Manželky Proroka Muhammada

Manželky Proroka Muhammada

Manželky prorokov #

Proroci pred Prorokom Muhammadom mali rovnaký alebo vyšší počet manželiek (žili v manželskej polygamii) než on: napr.

  • Prorok Abrahám (Ibrahim) mal počas svojho života 3 manželky (Sára, Hagar, Ketura); súčastne mal maximálne dve (Sára a Hagar). Hagar mu porodila 1 syna, Sára mu porodila 1 syna a Ketura mu porodila 6 synov. (Gen 25:1).
  • Prorok Jakub (Jakob) mal zároveň: 2 manželky a 2 otrokyne: sestry Ráchel a Liu a okrem nich si zobral za ženy Ráchelinu slúžku Bilhu (Gen 30:7) a Liinu slúžku Zilpu (Gen 33:1). Spolu mu tieto 4 ženy dali 12 synov a 1 dcéru.
  • Prorok Dávid mal mnoho manželiek, oficiálne sa spomínajú tieto, ktoré mu porodili potomkov: Michal (1 Sam 18:20), Abigail (1 Sam 25:42), Maacha, Chaggíta a Egla (2 Sam 3:2), Achimoam (1 Sam 30:5), Batšeba (2 Sam 11,3-5), Abitála (1 Krľ 1:3). Okrem nich mal aj ďalšie tzv. vedľajšie ženy. (1 Krľ 1:9).
  • Prorok Šalamúm mal mnoho žien - hebrejská biblia uvádza 700 urodzených žien a 300 vedľajších žien (1Krľ 11:1)

Prorok Muhmammad a jeho manželky #

Prorok Muhammad mal mnoho manželiek, tak ako prorok Dávid alebo Šalamún. Histórické spisy uvádzajú 13 manželiek. Jeho prvou manželkou bola Chadídža (Khadijah), s ktorou sa oženil vo veku 25 rokov a žil s ňou v monogamii ďalších 25 rokov. Počas tohto obdobia mu dala 4 dcéry a 2 synov. Po jej smrti sa oženil s ďalšími ženami.
Sawda bint Zamʿa - si vzal ako 55 ročný. Nasledovala Umm Salama. Po nej si vzal Aishu. Ďalšie manželky proroka Muhammada boli: Hafsa bint Umar, Zaynab bint Khuzayma, Hind bint Suhayl, Zaynab bint Jahsh, Juwayriyya bint al-Harith, Ramla bint Abi Sufyan, Maria al-Qibtiyya, Maymuna binti al-Harith.

Prorokové manželky chronologicky (meno manželky, trvanie manželstva):

Khadija bint Khuwaylid, 595–619nl

Sawda bint Zamʿa, 619–632nl

Aisha bint Abi Bakr, 623–632nl

Hafsa bint Umar, 624–632nl

Zaynab bint Khuzayma, 625–627nl

Hind bint Abi Umayya, 625–632nl

Zaynab bint Jahsh, 627–632nl

Juwayriyya bint al-Harith, 628–632nl

Ramla bint Abi Sufyan, 628–632nl

Rayhana bint Zayd, 629–631nl

Safiyya bint Huyayy, 629–632nl

Maymunah bint al-Harith, 630–632nl

Maria al-Qibtiyya, 630–632nl

Polygamia a Prorok Muhammad #

Prorok Muhammad mal spolu 13 manželiek. Boh mu väčší počet priamo zakázal veršom Koránu:

Nie je ti dovolené ženiť sa so ženami po tomto a ani aby si ich zamenil za iné manželky, aj keď by sa ti páčila ich krása, s výnimkou tých, ktoré vlastnila tvoja pravica. Boh na všetko dozerá. (Korán, 33:52)

Ajša, manželka Proroka #

Aisha bint Abu Bakr bola jediná panna, ktorú si Prorok vzal za ženu a je častokrát terčom znevažovania Proroka. Dôvod tohto znevažovania Proroka tkvie v jednom zo sunnitských hádisov, ktorý má podľa tradície patriť Ajši a v ktorom mala vysloviť, že sa vydávala ako 6 ročná a manželstvo bolo naplnené, keď mala 9 rokov. V iných sunnitkśych hádisoch a hlavne historických poznámkach sa však nachádzajú informácie, ktoré by si mal človek predtým, než začne posudzovať podmienky (ak už sa riadi hádismi ako hodnovernými), naštudovať:

  • Ibn Sa´d deklaroval vo svojom Tabaqat, že keď bol Abu Bakr (Ajšin otec) kontaktovaný v mene Proroka, prehlásil, že Ajša je už zasnúbená s Jubairom, a že najskôr by musel vyrovnať záležitosť s ním.
  • Isaba, rozprávajúc o Prorokovej dcére Fatime tvrdí, že sa narodila 5 rokov pred prorokovým Povolaním, a že bola asi o 5 rokov staršia než Ajša. To predpokladá, že Ajša v tomto čase zásnub musela mať aspoň 10 rokov.
  • V Tabaqat je jedna správa o tom, že Ajša mala v čase nikah (zásnub) minimálne 9 rokov.
  • Existuje prevaha dôkazov, čo sa týka konzumácie jej manželstva, ktorá sa odohrala v druhom roku Hijry v rovnakom mesiaci, že medzi nikáh a konzumáciou manželstva malo uplynúť 4-5 rokov. Podľa týchto výrokov mala Ajša minimálne 9-10 rokov v čase zásnub, a minimaĺne 14-15 rokov v čase naplnenia manželstva.
  • Existujú široké pochybnosti o správnosti zaznamenaného údaju (6 a 9 rokov vo vyššie zmienenom hádise), keďže ostatné udalosti poukazujú na to, že záznam môže hovoriť o veku: 16 a 19 rokov.

Nie je teda vôbec isté, koľko mal Aiša rokov, keď bola zasnúbená a keď vstúpila do manželstva. Sunna, z ktorej všetky tieto dedukcie vychádzajú je vždy len sunnou (teda tradíciou - to, čo niekto povedal, že iný povedal a potom sa to približne po 300 rokoch ústneho tradovania zapísalo). Sunnu nie je možné použiť ako historicky dôkaz niečoho.

Jediné čo istotne vieme je to, že Aiša bola fyzicky dospelá, pretože deti nie je možné na základe Koránu sobášiť. Korán prirovnáva vek na uzavretie manželstva okrem iného i k zrelému a zdravému psychickému dospelému úsudku:

„A skúšajte siroty (vo vašej opatere), kým nedosiahnu vek vhodný na sobáš; potom, ak zistíte, že sú zrelí a rozumní v úsudku, odovzdajte im ich majetok…“ (Korán, 4:6)

Manželský vek sa rovná zdravému úsudku; vek, v ktorom môže človek zodpovedne nakladať so svojím majetkom. Nie je to vek dieťaťa, ktoré nevie nič o tom, ako sa majetok získava, ako sa s ním nakladá alebo obchoduje.

Keď sa na toto manželstvo pozrieme z hľadiska viery, uvedomujeme si, že Bohu nič nie je nemožné. Tak, ako Jedinému Bohu nebolo nemožné stvoriť Proroka Ježiša zázračne v lone panny Márie, bez pričinenia muža, rovnako tak je Jedinému Bohu možné učiniť z dievčiny fyzicky a psychicky dospelú ženou. Naša viera stojí na Jedinom Bohu. Nie na tom, v akom veku Boh poslal Aišu do života Proroka. Nepochybujeme o Všemocnosti nášho Stvoriteľa a nepochybujeme o Jeho pláne. K ďalšiemu skúmaniu tejto témy ohľadom sunny odporúčame publikáciu: O veku Ajše