Islam ako jediné náboženstvo od Boha

Islam ako jediné náboženstvo od Boha

Jediné náboženstvo od Boha #

Jediné náboženstvo u Boha je islam. (Korán, 3:19)

Ak si nemuslim prečíta tento výrok Koránu, povie si: Počkať chvíľu! A čo judaizmus a kresťanstvo? Ak však zahodíme všetky nálepky (judaizmus, kresťanstvo, islam) a porovnáme si tvrdenia týchto zjavení, nájdeme nasledujúcu odpoveď:

  1. Na rozdiel od toho, čo mnohí veria, slovo islam nie je názov náboženstva, ktoré patrí výlučne do Koránu, ani náboženstva, ktoré inicioval prorok Muhammad. Slovo islam jednoducho znamená „podriadenie sa Jedinému Bohu“ a prijatie absolútnej autority Boha nad všetkými vecami. Slovo islam je odvodené z arabského koreňa SLM salam: čistota, mier, podriadenosť a poslušnosť. Slovo islam znamená odovzdanie sa do vôle Stvoriteľa a poslušnosť voči Jeho zákonom.

  2. Všetci Boží proroci sa poddali Všemohúcemu Bohu a vyzvali svoj ľud, aby sa podriadil Jednému a jedinému Bohu. V tomto zmysle možno povedať, že všetci Boží proroci a poslovia nasledovali náboženstvo islamu „podriadenie sa Jedinému Bohu“.

Uverili sme v Boha, Korán 3:85

Slovo muslim, proroci a príslušnosť k islamu #

V Koráne čítame, že Abrahám nebol ani Žid, ani kresťan, ani muslim v náboženskom slova zmysle. Bol muslim = oddaný Jedinému Bohu. Koreň slova muslim je odvodený od slovesa saláma (oddať sa).

Abrahám nikdy nebol židom a ani kresťanom, ale bol Bohu verný, bol muslimom a nepatril medzi tých, ktorí k Bohu pridružovali. (Korán, 3:67)

Keď sa pozrieme ešte viac do minulosti, pred prorokom Abrahámom, prorok Noe - bol tiez Bohu oddaný (muslim).

Ak by ste sa odvrátili, tak pamätajte, že som od vás za to nežiadal žiadnu odmenu. Moja odmena je len u Boha. A bolo my prikázané, aby som patril medzi muslimov. (Korán, 10:72)

Rovnako tak v 2:132-133 Boh hovorí, že všetci synovia Abraháma, Izmael a Izák, ako aj ich ďalšie potomstvo, bolo Bohu oddanými (muslimami):

„Synovia moji, Boh vám vyvolil náboženstvo, preto nech nik z vás nezomrie bez toho, že by bol muslimom.“ (Korán, 2:132)

Boli ste azda svedkami toho, keď sa smrť dostavila k Jakubovi, keď povedal svojim synom: „Čo budete uctievať po mne?“ Povedali: „Budeme uctievať tvojho Boha a Boha tvojich otcov Abraháma, Ismaila a Izáka; Boha jedného jediného. A my sme Mu oddaní.“ (Korán, 2:133)

V 5:111 čítame, že Ježišovi učeníci boli všetci muslimovia:

A keď som vnukol učeníkom: Uverte vo Mňa a v môjho posla. Povedali: „Uverili sme a buď svedkom toho, že sme muslimovia“. (Korán, 5:111)

V zmysle plného zvestovania celého zákona Bohom autorizovaného náboženstva islamu, bol prvým muslimom prorok Muhammad. V zmysle viery bol prvým muslimom (oddaným Bohu) prvý človek: Adam. Názov islam v Koráne nachádzame ako pomenovanie spoločenstva ľudí, ktorí sú oddaní Bohu a snažia sa dodržiavať čo Boh ustanovil a názov islamu ako súhrnu pravidiel, ktoré máme rešpektovať. Avšak názvy ako kresťanstvo či judaizmus - v Biblii, Starom a Novom zákone nikde nenájdeme, pretože nič z toho nie je podstatné a nebolo to dané ľuďom ako náboženstvo od Boha.

Jediné náboženstvo u Boha je islam. (Korán, 3:19)

Ak by mali byť rovnako tak judaizmus a kresťanstvo názvami náboženstiev autorizovaných Bohom, očakávali by sme, že tieto pojmy nájdeme v Starom a Novom zákone. Je pozoruhodné, že tieto dva pomenovania v Starom a Novom zákone nenachádzame ani jeden jediný krát! (slovo kresťan sa tam nachádza raz ale nie je pomenovanie od Boha, ale výsmešná urážka nasledovníkov Krista). Ak by išlo o náboženstvá autorizované Bohom, zachoval by Boh ich mená v tajnosti, pretože by sa o nich nikdy nehovorilo v Písme?

Odpoveď na takúto otázku nájdete v nasledujúcom verši z Koránu:

Ani židia, ani kresťania nebudú s tebou spokojní, až kým nebudeš nasledovať ich cestu. Povedz: „Správne usmernenie pochádzajúce od Boha je tým správnym usmernením“. (Korán, 2:120)

Kľúčovým spojením v tomto verši je spojenie “nasledovať ich cestu”. Prečo Boh použil toto slovné spojenie a nie slovo náboženstvo (“až kým nebudeš nasledovať ich náboženstvo”)? Zjavným dôvodom je to, že Boh nikdy neautorizoval náboženstvá nazývané judaizmus alebo kresťanstvo. Skutočne jediné náboženstvo, ktoré Boh schválil pre ľudstvo, je náboženstvo „podriadenia sa Bohu“ (islam). Preto nazýva kresťanstvo a judaizmus iba cestami. Nie náboženstvom od Neho.

Názvy ako judaizmus a kresťanstvo sa nepoužívali v časoch Mojžiša alebo Ježiš. Pokiaľ ide o judaizmus, slovo Žid pochádza z biblicko hebrejského slova Yehudi, čo znamená „z judského kráľovstva“. Júda bol menom štvrtého syna Jakobovho. Pokiaľ ide o kresťanstvo, je pomenované po Ježišovi Mesiášovi. Mojžiš nikdy nekázal náboženstvo nazývané judaizmus, ani Ježiš nikdy netvrdil, že prišiel založiť nové náboženstvo s názvom kresťanstvo. Boh ustanovil ako naše náboženstvo islam.

Koho uctievame #

Muslimovia uctievajú výlučne Jedného Jediného Boha, Stvoriteľa všetkého. Neklaniame sa sochám, predmetom, neorodujeme k mŕtvym, neprosíme prorokov o pomoc a nekonáme iné druhy modloslužby. Prorok Muhammad bol tak ako aj všetci proroci pred ním, smrteľník, človek, ktorý bol poslaný šíriť islam. Veríme v prorokov a poslov Božích a Slovo od Boha, ktoré im bolo dané pre zvestovanie ho ľuďom.

Povedzte: „Uverili sme v Boha a v to, čo nám bolo zoslané a v to, čo bolo zoslané Abrahámovi, Ismailovi, Izákovi, Jakubovi a kmeňovým spoločenstvám a v to, čo bolo dané Mojžišovi a Ježišovi a v to, čo bolo dané prorokom od ich Pána. Nerobíme rozdiel medzi nimi a my sme Mu oddaní“. Ak by uverili v to isté, v čo ste uverili vy, tak sú správne usmernení. (Korán, 2:136)

Alláh - je synonymum slova Boh v arabskom jazyku (slovensky: Boh, nemecky: Gott, anglicky: God, arabsky: Alláh). Jeho bližšie vlastnosti nájdete tu: 99 Božích mien, vlastností

Video:

Dar islamu a doporučenie Koránu #

Boh nám v Koráne doporučuje, aby sme k Nemu pristupovali s rešpektom a neodišli z tohto sveta bez toho aby sme neboli muslimami:

Vy, ktorí ste uverili, obávajte sa Boha s bázňou, aká mu náleží a neumierajte bez toho, aby ste boli muslimovia. (Korán, 3:102)

A jasne nás učí, že našim náboženstvom je islam (oddanie sa do vôle Jediného Boha):

Dnes som vám dokončil vaše náboženstvo, dovŕšil som voči vám Svoj dar a súhlasil som, aby bol islam vaším náboženstvom. (Korán, 5:3)

A či iné náboženstvo než Bohom určené by chceli? Jemu sa pritom oddal každý, kto je v nebesiach a na zemi, či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne. A k Nemu bude ich návrat. Povedz: „Uverili sme v Boha a v to, čo nám bolo zoslané, v to, čo bolo zoslané Abrahámovi, Ismailovi, Izákovi, Jakubovi a kmeňovým spoločenstvám a v to, čo bolo dané Mojžišovi, Ježišovi a prorokom od ich Pána; nerobíme rozdiely medzi nikým z nich a my sme Mu oddaní“. Ktokoľvek by chcel iné náboženstvo než islam, nebude od neho prijaté a bude v živote poslednom patriť medzi tých, ktorí prehrali. (Korán, 2:83-85)

Jediné Bohom akceptované náboženstvo #

Boh nám stanovil nasledovanie viery v Neho Jediného. Nasledovanie toho, čo nám zoslal o sebe a o pravidlách, ktoré pre nás ako ľudí stanovil v rámci spravodlivého života na Zemi. Nedáva nám návod založený na kultúrnych zvykoch, neprikazuje nám nasledovať našich predkov. Určuje nám všetkým ako jedinú správnu cestu vieru v Neho samotného a Jeho zákon:

Jediné náboženstvo u Boha je islam. (Korán, 3:19)

Ktokoľvek by chcel iné náboženstvo než islam, nebude od neho prijaté a bude v živote poslednom patriť medzi tých, ktorí prehrali. (Korán, 3:85)