Islamské pozdravy, frázy a krátke modlitby

Islamské pozdravy, frázy a krátke modlitby

Muslimovia po celom svete používajú denno-denne niektoré zaužívané frázy, ktoré sú častokrát krátkymi modlitbami alebo slúžia ako pozdrav. Niektoré z nich sú frázami, ktoré sa nachádzajú v Koráne, iné sú iba nežne používanými arabskými frázami. Nižšie si vymenujeme najznámejšie z nich.

1.) Pozdrav Salám alejkum #

Celý prepis do latinky znie: As-salámu-alaykum. Tento islamský pozdrav v preklade z arabského jazyka znamená: Nech je Boží pokoj s Tebou, alebo Mier s Tebou. Pozdrav mieru sa nachádza na mnohých miestach v Koráne, napríklad:

I naši poslovia prišli k Abrahámovi s radostnou zvesťou. Povedali: „Mier s tebou“, povedal: „Mier s vami“ a onedlho prišiel s teľaťom upečeným. (Korán, 11:69)

Povedz: „Vďaka Bohu a mier nech sprevádza tých, ktorí sa Mu odovzdali a ktorých si vyvolil“.(27:59)

Ich vzývaním v nich bude: „Jedinečný si Bože náš, nemá sa Ti pripisovať to, čo nezodpovedá pravde“ a ich pozdrav v nich bude „Mier“ a záverom ich vzývania bude: „Vďaka Bohu, Pánovi tvorstva“. (Korán, 10:10)

Tí, ktorí uverili a dobré skutky konali, budú uvedení do záhrad, pod ktorými tečú rieky, v ktorých budú naveky s povolením Pána svojho. Ich pozdravom v nich bude: „Mier“. (Korán, 14:23)

Boh nás v Koráne učí, že sa máme ľuďom zdraviť týmto pozdravom a zároveň ho aj opätovať:

Ak by ste vošli do domov, tak pozdravte svoje duše pozdravom, pozdravom požehnaným a dobrým. (Korán, 24:61)

Ak by ste boli pozdravení, tak pozdrav opätujte ešte lepším alebo podobným. Veď Boh všetko zúčtuje. (Korán, 4:86)

2.) Fráza Bismilláh #

V arabskom jazyku táto fráza znamená: V mene Božom, alebo v mene (Jediného) Boha. Fráza Bismilláh sa používa pred jedením na základe verša:

Jedzte z toho, nad čím bolo vyslovené meno Božie, ak v Jeho znamenia veríte. (Korán, 6:118)

Taktiež sa ňou uzatvárajú zmluvy medzi muslimami, v zmysle, že Boh je svedkom toho, čo uzatvárajú.

V Koráne sa fráza Bismilláh nachádza ako prvý verš úvodnej súry (kapitoly) Koránu:

V mene Boha, Milostivého, v moci ktorého je milosť (Korán, 1:1)

ďalej vo verši:

„Je od Šalamúna a je v mene Boha milostivého, v moci ktorého je milosť“ (Korán, 27:30)

a neskôr sa nachádza na začiatku každej jednej súry, ako tzv. “basmala” (Bismillah pred 1.veršom kapitoly), s výnimkou 9. Kapitoly (Pokánie).

3.) Fráza Inšaaláh #

Celý prepis do latinky je: In-sha-Allaáh. Z arabčiny sa táto fráza prekladá ako: Ak Boh dá alebo Ak si Boh bude želať, alebo Nech sa tak stane, ak si to Boh želá, alebo Nech sa stane vôľa Božia. Fráza sa používa ako krátka modlitba.

V Koráne sa táto fráza nachádza vo veršoch:

Keď dosiahol vývin, v ktorom sa mohol podieľať na obstarávaní živobytia spolu s ním, povedal: „Syn môj! Vidím vo sne, že ťa zarezávam. Pozri sa, čo si o tom myslíš?“. Povedal: „Otče môj! Urob, čo ti je prikázané. Zistíš, ak Boh bude chcieť, že patrím medzi trpezlivých“. (Korán, 37:102)

Nehovor o ničom: „Urobím to zajtra“ Bez toho, aby si povedal: „Ak tak Boh bude chcieť“. A spomeň si na Pána svojho, ak by si zabudol a povedz: „Azda ma Pán môj správne usmerní, aby som sa priblížil k tomu rozumným a správnym spôsobom“. (Korán, 18:22-23)

4.) Fráza Lá iláha illaláh(u) #

Fráza sa prekladá ako Niet Boha, okrem Boha Jediného a slúži taktiež ako šaháda (vyznanie viery muslima/mky). V Koráne sa šaháda nachádza vo veršoch:

Vedz, že niet boha okrem Boha a pros o odpustenie svojho hriechu a pros o odpustenie pre veriacich mužov a veriace ženy. Boh vie, kam sa vrátite a kde bude vaše obydlie. (Korán, 47:19)

Oni, keď im bolo povedané: „Niet boha okrem Boha“, sa povyšovali (Korán, 37:35)

Boh, niet boha okrem Neho, On je Pánom Trónu preveľkého. (Korán, 27:26)

Boh, niet boha okrem Neho, večne živého, večne existujúceho. (Korán, 3:2)

Boh, niet boha okrem Neho. Jemu náležia tie najlepšie pomenovania. (Korán, 20:8)

Boh je vysoko nad tým, je tým pravdivým kráľom. Niet boha okrem Neho, Pána Trónu štedrého. (Korán, 23:116)

Boh, niet boha okrem Neho. Na Boha nech sa spoľahnú veriaci. (Korán, 64:13)

V sunnitskom smere islamu sa do šahády pridáva okrem vyznania, ktoré poznáme z Koránu ešte dodatok: ..wa-ʾašhadu ʾanna Muḥammadan rasūlu -llāhi (vyznávam, že Muhammad bol prorok Boží).

5.) Fráza Alhamdu lilláh #

Táto arabská fráza sa prekladá ako Vďaka (patrí/náleží) Bohu alebo Všetká sláva/chvála patrí/náleží Bohu alebo Nech je Boh oslávený. Táto fráza sa nazýva “tahmid” alebo “hamdala” (chvála). Často sa používa ako fráza vyslovovaná po tom, čo si niekto kýchne. Trikonsonantický koreň H-M-D, čo znamená „chvála“, možno nájsť okrem iného aj v menách Muhammad, Mahmud, Hamid a Ahmad. V Koráne frázu Alhamdu lilláh / alhamduliláh nájdeme vo veršoch:

Vďaka Bohu, Pánovi tvorstva (Korán, 1:2)

Vďaka patrí Bohu, ktorý stvoril nebesá a zem a učinil temnoty a svetlo. A aj tak tí, ktorí odmietli veriť, Pánovi svojmu rovných činia. (Korán, 6:1)

Vďaka Bohu, že mi dal aj napriek starobe Ismaila a Izáka. Pán môj veru prosby vypočuje“ (Korán, 14:39)

Vďaka patrí Bohu, ktorý zoslal dole svojmu poddanému Knihu a neučinil pre ňu žiadnu odchýlku. (Korán, 18:1)

Povedz: „Vďaka Bohu a mier nech sprevádza tých, ktorí sa Mu odovzdali a ktorých si vyvolil“.. (Korán, 27:59)

Povedz: „Vďaka Bohu, ukáže vám Svoje znamenia a vy ich spoznáte“. Pán tvoj nie je nepozorný voči tomu, čo konáte. (Korán, 27:93)

Vďaka Bohu, ktorému náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi a Jemu náleží vďaka v živote poslednom. On múdrosťou oplýva a je všeznalý. (Korán, 34:1)

Povedia: „Vďaka Bohu, ktorý nás zbavil zármutku. Náš Pán je veru odpúšťajúci a vďačný“ (Korán, 35:34)

Bohu náleží vďaka. Je Pánom nebies a Pánom zeme, Pánom tvorstva. (Korán, 45:36)

6.) Modlitba Audhu Billahi minash Sahytanir Rajim #

Číta sa ako: A’uzu bi’Allahi minaš Šajtani Radžím. Fráza znamená: Hľadám útočište od Jediného Boha pred satanom vyvrhnutým. Táto fráza sa používa podľa príkazu v Koráne 16:98 pred začiatkom modlitby muslima alebo recitácie Koránu:

Keď by si prednášal Korán, tak žiadaj od Boha ochranu pred satanom vyvrhnutým. (Korán, 16:98)

7.) Fráza Sallalláhu alajhi wa salam #

Kompletne v latinke: Sallallahu alayhi wa salam. Táto fráza sa prekladá ako: Nech je mier a požehnanie Božie s ním alebo Mier a požehnanie s ním, či Mier a Božie požehnanie s ním. Častokrát je vídaná ako arabská skratka: saws alebo ﷺ alebo ako anglická skratka: (p.), alebo puh (peace be upon him). Táto skratka sa častokrát nachádza v textoch, ktoré hovoria o prorokoch, za ich menami, najmä v sunnitkom smere islamu, na základe toho, že v sunnitskom islame sa vykladá verš Koránu 33:56 i dnes doslovne (i keď už Prorok nie je medzi nami tu na Zemi). Táto fráza sama o sebe sa v Koráne nenachádza.

8.) Fráza Džazák Alláhu khajran #

Fráza: Jazák Alláhu Khayran sa prekladá ako: Nech Ťa Boh odmení dobrom. Fráza sa nenachádza v Koráne, ale je celkom bežne používanou modlitbou alebo želaním dobra inému človeku.

9.) Fráza Mášalláh #

Prepis do latinky je: Ma sha Alláh (čítaj mašaaláh). Fráza znamená: To je to, čo Boh chcel. Vyjadruje sa ňou úžas a vďaka. Je to arabská fráza, ktorá sa nenachádza v Koráne.

10.) Krátka modlitba Subhaanaka Allaahumma wa bihamdik.. #

Celé znenie: Subhaanaka Allaahumma wa bihamdika, wa tabaarakasmuka, wa ta’aalaa jadduka, wa laa ‘ilaaha ghayruka. Je to krátka prosebná modlitba, ktorej recitáciu môžete počuť pred úvodom modlitby sunnitských muslimov. Znamená: Buď oslávený, Bože môj. Tebe buď všetká chvála. Buď požehnané Tvoje meno. Tvoja veľkosť je vznešená a niet boha okrem Teba. Táto modlitba nepochádza z Koránu.