Obsah modlitby v islame

Obsah modlitby v islame

Obsah modlitby #

Účelom modlitby je pripomínať si a oslavovať Jediného Boha. Účelom modlitby nie je spomínanie si na Proroka Muhammada a ani na iných prorokov. Modlitba, ako bohoslužba, má byť venovaná výlučne Jedinému Bohu:

„Ja som Boh, niet boha okrem Mňa. Preto Ma uctievaj a konaj modlitbu, aby si si na Mňa spomínal.“ (Korán, 20:14)

Povedz: „Modlitba moja, obeť moja, môj život i moja smrť náleží Bohu, Pánovi tvorstva“, ktorý nemá spoločníka. (Korán, 6:162-163)

V časti Koránu 20:14 a 17:46 sa používa slovo zikr (žikr, dhikr), ktoré hovorí o pripomínaní si Boha prostredníctvom Koránu. Jediného Boha si takto pripomíname počas modlitby a počas oslavovania Jediného Boha (tasbeeh).

Zdroj slov modlitby #

Odkiaľ majú pochádzať slová, ktoré v modlitbe recitujeme? Všetky slová modlitby by mali pochádzať z Koránu. Počas modlitby je potrebné recitovať konkrétne verše z Koránu na základe výrokov z Koránu:

Prednes im, čo ti bolo vnuknuté z Knihy Pána tvojho. Niet toho, kto by menil Jeho slová. Nenájdeš mimo Neho útočište. (Korán, 18:27)

Recituj, čo ti bolo vnuknuté z Knihy a konaj modlitbu, pretože modlitba zakazuje nemravnosti a odsúdeniahodné veci. A spomínanie na Boha je väčšie. A Boh vie, čo robíte. (Korán, 29:45)