Vyznanie viery (šaháda)

Vyznanie viery (šaháda)

Šaháda, alebo vyznanie viery, patrí k piatim pilierom, na ktorých stojí islamská viera.

Konverzia k islamu #

Každý z nás sa rodí ako muslim a len výchovou sa radíme k iným, ľudským, vierovyznaniam. V prípade, že sa nemuslim rozhodne prijať islam ako svoje náboženstvo, vysloví šahádu (vyznanie viery). Vyslovením šahády je uzavretá zmluva medzi ním a Jediným Bohom. Od tohto momentu sa človek stáva muslimom a začína odznovu. S čistým štítom. Ak človek verí, že existuje len Jeden Jediný Boh, Stvoriteľ všetkého, Pán Pánov, Kráľ kráľov, Spravodlivý, Večný Vládca všetkého a zároveň verí, že tento Jediný Boh posielal počas doby existencie ľudstva na Zem svojich poslov a prorokov - cez Abraháma, Noeho, Mojžiša, Jakuba, Ježiša a medzi nimi ako posledného proroka Proroka Muhammada, akceptuje islam.

Na vyslovenie šahády nie je potrebný žiaden svedok, pretože sám Jediný Boh je svedkom vyznania viery človeka. Ak má ale niekto potrebu, je vhodné prizvať k vyznaniu svojej viery 2 muslimov alebo môže samozrejme ísť do mešity, a tam verejne šahádu vyznať, zvyčajne za prítomnosti svedka, svedkov.

Šaháda, Korán 38:65

Znenie šahády znie:

Ašhadu ʾan lā ʾilāha ʾilla -llāhu (Vyznávam, že niet boha okrem Jediného Boha)

Vyslovením šahády je uzavretá zmluva medzi ním a Jediným Bohom. Od tohto momentu sa stáva nemuslim muslimom a začína odznovu. S čistým štítom. Vyslovenie šahády je obrovská udalosť pre dušu človeka.

Tradičná sunnitská šaháda obsahuje po vyznaní viery v Jediného Boha ešte slová:

Vyznanie viery v Koráne #


Vyznanie viery v Jediného Boha a referencie naň nájdeme v Koráne v nasledujúcich veršoch:

Oni, keď im bolo povedané: „Niet boha okrem Jediného Boha“, sa povyšovali. (Korán, 37:35)

Vedz, že niet boha okrem Boha a pros o odpustenie svojho hriechu a pros o odpustenie pre veriacich mužov a veriace ženy. Boh vie, kam sa vrátite a kde bude vaše obydlie. (Korán, 47:19)

Boh, niet boha okrem Neho, On je Pánom Trónu preveľkého. (Korán, 27:26)

Boh, niet boha okrem Neho, večne živého, večne existujúceho. (Korán, 3:2)

Boh, niet boha okrem Neho. Jemu náležia tie najlepšie pomenovania. (Korán, 20:8)

Boh je vysoko nad tým, je tým pravdivým kráľom. Niet boha okrem Neho, Pána Trónu štedrého. (Korán, 23:116)

Boh, niet boha okrem Neho. Na Boha nech sa spoľahnú veriaci. (Korán, 64:13)

Tradičná sunnitská šaháda #


V sunnitskom smere islamu sa k prvej časti vyznania viery vo vieru v Jediného Boha pridáva ešte dodatok:

Ašhadu Anna Muhammadan Rasúlu-l-láh (Vyznávam, že Muhammad je prorok Boží)

Celá sunnitská šaháda potom znie:

Ašhadu ʾan lā ʾilāha ʾilla -llāhu, wa-ʾašhadu ʾanna Muḥammadan rasūlu -llāhi (Vyznávam, že niet boha okrem Jediného Boha, a vyznávam, že Muhammad je prorok Boží)

V tomto koncepte sa akoby automaticky berie vyznanie viery v Jediného Boha a v jeho posledného Posla ako potvrdenie viery aj v predchádzajúcich poslov - teda napríklad v Abraháma, Mojžiša, Dávida, Šalamúna, Ježiša..) v súhlase s veršom:

Posol uveril v to, čo mu bolo zoslané od svojho Pána i veriaci - všetci uverili v Boha, v Jeho anjelov, v Jeho Knihy a v Jeho poslov, nerobíme rozdiely medzi nikým z Jeho poslov." (Korán, 2:285)

Nech Vás Všemohúci Boh vedie po správnej ceste.

Koho Boh chce správne usmerniť, otvorí jeho hruď voči islamu. (Korán, 10:125)