Evolučná teória a Stvorenie po etapách

Evolučná teória a Stvorenie po etapách

Darwinova evolučná teória popisuje evolúciu ako proces postupného vzniku živých bytostí bez vplyvu Inteligentného Dizajnéra. Korán popisuje Bohom riadené tvorenie bytostí po etapách. V čom sa tieto teórie odlišujú, a v čom sa dopĺňajú?

Darwinová evolučná teória #

Darwin tvrdil to, že si všimol, že niektoré druhy zvierat sa vyvíjajú do rôznych foriem, aby sa prispôsobili svojmu biotopu. Toto prispôsobovanie sa trvá podľa neho veľmi dlhé obdobie (malé zmeny, ktoré sa prejavia až behom stoviek alebo tisícov rokov počas Božieho tvorenia: viac v Vek vesmíru. Keď Darwin navštívil Galapágy, napísal svojmu priateľovi listy, v ktorých uviedol, že si všimol, že tamojšie druhy piniek majú vyvinuté dlhšie zobáky, pretože žili pri vode a používali ich na chytanie malých rýb atď.

Podľa Darwinovej evolučnej teórie majú jednotlivci s vlastnosťami, ktoré im umožňujú prispôsobiť sa prostrediu, viac potomkov, ktorí tieto vlastnosti zdedia. Jedinci s menej adaptívnymi vlastnosťami prežívajú menej a majú menej potomkov, ktorým svoje gény odovzdajú. V priebehu času sa vlastnosti, ktoré umožňujú druhom prežiť a rozmnožovať sa, budú v populácii častejšie a populácia sa bude meniť alebo vyvíjať vplyvom prispôsobovania sa prostrediu.

Táto teória má jeden významný nedostatok: ak by bola funkčná bez riadenia Inteligentným Dizajnérom, druhy by v medzidruhovom vývoji pokračovali dodnes. Nič by dnešné ryby nezastavilo v postupnom tisíce rokov dlhom procese premien na plazy..

Stvorenie po etapách podľa Koránu #

Korán uvádza, že ľudská bytosť bola stvorená z prachu Zeme pod dohľadom Inteligentného Dizajnéra, a že ľudské bytosti, tak ako aj iné stvorené organizmy, prešli pod Jeho dohľadom a riadením rôznymi etapami vývoja.

Boh všetky organizmy, žijúce na Zemi vytvoril z prachu Zeme (stavebné prvky):

I stvorili sme človeka z vysušenej hliny z vybrúseného čierneho blata. (Korán, 5:26)

Stvoril človeka z vysušenej hliny podobnej hrnčiarskej hline. (Korán, 55:14)

Zároveň nás učí, že pri jeho tvorbe nášho organizmu zohrala dôležitú úlohu i voda:

..a že z vody sme všetko živé učinili? Nemali by snáď už uveriť? (Korán, 21:30)

Ľudský organizmus sa z chemického hľadiska skladá hlavne z kyslíka + vodíka (voda), uhlíka, dusíka, vápnika, fosforu (“prach” Zeme), čo je popísané veršami 5:26, 55:14 a 21:30.

Proces evolúcie organizmov a človeka opisuje Boh v Koráne slovami:

On vás pritom stvoril po etapách. (Korán, 71:14)

Tento známy verš možno interpretovať dvoma rôznymi spôsobmi, pričom oba sú správne:

  1. Ľudské embryo počas vývinu prechádza rôznymi štádiami vývoja v maternici
  2. Človek ako druh prešiel v čase rôznymi štádiami vývoja. Ľudská bytosť 21. storočia je teda oveľa vyspelejšia ako ľudská bytosť, ktorá žila pred 5000 rokmi atď.

Príkladom dnešného evolučného prispôsobovania sa človeka je príklad predlžovania a zoštíhľovania sa ľudských prstov (táto zmena je badateľná v priemeroch len o 1-2mm, avšak činí významný pozitívny rozdiel pri práci s drobnými dotykovo ovládanými technológiami).

Dôležitým rozdielom medzi Darwinovou evolučnou teóriou a teóriou postupného vývoja po etapách Koránu je myšlienka riadenia tohto procesu Inteligentným Dizajnérom, ktorý tento proces spúšťal a pozastavoval, podľa vlastného mienenia. Z toho dôvodu sa nám druhy dnes síce stále vyvíjajú do lepšie prispôsobených podôb, avšak ryby sa nemenia na plazy, plazy na cicavce..

Evolúcia a stvorenie po etapách, Korán

Riadenie postupného vývoja Inteligentným Dizajnérom #

“Neredukovateľná zložitosť - jediný systém zložený z niekoľkých dobre zladených, vzájomne pôsobiacich častí, ktoré prispievajú k základnej funkcii, pričom odstránenie ktorejkoľvek časti spôsobí, že systém efektívne prestane fungovať.” (David Behe, Darwinova čierna skrinka).

Behe tvrdí, že biochemické systémy sa nemohli udiať náhodou, pretože všetky museli byť integrované v rovnakom čase, tak aby systém ako celok fungoval. Na úrovni fyziky/chémie by sa dalo pracovať so systémami zodpovednými za produkciu molekuly.

V komplexnom viacdielnom biochemickom stroji zloženom z mnohých častí evolúcia bez vplyvu Inteligentného Dizajnéra nemôže tieto časti sama vyrobiť, pretože tieto jednotlivé časti nemajú žiadnu vlastnú funkciu. Tieto jednotlivé časti nemohli byť vytvorené prirodzeným výberom (evolúciou), pretože evolúcia nemá mozog, ktorý by jej dal pokyn na produkciu nefunkčných častí, ktoré nemajú žiadne individuálne funkcie, ani mozog, ktorý by jej povedal, že tieto časti môžu mať funkciu len vtedy, keď sú integrované do väčšieho viacdielneho systému.

Okrem toho, aby mohla existovať stabilná molekula, musí fungovať množstvo fyzikálnych systémov. Hmotnosť zložiek atómu určuje, aká veľká gravitačná príťažlivosť bude existovať medzi jednotlivými časťami atómu a atómami, ktoré tvoria molekulu. Elektrické sily v atóme sú definované z hľadiska elektrického náboja a nemajú priamy vzťah k ničomu gravitačnému. Tieto elektrické sily sú tiež kritické a musia byť štruktúrované konkrétnym spôsobom, aby molekula mohla existovať. Magnetické sily v elektrónoch a protónoch, ktoré tvoria atómy a molekuly, sú tiež kriticky integrované s ostatnými silami. Okrem všetkých týchto síl existujú jadrové väzbové energetické sily, ktoré obsahujú všetky ostatné sily a umožňujú existenciu atómov, a teda aj molekúl. Ak by niektorý z nich nebol na vhodnej úrovni, stabilné atómy a molekuly by nikdy nemohli vzniknúť.

Navrhnúť sériu náhodných udalostí, ktoré by mohli produkovať všetky tieto sily a matematické konštanty, ktoré ich regulujú, je nemožné, pretože neexistuje žiadna časová postupnosť, ktorá by to umožnila. Podobné problémy sa vyskytujú v biochemických procesoch vysokej zložitosti kritických pre život. Behe a iní poukázali na absolútnu nevyhnutnosť Inteligencie, ktorá prichádza s funkčným systémom, ktorý nariaďuje týmto biochemických procesom prebiehať alebo zastavovať sa. (John Clayton, Designs).

Stvorenie Adama a Evy #

Islam učí, že ľudské bytosti sú jedinečnou formou života, ktorú stvoril Allah s jedinečnými darmi a schopnosťami, akými sú: duša, svedomie, vedomosti a slobodná vôľa. Život ľudských bytostí začal stvorením dvoch ľudí, muža a ženy menom Adam a Hawwa (Eva).

Korán opisuje, ako Allah stvoril Adama:

I stvorili sme človeka z vysušenej hliny z vybrúseného čierneho blata. (Korán, 15:26)

A začal stvorenie človeka z blata. Potom učinil jeho potomstvo z vybranej čiastky z vody bezvýznamnej. (Korán, 32:7-8)

Ľudské bytosti majú teda zásadný vzťah k Zemi (k chemickým prvkom, ktoré nájdeme na zemskom povrchu - z pôdy / hliny / prachu a vody).

Korán jasne hovorí, že Eva ako „družka“ bola stvorená s Adamom z rovnakej povahy a duše:

On vás stvoril z duše jednej a z nej učinil jej družku, aby u nej pokoj našiel. A potom, ako ju zahalil, poniesla ľahké bremeno a prešla ním. Keď oťažela, vzývali Boha, svojho Pána: „Ak nám dáš dieťa dobré, budeme patriť medzi vďačných“. (Korán, 7:189)

V Koráne sa Eva nespomína menom, ale v islamskej tradícii je známa ako „Hawwa“ (Eva). Z týchto dvoch jedincov vzišlo celé dnešné ľudstvo:

Ľudia! My sme vás stvorili z jedinca mužského pohlavia a jedinca ženského pohlavia a učinili sme vás národmi a kmeňmi, aby ste sa spoznávali. Najvznešenejší z vás u Boha je ten najbohabojnejší. Boh všetko vie a je všeznalý. (Korán, 49:13)

Ľudia! Uctievajte Pána svojho, ktorý vás stvoril i tých, ktorí boli pred vami, azda sa vyvarujete. (Korán, 2:21)