Milodar (sadaqa)

Milodar (sadaqa)

Milodar (sadaqa) #

Milodar (sadaqa, sadáka) je dobrovoľná charitatívna platba. Nie je viazaná na žiadny časový úsek. V 9:104 čítame, že Boh prijíma naše milodary a následne v 9:105 čítame: „konajte, Boh bude vidieť vaše skutky". Sadaqa teda nie je len dávanie peňazí, oblečenia alebo jedla, ale akákoľvek spravodlivá práca alebo charitatívne skutky:

A či nevedeli, že Boh, On prijíma pokánie od Jemu oddaných a milodary od nich berie? A že Boh, On je ten, kto pokánia prijíma a je milostivý. Povedz: „Konajte, Boh bude vidieť vaše skutky, i Jeho posol i veriaci. Potom budete navrátení k Tomu, kto pozná to, čo nie je známe i to, čo je známe. A On vám oznámi, čo ste konali.“ (Korán, 9:104-105)

Milodar, sadaka, almužná, islam

Príjemcovia milodarov #

Boh v Koráne priamo povinne určuje poradie ľudí obdarovaných milodarmi:

  • chudobní, biedni, správcovia (tí, ktorí zbierajú tieto peniaze a prerozdeľujú ich), priaznivci muslimov, na oslobodenie z otroctva, na oddlženie, cestujúci v tiesni:

Milodary sú určené chudobným, biednym, správcom, ktorí sa o ne starajú, tým, ktorých srdcia sú spriaznené s muslimami, na oslobodenie krkov spod otroctva, na oslobodenie dlžníkov spod dlžoby, na cestu, ktorú Boh určil a cestujúcim v tiesni. Je to povinnosť (prerozdelenia milodarov) Bohom uložená. A Boh všetko vie a múdrosťou oplýva. (Korán, 9:60)

Milodary je možné zozbieravať na úrovní organizácií (mešity, charity, iné) a následne vyplácať podľa vzoru poradia uvedeného vo verši 9:60.

Nie je povinné darovať milodar, sadaqu. Je to dobrovoľná almužná. Povinnosťou uloženou od Boha je rozdeľovať sadaqu, ktorá bola zozbieraná na vyššej úrovni (organizáciou), na základe prerozdelenia uvedeného vo verši: 9:60. Slovo “povinnosť” vo verši 9:60 sa vzťahuje na prerozdelenie milodarov, ktoré sú zbierané organizáciami zodpovednými za ich prerozdeľovanie.