Päť pilierov islamu

Päť pilierov islamu

Piliere islamu sú duchovným základom, na ktorom je islam postavený. Tieto piliere sú záväzne platné pre každého jedného muslima a muslimku. Nie je to zákon vzťahu k blížnemu. Je to zákon o uctievaní Jediného Boha, rozobratý na drobné:

  • vyznanie viery (šaháda)
  • modlitba ((salát) uctievanie Jediného Boha)
  • zakát (pomáhame si navzájom, aby sme tak oslávili Jediného Boha)
  • púť do Mekky ((hadždž) jednota v spoločenstve a v uctievaní Jediného Boha)
  • pôst ((sawm) opäť zjednocuje muslimov a poukazuje na autenticitu našej viery)

Niektorí muslimovia k tomuto zoznamu pridávajú dôležité cnosti akými sú: pravdovravnosť, úctivosť, trpezlivosť, milosrdenstvo, spravodlivosť.


Vyznanie viery (šaháda)

Šaháda, alebo vyznanie viery, patrí k piatim pilierom, na ktorých stojí islamská viera. Konverzia k islamu # Každý z nás sa rodí ako muslim a len výchovou sa radíme k iným, ľudským, vierovyznaniam. V prípade, že sa nemuslim rozhodne prijať islam ako svoje náboženstvo, vysloví šahádu (vyznanie viery). ...

Modlitba (salát)

Modlitba (salát) je druhým najvýznamnejším pilierom islamu. Nižšie nájdete väčšinu potrebných informácií o prevedení modlitby: podmienky jej preverenia, časy, texty..

Zakát

Zakát patrí k piatim pilierom islamu. Je prejavom sociálnej pomoci. Poukazuje na to, že ľudia by si mali vzájomne pomáhať. Je možné ho poskytovať chudobným a núdznym muslimom a nemuslimom počas celého roku. Jeho povinná forma sa nazýva: zakát. Nepovinná forma: milodar (alebo sadaqa). ...

Pôst

Sijám, sawm znamená zdržanie sa (postenie sa - od niečoho) patrí medzi jeden z piatich pilierov islámu. Je teda veľmi dôležitou súčasťou prežívania viery. V islame existujú dva druhy pôstu: povinný a dobrovoľný (doporučený). Povinný je pôst počas pôstneho mesiaca ramadánu. ...

Púť (haďždž)

Púť do Mekky (hadždž) je jedným z piatich pilierov islamu. Povinnosť vykonať túto púť raz za život má každý dospelý muslim, ktorý je ju fyzicky, mentálne a finančne schopný zvládnuť.