Pravidlá a priebeh povinného pôstu

Pravidlá a priebeh povinného pôstu

Ramadán je deviatym mesiacom islámskeho kalendára, počas ktorého sa muslimovia po celom svete povinne postia - zdržiavajú sa od jedla, pitia (aj obyčajnej vody), intímneho styku a nevhodného správania počas stanovenej doby: od úsvitu slnka až po jeho západ. Ramadán je požehnaným mesiacom modlitby, mesiacom sociálnej pomoci, zdieľania, časom zlepšovania svojho charakteru. Počas tohto mesiaca bol zoslaný Korán, ako jasné vedenie pre ľudí

Obdobie pôstu #

Povinný pôst prebieha počas mesiaca Ramadán:

Mesiac Ramadan je mesiacom, v ktorom bol zoslaný dole Korán (započalo sa zvestovanie Koránu) ako správne usmernenie ľuďom a jasné dôkazy správneho usmernenia a rozlíšenia. Kto z vás by bol svedkom príchodu tohto mesiaca, nech sa počas neho postí. A kto by bol chorý alebo na cestách, ten nech vynechané dni nahradí inými dňami. Boh vám chce všetko uľahčiť a nechce vám to sťažiť. A chce, aby ste dokončili stanovený počet dní a aby ste Boha velebili za to, ako vás správne usmernil a azda budete ďakovať. (Korán, 2:185)

Začiatok mesiaca Ramadán je potvrdený spozorovaním nového mesiaca (jeho kosáčika), alebo ukončením 30 dní šabanu (mesiac pred ramadánom).

Ramadán, Korán 2:185 a 2:187

Priebeh ramadánového pôstu #

Počas pôstu je potrebné mať úmysel postiť sa, ako výraz rešpektu voči Stvoriteľovi. Pred úsvitom je vhodné zjesť ľahké jedlo. Jedlo, ktoré sa konzumuje pred rannou modlitbou fajr, sa nazýva suhúr (skoré raňajky). Postiaci človek by sa mal teda ráno najesť, nevynechať Božie požehnanie, a následne by sa mal začať postiť sa.

Pôst sa začína vtedy, keď prichádza biele svetlo nad horizontom na východe (ak to nie je možné rozoznať, napr. v meste, orientujeme sa podľa časových tabuliek začiatku úsvitu):

Jedzte a pite dokiaľ nerozoznáte biely lúč od čierneho lúča na úsvite. Potom dovŕšte pôst až do noci. (Korán, 2:187)

Počas postenia sa nejeme ani nepijeme, a taktiež je počas dňa zakázaný intímny styk:

Je vám dovolený počas noci v deň pôstu intímny styk s vašimi ženami. Ony sú vaším odevom a vy ste ich odevom. Boh vie, že ste zrádzali sami seba, a tak prijal od vás pokánie a prepáčil vám to. Teraz sa s nimi môžete intímne stýkať a sledujte to, čo vám Boh predpísal. A jedzte a pite, až kým nerozoznáte biely lúč od čierneho lúča na úsvite. Potom dovŕšte pôst až do noci. A nezačínajte s nimi intímny styk, pokiaľ sa oddávate Bohu v mešitách. To sú hranice Bohom určené, tak sa k nim nepribližujte. Takto Boh objasňuje Svoje znamenia ľuďom, azda sa vyvarujú. (Korán, 2:187)

Pôst sa končí keď slnko zájde za horizont na západe, zapadne. Po západe slnka je vhodné prerušiť pôst krátkou modlitbou: Dhahaba adh-ama, wa btallatil-urúq, wa thabatal ažru in-šá-Allah (Smäd odišiel, žily sa zvlažili a odmena je, ak Alláh dá, zaistená.). Potom sa napijeme a najeme. Toto jedlo prerušenia pôstu sa nazýva: iftar.

Slovenský iftar

Čo sa týka potravín, je vhodné po západe slnka konzumovať ovocie a zeleninu obsahujúcu vodu, ako napríklad melón. Ten sa dosť často odporúča i pred úsvitom ako jedno z ranných jedál. Doporučuje sa variť ľahké jedlá a neodporúča sa variť jedlá, na ktoré človek nie je zvyknutý (aby nemal žalúdočné problémy).

Je vhodné dodržovať modlitby, vzájomne sa navštevovať a posilňovať humanitné služby, venovať sa štúdiu a recitácii Koránu, cvičiť sa v trpezlivosti a skromnosti, zdržiavať sa od drzých a neslušných rečí.

Odmena za dávanie almužny je počas ramadánu znásobená, preto je odporúčané dávať almužnu a tiež pohostiť iftarom (večerné jedlo po prerušení pôstu) chudobnejších ľudí.

Čo ruší pôst #

Pôst nie je platný ak postiaci sa:

  • úmyselne niečo zje alebo vypije počas dňa
  • úmyselne sa oddáva intímnemu styku počas dňa