Slová, text a priebeh modlitby v islame

Slová, text a priebeh modlitby v islame

Obsah modlitby #

Účelom modlitby je pripomínať si a oslavovať Jediného Boha. Účelom modlitby nie je spomínanie si na Proroka Muhammada a ani na iných prorokov. Modlitba, ako bohoslužba, má byť venovaná výlučne Jedinému Bohu:

„Ja som Boh, niet boha okrem Mňa. Preto Ma uctievaj a konaj modlitbu, aby si si na Mňa spomínal.“ (Korán, 20:14)

Povedz: „Modlitba moja, obeť moja, môj život i moja smrť náleží Bohu, Pánovi tvorstva“, ktorý nemá spoločníka. (Korán, 6:162-163)

V časti Koránu 20:14 a 17:46 sa používa slovo zikr (žikr, dhikr), ktoré hovorí o pripomínaní si Boha prostredníctvom Koránu. Jediného Boha si takto pripomíname počas modlitby a počas oslavovania Jediného Boha (tasbeeh).

Zdroj slov modlitby #

Odkiaľ majú pochádzať slová, ktoré v modlitbe recitujeme? Všetky slová modlitby by mali pochádzať z Koránu. Počas modlitby je potrebné recitovať konkrétne verše z Koránu na základe výrokov z Koránu:

Prednes im, čo ti bolo vnuknuté z Knihy Pána tvojho. Niet toho, kto by menil Jeho slová. Nenájdeš mimo Neho útočište. (Korán, 18:27)

Recituj, čo ti bolo vnuknuté z Knihy a konaj modlitbu, pretože modlitba zakazuje nemravnosti a odsúdeniahodné veci. A spomínanie na Boha je väčšie. A Boh vie, čo robíte. (Korán, 29:45)

Slová pred modlitbou #

Príprava na modlitbu obsahuje prosbu ochrany Jediného Boha pred satanom:

Keď by si prednášal Korán, tak žiadaj od Boha ochranu pred satanom vyvrhnutým. (Korán, 16:98)

Vyslovíme teda slová:

A’uzu b’Allah min Al-Shaytan Al-Rajeem (Číta sa ako: A’uzu bi’Allahi minaš Šajtani Radžím)

Hľadám útočište od Jediného Boha pred satanom vyvrhnutým

V 6:162 a 20:14 je nám prikázané, aby sme každé slovo v našej modlitby venovali výlučne Božiemu menu, a preto tieto slová musia byť vyslovené skôr, ako začneme modlitbu.

Slová modlitby v islame #

1. recitácia Al-Fátihy #

Slová modlitby majú byť recitáciou slov Koránu. Al-Fátiha (1. kapitola Koránu – Otváracia súra) je jedinou súrou Koránu, ktorá obsahuje modlitbu výlučne adresovanú Bohu, preto je vhodné ju recitovať pri každej modlitbe. Súčasťou Al-Fátihy je uctievanie a oslava Jediného Boha, vďaka i prosba.

Bismillah-i Ar-Rahman Ar-Raheem (V mene Boha milostivého, moci ktorého je milosť)

Al-hamdu lillahi Rabb il-‘alamin (Vďaka Bohu, Pánovi tvorstva)

Ar-Rahman Ar-Raheem (Milostivému, v moci ktorého je milosť)

Maliki yawmi-d-Din (V moci ktorého je Deň zúčtovania)

Iyya-ka na’budu wa iyya-ka nasta’in (Teba uctievame a Teba o pomoc prosíme)

Ihdina-sirat al-mustaqim (Správne nás usmerni na cestu rovnú:)

Sirat al-ladhina an’amta ‘alai-him (na cestu tých, ktorým si dary svoje podaroval,)

Ghair il-Maghdubi ‘alai-him wa la-d-dallin (nie tých, na ktorých je hnev tvoj zoslaný, ani tých, ktorí zblúdili. )

2. uctievanie Jediného Boha #

Modlitba by mala obsahovať recitáciu veršov, ktorými oslavujeme a spomíname si na Jediného Boha. Na výber sú verše z Koránu (kapitola:verš): 2:117, 2:255, 3:5, 3:26-27, 3:62, 3:109, 3:189, 6:1, 6:13-15, 6:18, 6:73, 6:79, 6:101, 6:103, 6:162-163, 6:164, 9:51, 13:8-9, 13:15, 13:30, 18:1, 20:6, 20:8, 22:64, 22:74, 22:76, 23:92, 23:116, 24:35, 24:42, 25:1-2, 25:61, 27:61-65, 28:70, 30:26-27, 31:26-27, 31:34, 34:1-2, 35:2, 35:41, 39:11, 39:14, 39:46, 40:19, 40:68, 42:49-50, 45:36-37, 55:1-7, 57:1-6, 59:22-24, 64:1, 67:1, 112:1-4.

Často recitovanými veršami uctievania je súra 112:

Bismi-l-lahi-ar-Rahmani-ar-Rahím (V mene Boha Milostivého, v moci ktorého je milosť.)

Qul huwa-l-lahu Ahad (On je Boh Jediný,)

Al-lahu-s-Samad. (Boh Večný)

Lam jahid wa lam julad. (Neplodil a nebol splodený)

Wa lam jakun lahu kufuwan ahad. (A niet toho, kto by sa mu vyrovnal)

3. poklona a uctievanie #

  • vyslovenie frázy „Alláhu Akbar“ (Boh je Veľký/Vznešený) sa často vyslovuje počas modlitby v súlade s Božím príkazom zvelebovať Ho (Korán 17:111, 22:37 a 74:3).

  • vyslovenie frázy Subhána Rabbil-al-‘Azím (Sláva buď môjmu Pánovi Vznešenému). Vyslovenie tejto frázy je v súlade s veršom Koránu 56:74.

  • vyslovenie frázy Subhána Rabbil-al-A’Lá (Sláva buď môjmu Pánovi, Najvyššiemu). Vyslovenie tejto frázy je v súlade s veršom Koránu 87:1.

  • chválenie Jediného Boha na konci pokony sužúdu (podľa Korán 50:40).

4. vyznanie viery #

Ash’hadu ana la illaha ila Allah“ (Vyznávam, že niet boha okrem Boha Jediného).

Vyznanie viery malo byť súčasťou našej modlitby v znení podľa Koránu na základe verša 3:18 (o ľuďoch, ktorí svedčia o Bohu ako o Jedinom Bohu, na základe toho, že im bolo dané poznanie.)

5. recitácia predpisaného verša 17:111 #

Po tom, čo nám Boh prikazuje v Koráne 17:110 používať pri modlitbe umiernený hlas, prikazuje nám na začiatku 17:110 recitáciu verša 17:110:

„Vďaka Bohu, ktorý si neučinil dieťa a nemá spoločníka v kraľovaní a nikdy nemal dôverníka, ktorý by Ho chránil pred pokorením. A veľkosť väčšiu než čokoľvek Mu pripisuj.“ (Korán, 17:111)

Vďaka Bohu, ktorý si neučinil dieťa Tieto slová nás očisťujú od tvrdenia kresťanov, ktorí dali Bohu syna (19:88). „ani nemá spoločníka v kraľovaní“ Tieto slová nás očisťujú od pridružovania k Bohu. „nemal dôverníka, ktorý by Ho chránil pred pokorením“ Tieto slová nás očisťujú od židovských učencov, ktorí tvrdia, že Božie ruky sú zviazané, a preto nie je schopný robiť určité veci (5:64).

6. prosby #

Súčasťou modlitby by mala byť aj recitácia prosebného verša / veršov (podľa vlastného výberu). Verše z Koránu, ktorými prosíme Jediného Boha: 2:127, 2:201, 2:250, 2:285, 2:286, 3:8-9, 3:16, 3:147, 3:191-192, 3:193-194, 7:23, 7:89, 7:126, 7:155, 10:85-86, 12:101, 14:38, 17:80, 7:126, 7:155, 10:85-86, 12:101, 14:38, 17:80, 18:10, 20:114, 21:87, 23:97-98, 23:118, 25:65-66, 25:74, 26:83-85, 26:87-89, 27:19, 44:12, 46:15, 60:4-5, 113:1-5, 114:1-6.

Často recitovanou prosbou sú verše súry 114:

Bismi-l-lahi-ar-Rahmani-ar-Rahím (V mene Boha Milostivého, v moci ktorého je milosť)

Qul aAúdhu birabbi annási (Povedz: Dávam sa pod ochranu Pána ľudí)

Maliki annási (Kráľa ľudí)

Ilahi annási (Boha ľudí)

Min šarri alwaswási alchannási (Pred zlom našepkávajúceho Channása*)

Alladhi juwaswisu fí Sudúri annási (Ktorý našepkáva do ľudských hrudí)

Mina aldžinnati wa annási. (Z radu džinov a ľudí)

*Channás - znamená v arabskom jazyku skrývajúci sa, ten, kto mizne. Toto slovo vyjadruje aj jednu z vlastností satana, ktorý človeku našepkáva zlo.

Veľmi peknou je prosebná modlitba z Koránu, 25:74:

Pane náš, daj nám z manželiek /manželov našich a potomstva nášho, čo by naše oko pokojným učinilo a učiň nás pre bohabojných vzorom a príkladom.

Slovo manželiek v slovenskom preklade Koránu je v arabčine uvedené ako slovo zawj. Slovo azwaj, ktorého plurál je slovo zawj. Slovo zawj sa používa pre obe pohlavia - pre manželku aj manžela. V rôznych veršoch Koránu je použité rôzne: Korán 2:232 = manžel, Korán 4:12 = manželka, Korán 33:6 = jeho manželky. zawj doslovne v arabčine znamená pár a azwaj v arabčine doslovne znamená páry, bez uvedenia pohlavia.

7. ukončenie modlitby #

Modlitba končí slovami Koránu 10:10:

Al-Hamdu l’Allah Rab Al-Alameen.

Chvála Bohu, Pánovi svetov.

Počet rakkat v modlitbe #

Tradiční (sunnitskí) muslimovia vedú modlitbu v jednotkách, ktoré nazývajú rakkat. Jeden rakkát je cyklus státia, úklonu a 2 poklon. Dodržiavajú formát 2-4-4-3-4 rakkat pre povinné modlitby počas dňa. Tento formát a ani žiadny iný v Koráne nenachádzame. Nemôžeme tvrdiť, že je nutné dodržiavať 2-4-4-3-4 rakkát, keďže Boh nič takéto v Koráne nespomína (a dokonca ani v sunne neuvádza trest za to, ak sa modlíme iný počet rakkát). Vzhľadom na to, že Boh v Koráne tvrdí, že Korán je jasný a úplný, je na našom vlastnom uvážení koľko opakovaní v modlitbe vykonáme. Môžeme sa modliť jedno ale aj 10 a viac. Boh nám to nechal na našej slobodnej voľbe. Pri spoločnej modlitbe je vhodné, ak ten, kto vedie modlitbu uvedie počet rakkat, ktorý sa budú spoločne modliť.