Korán, jasné a úplne objasnenie

Korán, jasné a úplne objasnenie

Obsah Koránu #

Korán obsahuje 114 kapitol (súr) usporiadaných v postupne sa zmenšujúcich dĺžkach. S výnimkou úvodnej súry (Otváracia súra - Al Fátiha) sú najdlhšie súry umiestnené vpredu a najkratšie vzadu. Najdlhšia súra, ktorá je druhou súrou, obsahuje 286 veršov, zatiaľ čo najkratšie, súry 103, 108 a 110, pozostávajú z nie viac ako 3 veršov.

Korán je Bohom, v ňom samotnom, označovaný ako:

  1. Božie slovo
  2. zjavné a jasné pripomenutie
  3. priamočiare zjavenie bez pokrivenia
  4. úplné a kompletné zjavenie

1. Korán ako Božie slovo #

Korán nie je dielom ľudských rúk. Boh o Koráne hovorí ako o Knihe, ktorá bola daná ľudstvu po predchádzajúcich 2 knihách (pôvodnej Tóre a pôvodnom Evanjeliu Ježiša):

Toto je Kniha, ktorú sme zoslali dole a ktorá je požehnaná, nasledujte ju. A vyvarujte sa, azda sa vám dostane milosť. (Korán, 6:155)

Aby ste nemohli povedať: „Kniha bola zoslaná dole len dvom skupinám pred nami a my sme boli toho, čo sa oni učili, neznalí“, A aby ste nemohli povedať: „Keby bola nám zoslaná dole Kniha, boli by sme správnejšie usmernení než oni“. Teraz k vám prišiel dôkaz od Pána vášho a správne usmernenie a milosť. Kto väčšiu krivdu môže páchať než ten, kto za lož označil znamenia Božie a odklonil sa od nich?.. (Korán, 6:156-157)

Zoslaný dole od Pána tvorstva je on (Korán). (Korán, 69:43)

Mesiac Ramadan je mesiac, v ktorom bol zoslaný dole Korán ako správne usmernenie ľuďom a jasné dôkazy správneho usmernenia a rozlíšenia. (Korán, 2:185)

Prečo dobre nepremýšľajú o Koráne? Keby bol od niekoho iného než od Boha, boli by v ňom našli veľa rozporov. (Korán, 4:82)

Povedz (Muhammad): „Čo má najväčšiu svedeckú hodnotu?“ Povedz: „Boh je svedkom medzi mnou a vami“. A tento Korán mi bol vnuknutý (od Boha), aby som vás ním varoval i aby som varoval každého, komu by sa dostal. (Korán, 6:19)

2. Korán ako zjavné a jasné pripomenutie #

Korán obsahuje teológiu o Jedinom Bohu a kompletne jednoznačné a jasné Zákony (znamenia) pre život ľudí na Zemi, ktoré máme nasledovať:

A zoslali sme dole na teba Knihu ako objasnenie všetkého a správne usmernenie a milosť a radostnú zvesť pre tých, ktorí sa Bohu oddali. (Korán, 16:89)

Je to Kniha, ktorej znamenia boli zostavené ako jednoznačné a potom objasnené Tým, kto oplýva múdrosťou a je všeznalý. (Korán, 11:1)

Alef, Lám, Rá. To sú znamenia Knihy zjavnej (jasnej). (Korán, 12:1)

Mesiac Ramadan je mesiac, v ktorom bol zoslaný dole Korán ako správne usmernenie ľuďom a jasné dôkazy správneho usmernenia a rozlíšenia. (Korán, 2:185)

Korán bol pre tento účel zoslaný v arabskom jazyku, ktorý v tej dobe patril medzi najjasnejšie jazyky (významom slov a rozmanitosťou slovnej zásoby):

Učinili sme ho zrozumiteľným v tvojom jazyku, azda budú na to pamätať. (Korán, 44:58)

V arabskom jazyku jasnom je zoslaný. (Korán, 26:195)

Boh priamo v Koráne hovorí, že Korán je ľahko zrozumiteľný a pochopiteľný pre každého človeka, ktorý rozumie arabskému jazyku. Korán nie je určený iba pre intelektuálov, ale pre celú populáciu, pre bežných ľudí.

Znamenia Koránu, ktoré máme nasledovať sú zostavené jednoznačne:

Alef, Lám, Rá. Je to Kniha, ktorej znamenia boli zostavené ako jednoznačné a potom objasnené Tým, kto oplýva múdrosťou a je všeznalý. (Korán, 11:1)

Žiadny verš Koránu nie je v rozpore s iným, ani ho neruší. Ak viacero veršov hovorí o jednej veci, väčšinou sa jedná o uľahčenie alebo špecifické podmienky deja. Ak v Koráne nájdeme mnohoznačné znamenie, máme mať na pamäti, že je v ňom umiestnené z dôvod skúšky: tí, ktorí sa odchýlia od nasledovania Jediného Boha a od nasledovania jednoznačných znamení, budú nasledovať mnohoznačné znamenia:

On je ten, kto zoslal na teba Knihu. Sú v nej znamenia jednoznačné, ktoré tvoria základ Knihy, ale aj iné mnohoznačné. Tí, srdcia ktorých sa odchýlili, nasledujú z nej tie mnohoznačné, sledujúc tým vystavenie ľudí skúške a sledujúc aj jej výklad. A nik nepozná jej výklad okrem Boha, a tí, ktorí majú hlboké poznanie, tí hovoria: „Uverili sme v ňu, celá je od nášho Pána“. A poučia sa len tí, ktorí rozum majú. (Korán, 3:7)

Príkladom jasnosti zákonov Koránu je verš 5:6, ktorý hovorí o očiste pred modlitbou. Nie je možné nájsť jednoduchšie a priamejšie slová, ktoré by objasnili význam tohto verša, než slová v ňom použité.

3. Korán ako priamočiare zjavenie bez pokrivenia #

Korán je zoslaný bez pokrivenia, bez odchýlok:

Korán sme zoslali v čistom arabskom jazyku bez akýchkoľvek odchýlok, azda sa vyvarujú. (Korán, 39:28)

4. Korán ako úplné a kompletné zjavenie #


Boh o Koráne ako o usmernení pre ľudí hovorí ako o úplnom, kompletnom Zákone, ktorý obsahuje všetko, čo veriaci zo Zákona potrebuje poznať:

Nezanedbali sme v Knihe nič. (Korán, 6:38)

A či iného než Boha mám chcieť ako zákonodarcu?! A On je pritom Ten, kto k vám zoslal Knihu jasnú. A tí, ktorým sme dali Knihu, dobre vedia, že je (Korán) zoslaný dole od Pána tvojho s pravdou. Nepatri teda k tým, ktorí pochybujú. Slová Pána tvojho sa naplnili v pravde a spravodlivo. Niet toho, kto by Jeho slová menil. A On všetko počuje a všetko vie. (Korán, 6:114-115)

(Korán) Nie je to vymyslený príbeh (vymyslené slová), ale je to potvrdenie toho, čo máte v rukách (z dôb predchádzajúcich) a objasnenie všetkého a správne usmernenie a milosť ľuďom veriacim. (Korán, 12:111)

A zoslali sme dole na teba Knihu ako objasnenie všetkého a správne usmernenie a milosť a radostnú zvesť pre tých, ktorí sa Bohu oddali. (Korán, 16:89)

Obsah Koránu, 16:89 a 6:38

Na konci celého zjavenia Koránu odznel verš, ktorý potvrdzuje jeho úplnosť:

Dnes som vám dokončil vaše náboženstvo, dovŕšil som voči vám Svoj dar a súhlasil som, aby bol islam vaším náboženstvom. (Korán, 5:3)

Záver #

Boh nám dal Korán ako Božie slovo, ktoré je úplné, celistvé, jasné v odporúčaniach a zákonoch, ktoré máme nasledovať.

V náboženstve niet donútenia. Správne a rozumné od nesprávneho a nerozumného je už rozlíšené. Kto odmietne nasledovať a veriť v tágúta a uverí v Boha, ten sa uchopí pevnej rukoväti, ktorá sa nikdy nerozlomí. A Boh všetko počuje a všetko vie. (Korán, 2:256)

Smery islamu

Boh nás varuje pred ľuďmi, ktorí sa nás budú snažiť odlkloniť od nasledovania Koránu (k nasledovaniu iných pridružených textov):

Takmer ťa vystavili skúške a odklonili od toho, čo sme ti vnukli, aby si si vymyslel o nás niečo iné. Potom by si ťa boli vzali ako blízkeho (priateľa). Nebyť toho, že sme ťa posilnili (vo viere), bol by si takmer k nim v malej miere pocítil dôveru. (Korán, 17:73-74)

Zoslaný dole od Pána tvorstva je on (Korán). Keby nám bol (Muhammad) pripísal nejaké slová, boli by sme ho uchopili za pravú ruku a potom by sme preťali jeho tepnu. Nikto z vás by tomu nedokázal zabrániť. (Korán, 69:43-47)

V celom Koráne je uvedené, že jasné a jediné zjavenie, ktoré dostal Muhammad od Boha bol výlučne Korán - verše 4:105, 5:48, 6:19, 6:92, 6:155, 7:2-3, 29:47, 16:89, 39 :2, 76:23.

Je to Kniha , ktorá ti bola zoslaná dole. Nech nie je v tvojej hrudi pocit úzkosti z nej. Zoslaná bola, aby si ňou varoval a ako pripomenutie pre veriacich. Nasledujte to, čo vám bolo zoslané dole od vášho Pána a nenasledujte mimo Neho žiadnych dôverníkov. Málokedy sa ale poučíte. (Korán, 7:2-3)

A tak sa nás Boh nakoniec rečnícky pýta:

To sú znamenia Božie (Korán), prednášame ti ich v pravde. V aké slová/príbehy/rozprávania/hádisy po Božích a po jeho znameniach budú veriť? (Korán, 45:6)

V aké slová/príbehy/rozprávania/hádisy po ňom (Korán) budú veriť? (Korán, 7:185)

V aké slová/príbehy/rozprávania/hádisy po ňom budú teda veriť? (Korán, 77:50)