Prorok Muhammad v Biblii a Tóre

Prorok Muhammad v Biblii a Tóre

Častokrát sa stretávame s názorom, že predchádzajúce Písma by mali obsahovať zmienku o nasledujúcom Prorokovi.

Pri Biblii Nového Zákona je to o to zložitejšie, že dodnes sa nám priamo aramejska Biblia (písaná v jazyku, ktorý hovoril prorok Ježiš) nezachovala. Nezachovali sa nám ani úplné priame citácie Evanjelia, ktoré dostal Mesiáš Ježiš, a ktoré odovzdával ľudu. Činil tak totiž ústne. Prednášal a učil. Máme tak k dispozícii iba prepisy zápiskov nasledovníkov jeho nasledovníkov, ktorí častokrát Ježiša ani naživo počas jeho pôsobenia nezažili (napr. listy Pavla), pod názvom Sinajský kódex, čo je najstaršia zachovaná Biblia NZ, napísaná v latinčine a gréčtine.

Avšak i napriek tomu, že Biblia sa nám nezachovala ako nepozmenená, Boh svojou milosťou zasiahol tak, aby si i táto jej dnešná forma uchovala pár veršov, dôležitých pre pijatie Proroka Muhammada.

Prorok Muhammad v Biblii

Starý Zákon - Tóra, Tanach #

Už v SZ nachádzame 2 veľmi dôležité verše:

 • 1.) Prorok neznalý písma:

Keď dajú knihu tomu, čo nevie čítať, a povedia mu: „Prečítaj to!“ — povie: „Neviem čítať.“ (Iz, 29:12, Biblia, Tóra, Starý Zákon)

Prorok Muhammad dostal zjavenie Koránu presne týmto spôsobom: Boh vyzval Proroka Muhammada, aby čítal jeho Knihu. Aby prednášal ľudu. Prorok Muhammad mu odpovedal: Neviem čítať. Nato boli zoslané prvé verše Koránu: Čítaj v mene Pána svojho, ktorý stvoril.. (Korán, 96:1)
Odkaz z Iz 29:12, odkazuje na Korán:

„Pre tých, ktorí budú nasledovať posla - proroka neznalého písma, ktorého nachádzajú napísaného u nich v Tóre a Evanjeliu,.." (Korán, 7:157) - poukázanie na proroka neznalého písma, ktorého rozpoznajú Ľudia knihy vo svojom Písme

 • 2.) Prorok, ktorý vzíde z Paranu, z pohoria Mekky:

“Boh sa zjaví na Sinaji, jeho svetlo vzíde zo Seiru a zaskvie sa z hory Paranu a s ním myriady svätých.. (Dt, 33:2 - Biblia, Tóra, Starý Zákon)

V hebrejčine tento verš čítame ako: Wa-amar adonaj mi-sinaj itegeli we-zehor jaqareh mi-sé’ir itha-zi lana itgeli vi-gvurteh mi-tura di-faran we-‘imeh rivvat qadišin. Aramejský preklad: Hospodin prišiel zo Sinaja, ako slnko k ním znišiel zo Seiru, zaskvel sa z hory Paránu, prišiel s desaťtisícmi svätých.

Čo tento verš znamená?

 • Seir je hora Šarát, kde žili synovia Ezauovi, ktorí uverili v proroka Ježiša (ako posla od Jediného Boha). Na tejto hore prorok Ježiš určitú dobu prebýval.
 • Sinaj je hora, na ktorej dostal zjavenie prorok Mojžiš. Dnes sa táto hora nazýva horou Tuur.
 • Paran je pohorie Mekky, kde započalo zjavenie Koránu prorokovi Muhammadovi. V Paranskej stepi sa usadil Izmael, z ktorého rodu prorok Muhammad pochádza (Gn 21:21, Biblia, Tóra, Starý Zákon).

Boh už v Tóre takýmto úžasným spôsobom poukazuje na 3 najväčších mužov svojho zjavenia, ktorí sa navždy zapíšu do dejín sveta. Rozumného človeka tento verš podnecuje k hĺbaniu o jeho zmysle, a to ho nakoniec vedie k nasledovaniu učenia týchto prorokov.

Video:

Nový zákon - Biblia #

 • 3.) Tešiteľ, ktorý upevní Zákon:

Biblia NZ je veľmi metaforická a častokrát protirečiaca, avšak môžeme v nej nájsť veľmi zaujímavé verše. Prorok Ježiš vraj podľa Biblie NZ povedal:

Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. (Jn, 16:7, Biblia, Nový Zákon)

Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. (Jn, 15:26, Biblia, Nový Zákon)

No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. (Jn, 14:26, Biblia, Nový Zákon)

Rozoberme si to teda na drobné:

 1. Ak je príchod Tešiteľa podmienený odchodom Ježiša, ako to môže byť jedna a tá istá podstata? (kresťania tvrdia, že Boh je trojica a skladá sa aj z ducha sv. (rozumejú ako tešiteľa, kotrý na Ježiša zostúpil pri jeho krste v Jordáne) - avšak toto vyjadrenie tomu protirečí: Ježiš je v tomto prípade nutne oddelený od Tešiteľa a dokiaľ neodíde zo Zeme, žiaden Tešiteľ nepríde)
 2. Tešiteľ má vydávať svedectvo o prorokovi Ježišovi. Korán nás učí:
  Povedzte: „Uverili sme v Boha a v to, čo nám bolo zoslané a v to, čo bolo zoslané Abrahámovi, Ismailovi, Izákovi, Jakubovi a kmeňovým spoločenstvám a v to, čo bolo dané Mojžišovi a Ježišovi a v to, čo bolo dané prorokom od ich Pána. Nerobíme rozdiel medzi nimi a my sme Mu oddaní“. (Korán, 2:136)
 3. vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. (Jn, 14:26) = Tešiteľ, duch svätý (teda duša, ktorého poslal Boh a bude dušou, ktorá bude ľud viesť k dobru), vám pripomenie, čo som vás učil.. pripomenie ľudu, ktorý nasledoval proroka Ježiša, čo prestal tento ľud rokmi nasledovať.
 4. Slovo Tešiteľ (slovenčina) je uvedené v Biblii v gréckom originále „parákletos“. Toto slovo je prekladom z hebrejčiny a aramejčiny (z jazyka, v ktorom sa Biblia NZ nezachovala). Slovo „parákletos“ = Tešiteľ je však veľmi zaujímavý pojem. Jeho alternatívny preklad je Obranca, zástanca Boží. Ak vezmeme do úvahy, že tento pojem bol do Sinajského kódexu prekladaný a prepisovaný z aramejčiny, musíme brať v úvahu aj to, že pri tomto preklade mohla nastať maličká preklepová chyba v prepise, keďže oba slová sa čítajú veľmi podobne. Pôvodné slovo tak mohlo (a je veľká pravdepodobnosť, že bolo) byť slovo: “periklytos”. Slovo “periklytos” znamená: chvályhodný. Meno Mohammad pochádza zo slova: Muhammad = varianta mena: Mahmud, Ahmed, Hamed, Tahmid, = “one who praises”, alebo ten, ktorý chváli a ďakuje; chválihodný.

A teraz sa dostaneme k pointe. Prečo by nejaký periklytos, ktorý príde po prorokovi Ježišovi mal byť práve Prorok Muhammad?

 • sedí naň proroctvo zo Starého zákona uvedené vyššie

 • sedí naň Ježišovo vyjadrenie o “periklytosovi”, ktorý upevní Zákon (Korán je upevnením zákona)

 • priamo slovo “periklytos” znamená v preklade: chvályhodný. Meno Mohammad pochádza zo slova: Muhammad = varianta mena: Mahmud, Ahmed, Hamed, Tahmid, = “one who praises”, alebo ten, ktorý chváli a ďakuje; chválihodný.

 • 4.) Prorok, ktorý má prísť po Mesiášovi Ježišovi:

„Kto si ty?“, on vyznal a nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ Pýtali sa ho: „Čo teda? Si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ — „Si azda ten Prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ (Biblia, Jn, 1:20-23, Biblia, Nový Zákon)

Židia sa opýtali Jána Krstiteľa, kým je. Predpokladali, že je buď očakávaný Mesiáš, navrátený Eliáš, alebo očakávaný Prorok. Kto bol očakávaným Mesiášom? - to všetci jasne vieme: Ježiš. Kto je očakávaný Prorok? Múdry, čestný a úprimný človek by sa mal opýtať sám seba: Kto je prorokom, ktorý prišiel po Jánovi a Ježišovi, oznamujúc vieru v Jediného Boha?

Prorok Muhammad je teda predpovednaý nie len v SZ ale i v NZ. Je to Prorok, ktorý bude podľa SZ pochádzať od hory Parán (Mekka) a Prorok, ktorý nebude vedieť čítať. Podľa NZ to bude obranca Božieho ľudu, ktorí príde po odchode proroka Ježiša zo Zeme. Prorok, ktorý upevní Zákon (Prinesie Knihu od Boha = Korán) a ktorý pripomenie ľudu, čo treba zachovávať.

Korán a odkazy na Evanjelium a Tóru #

Boh v Koráne objasňuje Ľuďom knihy, že proroka Muhammada spomína už v Tóre a Evanjeliu a vyzýva nás všetkých k jeho prijatiu a nasledovaniu Koránu:

„Pre tých, ktorí budú nasledovať posla - proroka neznalého písma, ktorého nachádzajú napísaného u nich v Tóre a Evanjeliu, ktorý im bude prikazovať chvályhodné veci a zakazovať odsúdeniahodné veci a ktorý im bude povoľovať dobroty a zakazovať všetko zlé a nečisté a ktorý ich odbremení od ťažkých úkonov a pút, ktoré ich zväzovali. Tí, ktorí v neho uverili a podporili ho a pomáhali mu a nasledovali svetlo, ktoré bolo s ním zoslané dole, to budú tí, ktorí prospeli“. (Korán, 7:157)

Použité skratky: NZ = Nový Zákon
SZ = Starý Zákon