Sunna a salafistický islam

Sunna a salafistický islam

Sunna a salafistický islam #

V tomto článku si rozoberieme odklon určitej skupiny veriacich k nasledovaniu ľudských tradícii miesto Božieho slova. Článok pojednáva o bodoch:

 1. Čo je to sunna a salafistický islam?
 2. Datovanie hádisov sunny
 3. Overenie autenticity hádisov
 4. Priame protirečenia tzv. “autentických” hádisov sunny
 5. Popieranie Zákonov Koránu salafistickým smerom islamu
 6. Manipulácia tvrdeniami hádis = posol
 7. Čo nasledoval Posol?
 8. Dezinterpretácia verša 4:59
 9. Ako odporuje sunna Koránu, rozpory medzi sunnou a Koránom
 10. Ako sa salafistický smer prejavuje

Záver - ako nasledovať Korán

1. čo je to sunna a salafistický islam? #

Sunna = je súbor zákonov odvodených od výrokov Proroka, ktorých zaznamenanie do písomnej podoby je datované až 1,5-3 storočia po Prorokovej smrti. Ich autenticita sa určuje na základe toho, či daný rozprávač, ktorý bol väčšinou už 2-hým alebo generačne 3-tím potomkom toho, kto daný výrok, bol vierohodný človek, alebo klamár. Podľa toho sú hádisy sunny rozdelené do skupín: - autentické (Sahih) a neautentické. Sahih hádisy majú teda najvyššiu autenticitu, no ani zďaleka nedosahujú autenticitu Koránu, ktorý je rýmovaný a zaznamenal sa do pár rokov po smrti Proroka. Na základe hádisov sunny by sa nemali odvádzať žiadne zákony týkajúce sa náboženského života, keďže nejde o zdroj, ktorý by mal vysokú mieru autenticity. Bohužiaľ v dnešnom svete môžeme nájsť aj odvodzovanie islamských zákonov z tradícií sunny miesto Koránu - na to by si mal veriaci dávať pozor a zdroje (či je zdroj z Koránu alebo len z hádisov - tradícií) tvrdenia nejakého zákona si vždy overiť. Sunna (doslova “doporučené”) má byť vždy iba dobrovoľnou súčasťou náboženstva a má byť presne popísané (prečo, v akom období, za akých okolností došlo k danému výroku).

Hádisy = výroky, rozprávania, tradované reči (tradície), príbehy, slová, ktoré majú podľa tradícií patriť prorokovi Muhammadovi. Tieto výroky boli ústne tradované 1-3 storočia (podľa typu zbierky) po smrti Proroka.

Sunnitský islam - nasleduje zákony z Koránu a sunny. Nepovažuje za Slovo Božie iba a výlučne Korán, ale pridáva tu i tradované hádisy a od nich odvodzuje zákon (niekedy metaforicky, niekedy zčasti doslovne - podľa vybraného smeru). Je dnes najrozšírenejšou vetvou islamu vo svete.

Salafistický (alebo ultrakonzervatívny) sunnitský islam - nasleduje zákony z Koránu a sunny (autentické a dokonca i neautentické), a to doslovne - otrocky, častokrát nadradzujúc zákaz zo sunny nad Korán. Nenachádza sa tu pochopenie sunny vzhľadom na dobu výroku a okolnosti výroku. Každé prispôsobenie podmienkam doby považuje tento smer za negatívnu inováciu. Tvrdí, že sa snaží očistiť islam od inovácií. Napríklad: podľa ultrakonzervatívneho výkladu sunny sú psie sliny všeobecne kontaminujúce vychádzajúc z hádisu o kontaminujúcich psích slinách a zároveň z jeho doslovného výkladu. Tento ultrakonzervatívny výklad spomínanej sunny neberie do úvahy okolnosti výroku, a to, že v danom čase sa v danej oblasti šírila besnota a iné infekčné ochorenia prenosné psími slinami, a preto mal daný výrok opodstatnenie pre tú konkrétnu populáciu ľudí na tom konkrétnom mieste.. Rovnako tak neberie do úvahy výrok z Koránu, v tomto konkrétnom príklade - z kapitoly 5:4, ktorý hovorí o loveckých psoch, ktoré môžu loviť pre ľudí potravu po ich výcviku.

Smery islamu

2. datovanie hádisov sunny #

Najstaršou zbierkou hádisov sunny sú výroky zbierky Muwatta (zozbieral Muwatta Imam Malik, 711–795 nl) datovaná približne 120 rokov po smrti proroka Muhammada. Zbierka obsahuje 1,720 hádisov. Za ňou nasledujú iné zbierky, z nich najvýznamnejšia zbierka hádisov je zbierka: Bukhari (zozbieral Muhammad al-Bukhari, 810-870 nl), datovaná do roku 846 nl. (tj. 216 rokov po smrti proroka Muhammada), ktorá obsahuje približne 7,000 hádisov.

3. overenie autenticity hádisov #

Najstaršie hádisy sunny boli zozbierané približne 100-12O rokov po smrti proroka Muhammada, od ľudí, ktorí boli až prevažne vnukmi tých, ktorí tieto slová mali počuť na vlastné uši. Počas obdobia medzi smrťou proroka a zozbieraním hádisov sunny prešli hádisy dlhoročným ústnym tradovaním. Overenie autenticity hádisov prebiehalo nasledovne: “Ukázal som svoju knihu sedemdesiatim fuqahom z Mediny a všetci so mnou súhlasili (Muwatta Imam Malik)” (Zdroj: Ibid) . Či sa výrok zachoval doslovne správne sa dnes určiť nedá. I kvôli tomu existujú hádisy, ktoré sú označené ako zčasti autentické, hovoria o jednej veci, a zároveň si plne odporujú.

Alegorický príklad tradovania:

 • a.) jeden pán si zapamätal, že ako chlapec počul, že Prorok povedal, aby sa zabili všetky čierne psy v dedine s okrúhlymi kruhmi okolo očí, pretože toto plemeno prenášalo besnotu (smrteľná choroba) a ľudia sa ich preto ukrutne báli. Keďže choroby boli častokrát kultúrne považované za vec diabla, boli nazývané diabolské.
 • b.) druhý pán si zapamätal, že ako dieťa počul, že mu mama hovorila, že Prorok povedal, že zabijú všetky čierne psy s flekmi na hlave (špeciálne plemeno) v oblasti, pretože im kántria dobytok, tak že ho pohryzú a nechajú ho v bolestiach zahynúť.
 • c.) tretí pán si pamätal, že mu otec hovoril, že jeho sused počul Proroka ako povedal, aby zabili čierne psy s bielymi škvrnami okolo očí, ktoré im zabíjajú dobytok a spôsobujú hladomor. Ostatné plemená boli neškodné, čierne lovecké plemeno bolo vyzabíjané ako škodca (keďže škodili, nazývali ich “diabolskými”).

O 120 rokov ich vnuci zozbierali výroky svojích starých rodičov pre jednu zbierku, ktorá vznikala. Vznikol výrok s ktorým súhlasili všetci starší páni:

“Prorok povedal: Vašou povinnosťou je zabiť iba psa, ktorý je čierny a má dve škvrny (na očiach), pretože je to diabol.” (Zdroj: Sahih Muslim 1572).

Nikto zo starších pánov neodporoval výroku, pretože výrok bol tým, čo ich výpovede prepájalo, i keď nezohľadňoval skutočné reálne podmienky, konkrétne okolnosti vykonania tohto skutku.

Výroky, bez uvedenia špecifikácii, kontextu, boli uznané za platné a bolo nariadené sa nimi riadiť vrámci islamskej obce. Dnešným výsledkom doslovného otrockého nasledovania hádisov, a ich nadradzovania nad Korán, je vznik sunnitskej ultrakonzervatívnej vetvy islamu, ktorá sa radí k radikálnym odnožiam islamu (a ktorej je veľmi vhodné sa vyhnúť).

4. priame protirečenia tzv. “autentických” hádisov sunny #

Autenticita hádisov sa určuje len na základe toho, či daný človek, ktorý si výrok zapamätal, bol považovaný za toho, kto hovorí pravdu. Tak vznikli zápisy rôznych tradícií, ktoré sú označené ako pravdivé a pri tom si protirečia (pretože za dobu, kým boli prenášané ústnou tradíciou sa nechtiac pozmenili).

Príklady protirečiacich hádisov, v ktorých sú oba hádisy považované za autentické (tzv. sáhih):

A.) Povedal alebo nepovedal Prorok, že Ježiš mal červenkastý ráz pleti?? #

Prvý výrok zo zbierky Bukhari, označený ako autentický hovorí:

Prorok povedal: “Videl som Mojžiša, Ježiša a Abraháma. Ježiš mal červenú pleť, kučeravé vlasy a širokú hruď. (Zdroj: Sahih, Bukhari 3438, https://sunnah.com/bukhari:3438)

Druhý výrok z tej istej zbierky Bukhari hovorí:

Nie, pri Allahovi, Prorok nepovedal, že Ježiš mal červenú pleť, ale povedal: „Kým som spal a obchádzal Ka`bu (vo svojom sne), zrazu som videl kráčať muža hnedej pleti a chudých vlasov. medzi dvoma mužmi a voda mu kvapkala z hlavy. Spýtal som sa: ,Kto je to?' Ľudia povedali: ‘Je to syn Márie.’ (Zdroj: Sahih, Bukhari 3441, https://sunnah.com/bukhari:3441)

B.) Skončí nevinné dieťa v raji alebo v pekle? #

Jeden hádis od Abudawud, označený ako Sahih, autentický, hovorí o tom, že zaživa pochované bábätko pôjde do raja (čo sa zhoduje s prístupom Koránu, kde nás Boh učí, že každý bude súdený len zo svojich vlastných skutkov podľa veršov 101:4-11):

Oznámila z poverenia svojho strýka z otcovej strany: Spýtal som sa proroka: Kto sú v raji? Odpovedal: Proroci sú v raji, mučeníci sú v raji, nemluvňatá sú v raji a deti pochované zaživa sú v raji. (Zdroj: Sahih, Abudawud 2521, https://sunnah.com/abudawud:2521)

Druhý hádis z rovnakej zbierky, rovnako označený ako autentický, hovorí o tom, že dieťa pochované zaživa pôjde do pekla:

Žena, ktorá zaživa pochová svoje novonarodené dievčatko, a dievča, ktoré pochovajú zaživa, pôjdu do pekla. (Zdroj: Sahih, Abudawud 4717, https://sunnah.com/abudawud:4717)

Podľa Koránu je ten, kto nespácha hriech nevinný: dieťa teda pôjde do raja. Ak niekto spácha vraždu (dieťaťa či dospelého), čaká ho trest pekla.

C.) Kázal Prorok niečo, čo sám nedodržiaval? #

Ak sa držíme autentickej sunny, tak áno. Podľa sunny nesúhlasil aby niekto pil v stoji a ak tak niekto urobil, mal to vyvracať:

Anas oznámil, že Posol Boží nesúhlasil s pitím vody v stoji. (Zdroj: Sahih Muslim 2024a, https://sunnah.com/muslim:2024a)

Nikto z vás by nemal piť v stoji. A ak niekto zabudne, musí to vyvracať. (Zdroj: Sahih Muslim 2026, https://sunnah.com/muslim/36/153)

V inej sunne sa ale píše:

Ibn Abbas informoval: Servíroval som vodu Zamzam Božiemu Poslovi a on ju pil počas toho, čo bol v stoji. (Zdroj: Sahih Muslim 2024a, https://sunnah.com/muslim:2024a)

D.) Ako dlho bol Prorok v Medine? #

Podľa sunny raz 10 rokov, potom 13 rokov a nakoniec 15 rokov. Všetky sú Sahih, rovnako autentické, dva z rovnakej zbierky Bukhari.

Boh ho poslal (Posla) vo veku 40 rokov (k ľudu). Potom on ostal 10 rokov v Mekke.. (Zdroj: Jami` at-Tirmidhi 3623, Sahih, https://sunnah.com/tirmidhi:3623 a Sahih al-Bukhari 5900, https://sunnah.com/bukhari:5900)

Boží posol začal dostávať zjavenie od Boha vo veku 40 rokov. Potom ostal v Mekke 13 rokov.. (Zdroj: Sahih al-Bukhari 3902, https://sunnah.com/bukhari:3902)

Boží posol zostal v Mekke 15 rokov.. (Zdroj: Sahih Muslim 2353e, https://sunnah.com/muslim:2353e)

E.) Kto zozbieral Korán? #

Podľa jedného výroku sunny Sahih Bukhari to bola skupina týchto štyroch mužov:

Kto zozbieral Korán v čase Proroka? Štyria, ktorí boli z Ansar-u: Ubai bin Kab, Muadh bin Jabal, Zaid bin Thabit and Abu Zaid. (Zdroj: Sahih al-Bukhari 5003, https://sunnah.com/bukhari:5003)

Podľa iného výroku tej istej zbierky, hodnotené rovnako ako Sahih, to boli iní štyria muži (jeden sa odlišuje):

Keď prorok zomrel, nikto nezbieral Korán okrem 4 osôb: Abu Ad-Darda'. Mu`adh bin Jabal, Zaid bin Thabit and Abu Zaid. (Zdroj: Sahih al-Bukhari 5004, https://sunnah.com/bukhari:5004)

5. popieranie Zákonov Koránu ultrakonzervatívnym smerom islamu #

Smery islamu, ktoré sa odkláňajú od nasledovania Božieho slova (Koránu), tvrdia, že okrem Koránu potrebujeme pri praktizovaní islamu čerpať z tradičných kníh predkov, avšak nie s rozumom ale doslovne. Tieto smery podkopávajú Korán, pretože ho dávajú na úroveň tradícií, ktoré majú byť iba doplnkom ku Koránu.

Podľa týchto názorov sa potrebujeme riadiť nie len “jasným” Koránom (i keď Boh ho označuje za úplný Zákon - viac v časti: Korán, jasné a úplné objasnenie, ale aj sunnou, pretože vraj Božiemu slovu neporozumieme. Niekedy sa k tomu pripája ešte tvrdenie, že tomu nebudeme rozumieť bez výkladu tzv. “islamských vedcov”, čo je typické priamo pre salafistický ultrakonzervatívny sunnitský smer islamu (nadradzovanie ľudských autorít nad autoritu Božieho zjavenia).

Príkladom tohto popierania Slov Koránu je vznik zákonodárstva, ktoré nestojí na Božom slove (Koráne), ani na islamskom práve bežných sunnitov (vychádzajúc z Koránu ako hlavného a sunny ako doplnku), ale vychádzajúc z doslovných tradícii sunny. Nižšie uvedieme príklad:

 • trest za cudzoložstvo podľa Koránu je 100 rán bičom:

Tú, ktorá sa dopustí mimomanželského pohlavného styku a toho, kto sa dopustí mimomanželského pohlavného styku, zbičujte, každého z nich sto údermi (Korán, 24:2)

Oproti tomu trest za cudzoložstvo podľa salafistov je kameňovanie cudzoložníkov. Tento trest však nie je trestom islamu, ale vychádza z tradície proroka Muhammada, ktorá je dizinterpretovaná. Táto tradícia v skutočnosti hovorí o treste za cudzoložstvo pre Židov, nie pre muslimov! Viac k tejto téme nájdete v časti Trestné právo - Trest za cudzoložstvo v islame

6. manipulácia tvrdeniami hádis = posol #

Sunnitský ultrakonzervatívny smer sa snaží zastrašovať trestom za “nenasledovanie Posla”. Pripodobňuje nasledovanie sunny k nasledovaniu Posla, nevidiac medzi týmito dvoma zdrojmi obrovský rozdiel. Ultrakonzervatívny smer islamu tvrdí, že muslimovia, ktorí nasledujú iba Korán nenasledujú Proroka. Každý z nás, ktorí nasledujeme Korán, by nasledoval Proroka Muhammada, ak by bol dnes medzi nami prítomný, živý. Nikto z nás by nešiel proti Prorokovi.

Príkaz nasledovania posla je jasne vyjadrený v mnohých veršoch Koránu, ako napríklad:

Pre tých, ktorí budú nasledovať posla - proroka neznalého písma, ktorého nachádzajú napísaného u nich v Tóre a Evanjeliu, ktorý im bude prikazovať chvályhodné veci a zakazovať odsúdeniahodné veci a ktorý im bude povoľovať dobroty a zakazovať všetko zlé a nečisté a ktorý ich odbremení od ťažkých úkonov a pút, ktoré ich zväzovali. Tí, ktorí v neho uverili a podporili ho a pomáhali mu a nasledovali svetlo, ktoré bolo s ním zoslané dole, to budú tí, ktorí prospeli. (Korán, 7:157)

Povedz (Muhammad): „Ak máte radi Boha, tak ma nasledujte, Boh vás bude mať rád a odpustí vám vaše hriechy“. A Boh je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 3:31)

Taktiež to isté v 2:143, 3:53, 8:64, 9:117, 26:215.

Otázka preto znie: Čo znamená “nasledovať posla”? Tradiční ultrakonzervatívni učenci tento príkaz Koránu “nasleduj posla” interpretujú ako nasledovanie Koránu a sunny hádisov.

Ak skúmame tému sunny v Koráne, nájdeme tri dôležité veci:

 • a.) Korán hovorí len o jednej sunne (doporučená zákonitosť), ktorá nemá náhradu a tou je Sunna Božia (Korán):

  Je to zákonitosť Božia, ktorá sa uplatnila už u tých, ktorí boli predtým. Nenájdeš, že by sa zákonitosť Božia zamenila. (Korán, 33:62)

 • b.) Jedinou zákonitosťou, ktorá bola prorokovi uložená bola zákonitosť Božia (Korán):

  Pre proroka nikdy nebolo hriechom to, čo mu Boh uložil. Je to zákonitosť Božia, ktorá sa uplatnila už u tých, ktorí boli predtým. Príkaz Boží je určený a predurčený. (Korán, 33:38)

 • c.) Nik sa nesmie odkloniť od zákonitosti Božej:

  Čakajú snáď na zákonitosť, ktorá sa uplatnila už u tých prvých? Nenájdeš, že by sa zákonitosť Božia zamenila. Nenájdeš, že by sa zákonitosť Božia odklonila. (Korán, 35:43)

 • d.) Nikde v Koráne nečítame slová “sunna Muhammada”

Nasledovanie Posla alebo nasledovanie akejkoľvek osoby znamená nasledovať to, čo táto osoba nasledovala. Z vyššie uvedených veršov môžeme vidieť, že sunna, ktorú prorok Muhahammad nasledoval, bola Sunna Božia (Korán). Ak chceme nasledovať Posla, mali by sme nasledovať to, čo nasledoval Posol.

7. čo nasledoval Posol? #

Aké zjavenie od Boha nasledoval Posol?

Povedz (Muhammad): „Nie som niečím novým medzi poslami a neviem, čo bude urobené so mnou a čo s vami. Ja len nasledujem to, čo je mi vnukané a ja som len varovateľ jasný“. (Korán, 46:9)

Keď sú im prednesené naše znamenia ako jasné dôkazy, tí, ktorí nedúfajú v naše stretnutie, hovoria: „Prines Korán iný než tento, alebo ho zmeň“. Povedz: „Neprislúcha mi, aby som ho zmenil sám od seba. Ja nasledujem len to, čo mi je zvestované. Ja sa bojím trápenia Dňa preveľkého, ak by som neposlúchol Pána svojho“. (Korán, 10:15)

Ako vidíme vyššie, Korán obsahuje príkaz nasledovať Posla. Aby sme tak činili, potrebujeme sa riadiť tým, čo nasledoval Posol. Vyššie uvedené slová potvrdzujú to, že prorokovi Muhammadovi bolo prikázané, aby sa neriadil ničím iným ako je Korán zjavený od Boha.

Ultrakonzervatívne výklady tvrdia, že slová “čo mi je vnukané/zvestované” v 46:9 a v 10:15 zahŕňajú Korán a hádisy proroka Muhammada (dnešnú sunnu). Tvrdia, že každé slovo vyslovené prorokom bolo zjavením od Boha. Toto tvrdenie je však kategoricky vyvrátené v Koráne veršami:

Povedz: „Čo má najväčšiu svedeckú hodnotu?“ Povedz: „Boh je svedkom medzi mnou a vami“. A tento Korán mi bol vnuknutý, aby som vás ním varoval i aby som varoval každého, komu by sa dostal. Vy svedčíte, že popri Bohu sú aj iné božstvá! Povedz: „Ja nebudem svedčiť“. Povedz: „Je len jeden jediný Boh a ja nemám nič spoločné s tým, čo k Nemu pridružujete“. (Korán, 6:19)

Je to Kniha, ktorá ti bola zoslaná dole. Nech nie je v tvojej hrudi pocit úzkosti z nej. Zoslaná bola, aby si ňou varoval a ako pripomenutie pre veriacich. Nasledujte to, čo vám bolo zoslané dole od vášho Pána a nenasledujte mimo Neho žiadnych dôverníkov. Málokedy sa ale poučíte. (Korán, 7:2-3)

Korán ako kniha, ktorá bola zoslaná dole prorokovi Muhammadovi. Korán je tým, čo nasledoval Prorok. Pred zoslaním Koránu Boh zoslal ešte dve predchádzajúce časti Knihy, a to Tóru a Evanjelium, ktoré sa nám dodnes už nezachovali:

Zoslal ti Knihu s pravdou, potvrdzujúcu to, čo je prítomné. A zoslal Tóru a Evanjelium. (Korán, 3:3)

Boh kúpil od veriacich ich duše a ich majetky výmenou za záhradu rajskú. Budú bojovať za cestu, ktorú Boh určil, a tak budú zabíjať a budú zabíjaní. Je to sľub pravdivý, ktorým sa Boh zaviazal v Tóre a v Evanjeliu a v Koráne. (Korán, 9:111)

Zoslali sme ti dole Knihu s pravdou (Korán), potvrdzujúcu to, čo jestvuje z Knihy a ako svedectvo o nej. (Korán, 5:48)

Čokoľvek by si robil a čokoľvek by si prednášal z Koránu a čokoľvek by ste konali, sme toho svedkami, keď to začnete konať. A Pánovi tvojmu neunikne nič, ani za mak na zemi a ani v nebi a ani nič menšie než to alebo väčšie. Všetko je v Knihe zjavnej. (Korán, 10:61)

Alef, Lám, Rá. To sú znamenia Knihy zjavnej. My sme ju zoslali dole v podobe Koránu arabského, azda budete chápať. My ti rozprávame najlepšie príbehy tým, že sme ti vnukli tento Korán. (Korán, 12:1-3)

8. Autority a dezinterpretácia verša 4:59 #

Niektoré výklady tvrdia, že verš 4:59 hovorí o nasledovaní autorít. Verš:

Vy, ktorí ste uverili, poslúchajte Boha a poslúchajte posla a tých z vás, ktorým náleží rozhodovanie o veciach. A ak by ste sa o niečom začali hádať, tak sa s tým obráťte na Boha a na posla, ak veríte v Boha a v Deň posledný. V tom spočíva dobro a vedie to k lepšiemu výkladu.

Slová tých z vás, ktorým náleží rozhodovanie o veciach interpretujú v zmysle nutnosti nasledovania svojich náboženských autorít, pretože podľa ich názoru, majú títo ľudia autoritu nad ľuďmi, treba ich bez pochybností nasledovať a poslúchať.

Keď analyzujeme tento verš zistíme, že prvá časť verša je jednoduchá: hovorí o príkaze Koránu, ktorý sa opakuje v mnohých veršoch: poslúchať Boha a jeho posla. V znení Koránu je jasné (podľa vyššie uvedených dôkazov), že poslúchať Boha a poslúchať posla je jedna a tá istá vec, keďže posol poslúchal výlučne Boha a Jeho posolstvo, ktoré Poslovi zoslal vo forme Knihy: Koránu.

Preskúmame teda druhú časť verša, ktorá hovorí: “tých z vás, ktorým náleží rozhodovanie o veciach” (alebo “tí, ktorí sú medzi vami na čele”). Tento pojem zahŕňa širokú škálu ľudí:

 • a.) deti poslúchajú svojich rodičov
 • b.) manželka má poslúchať spravodlivé pokyny svojho manžela (4:34)
 • c.) zamestnanec poslúcha svojho šéfa
 • d.) občania poslúchajú ustanovené orgány (napr. súdy, políciu..)
 • e.) ustanovené orgány poslúchajú vedenie štátu

Má duchovenstvo a náboženské autority skutočne autoritu nad ľuďmi? Vie nám toto duchovenstvo niečo nariadiť tak, aby sme museli poslúchnuť?

Boh sa v Koráne 4:59 odvoláva na autority, ktorým náleží rozhodovanie o veciach. Náboženským autoritám nenáleží rozhodovanie o žiadnych veciach. Jedinú autoritu si vedia vydobiť nútením, ktoré Boh zakazuje:

V náboženstve niet donútenia.. (Korán 2:256)

Opýtajme sa teda sami seba:

A či iného než Boha mám chcieť ako rozhodcu?! A On je pritom Ten, kto k vám zoslal Knihu objasnenú (Korán). A tí, ktorým sme dali Knihu, dobre vedia, že je zoslaný dole od Pána tvojho s pravdou. Nepatri teda k tým, ktorí pochybujú. (Korán, 6:114)

9. prejavy ultrakonzervatínych smerov #

Názory ultrakonzervatívneho smeru islamu vychádzajú z podpory arabskej autority a prejavujú sa:

 • pretláčaním arabčiny na úkor iných jazykov (ktorú Boh neurčil ako jazyk prosebnej modlitby a rozhovorov, iba ako jazyk v ktorom bol zoslaný Korán kvôli jasnosti tohto jazyka a zachovaniu autenticity Koránu - verš 26:195)
 • utláčaním žien (obmedzovanie žien na základe výrokov sunny, tzv. hádisov - napr. obmedzovanie vychádzania žien von z domu, bez doprovodu muža, nutnosť /nie dobrovoľnosť/ nosenia nikábu (zahalenie tváre) a mnohé iné zákony, ktoré Boh v Koráne povinne neurčuje ľudstvu všetkých dôb..)
 • vykresľovaním arabských učencov, alebo učencov, ktorí uznávajú tamojší politický režim, ako tých, ktorí sú hodní nasledovania (podriadenie sa veriacich “islamským vedcom” a nie výlučnej autorite Jediného Boha)
 • finančným “sponzoringom” mešít, ktoré následne slúžia ich účelom
 • nasledovaním odlišných zákonov, než je Zákon Koránu
 • nasledovaním názoru, kedy je možné za odpadlíka, alebo nepriateľa Allaha označiť kohokoľvek, kto neuznáva Korán + sunnu ako Slovo Božie (ten, kto podľa salafistického smeru islamu uznáva ako Slovo Božie iba Korán a sunnu považuje za historickú súčasť ummy, je považovaný za odpadlíka, kaffíra a môže byť potrestaný trestom smrti). Preto je odklon tejto vetvy islamu považovaný za veľmi nebezpečnú, extrémisticky orientovanú sektu. Ultrakonzervatívny smer síce navonok hrde tvrdí, že sa chce vrátiť k pôvodnému nasledovaniu Proroka, avšak ich metódy tomu nezodpovedajú. K nebezpečným patrí sekta wahabizmu, salafizmu a Islamského /muslimského/ bratstva. Ostatné smery islamu (ktorých je vyše 70), napríklad väčšínoví bežní sunniti takéto správanie nevykazujú.

Záver - ako nasledovať Korán #

Korán je Božie slovo. Nemenné, obsahujúce všetko, čo pre náš život potrebujeme. Zo sunny si samozrejme môžeme vziať vedomosť, akým spôsobom muslimovia žili v minulosti (ak nájdeme skutočne autentické historické islamské výroky) alebo rôzne morálne ponaučenia, viažúce sa však na konkrétne udalosti (vždy je ich možné interpretovať iba na konkrétne podmienky - miesto, čas, okolnosti).

Boh nás však varuje pred ľuďmi, ktorí sa nás budú snažiť odkloniť od nasledovania Koránu (k primárnemu nasledovaniu iných textov):

Takmer ťa vystavili skúške a odklonili od toho, čo sme ti vnukli, aby si si vymyslel o nás niečo iné. Potom by si ťa boli vzali ako blízkeho (priateľa). Nebyť toho, že sme ťa posilnili (vo viere), bol by si takmer k nim v malej miere pocítil dôveru. (Korán, 17:73-74)

Zoslaný dole od Pána tvorstva je on (Korán). Keby nám bol (Muhammad) pripísal nejaké slová, boli by sme ho uchopili za pravú ruku a potom by sme preťali jeho tepnu. Nikto z vás by tomu nedokázal zabrániť. (Korán, 69:43-47)

V celom Koráne je uvedené, že jasné a jediné zjavenie, ktoré dostal Muhammad od Boha bol výlučne Korán - verše 4:105, 5:48, 6:19, 6:92, 6:155, 7:2-3, 29:47, 16:89, 39 :2, 76:23.

Je to Kniha , ktorá ti bola zoslaná dole. Nech nie je v tvojej hrudi pocit úzkosti z nej. Zoslaná bola, aby si ňou varoval a ako pripomenutie pre veriacich. Nasledujte to, čo vám bolo zoslané dole od vášho Pána a nenasledujte mimo Neho žiadnych dôverníkov. Málokedy sa ale poučíte. (Korán, 7:2-3)

A tak sa nás Boh nakoniec rečnícky pýta:

To sú znamenia Božie (Korán), prednášame ti ich v pravde. V aké slová/príbehy/hádisy po Božích a po jeho znameniach budú veriť? (Korán, 45:6)

V aké slová/príbehy/hádisy po ňom (Korán) budú veriť? (Korán, 7:185)

V aké slová/príbehy/hádisy po ňom budú teda veriť? (Korán, 77:50)