Boží zámer vo všetkom

Boží zámer vo všetkom

Boží zámer vo všetkom #

Autor: A. Muhammad (preklad)

Ukážeme im naše znamenia v končinách nebies a zeme a v ich dušiach, až kým sa im jasne neukáže, že je to pravda. Nepostačí, že Pán tvoj, je všetkého svedkom? (Korán, 41:53)

Jedným z najstarších sporov medzi ateistami a veriacimi je otázka, či vesmír a dizajn v ňom boli výsledkom náhody, alebo bol dizajn, ktorý vidíme, vytvorený inteligentným Stvoriteľom.

Korán nám hovorí, že bez ohľadu na to, aké znamenie a dôkaz neveriaci uvidia, nikdy neuveria. Neviera pre nich nie je výsledkom nedostatku informácií alebo dôkazov, je to oveľa hlbší problém. Ateizmus kategoricky odmieta myšlienku vyššej „moci“, ktorá ovláda všetko vo vesmíre (vrátane neho). Preto môže byť pôsobenie Božích znamení na dvoch rôznych ľudí kategoricky odlišné. Obaja môžu byť vedci, ktorí majú podobné znalosti a vzdelanie; pre jedného však možno znaky považovať za presvedčivý dôkaz, zatiaľ čo pre druhého nemajú žiadny význam.

Povedz: „Pozrite sa, čo je v nebesiach a na zemi“. Znamenia a varovania ale nepomôžu ľuďom, ktorí neveria. (Korán, 10:101)

Dizajn uznávaný intuíciou #

Snáď najstarší zo všetkých je dizajn, ktorý uznávame pomocou našej intuície. Sledovanie krásy prírody, narodenie nového dieťaťa, žasnutie nad tým, ako všetky stvorenia fungujú prostredníctvom inštinktov, v neposlednom rade materských inštinktov, alebo pohľad cez ďalekohľad na zložitosť vesmíru, to všetko môže inšpirovať vieru v najvyššieho dizajnéra neuveriteľná inteligencia, ktorá toto všetko umožnila.

Tento druh intuitívneho oceňovania Božích znamení pochádza z každej oblasti vedy a zo všetkého okolo nás. Korán nám hovorí, že intuitívna viera v Boha je vštepovaná každej ľudskej bytosti pred narodením, čo však môže byť maskované egom človeka:

Obráť svoju tvár k náboženstvu: Bohu verný buď. Je to prirodzenosť, s ktorou Boh ľudí stvoril. (Korán, 30:30)

Je to inštinktívna viera v Boha, ktorá núti človeka v zlomku sekundy, keď čelí smrti, povedať: “Ó Bože!”. Tieto slová sú vyslovené skôr, ako má človek čas premýšľať.

Konštrukčný dizajn #

Druhým typom dizajnu je to, čo sa nazýva „štrukturálny dizajn“. Ten je evidentný v skutočnosti, že často vidíme veci rovnakého vzoru vo vesmíre, aj keď neexistuje žiaden dôvod toho, aby to tak bolo. Veľmi jasným príkladom takéhoto dizajnu je návrh obežných dráh.

Obieha v makro aj mikrosvetoch:

Dráha Mesiaca okolo Zeme je veľmi presne vypočítaná. Na vytvorenie stabilnej a vyváženej obežnej dráhy je potrebné presne zohľadniť tieto premenné:

 1. hmotnosť Mesiaca a Zeme.
 2. vzdialenosť medzi Mesiacom a Zemou.
 3. obežná rýchlosť Mesiaca a excentricita obežnej dráhy.

Ak by niektorá z týchto premenných bola len o 0,01 % nesynchronizovaná, Mesiac by buď narazil na Zem, alebo by úplne unikol gravitácii Zeme a stratil by sa vo vesmíre.

Rovnakým spôsobom sa Zem správa na svojej obežnej dráhe okolo Slnka. To isté platí pre obežnú dráhu Slnka okolo stredu galaxie. V skutočnosti rovnaký proces vyrovnávania platí pre všetky nebeské telesá, ktoré obiehajú okolo iných telies.

Na túto presnosť a rovnováhu poukazujú nasledujúce verše:

Slnko a mesiac bežia s maximálnou presnosťou. (Korán, 55:5)

A nebo, On to zdvihol a nastavil rovnováhu. (Korán, 55:7)

Slová „najvyššia presnosť“ a „rovnováha“ nehovoria o ničom inom ako o veľmi presnej rovnováhe, ktorá je nastavená medzi všetkými vyššie uvedenými premennými.

Odtlačky prstov Stvoriteľa sú zrejmé, keď si uvedomíme, že rovnaký dizajn obežných dráh bol aplikovaný na kvantovú mechaniku. Vo vnútri atómu nájdeme aj centrálne jadro, okolo ktorého rotujú elektróny. Rovnaký systém obežných dráh, aký vidíme vo vesmíre ako celku, je evidentný aj v mikrosvete vnútri atómu.

Numerický dizajn #

Zlatý rez je skutočne veľmi zaujímavý fenomén, ktorý označuje precízny a premyslený dizajn pri tvorbe stvorenstva. Zistilo sa, že veľké množstvo Božích stvorení je štruktúrovaných podľa zlatého pomeru. Pomer je 1,618, kde jedna hodnota je 1 a druhá je 1,618. Príklady tejto funkcie možno nájsť po celom vesmíre.

V (priemernom) ľudskom tele je množstvo zlatých pomerov, toto sú niektoré z nich:

 1. ak sa vzdialenosť medzi pupkom a chodidlom berie ako 1 jednotka, výška človeka sa rovná 1,618
 2. vzdialenosť medzi špičkou prsta a lakťom/vzdialenosť medzi zápästím a lakťom
 3. vzdialenosť medzi líniou ramien a temenom hlavy/dĺžkou hlavy
 4. vzdialenosť medzi pupkom a temenom hlavy/vzdialenosť medzi líniou ramien a temenom hlavy
 5. vzdialenosť medzi pupkom a kolenom/vzdialenosť medzi kolenom a koncom chodidla

Zlatý rez sa vzťahuje aj na mnohé črty ľudskej tváre. Nasledujú niektoré z nich:

 1. celková šírka dvoch predných zubov v hornej čeľusti nad ich výškou dáva zlatý rez
 2. šírka prvého zuba od stredu k druhému zubu tiež dáva zlatý rez
 3. dĺžka tváre/šírka tváre
 4. vzdialenosť medzi perami a miestom, kde sa stretáva obočie/dĺžka nosa
 5. dĺžka tváre/vzdialenosť medzi špičkou čeľuste a miestom, kde sa stretáva obočie
 6. dĺžka úst/šírka nosa
 7. šírka nosa/vzdialenosť medzi nosnými dierkami
 8. vzdialenosť medzi zreničkami/vzdialenosť medzi obočím

Treba zdôrazniť, že tieto merania sa nebudú týkať každého jedného človeka, ak by sa však vypočítal priemer stoviek či tisícok ľudí, je zlatý rez skutočne platný. Zlatý rez sa pre jeho estetickosť, využíva vo výtvarnom umení a sochárstve.

Geometrický dizajn #

Ďalší príklad rovnakých vzorov je možné vidieť vo Fibonacciho špirále. V roku 1202 si taliansky matematik Fibonacci všimol niekoľko konštantných vzorov v číslach, ktoré nakoniec viedli nielen k zaujímavým údajom o číselných postupnostiach, ale aj v geometrických vzoroch. Fibonacciho čísla sú: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 atď. Každé číslo v poradí je súčtom 2 predchádzajúcich čísel.

Fibonacciho špirála - ulita slimáka

Obrázok vyššie je založený na Fibonacciho číslach. Tento typ špirály sa často používa v dizajnoch, ako sú schodiská, hudobné symboly a pod. Zaujímavosťou je, že túto špirálu môžeme vidieť v stovkách prírodných vzorov. Ramená galaxie sú zakrivené v rovnakom tvare špirály. Tá istá špirála opisuje vodu tečúcu do odtoku. Subatomárne častice sa zvlňujú v magnetických poliach s rovnakým tvarom. Rovnaký tvar nachádzame v stočení rohov zvierat, krivke koreňov zubov, stočení pavučiny či tykadlách hmyzu. Fibonacciho špirála sa prejavuje v hľuzách rastlín, v usporiadaní semien slnečnice alebo v tvare šišiek. Tú istú š pirálu vidíme v lastúrach, vo vnútornom uchu človeka, vo vnútorných štruktúrach celého mozgového tkaniva, vo vnútornej štruktúre rias.

Je dôležité si všimnúť, že táto špirála nie je obmedzená na biologické systémy alebo astronomické systémy. V každej vedeckej disciplíne, ktorú si človek dokáže predstaviť, nájde množstvo príkladov.

Úmyselné porušovanie zákonov fyziky #

Keď bol vesmír vytvorený, všetky fyzikálne zákony boli nastavené a uvedené do činnosti. Tieto zákony boli nemenné a naďalej fungovali miliardy rokov. Rýchlosť svetla, rýchlosť zvuku, zákony gravitácie, zákony, ktoré riadia chemické reakcie, zákony termodynamiky a tisíce ďalších zákonov vo všetkých oblastiach vedy, to všetko fungovalo bez zmeny. Všetky tieto nemenné zákony sa nemohli stanoviť samy, ale mohol ich stanoviť inteligentný Stvoriteľ a Dizajnér.

Raz za čas sme svedkami porušenia jedného z týchto fyzikálnych zákonov. Celkom zaujímavé je, že keď sa takýto zákon poruší, poruší sa tak, aby slúžil väčšiemu účelu. Tento účel nám napovedá o tom, že išlo o úmyselný, nie náhodný zásah.

Jeden taký príklad súvisí so zákonom, ktorý riadi váhu rôznych foriem hmoty. Fyzikálne zákony hovoria, že pevné skupenstvo akejkoľvek látky je ťažšie ako kvapalné skupenstvo tej istej látky, ktoré je zase ťažšie ako plynné skupenstvo tej istej látky. Napríklad tekuté železo bude plávať na pevnom železe a plynové železo je ľahšie ako tieto dve. Toto pravidlo platí pre všetky známe látky okrem jednej, ktorou je voda. Tuhá voda (ľad) pláva na tekutej vode, keď by to malo byť naopak. Tento druh úmyselného porušenia pravidla bol navrhnutý tak, aby umožnil život na Zemi. Preto je to skutočne znak zásahu Inteligentného dizajnéra. Ak by sa tekutá voda riadila tým istým pravidlom, ktorým sa riadia všetky ostatné látky, ľad by klesol na dno morí a oceánov. V pravý čas by sa všetky oceány stali jedným veľkým zamrznutým ľadovým jazierkom. Žiadny morský život by sa nikdy nevyvinul. To by neumožnilo život na Zemi, pretože všetok život na Zemi pochádza z vody. Avšak tým, že sa ľad nechá plávať na povrchu tekutej vody, vytvára tepelnú ochrannú vrstvu. Tepelná ochranná vrstva ľadu na povrchu vody izoluje vodu pod ľadom od mrazu nad ľadom, čím umožňuje vode pod ľadom zostať pri teplotách nad bodom mrazu. To zase umožňuje existenciu všetkého morského života.