Text modlitby, slová modlitby v islame

Text modlitby, slová modlitby v islame

Azán - zvolávanie k modlitbe #

Azán prednášajú tzv. mezuíni, alebo tí, ktorí zvolávajú ľud k modlitbe. Jeho znenie je:

 • 4x Alláhu Akbar (Boh je Najväčší)
 • 2x Ašhadu An La Illáha-il-l-Láh (Vyznávam, že niet boha okrem Boha Jediného)
 • 2x Ašhadu Anna Muhammadan Rasúlu-l-láh (Vyznávam, že Muhammad je prorok Boží)
 • 2x Hajja ‘Ala-s-sálah (Poďme k modlitbe)
 • 2x Hajja ‘Ala-l-faláh (Poďme k úspechu)
 • ráno sa pridáva: 2x As-salátu Chajrun Minan-naum (Modlitba je lepšia než spánok)
 • 2x Alláhu Akbar (Boh je Najväčší)
 • 1x Lá Iláha Illa-l-láh (Niet Boha okrem Boha Jediného)

Prosba pred modlitbou #

Boh nám v Koráne dáva ako povinnosť pred začiatkom modlitby vysloviť prosbu ochrany:

Keď by si prednášal Korán, tak žiadaj od Boha ochranu pred satanom vyvrhnutým. (Korán, 16:98)

Vyslovíme slová:

 • Subhánaka-l-láhumma wa bihamdik, wa tabáraka-smuk, wa ta’ála Džadduk wa La Iláha Ghajruk (Buď oslávený, Bože môj. Tebe buď všetká chvála. Buď požehnané Tvoje meno. Tvoja veľkosť je vznešená a niet boha okrem Teba)
 • A’uzu b’Allah min Al-Shaytan Al-Rajeem (A’uzu bi’Allahi minaš Šajtani Radžím_) (Utiekam sa k Tebe pred Diablom vyvrhnutým/prekliatým)

Slová modlitby (1 rakát) v islame #

1. recitácia Al-Fátihy #

V 6:162 a 20:14 je nám prikázané, aby sme každé slovo v našej modlitby venovali výlučne Bohu. Islamská modlitba sa začína recitáciou 1. kapitoly Koránu: Al Fátihou:

 • Bismillah-i Ar-Rahman Ar-Raheem (V mene Boha milostivého, moci ktorého je milosť)
 • Al-hamdu lillahi Rabb il-‘alamin (Vďaka Bohu, Pánovi tvorstva)
 • Ar-Rahman Ar-Raheem (Milostivému, v moci ktorého je milosť)
 • Maliki yawmi-d-Din (V moci ktorého je Deň zúčtovania)
 • Iyya-ka na’budu wa iyya-ka nasta’in (Teba uctievame a Teba o pomoc prosíme)
 • Ihdina-sirat al-mustaqim (Správne nás usmerni na cestu rovnú:)
 • Sirat al-ladhina an’amta ‘alai-him (na cestu tých, ktorým si dary svoje podaroval,)
 • Ghair il-Maghdubi ‘alai-him wa la-d-dallin (nie tých, na ktorých je hnev zoslaný, ani tých, ktorí zblúdili.)

2. recitácia iných súr Koránu #

Modlitba ďalej obsahuje recitáciu iných kapitol z Koránu, ktorými oslavujeme a spomíname si na Jediného Boha. Najčastejšou kapitolou, ktorá sa tu recituje je kapitola 112.

Kapitola 112:

 • Bismi-l-lahi-ar-Rahmani-ar-Rahím (V mene Boha Milostivého, v moci ktorého je milosť.)
 • Qul huwa-l-lahu Ahad (On je Boh Jediný,)
 • Al-lahu-s-Samad. (Boh Večný)
 • Lam jalid wa lam julad. (Neplodil a nebol splodený)
 • Wa lam jakun lahu kufuwan ahad. (A niet toho, kto by sa mu vyrovnal)

Inou často recitovanou kapitolou je kapitola 114:

 • Bismi-l-lahi-ar-Rahmani-ar-Rahím (V mene Boha Milostivého, v moci ktorého je milosť)
 • Qul aAúdhu birabbi annás (Povedz: Dávam sa pod ochranu Pána ľudí)
 • Maliki annás (Kráľa ľudí)
 • Ilahi annás (Boha ľudstva)
 • Min šarri alwaswási alchannás (Pred zlom našepkávajúceho Channása*)
 • Alladhi juwaswisu fí Sudúri annás (Ktorý našepkáva do ľudských hrudí)
 • Mina aldžinnati wa annás (Z radu džinov a ľudí)

*Channás - znamená v arabskom jazyku skrývajúci sa, ten, kto mizne. Toto slovo vyjadruje aj jednu z vlastností satana, ktorý človeku našepkáva zlo.

3. úklon - rukúu #

V stoji vyslovíme:

 • Alláhu Akbar (Boh je Najväčší)

Predkloníme sa do pravého uhla voči telu a vyslovíme:

 • 3x Subhána Rabbija-l-‘Azím (Chválim Ťa môj vznešený Pán)
 • Sami’ a-l-áhu Liman Hamidah; Rabbaná Laka-l-Hamd. (Nech vypočuje Boh toho, kto Ho chváli /svojho služobníka. Pane náš, buď pochválený)

4. poklona - sužúd #

Vystrieme sa a vyslovíme:

 • Alláhu Akbar (Boh je Najväčší)

Zohneme sa do polohy poklony sužúdu a vyslovíme:

 • 3x Subhána Rabbija-l-A’Lá (Sláva buď Najvyššiemu)

Zdvihneme sa, posadíme sa na kolená a ruky otočené smerom hore položíme na kolená. Keď sme v tejto pozícii, odporúča sa prosiť Boha o odpustenie. Jednoduchá prosba, ktorú môžete povedať, je: Rabbigh-fir lee.– (Ó Pane môj, odpusť mi)

 • Alláhu Akbar (Boh je Najväčší)

Zohneme sa do polohy poklony sužúdu a vyslovíme:

 • 3x Subhána Rabbija-l-A’Lá (Sláva buď Najvyššiemu)

Zdvihneme sa a posadíme sa na kolená a ruky hore položíme na kolená:

 • Alláhu Akbar (Boh je Najväčší)

Vyslovenie chvály „Alláhu Akbar“ (Boh je Najväčší) sa často vyslovuje počas modlitby v súlade s Božím príkazom zvelebovať Ho (Korán 17:111, 22:37 a 74:3). Vyslovenie frázy Subhána Rabbil-al-‘Azím (Sláva buď môjmu Pánovi Vznešenému) je v súlade s veršom Koránu 56:74. Vyslovenie frázy Subhána Rabbil-al-A’Lá (Sláva buď môjmu Pánovi, Najvyššiemu) je v súlade s veršom Koránu 87:1. Chválenie Jediného Boha na konci poklony sužúdu je podľa verša 50:40.

Tradiční (sunnitskí) muslimovia vedú modlitbu v jednotkách, ktoré nazývajú rakkat. Jeden rakkát je cyklus státia, úklonu a dvoch poklon. Celý úsek (1 rakát) sa opakuje viac krát, podľa toho o akú modlitbu ide. Dodržuje sa formát 2-4-4-3-4 rakkat pre povinné modlitby počas dňa. Tento formát a ani žiadny iný v Koráne nenachádzame, ale zvyčajne sa to takto praktizuje. Okrem toho sa veriaci niekedy modlia i dobrovoľné rakáty navyše ako náhradu za zmeškané povinné modlitby.

Pri spoločnej modlitbe je vhodné, ak ten, kto vedie modlitbu uvedie počet rakkat, ktorý sa budú spoločne modliť.

Prosby #

Súčasťou modlitby môžu (nemusia) byť i prosby - napríklad recitácia prosebného verša / veršov (podľa vlastného výberu) alebo vlastné prosby (dua). Verše z Koránu, ktorými prosíme Jediného Boha: 2:127, 2:201, 2:250, 2:285, 2:286, 3:8-9, 3:16, 3:147, 3:191-192, 3:193-194, 7:23, 7:89, 7:126, 7:155, 10:85-86, 12:101, 14:38, 17:80, 7:126, 7:155, 10:85-86, 12:101, 14:38, 17:80, 18:10, 20:114, 21:87, 23:97-98, 23:118, 25:65-66, 25:74, 26:83-85, 26:87-89, 27:19, 44:12, 46:15, 60:4-5, 113:1-5, 114:1-6.

Veľmi peknou je prosebná modlitba z Koránu, 25:74:

Pane náš, daj nám z manželiek /manželov našich a potomstva nášho, čo by naše oko pokojným učinilo a učiň nás pre bohabojných vzorom a príkladom.

Slovo manželiek v slovenskom preklade Koránu je v arabčine uvedené ako slovo zawj. Slovo azwaj, ktorého plurál je slovo zawj. Slovo zawj sa používa pre obe pohlavia - pre manželku aj manžela. V rôznych veršoch Koránu je použité rôzne: Korán 2:232 = manžel, Korán 4:12 = manželka, Korán 33:6 = jeho manželky. zawj doslovne v arabčine znamená pár a azwaj v arabčine doslovne znamená páry, bez uvedenia pohlavia.

Ukončenie modlitby - tašahud #

Modlitba sa ukončuje tzv. tašahudom:

 • At-tahijjatu-hi-láh wa-s-salawátu wa-t-tajjibát. (Všetka úcta, všetko uctievanie, všetka svätosť náleží Bohu)
 • As-salámu ‘alajka ajjuha-n-nabij wa rahmatu-l-láhi wa barakátuh. (Mier buď s tebou prorok, i milosrdenstvo Božie a Jeho požehnanie.)
 • As-salámu ‘alajná wa ‘alá ‘ibadi-l-lahi-s-sahihín. (Mier buď s nami všetkými a s pravými služobníkmi Boha)
 • Ašhadu an lá iláha illa-l-láh wahdahu ha šaríka lah wa ašhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasúluh. (Vyznávam, že niet boha okrem Jediného Boha, a Muhammad je jeho služobník a posol)
 • Allahumma salli-‘alá Muhammad wa ‘ala ali Muhammad Kama salajta ‘ala Ibrahím wa ‘ala ali Ibrahím. Wa barik ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad, Kama barakta ‘ala Ibrahím wa ‘ala ali Ibrahím, fil-‘ala-mína innaka hamídun madžíd. (Ó Bože, povýš nášho učiteľa Muhammada a ľud jeho, tak ako si povýšil učiteľa Abraháma a jeho ľud. Požehnaj mu a jeho ľudu, tak ako si požehnal Abrahámovi a jeho ľudu. Ty si chválihodný a slávny.)

Pozrieme doprava a vyslovíme:

 • Assalámu ‘Alajkum wa rahmatu-l-Láh (Mier s tebou a Božie požehnanie)

Pozrieme doľava a vyslovíme:

 • Assalámu ‘Alajkum wa rahmatu-l-Láh (Mier s tebou a Božie požehnanie)

Video s ukážkou modlitby:

PDF slová modlitby - pre tlač #

Text islamskej modlitby v pdf pre jednoduchšiu tlač nájdete nižšie zdarma k stiahnutiu: