Vražda, zabitie a ich trest v islame

Vražda, zabitie a ich trest v islame

V islame poznáme 4 základné termíny:

  1. vražda = úmyselné zabitie nevinného
  2. zabitie neúmyselné = napríklad zabitie niekoho pri autonehode, čo vodič nechcel
  3. trest smrti = úmyselné zabitie vinného ako trest za jeho previnenie, po právoplatnom súdnom rozsudku
  4. porážka zvieraťa = zabitie zvieraťa za účelom nasýtenia sa

Vražda a trest smrti za ňu v islame #

Vražda, teda úmyselné zabitie nevinného, je v islame zakázaná. Ak veriaci zabije úmyselne iného veriaceho jeho trestom bude peklo, v ktorom ostane naveky:

Kto by zabil veriaceho úmyselne, toho odplatou bude peklo, v ktorom ostane naveky a Boh na neho zošle svoj hnev, prekľaje ho a pripraví preňho trápenie obrovské. (Korán, 4:93)

V tomto bode si treba uvedomiť, že veriacimi nie sú len muslimovia. Veriacimi sú aj kresťania, Židia (Ľudia knihy) ale i mnoho iných ľudí, ktorí veria v existenciu vyššej bytosti, alebo v koncept určitej vyššej spravodlivosti. Takmer každý človek v niečo takéto verí, aj keď priamo nemusí veriť v Jediného Boha, pretože sa k Nemu o Ňom nedostali správne a dostatočné informácie. Tento verš teda zakazuje akékoľvek úmyslené zabitie nevinného človeka.

Druhý verš, ktorý tento zákaz vraždy potvrdzuje je verš 5:32:

Preto sme stanovili synom Izraela, že ten, kto by zabil dušu za niečo iné než za dušu zavraždenú alebo za skazu, ktorú šírila na zemi, akoby zabil všetkých ľudí. A kto by ju oživil, akoby oživil všetkých ľudí. A prišli k nim naši poslovia s jasnými dôkazmi, ale aj tak veľký počet z nich sa správa na zemi nestriedmo. (Korán, 5:32)

V danom verši môžeme jasne vidieť, že nie je možné zabiť akúkoľvek nevinnú osobu. A ak by niekto tak urobil, dá sa to prirovnať pred Bohom k zabitiu celého ľudstva. Zároveň tu môžeme nájsť odpoveď na trest za vraždu:

“ten, kto by zabil dušu za niečo iné než za dušu zavraždenú”

Trestom za vraždu má byť trest smrti, po právoplatnom dokazovaní, preukázaní viny - a právoplatnom súdnom rozsudku.

V islame teda máme 2 tresty za vraždu, za úmyselné zabitie nevinného:

  • a.) trest smrti - po dokázaní viny a právoplatnom súdnom rozsudku
  • b.) trest pekla - ktorý prisľúbil Boh tým, ktorí zavraždia

Neúmyselné zabitie a trest zaň #

V islame sa neberie na ľahkú váhu ani neúmyselné zabitie. Niekedy sa to bohužiaľ stáva - napr. autonehody, pri ktorých zomrú ľudia; pracovné úrazy atď.

V takom prípade sa uplatňuje tento verš:

Žiadnemu veriacemu nenáleží zabiť iného veriaceho, jedine ak z omylu. Kto by z omylu zabil veriaceho, tak nech oslobodí veriaceho otroka a nech zaplatí odškodné, ktoré odovzdá jeho rodine, iba že by mu to odpustili. Ak by patril k ľuďom, ktorí sú vašimi nepriateľmi a bol by veriacim, tak nech oslobodí veriaceho otroka. A ak by patril k ľuďom, s ktorými máte dojednaný záväzok, nech zaplatí odškodné, ktoré sa odovzdá jeho rodine a nech oslobodí veriaceho otroka. Kto by nenašiel, nech sa postí dva po sebe idúce mesiace, bude to pokánie, ktoré Boh za to určil. Boh všetko vie a múdrosťou oplýva. (Korán, 4:92)

V každom prípade by mal pri neúmyselnom zabití prebehnúť súdny proces a malo by byť zaplatené odškodné (ako sa obe strany dohodnú a ako súd uzná, že je to spravodlivé). Ak by rodina zabitého odpustila zaplatenie odškodného, iba vtedy sa odškodné neplatí. Je potrebné sa v tomto ohľade snažiť čo najviac zadosťučiniť spravodlivosti. Rodiny takto poškodené neúmyselným zabitím prežívajú častokrát obrovskú bolesť a zároveň upadnú do finančných problémov (hlavne ak išlo o živiteľa rodiny). Na to by mal človek, ktorý skutok spôsobil myslieť - a snažiť sa to čím viac zmierniť, aspoň finančne alebo inou pomocou. Predsa len ten skutok si ponesie so sebou k Poslednému súdu, takže by sa mal snažiť ako je len možné zmierniť jeho dopady.