Pôst

Pôst

Sijám, sawm znamená zdržanie sa (postenie sa - od niečoho) patrí medzi jeden z piatich pilierov islámu. Je teda veľmi dôležitou súčasťou prežívania viery.

V islame existujú dva druhy pôstu: povinný a dobrovoľný (doporučený). Povinný je pôst počas pôstneho mesiaca ramadánu.


Pravidlá a priebeh povinného pôstu

Ramadán je deviatym mesiacom islámskeho kalendára, počas ktorého sa muslimovia po celom svete povinne postia - zdržiavajú sa od jedla, pitia (aj obyčajnej vody), intímneho styku a nevhodného správania počas stanovenej doby: od úsvitu slnka až po jeho západ. Ramadán je požehnaným mesiacom modlitby, mesiacom sociálnej pomoci, zdieľania, časom zlepšovania svojho charakteru. ...

Príprava na ramadán

Mesiac pred mesiacom ramadán sa nazýva: šaban. Počas tohto mesiaca sa muslimovia pripravujú na ramadánový pôst: väčším dôrazom na modlitbu (aj dobrovoľnú), recitáciou Koránu, konaním dobrých skutky a dobrovoľným pôstom. Akým spôsobom je vhodné pripraviť sa na ramadán? 1. ...

Benefity ramadánového pôstu

Kladné stránky pôstu # odmena u Boha: odpustenie predošlých hriechov pôst podporuje mravnosť: muslim by sa počas Ramadánu mal ešte viac než kedykoľvek inokedy ovládať v reči a v skutkoch - vzdať sa prejavov hnevu, klamstva, hádok a sporov. ...

Itikáf - odlúčenie sa

Itikáf je odlúčenie sa veriaceho do mešity, s úmyslom priblížiť sa k Jedinému Bohu v modlitbách, recitáciou Koránu, oslavovaním a chválením Jediného Boha. Je vykonávané najmä počas ramadánu: Itikaf ruší: úmyselné opustenie mešity bez toho, aby to bolo nutné pohlavný styk počas obdobia itikáf: . ...

Noc Al-Qadr

Noc Al-Qadr # Počas pôstneho mesiaca ramadánu nastáva počas jednej noci noc zvaná Al-Qadr. V túto noc bol zoslaný Korán zo siedmeho neba do nášho neba a následne zvestovaný Prorokovi Muhammadovi, a neskôr po častiach počas 23 rokov zvestovaný ľudu. ...

Ramadán: kto má povinnosť sa postiť?

Kto má povinnosť postiť sa? # Ramadánový pôst je povinný pre všetkých muslimov (a muslimky), ktorí sú: zdraví - duševne a fyzicky plnoletí pohlavne a rozumovo. Minimálny vek postenia sa je obvykle 14 rokov. Mladšie deti si pôst môžu skúšať a pripravovať sa naň, no nie je pre ne ešte povinný. ...

Sviatok prerušenia pôstu (Eid al Fitr)

Sviatok prerušenia pôstu: Eid al Fitr # Sviatok prerušenia pôstu nastáva po ukončení pôstneho mesiaca ramadán-u. A chce, aby ste dokončili stanovený počet dní (pôstu) a aby ste Boha velebili za to, ako vás správne usmernil a azda budete ďakovať. ...