Korán ako priame Božie Slovo

Korán ako priame Božie Slovo

Korán je priamym Slovom Božím, ktoré bolo zvestované prostredníctvom anjela Gabriela prorokovi Muhammadovi a následne veriacicm naprieč celým svetom. Nižšie nájdete témy, ktoré uvádzajú najdôležitejšie fakty o Koráne.


Autenticita, história a význam Koránu

Celé zvestovanie islamu a jeho spísanie do zákonov Knihy bolo ukončené za čias proroka Muhammada a vyvrcholilo vznikom Koránu, ako jasného vedenia pre ľudstvo. Korán bol zvestovaný Prorokovi Muhammadovi medzi rokmi 610-633 nl prostredníctvom anjela Gabriela. Následne Prorok prednášal Korán veriacim jeho ummy (náboženskej obce). ...

Korán a moderná veda

Vedeckosť Koránu # Možno jeden z prvých dojmov, ktoré môže nadobudnúť čitateľ Koránu pri jeho prvom čítaní je, že táto Kniha nemá úplne tradičný formát a štýl. Skeptikovi môže priniesť niekoľko mätúcich problémov. Korán nemá v rámci kapitol jasnú dejovú líniu. ...

Korán, jasné a úplne objasnenie

Obsah Koránu # Korán obsahuje 114 kapitol (súr) usporiadaných v postupne sa zmenšujúcich dĺžkach. S výnimkou úvodnej súry (Otváracia súra - Al Fátiha) sú najdlhšie súry umiestnené vpredu a najkratšie vzadu. Najdlhšia súra, ktorá je druhou súrou, obsahuje 286 veršov, zatiaľ čo najkratšie, súry 103, 108 a 110, pozostávajú z nie viac ako 3 veršov. ...

Postoj islamu k Tóre a k Evanjeliu

Ako muslimovia veríme, že Jediný Boh zoslal aj písmo predchádzajúce, a to Tóru a Evanjelium: I vyslali sme po stopách, ktoré po nich ostali, Ježiša, syna Márie, aby potvrdil to, čo má v rukách svojich z Tóry. A dali sme mu Evanjelium, v ktorom bolo správne usmernenie a svetlo, potvrdzujúce to, čo mal v rukách svojich z Tóry a ako správne usmernenie a poučenie pre bohabojných. ...

Sekty v islame a muslimske bratstvo

V dnešnom muslimskom svete je potrebné sa vyvarovať praktikám nepravých náboženských smerov. Existuje len jeden islam (podriadenie sa Bohu), ktorý nám bol daný ako náboženstvo od Jediného Boha, avšak zároveň tak existuje mnoho odklonov od islamu, ktoré sa zaň schovávajú. Tieto odklony sú či už teologického rázu (modloslužba a iné), alebo svetského rázu (založené na agresii). ...

Sunna a salafistický islam

Sunna a salafistický islam # V tomto článku si rozoberieme odklon určitej skupiny veriacich k nasledovaniu ľudských tradícii miesto Božieho slova. Článok pojednáva o bodoch: Čo je to sunna a salafistický islam? Datovanie hádisov sunny Overenie autenticity hádisov Priame protirečenia tzv. ...

Výzva Koránu pre neveriacich

Korán nie je knihou básní, napriek tomu je jeho veľká časť napísaná v arabskom jazyku v rýmoch. Nie je neobvyklé nájsť tridsať alebo viac po sebe nasledujúcich veršov končiacich rýmom (napr. posledných 35 veršov Súry 78). Boh v Koráne vyzýva neveriacich, aby vytvorili súru podobnú súre Koránu slovami: ...