Skip to content

Mesiáš Ježiš v islame

Ježiš v islame

Islamský pohľad na Ježiša (ﷺ) sa nachádza medzi dvoma extrémami. Židia odmietli Jeziša ako Božieho proroka a Mesiáša a nazvali ho podvodníkom a klamárom. Na druhej strane kresťania ho považujú za Boha alebo Božieho syna (podľa denominácie) a modlia sa k nemu. Boh v Koráne objasňuje, kým je Ježiš skutočne a prečo ho poslal na Zem. Muslimovia rešpektujú proroka Ježiša rovnako ako ostatných prorokov islamu (Abraháma, Mojžiša, Muhammada a iných). Boh posielal po celú dobu na Zem prorokov s náukou striktného monoteizmu (islamu) a s náukou ako sa majú ľudia k sebe navzájom spravodlivo správať. Akékoľvek protirečenie medzi zjavenými časťami náboženstva v islame je považované za dielo človeka, ktoré človek vsunul (či už tradíciou, alebo inak) do islamu.

Ježišovo narodenie

Prvá zmienka v Koráne o Ježišovi je zmienka jeho zázračného stvorenia v lone panny Márie, ktoré jej zvestoval anjel Gabriel:

Hľa, keď anjeli povedali: „Mária, Boh ti odkazuje radostnú zvesť o slove od Neho, jeho meno bude Mesiáš Ježiš syn Márie, bude mať vysoké postavenie v živote najnižšom i v živote poslednom a bude medzi priblíženými“ (Vznešený Korán, 3:45)

Nasleduje celá Kapitola Koránu o tom, ako sa Ježiš narodil a ako Židia útočili na pannu Máriu (19. kapitola: Mária).

Ježiš nie je Boží syn

Jediný Boh v Koráne usmerňuje kresťanov k pochopeniu toho, akým spôsobom stvoril Ježiša. Ježiš Mesiáš, bol rovnako iba človekom, ktorého Boh poslal, aby takto šíril usmernenie medzi ľudom. Prorok Ježiš nebol splodený Jediným Bohom. Alláh neplodí (ako človek spermiami). Bol stvorený. Jeden Jediný Boh tvorí (povie "buď" a stane sa, tak ako aj v prípade prvého človeka Adama).

Taký bol Ísa, syn Márie. Je to pravdivá správa, o ktorej pochybujú. Boh by si nikdy neučinil akéhokoľvek syna. Jedinečný je, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. Keď rozhodne akúkoľvek vec, len jej povie: „Buď“ a ona bude. „Boh je veru Pánom mojím i Pánom vaším, tak ho uctievajte. To je cesta rovná.“ (Vznešený Korán, 19:34-36)

Povedali: „Ten, v moci ktorého je milosť, si učinil dieťa“. Veru ste prišli s niečím hrôzostrašným, Takmer sa z toho roztrhnú nebesá, zem sa popraská a hory sa zrútia a rozpadnú, Z toho, že Tomu, v moci ktorého je milosť, dieťa pripísali, A pritom nenáleží k vlastnostiam Toho, v moci ktorého je milosť, aby sám Sebe učinil dieťa. Každý, kto je v nebesiach a na zemi, príde ako poddaný k Tomu, v moci ktorého je milosť. (Vznešený Korán, 19:88-93)

Ježišov príklad u Boha je podobný príkladu Adama. Stvoril ho zo zeme a potom jej povedal:„Buď“ a ona je. (Vznešený Korán, 3:59)

Božích synov je podľa Biblie i tak mnoho (je to metafora pre tých, ktorí nasledujú Boží zákon):

Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan, aby sa ukázal Hospodinovi. (Biblia, Jób 2:1)

"Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali." (Biblia, Gn 6:2)

"Zvelebujte Hospodina, synovia Boží.." (Biblia, Z 29:1)

Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. (Biblia, Rim 8:14)

Ježiš o Muhammadovi

Ježiš, syn Márie povedal: „Synovia Izraela, ja som posol Boží poslaný k vám, potvrdzujúci to, čo mám v rukách z Tóry a zvestujúc radostnú zvesť o poslovi, ktorý príde po mne a ktorého meno bude Ahmad (Tešiteľ, Rdaca v slovenskej verzii Biblie)“. Keď však k nim prišiel so znameniami, oni povedali: „Sú to len čary zjavné". (Vznešený Korán, 61:6)

"A ja budem prosiť Otca a dá vám iného Radcu (Pomocník, Obranca, Utešiteľ), aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho spoznáte, pretože pri vás ostáva, a bude vo vás.. Ja vám však hovorím pravdu: Vám prospeje aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. (Bibilia, Jn 14, 16-17 a 16:7)

Z celého proroctva Biblie vyplýva, že Radca ostane naveky s veriacimi, bude chváliť a oslávi Ježiša (ako proroka a Mesiáša, čo Židia popierali), bude hovorit, čo počuje od Boha a príde až po tom, čo prorok Ježiš odíde zo Zeme. Prorok Muhammad bol poslaný 6 storočí po Ježišovi, s univerzálnym a večným poslaním, aby tak naplnil slová, že Radca ostane s ľudstvom naveky. Prorok Muhammad oslávil a žehnal proroka Ježiša ako významného a veľkého proroka.

Ježišové zázraky

Korán popisuje JežiŠové zázraky, ktoré zmieňuje Nový zákon, ale aj také, ktoré Nový zákon Biblie nezmieňuje (napr. vdýchnutie života do vtáčika z hliny počas Ježišovho detstva, to isté popisuje apokryf Jakubovho evanjelia). Ježiš konal všetky zázraky z povolenia Božieho (áno, aj kriesil, tak ako aj iní proroci spomínaní v Biblii - napr. Eliáš).

Ukrižovanie - neukrižovanie

Je smutné, že mnohí Ježiša opustili a odmietli ako Proroka a Mesiáša. Korán o tom hovorí slovami tých učeníkov, ktorí ho podporili:

„Boh je mojím Pánom i vaším Pánom, tak Ho uctievajte. To je veru cesta rovná“. Keď ale Ježiš pocítil u nich odmietanie, povedal: „Kto budú tí, ktorí mi pomôžu a podporia
ma vo výzve k Bohu?“ Učenci povedali: „My pomôžeme vo výzve k Bohu, uverili sme v Boha a buď svedkom toho, že sme muslimovia“. (Vznešený Korán, 3:51-52)

Boh sa nahneval na Židov, ktorí odmietli Ježiša ako proroka a Mesiáša a i na to, že hovorili o panne Márii lož (nazývali ju lacnou ženou). Taktiež za to, že sa pokúsili Ježiša zabiť:

A za ich odmietanie viery a za to, že o Márii hovorili obrovskú lož, A za to, že hovorili: „My sme zabili Mesiáša, Ježiša, syna Márie, posla Božieho“. Oni ho ale nezabili a ani neukrižovali, len sa im tak zdalo. A tí, ktorí sa o tom sporili, pochybujú o tom. Nemajú o ňom jednoznačné poznanie, len nasledovať dohady môžu. A úplne naisto ho nezabili. Boh ho zdvihol k Sebe. Boh je mocný a múdrosťou oplýva. Niet nikoho z Ľudí Knihy, kto by v neho neuveril predtým, než zomrie. A on bude v deň zmŕtvychvstania o nich svedčiť. (Vznešený Korán, 4:156-159).

Boh v Koráne hovorí, že Ježša zázračne uchránil od smrti na kríži. Rovnako tak sa tento koncept nachádza v 2 apokryfných evanjeliách (Petrovo a Barnabášovo). V NZ dnešnej Biblie pochádzajúcej z tretieho storočia (Sinajský kódex v gréčtine a latinčine - nič staršie sa nezachovalo ako komplex) sa nachádza iba jedno svedectvo ukrižovania /ktoré bolo spísané/ a popis, "učeníci sa rozprchli" (pričom iba svedectvo 2 mužov bolo za čias doby Ježiša uznávané ako platné). Dnes nie je možné overiť, či bol skutočne ukrižovaný Ježiš, alebo niekto iný, komu dal Boh takúto podobu (apokryfy uvádzajú Judáša, ktorý si takto odpykal svoju zradu voči Ježišovi).

Keď sa pozrieme ešte na Žalmy, ktorého časť mal Ježiš (alebo jeho náhradník) na kríž predniesť, je to žalm 22. Tento žalm začína slovami výkriku: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? .... a končí sa slovami: a ty si ma zachránil (od smrti na kríži):

Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil? ...Som ako červ, nie ako človek; ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškŕňajú sa, pokyvujú hlavou: „Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu.“ ...Psy ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosynov, prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú. Ty sa však nevzďaľuj, Hospodin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc! Zachráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám, z moci psov. Vytrhni ma z tlamy levovej, spred rohov byvolov! — A ty si ma vypočul.
Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť. Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho!..Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. (Biblia, Žalm 22, úryvky)

Tak, ako Boh skúšal Abraháma a nenechal ho obetovať svojho nevinného syna, tak Boh skúšal aj Mesiáša Ježiša (či sa plne oddá do Jeho vôle) ale nenechal ho napospas neveriacim. Zachránil ho zázračne od smrti na kríži. Bola to skúška, ktorou prešiel.

Paradox kresťanského pohľadu spásy

Ježiša zradil jeden z jeho učeníkov: Judáš. V kresťanstve sa učí, že Ježiš, preto, že zomrel na kríži, spasil všetkých, ktorí ho (podľa kresťanstva) nasledujú a uctievajú ako Boha, resp. Božieho syna. Paradoxne Judáš podľa kresťanstva skončil (alebo by mal skončiť) v pekle za daný skutok. Za skutok, vďaka ktorému sú oni spasení.

Boh už v Starom zákone Biblie hovorí, že sa mu nepáči, a nechce, aby sa vina hriešnika trestala na nevinnom (čo vylučuje, žeby Boh nechal nevinného Ježiša platiť za hriech hriešnika):

Nech netrestajú otcov smrťou pre synov a ani synov nech netrestajú smrťou pre otcov. Nech je každý usmrtený za vlastný hriech! (Biblia, Dt 24:16)

Spása podľa Ježiša

Muž sa podľa Biblie opýtal Ježiša na to, čo je potrebné pre jeho spásu? Ježiš mu odpovedal:

Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. (Biblia, Mt 19:17)

Rovnako tak ako ostatní proroci učil, že je potrebné veriť v Jediného Boha, len Jeho uctievať (jedinú modlitbu, ktorú ľudí podľa Biblie učil boal Otče náš), a dodržiavať zákon, ktorý nám Boh dal. Jediný Spasiteľ je Jediný Boh:

Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa. (Biblia, Iz 43:11)

Ježiš nie je Boh

Boh v Koráne uvádza, aby kresťania prestali tvrdiť o Ňom lži. Existuje len jeden Boh. Ten, ku ktorému sa modlil aj Mesiáš Ježiš:

Ľudia Knihy, neprekračujte medze svojho náboženstva a nehovorte o Bohu iné než pravdu. Veď Mesiáš, Ježiš, syn Márie, je len poslom Božím a Jeho slovom, ktoré vrhol Márii a
duchom od Neho. Verte teda v Boha a jeho poslov a nehovorte: „Traja“. Prestaňte, je to lepšie pre vás. Veď Boh je len jeden Boh, Je jedinečný na to, aby mal syna. Jemu náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. A Boh sám postačí, aby sa na Neho spoľahlo. (Vznešený Korán, 4:171)

Ježiš v Novom zákone Biblie hovorí, že on nie je tým Jediným Dobrým, nech ho tak nenazývajú:

Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden — Boh. (Biblia, Mk 10:18)

Čo by malo (ako kresťania tvrdia) dokazovať podľa Biblie, že Ježiš je Boh?

Nižšie budú uvádzané tvrdenia a za znamienkom rovná sa vysvetlenie:

Prečo nie je Ježiš Boh (protiargumenty z Biblie):

Mesiáš a jeho Mesiášska úloha v islame

Ježiš bol Mesiáš = pomazaný, vybraný spomedzi ľudu, spomedzi druhu ľudí.

Druhý príchod Ježiša, príchod Poslednej Hodiny
V Koráne nám Boh dal vedieť, že jeden zo znakov blížiaceho sa Božieho Posledného súdu bude to, že sa ľudia stretnú s Mesiášom Ježišom:

A on (Ježiš) je oznámením o Hodine. (Vznešený Korán, 43:61)