Postoj pri modlitbe

Postoj pri modlitbe

Poradie postojov pri modlitbe #

Korán hovorí o troch polohách, ktoré je potrebné počas modlitby dodržať. Sú to:

  1. státie
  2. úklon (rukúu)
  3. poklona (sužúd)

Nebudeš ku Mne pridružovať nič a očisti môj Dom pre krúžiacich pútnikov, pre stojacich pri modlení, pre tých, ktorí sa v ňom klaňajú v polohe rukúu a ktorí sužúd konajú. (Korán, 22:26)

Poradie postojov pri modlitbe (na základe 22:26 a iných veršov je):

  • začiatok v stoji:

    Vy, ktorí ste uverili, ak by ste vstali, aby ste sa modlili.. (Korán, 5:6)

  • následne poloha rukkú a za ňou nasleduje poloha sužúdu:

    Vy, ktorí ste uverili, klaňajte sa v polohe rukúu a klaňajte sa v polohe sužúdu a uctievajte vášho Pána a konajte dobro. Azda tak prospejete. (Korán, 22:77)

Postoj pri modlitbe, islam

1. poloha v stoji #

Modlitba sa začína v polohe státia:

Vy, ktorí ste uverili, ak by ste vstali, aby ste sa modlili.. (Korán, 5:6)

Dodržiavajte modlitby, i strednú modlitbu a stojte pred Bohom poslušní. (Korán, 2:238)

I zavolali naňho anjeli, keď stál a modlil sa v mihrábe. (Korán, 3:39)

Nebudeš ku Mne pridružovať nič a očisti môj Dom pre krúžiacich pútnikov, pre stojacich pri modlení, pre tých, ktorí sa v ňom klaňajú v polohe rukúu a ktorí sužúd konajú. (Korán, 22:26)

2. poloha úklonu rukúu #

Nasleduje poloha úklonu (rukúu). Rukúu je úklon typický pre modlenie, pri ktorom veriaci skloní trup dopredu o 90°, vystrie chrbát a so spustenými rukami sa nimi oprie o kolená.

Muhammad, posol Boží a tí, ktorí sú s ním, sú prísni voči tým, ktorí odmietli veriť a sú milostiví medzi sebou. Vidíš ich, ako sa klaňajú v polohe rukúu a v polohe sužúdu, sledujú Božie dobrodenie a spokojnosť. (Korán, 48:29)

A konajte modlitbu a dávajte zakat a klaňajte sa do polohy rukúu s tými, ktorí sa do polohy rukúu klaňajú. (Korán, 4:43)

Vaším dôverníkom je Boh a Jeho posol a tí, ktorí uverili, ktorí konajú modlitby, dávajú zakat a pritom sa do polohy rukúu klaňajú. (Korán, 5:55)

Sú to tí, ktorí pokánie činia, uctievajú Boha, ďakujú Bohu, cestujú kvôli Bohu, klaňajú sa Bohu v polohe rukúu, klaňajú sa Bohu v polohe sužúdu.. (Korán, 9:112)

Vy, ktorí ste uverili, klaňajte sa v polohe rukúu a klaňajte sa v polohe sužúdu a uctievajte vášho Pána a konajte dobro. Azda tak prospejete. (Korán, 22:77)

Nebudeš ku Mne pridružovať nič a očisti môj Dom pre krúžiacich pútnikov, pre stojacich pri modlení, pre tých, ktorí sa v ňom klaňajú v polohe rukúu a ktorí sužúd konajú. (Korán, 22:26)

3. poloha poklony sužúdu #

Sužúd je poklona, v ktorej sa človek skloní, kľakne si na kolená, nakloní trup a hlavu smerom k zemi a spojí čelo a nos so zemou. Poloha sužúdu je treťou polohou počas modlitby a poslednou. Vo verši 4:102 sa jasne píše, že je poslednou polohou modlitby, pretože po nej sa mohla začať modliť druhá skupina veriacich:

Potom, ako sa sklonia na zem do polohy sužúdu, nech ustúpia dozadu za vás a nech príde ďalšia skupina, ktorá sa ešte nemodlila, nech sa pomodlí s tebou.. (Korán, 4:102)

Vy, ktorí ste uverili, klaňajte sa v polohe rukúu a klaňajte sa v polohe sužúdu a uctievajte vášho Pána a konajte dobro. Azda tak prospejete. (Korán, 22:77)

Bohu sa klania v polohe sužúdu to, čo je v nebesiach a čo je na zemi, čo po zemi chodí i anjeli, a oni sa nepovyšujú. (Korán, 16:49)

K Jeho znameniam patrí noc a deň a slnko a mesiac. Neklaňajte sa do polohy sužúdu slnku a ani mesiacu, ale sa klaňajte do polohy sužúdu Bohu, ktorý ich oboje stvoril, ak Jeho skutočne uctievate. (Korán, 41:37)

Klaňajte sa Bohu do polohy sužúdu a uctievajte. (Korán, 53:62)

Nebudeš ku Mne pridružovať nič a očisti môj Dom pre krúžiacich pútnikov, pre stojacich pri modlení, pre tých, ktorí sa v ňom klaňajú v polohe rukúu a ktorí sužúd konajú. (Korán, 22:26)

Označenie ľudí, ktorí sa modlia k Jedinému Bohu v modlitbe poklony:

Muhammad, posol Boží a tí, ktorí sú s ním, sú prísni voči tým, ktorí odmietli veriť a sú milostiví medzi sebou. Vidíš ich, ako sa klaňajú v polohe rukúu a v polohe sužúdu, sledujú Božie dobrodenie a spokojnosť. Znak označujúci ich je na ich tvárach ako stopa zanechaná poklonou sužúdu. Je to tak, tak sú opísaní v Tóre a tak sú opísaní v Evanjeliu, ako sadivá, ktoré vyhnali svoje výhonky, tie zosilneli, a zhrubli a potom sa vzpriamili na svojej stonke. (Korán, 48:29)

Modlitba počas nebezpečenstva alebo choroby #

V prípade nebezpečných situácií je povolené modliť sa počas chôdze alebo v sede (počas nebezpečných situácií bolo dovolené modliť sa aj počas jazdy na jazdeckom zvierati). Do takýchto nebezpečných situácií patrí i zranenie staršieho alebo chorého človeka, a tiež zranenie tehotných žien. Starší ľudia, chorí ľudia, alebo ľudia, ktorým by 3 základné polohy pri modlitbe mohli spôsobiť ublíženie na zdraví sa môžu modliť pri chôdzi, alebo v sede (človek, ktorý si nedokáže sadnúť, iba leží, sa modlí tak ako dokáže - v ľahu). V Koráne nachádzame toto uľahčenie konkretizované veršom:

Ak by ste mali strach, tak sa modlite pri chôdzi alebo za jazdy. Keď by ste už ale boli v bezpečí, tak spomínajte si na Boha tak, ako vás naučil to, čo ste predtým nevedeli. (Korán, 2:238-239)

V prípade, že nebezpečenstvo ustúpi, či je to už nebezpečenstvo vonkajšie, alebo choroba, máme si opäť spomínať pri modlitbe na Boha v 3 základných polohách modlitby.

Pozícia rúk, hlavy a očí #

Čo sa týka pozície rúk, hlavy a očí, Korán o tomto nehovorí ako o niečom povinne určenom. Pokiaľ ide o oči, či už ich počas modlitby necháte otvorené alebo zatvorené, je to vec vlastného rozhodnutia. Niektoré verše (26:4, 79:9) naznačujú, že je vhodné sa pozerať dopredu nadol, aby tak veriaci jasne vyjadril svoju podriadenosť voči Bohu.

Keby sme chceli, zoslali by sme na nich z neba znamenie, ktorému by ich krky ostali poddané. (Korán, 26:4)