Odev, oblečenie pri modlitbe

Odev, oblečenie pri modlitbe

Odev pri modlitbe #

Pri modlitbe je potrebné mať oblečený (ak je to možné: slušný a čistý) odev:

Ty rúchom zakrytý. Ostaň hore v noci modliac sa, okrem malej časti z nej, polovicu z nej, alebo uber z nej trocha, alebo pridaj k nej a odriekaj Korán odriekaním pomalým. (Korán, 73:1-4)

Jazyk modlitby: #

Na rozdiel od toho, čo tvrdia niektorí učenci, modlitba môže byť vyslovená v akomkoľvek jazyku. Nikde v Koráne sa nenachádza obmedzenie modlenia sa iba v arabčine. Boh si je vedomý toho, že väčšina ľudskej populácie nehovorí arabsky, a že recitácia modlitby v jazyku, ktorému veriaci nerozumie, nie je vôbec prospešná. Slová modlitby majú byť veriacim pochopené a človek má cítiť a rozumieť slovám, ktorými uctieva Jediného Boha. Inak tieto slová nenapĺňajú podstatu vedomého uctievania.

Čo sa týka arabskej recitácie modlitby, je vhodné sa naučiť modlitbu okrem vlastného rodného jazyka i v arabčine, i keď to nie je nutnou povinnosťou, z dôvodu praktickosti pri spoločnej modlitbe. K spoločnej piatkovej modlitbe sa častokrát schádzajú veriaci/e z celého sveta, a preto vhodné pre túto príležitosť ovládať i arabskú verziu modlitby, ktorá sa pri spoločných modlitbách používa pre jednotné vedenie modlitby.

Akým spôsobom máme recitovať modlitbu? #

Boh v Koráne prikazuje vyslovovať modlitbu umierneným hlasom, nekričať, ani nešepkať:

Povedz: „Vzývajte Boha alebo vzývajte Toho, v moci ktorého je milosť. Ktorýmkoľvek menom by ste Ho vzývali, Jemu patria tie najlepšie mená.“ Modlitbu svoju nevykonávaj nahlas, ale ani príliš potichu a sleduj cestu medzi tým. (Korán, 17:110)