Vyznanie viery (šaháda)

Vyznanie viery (šaháda)

Šaháda, alebo vyznanie viery, patrí k piatim pilierom, na ktorých stojí islamská viera.

Konverzia k islamu #

Každý z nás sa rodí ako muslim a len výchovou sa radíme k iným, ľudským, vierovyznaniam. V prípade, že sa nemuslim rozhodne prijať islam ako svoje náboženstvo, vysloví šahádu (vyznanie viery). Vyslovením šahády je uzavretá zmluva medzi ním a Jediným Bohom. Od tohto momentu sa človek stáva muslimom a začína odznovu. S čistým štítom. Ak človek verí, že existuje len Jeden Jediný Boh, Stvoriteľ všetkého, Pán Pánov, Kráľ kráľov, Spravodlivý, Večný Vládca všetkého a zároveň verí, že tento Jediný Boh posielal počas doby existencie ľudstva na Zem svojich poslov a prorokov - cez Abraháma, Noeho, Mojžiša, Jakuba, Ježiša a medzi nimi ako posledného proroka Proroka Muhammada, akceptuje islam.

Na vyslovenie šahády nie je potrebný žiaden svedok, pretože sám Jediný Boh je svedkom vyznania viery človeka. Ak má ale niekto potrebu, je vhodné prizvať k vyznaniu svojej viery 2 muslimov alebo môže zájsť do mešity, a tam verejne šahádu vyznať.

Šaháda, Korán 38:65

Znenie šahády znie:

Ašhadu ʾan lā ʾilāha ʾilla -llāhu.

Vyznávam, že niet boha okrem Jediného Boha.

Vyslovením šahády je uzavretá zmluva medzi ním a Jediným Bohom. Od tohto momentu sa stáva nemuslim muslimom a začína odznovu. S čistým štítom. Vyslovenie šahády je obrovská udalosť pre dušu človeka.

Šaháda podľa Koránu #


Vyznanie viery v Jediného Boha a referencie naň nájdeme v Koráne v nasledujúcich veršoch:

Oni, keď im bolo povedané: „Niet boha okrem Jediného Boha“, sa povyšovali. (Korán, 35:37)

Boh dosvedčil, že niet boha okrem Neho a dosvedčili to i anjeli a tí, ktorým bolo dané poznanie, On udržuje spravodlivosť. Niet boha okrem Neho, mocného, oplývajúceho múdrosťou. (Korán, 3:18)

A niet boha okrem Boha. A Boh, On je veru ten mocný, ktorý múdrosťou oplýva. (Korán, 3:62)

Boh, niet boha okrem Neho. (Korán, 4:87)

Niet boha okrem Boha jedného jediného. (Korán, 5:73)

Povedz: „On je mojím Pánom, niet boha okrem Neho, na Neho som sa spoľahol a k Nemu smeruje pokánie moje“. (Korán, 13:30)

„To Ja som Boh, niet boha okrem Mňa. Preto Ma uctievaj a konaj modlitbu, aby si si na Mňa spomínal“. (Korán, 20:14)

Vaším bohom je Boh, niet boha okrem Neho. On pojal všetko znalosťou svojou. (Korán, 20:98)

Niet boha okrem Teba, svedčím o jedinečnosti Tvojej a že sa Ti nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. (Korán, 21:87)

Boh, niet boha okrem Neho, On je Pánom Trónu preveľkého. (Korán, 27:26)

Povedz (Muhammad): „Ja som len varovateľ. Niet boha okrem Boha jedného jediného, mocného“. (Korán, 38:65)

Niet boha okrem Neho, oživuje a usmrcuje. Je Pánom vaším i Pánom vašich prvých otcov. (Korán, 44:8)

On je Boh, niet boha okrem Neho. Pozná to, čo nie je známe aj čo je známe. On je Ten milostivý, v moci ktorého je milosť. On je Boh, niet boha okrem Neho. Je Al Melek, Al Quddús, Al Salám, Al Múmen, Al Muhejmen, Al Azíz, Al Žabbár, Al Mutakabber. Jedinečný je Boh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú. (Korán, 59: 22-23)

Tradičná sunnitská šaháda #


V sunnitskom smere islamu sa do šahády pridáva okrem vyznania, ktoré poznáme z Koránu ešte dodatok:

wa-ʾašhadu ʾanna Muḥammadan rasūlu -llāhi

vyznávam, že Muhammad bol Jeho otrokom a Poslom

Celá sunnitská šaháda potom znie:

Ašhadu ʾan lā ʾilāha ʾilla -llāhu, wa-ʾašhadu ʾanna Muḥammadan rasūlu -llāhi.

Vyznávam, že niet boha okrem Jediného Boha, a vyznávam, že Muhammad bol Božím poslom.

Koncept šahády používaný tradične v sunnitskom islame sa nezhoduje s konceptom šahády, ktorý nám dal priamo Jediný Boh v Koráne. Šaháda, vyznanie viery je určené výlučne prehláseniu našej viery v Jediného Boha, nie v Božích poslov. Ak by sme už chceli po vyznaní viery v Jediného Boha spomenúť Posla, mali by sme spomenúť všetkých, ktorých Boh poslal, pretože poslovia sú si všetci rovní (“Posol uveril v to, čo mu bolo zoslané od svojho Pána i veriaci - všetci uverili v Boha, v Jeho anjelov, v Jeho Knihy a v Jeho poslov, nerobíme rozdiely medzi nikým z Jeho poslov.” (Korán, 2:285))

Koho Boh chce správne usmerniť, otvorí jeho hruď voči islamu. (Korán, 10:125)