vráti ukradnutú vec a poprosí poškodeného o odpustenie (zlodej by sa mal v plnej miere angažovať k napraveniu skutku i inými spôsobmi, ak vrátenie ukradnutého nie je možné).

Aj keby boli naplnené všetky podmienky na vykonanie trestu, avšak poškodený by sa rozhodol prípad nepodať na súd (pretože by zlodejovi odpustil) nie je možné a prípustné zlodeja potrestať, keďže poškodený mu už prepáčil a zlodej skutok napravil (alebo sa dohodli s poškodeným na náprave iným spôsobom).

Záver a zhodnotenie #

V islame sa všetko pekne prelína. Na jednu stranu, sme nabádaní pomáhať chudobným (zakát a almužná), vyhľadávať ich, celkovo byť všímaví k ľuďom: nakŕmiť chudobných, ktorí sa snažia, no nedokážu sa uživiť sami (napr. stratili prácu, alebo ochoreli atď.), na druhú stranu máme trestať v prípadoch vážneho vedomého kriminálneho života na úkor iných. V islame sme vyzývaní žiť čestne, neobohacovať sa nečestne. Ak by existovala plne funkčná muslimská spoločnosť, neexistovala by potreba veľmi chudobných kradnúť z nutnosti, pretože by neexistovala extrémna chudoba. Neexistovalo by vykorisťovanie.

Zmyslom trestu za úmyselnú krádež veľkého rozsahu v islame je okrem iného i psychologický učinok. Efektivita prevencie v rámci spoločnosti. Ak niekto prepadne banku na základe vlastného rozhodnutia a splnenia vyššie uvedených podmienok vykonania krádeže, je spravodlivé, aby dostal trest tomu priamo úmerný. Ak sa krajina riadi neislamským právom, akceptujeme rozhodnutie neislamského súdu - a väčšinou dochádza k uväzneniu zlodeja na xy rokov. V rámci efektivity riešenia týchto kriminálnych problémov v spoločnosti sa však islamský trest za úmyselnú krádež javí ako efektívnejší. Na niektorých kriminálnikov totiž trest odňatia slobody nepôsobí dosť odstrašujúco.

Na záver je potrebné znovu zdôrazniť, že v rámci islamskej spoločnosti musia byť pred akýmkoľvek trestom plne vyšetrené okolnosti činu pri právoplatnom oficiálnom súdnom procese a musia byť splnené všetky vyššie uvedené podmienky krádeže. Každý prípad sa okrem toho posuzduje individuálne, vzhľadom na okolnosti a podmienky jednotlivcov, tak aby bol prípad posúdený spravodlivo.

Video: