Znásilnenie a trest zaň v islame

Znásilnenie a trest zaň v islame

Arabské slovo ightisaab znamená nesprávne násilné prevzatie niečoho a vzťahuje sa na označenie previnenia proti cti ženy - znásilnenie. Do klasifikácie skutku znásilnenia nepatrí násilné objatie ani bozk (aj keď ani to nie je správne). Pod pojmom znásilnenie sa rozumie vynútený pohlavný styk, bez súhlasu ženy, ktorá nie je dobrovoľne a oficiálne manželkou dotyčného (manželstvo bez valiho škola Maliki považuje za anulované). Znásilnenie je v islame považované za ohavný čin, ktorý spôsobuje ženám nie len fyzickú ale najmä emocionálnu a psychickú mnohoročnú ujmu a traumu. Islam má k tomuto činu jasný postoj a učí, že tento odporný čin je zakázaný (haraam) a ukladá odstrašujúci trest tomu, kto ho spácha.

Zákony islamu trestajú vinníkov tohto ohavného činu, a zároveň vyzývajú veriace ženy, aby sa chránili (nevychádzali do ulíc samé - ak by mohli byť ohrozené, zahaľovali sa - aby si útočník nevybral práve ne).

Súdny proces #

Pred tým, čo je uložený trest za znásilnenie, musí prebehnúť oficiálny súdny proces (na Slovensku samozrejme takéto islamské tresty v praxi neexistujú, ale pre porovnanie je vhodné si aj túto tému priblížiť). Pri súdnom procese musia byť prítomní: sudca, obhajoba, obžaloba, svedok (alebo lekárska správa/DNA test). Podľa šárie NIE je možné vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Vždy musí prebehnúť oficiálny súdny proces a až na základe súdneho rozsudku sa vykoná trest.

Trest za znásilnenie #

Potrestaný je vždy iba páchateľ. V prípade znásilnenia nie sú nutní 4 svedkovia (ako pri zine), ale iba 1 (alebo lekárska správa/DNA test).

Sudca má v prípade znásilnenia na výber zo 4 trestov spomínaných v tomto verši a môže si vybrať ten, ktorý považuje za najvhodnejší na dosiahnutie cieľa, ktorým je šírenie mieru a bezpečnosti v spoločnosti a odvrátenie zločincov a agresorov:

Odmenou pre tých, ktorí vedú vojnu proti Alláhovi a Jeho poslovi a robia neplechu v krajine, je len to, že budú zabití alebo ukrižovaní, alebo že im budú odrezané ruky a nohy z opačných strán, alebo budú vyhnaní z krajiny. To je ich hanba v tomto svete a veľké muky ich čakajú na onom svete. (Korán, 5:33)

Záver #

Trest pre násilníka sa líši v závislosti od následkov a okolností spôsobu spáchania trestného činu znásilnenia. Za určitých okolností sa trestá trestom za zinu, za určitých okolností trestom pre tých, ktorí konajú proti Allahovi a šíria neplechu/zlo v krajine. Trest za znásilnenie je veľmi prísny, a môže byť udelený iba na základe presvedčivých a konečných dôkazov, ako aj dôslednej kontroly zmierňujúcich a priťažujúcich okolností. Väčšina názorov islamských právnych škôl tvrdí, že obeti by mala byť vyplatená aj finančná kompenzácia, teda veno (i keď je násilníkovi uložený trest). Okrem toho musia byť primerane odškodnené aj ďalšie súvisiace zranenia. Ak sa nejedná o znásilnenie s ohrozením na živote, najčastejším trestom je vyhnanstvo a úhrada vena pre poškodenú. Ak šlo o znásilnenie s ohrozením na živote, môže byť trestom trest smrti pre násilníka.