Jazyk modlitby a Koránu

Jazyk modlitby a Koránu

Jazyk modlitby a Koránu #

Aby sme si objasnili odporúčanie modlitby v arabskom jazyku, začneme objasnením arabského jazyka v Koráne.

Prečo je Korán v arabčine? #

Boh nám v Koráne vysvetľuje, že Korán zoslal v arabskom jazyku kvôli tomu, aby bolo posolstvo správne pochopené. Arabčina ako jazyk obsahuje veľmi veľa slov (oveľa viac než slovenčina alebo angličtina) a tak je prostredníctvom nej možné krásne oddeliť rozličné pojmy bez použitia viacslovných pomenovaní. Z verša 41:44 uvedeného nižšie sa dozvedáme, že Korán je v arabčine, pretože arabský jazyk je podrobný /fussilat/ فُصِّلَت jazyk na vysvetlenie Knihy Božej.

Vždy, keď nevieme porozumieť prekladu Koránu, môžeme sa vrátiť k jeho pôvodnej arabskej forme, podľa ktorej si vieme dohľadať význam jednotlivých slov.

Arabský jazyk v Koráne #

Verše Koránu, ktoré hovoria o arabčine, arabskom jazyku:

My sme ju (knihu) zoslali dole v podobe Koránu arabského, azda budete chápať. (Korán, 12:2)

I zoslali sme ho ustanovením arabským. (Korán, 13:37)

Zoslali sme ho v podobe Koránu arabského a objasnili sme v ňom mnohé výstrahy, azda sa budú obávať, alebo vyvolá u nich pripomenutie. (Korán 19:113)

V arabskom jazyku jasnom je zoslaný. (Korán, 26:195)

Korán sme zoslali v čistom arabskom jazyku bez akýchkoľvek odchýlok, azda sa vyvarujú. (Korán, 39:28)

Kniha, ktorej znamenia boli objasnené, v podobe Koránu v arabskom jazyku ľuďom, ktorí vedia. (Korán, 41:3)

Keby sme ho boli učinili Korán v nearabskom jazyku, boli by povedali: „Keby boli jeho znamenia objasnené!“. Nearabský Korán a arabský posol?! Povedz: „Je pre tých, ktorí uverili, správnym usmernením a liečbou“. Tí, ktorí neveria, v ich ušiach je hluchota a on je pred ich zrakmi skrytý. Tí sú volaní z miesta ďalekého (Korán, 41:44)

Vnukli sme ti Korán v arabskom jazyku, aby si varoval Matku dedín a čo je vôkol nej a aby si varoval pred Dňom, v ktorom budú zozbieraní a o ktorom niet pochýb. Skupina bude v záhrade rajskej a skupina v planúcom ohni. (Korán, 42:7)

My sme ho, Korán, učinili v arabskom jazyku, azda budete chápať. (Korán, 43:3)

Pred ním bola zoslaná Kniha Mojžišova ako vzor a príklad a milosť. A toto je Kniha potvrdzujúca to v jazyku arabskom, aby varovala tých, ktorí krivdili a ako radostná zvesť pre dobro konajúcich. (Korán, 46:12)

Jazyk modlitby (salátu) #

Z vyššie uvedených veršov je jasné, že Korán bol zoslaný v arabskom jazyku. Je však nutné v tomto jazyku predkladať i modlitbu?

Na túto problematiku existujú rozličné názory:

  • Prvý názor hovorí o tom, že modlitba v arabčine je povinná, pretože sa tak modlil Prorok (to je odpoveď odvodená od tradície).
  • Druhý názor hovorí o tom, že keďže sa Prorok modlil v arabčine a my nasledujeme jeho prílkad, je doporučené sa modliť rovnako v arabčine (okrem prípadu, že by sme to nezvládali - tj výnimka)
  • Tretí názor hovorí o povinnosti predkladania modlitby v arabčine, na základne veršov 18:27 a 29:45. Keďže bol Korán zoslaný v arabčine, v tomto názore sa predpokladá automaticky recitácia v arabskom jazyku.

Prednes im, čo ti bolo vnuknuté z Knihy Pána tvojho. Niet toho, kto by menil Jeho slová. Nenájdeš mimo Neho útočište. (Korán, 18:27)

Recituj, čo ti bolo vnuknuté z Knihy a konaj modlitbu, pretože modlitba zakazuje nemravnosti a odsúdeniahodné veci. A spomínanie na Boha je väčšie. A Boh vie, čo robíte. (Korán, 29:45)

  • Štvrtý názor hovorí o tom, že modlitbu nie je potrebné recitovať v arabskom jazyku. Tento názor sa opiera rovnako o vyššie spomenuté verše, ale vysvetľuje ich inak, a to takto: Keďže v Koráne nie je spomenuté ako povinné modliť sa v arabskom jazyku, nie je to nutné. Podľa tohto názoru je nutné pri modlitbe iba čo najvernejšie prednášať slová Knihy. Veriaci podľa tohto názoru, musí prednášaným slovám plne rozumieť, aby tak prednášal modlitbu úprimne. Preto je podľa tohto posledného názoru dovolené modliť sa v akomkoľvek jazyku, aj keď je vždy arabčina doporučovaná. Boh si je vedomý toho, že väčšina ľudskej rasy nehovorí arabsky a že opakovenie modlitby v jazyku, ktorému veriaci nerozumie, nie je vôbec prospešné. Veriaci by mal slovám, ktoré recituje, rozumieť.

V neposlednom rade je potrebné spomenúť doporučenie naučiť sa modlitbu v arabskom jazyku kvôli spoločnej modlitbe. Spoločná modlitba je prednášaná v arabskom jazyku kvôli svojej univerzálnosti. Nie je možné, aby sa veriaci z rôznych krajín modlili spoločnú modlitbu každý vo svojom jazyku spoločne (vznikol by chaos a hluk). Pre vhodnosť recitácie modlitby pri spoločnom piatkovom stretnutí je potrebné, aby sa veriaci posnažili naučiť sa modlitbu v arabčine i keby preferovali tretí názor z vyššie uvedených.

Záver k jazyku modlitby #

Pre veriaceho muslima je vhodné naučiť sa modlitbu v arabskom jazyku, minimálne pre účely spoločnej piatkovej modlitby. Zároveň je rovnako vhodné a chválihodné učiť sa arabský jazyk, aby si tak veriaci vedel dohľadať význam jednotlivých slov Koránu a lepšie tak porozumel zoslanému Slovu Božiemu, samozrejme vždy v medziach svojich podmienok okolností a možností.

Akým spôsobom máme recitovať modlitbu? #

Boh v Koráne prikazuje vyslovovať modlitbu umierneným hlasom, nekričať, ani nešepkať:

Povedz: „Vzývajte Boha alebo vzývajte Toho, v moci ktorého je milosť. Ktorýmkoľvek menom by ste Ho vzývali, Jemu patria tie najlepšie mená.“ Modlitbu svoju nevykonávaj nahlas, ale ani príliš potichu a sleduj cestu medzi tým. (Korán, 17:110)