Modlitba (salát)

Modlitba (salát)

Modlitba (salát) je druhým najvýznamnejším pilierom islamu. Nižšie nájdete väčšinu potrebných informácií o prevedení modlitby: podmienky jej preverenia, časy, texty..


Očista a smer modlitby

Podmienky pre vykonanie modlitby # Pred vykonaním modlitby musia veriaci splniť niekoľko podmienok. Ide o: úmysel očistenie sa, očistu pred modlitbou oddanosť smer modlitby 1.) Úmysel # Prvým predpokladom správne vykonanej modlitby je úmysel nadviazať kontakt so Všemohúcim Bohom. ...

Text modlitby, slová modlitby v islame

Azán - zvolávanie k modlitbe # Azán prednášajú tzv. mezuíni, alebo tí, ktorí zvolávajú ľud k modlitbe. Jeho znenie je: 4x Alláhu Akbar (Boh je Najväčší) 2x Ašhadu An La Illáha-il-l-Láh (Vyznávam, že niet boha okrem Boha Jediného) 2x Ašhadu Anna Muhammadan Rasúlu-l-láh (Vyznávam, že Muhammad je prorok Boží) 2x Hajja ‘Ala-s-sálah (Poďme k modlitbe) 2x Hajja ‘Ala-l-faláh (Poďme k úspechu) ráno sa pridáva: 2x As-salátu Chajrun Minan-naum (Modlitba je lepšia než spánok) 2x Alláhu Akbar (Boh je Najväčší) 1x Lá Iláha Illa-l-láh (Niet Boha okrem Boha Jediného) Prosba pred modlitbou # Boh nám v Koráne dáva ako povinnosť pred začiatkom modlitby vysloviť prosbu ochrany: ...

Postoj pri modlitbe

Poradie postojov pri modlitbe # Korán hovorí o troch polohách, ktoré je potrebné počas modlitby dodržať. Sú to: státie úklon (rukúu) poklona (sužúd) Nebudeš ku Mne pridružovať nič a očisti môj Dom pre krúžiacich pútnikov, pre stojacich pri modlení, pre tých, ktorí sa v ňom klaňajú v polohe rukúu a ktorí sužúd konajú. ...

Obsah modlitby v islame

Obsah modlitby # Účelom modlitby je pripomínať si a oslavovať Jediného Boha. Účelom modlitby nie je spomínanie si na Proroka Muhammada a ani na iných prorokov. Modlitba, ako bohoslužba, má byť venovaná výlučne Jedinému Bohu: „Ja som Boh, niet boha okrem Mňa. ...

Jazyk modlitby a Koránu

Jazyk modlitby a Koránu # Aby sme si objasnili odporúčanie modlitby v arabskom jazyku, začneme objasnením arabského jazyka v Koráne. Prečo je Korán v arabčine? # Boh nám v Koráne vysvetľuje, že Korán zoslal v arabskom jazyku kvôli tomu, aby bolo posolstvo správne pochopené. ...

Denné modlitby v islame a ich časy

Počet denných modlitieb # V Koráne je definovaných 5 denných modlitieb: ranná modlitba (fadžr) obedná modlitba (dhuhr) popoludňajšia modlitba (asr) modlitba pri západe slnka (maghrib) večerná modlitba (iša) 1. ranná modlitba (fadžr) # Modlí sa behom úsvitu (to je v intervale od začiatku východu slnka (po anglicky “fajr”) do jeho východu (po anglicky uvedené ako “sunrise” - nie však počas východu slnka) - ak je napr. ...

Odev, oblečenie pri modlitbe

Odev pri modlitbe # Pri modlitbe je potrebné mať oblečený (ak je to možné: slušný a čistý) odev: Ty rúchom zakrytý. Ostaň hore v noci modliac sa, okrem malej časti z nej, polovicu z nej, alebo uber z nej trocha, alebo pridaj k nej a odriekaj Korán odriekaním pomalým. ...

Hroby a orodovanie k ľuďom

Modliť sa k hrobom alebo orodovať k zosnulým ľuďom alebo k anjelom, je v isláme zakázané (rovnako tak k hrobu proroka Muhammada). Takéto konanie je považované za jeden z najväčších hriechov pridružovania k Bohu Jedinému. Muslimovia majú povolené modliť sa iba k Jedinému Bohu a len Jemu Jedinému sa klaňať, iba Jeho prosiť. ...

Spoločná piatková modlitba: jummah

Spoločná modlitba v piatok # Spoločná piatková modlitba sa nazýva džuma (jummah). Boh nás k nej vyzýva vo verši: Vy, ktorí ste uverili, ak by bolo volané k modleniu v piatok, tak sa usilujte o spomínanie si na Boha a nechajte predaj. ...

Výnimky z povinnej modlitby

Povinnosť denných modlitieb # Povinnosť denných modlitieb sa vzťahuje na každého dospelého muslima alebo muslimku: A konajte modlitbu a dávajte zakat a klaňajte sa do polohy rukúu s tými, ktorí sa do polohy rukúu klaňajú. (Korán, 2:43) Po nich však potom nasledovali nasledovníci, ktorí zanedbali modlitbu a sledovali túžby. ...

Spomínanie si na Boha (adkary)

Spomínanie si na Jediného Boha # Ak ste niekde počuli pojem adkar, tak v tomto zistíte o čo ide. Adkar = spomínanie si na Boha. Nie je to denná modlitba, je to spomínanie si na Jediného Boha oslavovaním jeho vlastností, svedčením o Jeho jedinečnosti, prosiac o milosť: ...

Dôležitosť a cieľ modlitby

Benefity modlitby # Modlitba (salát) sa v Koráne spomína celkovo 67 krát. Poskytuje “stravu” pre našu dušu a možnosť priblížiť sa nášmu Stvoriteľovi. Modlitba má nasledujúce benefity: ochrana pred vykonávaním zla a nerestí: Recituj, čo ti bolo vnuknuté z Knihy a konaj modlitbu, pretože modlitba zakazuje nemravnosti a odsúdeniahodné veci. ...

Islamské pozdravy, frázy a krátke modlitby

Muslimovia po celom svete používajú denno-denne niektoré zaužívané frázy, ktoré sú častokrát krátkymi modlitbami alebo slúžia ako pozdrav. Niektoré z nich sú frázami, ktoré sa nachádzajú v Koráne, iné sú iba nežne používanými arabskými frázami. Nižšie si vymenujeme najznámejšie z nich. ...