Postoj islamu k Tóre a k Evanjeliu

Postoj islamu k Tóre a k Evanjeliu

Ako muslimovia veríme, že Jediný Boh zoslal aj písmo predchádzajúce, a to Tóru a Evanjelium:

I vyslali sme po stopách, ktoré po nich ostali, Ježiša, syna Márie, aby potvrdil to, čo má v rukách svojich z Tóry. A dali sme mu Evanjelium, v ktorom bolo správne usmernenie a svetlo, potvrdzujúce to, čo mal v rukách svojich z Tóry a ako správne usmernenie a poučenie pre bohabojných. (Korán, 5:46)

A naučí ho (Ježiša) Al Kitáb a múdrosť a Tóru a Evanjelium (Korán, 3:48)

I vyslali sme po stopách, ktoré po nich ostali, Ježiša, syna Márie, aby potvrdil to, čo má v rukách svojich z Tóry. A dali sme mu Evanjelium, v ktorom bolo správne usmernenie a svetlo, potvrdzujúce to, čo mal v rukách svojich z Tóry a ako správne usmernenie a poučenie pre bohabojných. (Korán, 5:46)

Boh kúpil od veriacich ich duše a ich majetky výmenou za záhradu rajskú. Budú bojovať za cestu, ktorú Boh určil, a tak budú zabíjať a budú zabíjaní. Je to sľub pravdivý, ktorým sa Boh zaviazal v Tóre a v Evanjeliu a v Koráne. A kto iný než Boh môže s istotou dodržať sľub svoj. Radujte sa z obchodu, ktorý ste uzavreli. A to je veru tá obrovská výhra. (Korán, 9:111)

Zoslal ti Knihu s pravdou (Korán), potvrdzujúcu to, čo je prítomné. A zoslal Tóru a Evanjelium. (Korán, 3:3)

Bohužiaľ do dnešného dňa sa už ani Tóra a ani Evanjelium, ktoré zvestoval prorok Ježiš, nezachovali v podobe, v ktorej boli zoslané pre danú dobu. Zachovala sa iba ich pozmenená podoba, ktorú nachádzame v Biblii Starého a Nového Zákona - časť pravdy a časť nepravdy.

Postoj islamu k Tóre a k Evanjeliu

Z Tóry nám dnes ostalo iba to, čo sa zachovalo po zničení zvitkov uložených v jeruzalemskej mešite. Z Evanjelií máme dnes k dispozícii iba prepisy zápiskov nasledovníkov proroka Ježiša, pod názvom Sinajský kódex. Sinajský kódex je datovaný do 3. storočia nl a je najstaršou zachovanou Bibliou Nového Zákona, zapísanou v latinčine a gréčtine (nie v aramejčinea hebrejčine, ktorou Ježiš rozprával). Obsahuje časť tradovaného Evanjelia (prerozprávaného prekladmi slov Ježišových nasledovníkov) a listy ľudí, ktorí sa s Ježišom počas jeho pôsobenia ani nestretli (napr. listy Pavla). Pri tradovaní rôznych častí Evanjelia a Tóry časom dochádzalo k zmenám, tak ako sa to deje pri tradovaní každej inej prózy. Okrem toho taktiež dochádzalo k vzniku odlišných prekladov a výkladov, a následne k prekrúcaniu toho, čo Boh prikázal na základe nesprávneho pochopenia významu slov a miešania neautentických výrokov do zápisov Biblie:

Veru medzi nimi je skupina, ktorá prekrúca svojimi jazykmi obsah Knihy, aby ste si mysleli, že je to z Knihy, avšak ono to z Knihy nie je. A hovoria: „Je to od Boha“ a pritom to od Boha nie je. A hovoria o Bohu lži a pritom vedia. (Korán, 3:78)

Medzi tými, ktorí predtým pokánie činili, sú takí, ktorí menia pozíciu slov z ich pôvodného miesta a hovoria: „Počuli sme a neposlúchli sme“ a „Počúvaj, kiež by si nič nepočul a ráina“, prekrucujúc slová svojimi jazykmi a napádajúc náboženstvo. Keby boli povedali: „Počuli sme a poslúchli sme“ a „Počúvaj a daj nám viac času“, bolo by to pre nich lepšie a správnejšie. Boh ich ale preklial pre ich odmietanie viery, a preto veria len málo. (Korán, 4:46)

Z dôvodu nezachovania autentických zjavení Tóry a Evanjelia, bolo zoslané konečné kompletné zjavenie, ktoré Boh prisľúbil ochrániť pred zmenami: Korán. Túto knihu máme nasledovať a v nej máme hľadať odpovede na otázky našej viery. Korán je ľudstvu našej doby daný ako správne a jasné usmernenie.

Ak prídeme do kontaktu s Ľuďmi knihy (Židia a kresťania), ktorých máme viesť k poznaniu, nemáme sa zbytočne hádať. Máme sa radšej snažiť konať dobré skutky:

Zoslali sme ti dole Knihu s pravdou (Korán), potvrdzujúcu to, čo jestvuje z Knihy (Evanjelium a Tóra) a ako svedectvo o nej. Rozhodni teda medzi nimi podľa toho, čo Boh zoslal a nenasleduj a neuprednostňuj ich túžby pred tým, čo sa ti dostalo z pravdy. Každému z vás sme učinili zákony a cestu svoju. A keby bol Boh chcel, bol by vás učinil jedným spoločenstvom, ale neurobil tak, aby vás skúške podrobil v tom, čo vám dal. Predbiehajte sa preto v konaní dobrých vecí. K Bohu sa vrátite všetci a vtedy vám oznámi to, o čom ste sa sporili. (Korán, 5:48)