Vek vesmíru

Vek vesmíru

Vek vesmíru #

Aj keď Veľký tresk poskytol vysvetlenie pôvodu vesmíru, stále zostávalo potrebné vypočítať jeho vek. Aby tak urobili, astronómovia sa opäť spoliehajú na tzv. “červený posun”, aby vypočítali rýchlosti a vzdialenosti najvzdialenejších galaxií a kvazarov. Tieto vzdialenosti poskytujú dobré údaje o veku vesmíru. Najvzdialenejšie kvazary, ktoré majú rýchlosti približne 240 000 km/s (80 % rýchlosti svetla), sú vo vzdialenosti až 14 miliárd svetelných rokov od Zeme. Keď sa pozrieme do hĺbky vesmíru, pozeráme sa vlastne ďaleko do minulosti. Keď sa pozeráme na taký vzdialený kvazar, nevidíme ho taký, aký je teraz, ale taký, aký bol pred 14 miliardami rokov. Výpočet veku vesmíru za posledných približne 70 rokov kolísal medzi 10 a 20 miliardami rokov.

Je zaujímavé vedieť, že vek vesmíru bol spomenutý v Koráne. Táto informácia sa nachádza v kombinovanom význame nasledujúcich dvoch veršov:

Anjeli a duch k Nemu vystupujú počas dňa (obdobia), ktorého množstvo je ako päťdesiattisíc rokov (pre Boha). (Korán, 70:4)

Tento verš sa týka vzostupu anjelov späť do neba po urovnaní všetkých záležitostí života vo vesmíre. Verš jasne hovorí o dni, ktorý „bol“ a nie o dni, ktorý „je“, čo jasne naznačuje, že ten deň bol v minulosti (pred 50 000 rokmi).

Deň u Pána tvojho je ako tisíc tých rokov, ktoré vy rátate. (Korán, 22:47)

Pomocou niekoľkých jednoduchých rovníc, ak:

  • 1 deň (pre Boha) je 1000 rokov (pre človeka), potom
  • 1 rok (pre Boha) je 1000 x 365 (pre človeka) = 365 000 rokov, preto
  • 50 000 rokov (pre Boha) = 365 000 x 50 000 (pre človeka) = 18,25 miliardy! rokov (pre človeka).

50 000 rokov spomenutých v bode 1 vyššie patrí Božím a nie ľudským rokom. Je to preto, že človek nebol v tomto verši vôbec spomenutý, a čo je dôležitejšie, pretože predmet verša (stvorenie vesmíru) je zjavne záležitosťou vykonanou Bohom a nie človekom, takže jeho popis súvisí s Bohom a nie s človekom.

To je zrejmé, keď porovnáme tento verš s inými veršami, ktoré jasne hovoria o rokoch, ktoré súvisia s počtom ľudí, ako napríklad:

Rozhoduje o veci z neba na zem, potom k Nemu stúpa počas dňa, ktorého množstvo je ako tisíc rokov, ktoré vy rátate. (Korán, 32:5)

Vek vesmíru, Korán

Ako vidíme, vek vesmíru uvedený v Koráne (18,25 miliardy rokov) je starší ako vek, na ktorom sa dnes vedci teoreticky zhodli, čo je 13,8 miliard rokov. Keď sa však pozrieme na metódy, ktorými vedci dospeli k veku 13,8 miliardy rokov, môžeme pochopiť, prečo tento vek nie je vyšší ako odhadovaný vek. Odhad 13,8 by mohol byť podhodnotený z dvoch dôvodov:

  • kvazar, ktorý je podľa odhadov vzdialený 14 miliárd svetelných rokov a ktorého svetlu trvalo 14 miliárd rokov, kým sa k nám dostalo, nemusí nevyhnutne znamenať, že vesmír je starý 14 miliárd rokov z nasledujúceho dôvodu: Svetlo, ktoré k nám z tohto kvazaru dopadá, nám hovorí, že kvazar bol kvazarom najmenej 14 miliárd rokov. Nehovorí nám však dĺžku času od Veľkého tresku po vytvorenie tohto kvazaru! Po Veľkom tresku muselo byť určité obdobie, keď tento kvazar neexistoval. Ako dlho to bolo obdobie? Pre presný výpočet veku vesmíru je potrebné toto časové obdobie pripočítať k 14 miliardám rokov, čo by znamenalo, že vesmír je starší ako 14 miliárd rokov.

  • astronómovia odhadujú vek vesmíru dvoma spôsobmi: Hľadaním najstarších a najvzdialenejších hviezd, galaxií a kvazarov a Meraním rýchlosti rozpínania vesmíru a extrapoláciou späť na Veľký tresk.

  • do úvahy sa berie len náš vesmír (nie teória multiplicity vesmírov)

Obe tieto metódy sú založené na dostupných pozorovaniach a sú neustále revidované pomocou stále presnejších prístrojov a nových objavov.

  1. objavovanie najstarších hviezd: Táto metóda je založená na už zistených hviezdach v pozorovateľnom vesmíre. Dokážeme odhaliť len to, čo nám naše prístroje umožňujú pozorovať a odhaliť. Pozorovateľný vesmír sa neustále zväčšuje s pokrokom v technológii a prístrojovom vybavení. Nie je dôvod si myslieť, že sa tento trend v budúcnosti zastaví. Väčší vesmír so vzdialenými hviezdami a galaxiami znamená starší vesmír.
  2. rýchlosť rozpínania: Aj keď sa rýchlosť rozpínania vesmíru zrýchľuje, závisí od toho, čo sa nazýva Hubbleova konštanta, ktorej odhad bol niekoľkokrát zvýšený. Hubbleova konštanta závisí od množstva hmoty vo vesmíre, ako aj od množstva temnej energie vo vesmíre. Obe tieto hodnoty sú prinajlepšom odhady.

Update z výskumov z roku 2023: V roku 2023 vedci zachytili a určitým teoretickým spôsobom zmapovali existenciu iných (paralelných) vesmírov mimo nášho vesmíru. Náš vesmír teda pravdepodobne nie je celým stvoreným svetom. Ak bol náš vesmír stvorený pred 14 miliardami rokov, iné staršie vesmíry môžu byť staršie..

Stvorenie sveta za 6 dní? #

Korán hovorí, že:

Vaším Pánom je Boh, ktorý stvoril nebesá a zem za šesť dní.. (Korán, 7:54)

Aj keď sa to navonok môže zdať podobné správe z Biblie, je tu niekoľko dôležitých rozdielov. Verše, ktoré spomínajú „šesť dní“, používajú arabské slovo „youm“ (deň). Toto slovo sa v Koráne objavuje ešte niekoľkokrát, pričom vždy označuje iné meranie času. V jednom prípade sa miera dňa rovná 50 000 rokom:

Anjeli a duch k Nemu stúpajú počas dňa, ktorého množstvo je ako päťdesiattisíc rokov. (Korán, 70:4)

pričom iný verš uvádza, že:

Deň u Pána tvojho je ako tisíc tých rokov, ktoré vy rátate. (Korán, 22:47)

Slovo „youm“ sa teda v Koráne chápe ako dlhé časové obdobie – éra alebo eón. Preto muslimovia interpretujú opis „šesťdňového“ stvorenia ako šesť rôznych období alebo eónov. Dĺžka týchto období nie je presne definovaná, ani konkrétny vývoj, ku ktorému došlo počas jednotlivých období.

Po dokončení Stvorenia Korán opisuje, že Allah sa „usadil na trón“ (Korán, 57:4):, aby dohliadal na Svoju prácu. Proti biblickej myšlienke dňa odpočinku sa uvádza zreteľný bod:

Stvorili sme nebesá a zem a čo je medzi nimi za šesť dní a nedotkla sa nás pritom žiadna únava. (Korán, 50:38)

Myslia si, že nás unavilo stvorenie prvé? Nie je to tak, oni sú na omyle vo svojej predstave o novom stvorení. Stvorili sme človeka a vieme, čo mu jeho duša našepkáva. My sme bližšie k nemu než jeho krčná tepna (Korán, 50:15-16)

Nevideli, že Boh, ktorý stvoril nebesá a zem a neunavilo Ho pritom ich stvorenie, má moc na to, aby oživil mŕtvych? Veru áno, On má nad všetkým moc. (Korán, 46:33)

Tvrdenie duchovných iných náboženstiev, že “Jediný Boh potrebuje oddychovať, oddychuje”, ho znižuje na úroveň človeka. Jediný Boh nie je ovplyvňovaný fyzikálny zákonom. Nepodlieha hmote, gravitácii ani času. Je nad ním. Je nad tým všetkým. Iba my ľudia, a iné bytosti, podliehame zákonom, ktoré pre nás stvoril. Boh nás svojou Vznešenosťou, svojimi vlastnosťami nesmierne prevyšuje.

Boh, niet boha okrem Neho, večne živého, večne existujúceho. Nezastihne ho driemota ani spánok. Jemu náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. Ktože by sa u Neho mohol prihovoriť inak než s Jeho povolením. Pozná ich súčasnosť i budúcnosť, ale oni neobsiahnu z Jeho poznania nič, jedine to, čo by On chcel. Jeho Kursy pojíma nebesia a zem a nezaťaží Ho ich ochrana a opatrovanie. A On je ten, nad ktorým vyššieho niet a je preveľký /najvznešenejší/. (Korán, 2:255)

Allah nie je nikdy „hotový“ so svojím dielom, pretože proces stvorenia pokračuje. Každé nové dieťa, ktoré sa narodí, každé semienko, ktoré vyklíči v stromček, každý nový druh, ktorý sa objaví na Zemi, je súčasťou prebiehajúceho procesu Allahovho stvorenia.

Popis stvorenia podľa Koránu je v súlade s moderným vedeckým myslením o vývoji vesmíru a života na Zemi. Muslimovia uznávajú, že život sa vyvíjal počas dlhého obdobia, ale za všetkým vidia Allahovu moc. Opisy stvorenia v Koráne sú zasadené do kontextu, aby čitateľom pripomenuli Allahovu majestátnosť a múdrosť:

Čo je vám, že Bohu poctu nevzdávate? On vás pritom stvoril po etapách. Nevideli ste, ako Boh stvoril sedem nebies úplne podobných? A učinil v nich mesiac svetlom a učinil slnko lampou. Boh vám dal vyrásť zo zeme vyrastaním. (Korán, 71:13-17).

Stvorenie Zeme #


Boh v Koráne uvádza, že Zem, od počiatku formovania hmoty, po tvorbu planéty, stvoril za 2 dni (2 obdobia, 2 eóny):

Povedz: „Veď vy odmietate veriť v Toho, ktorý stvoril Zem za dva dni a činíte mu rovných. Ten je Pán tvorstva.“ (Korán, 41:9)

Allah stvoril litosferické dosky, upevnil ich a vytvoril rieky:

On je ten, kto rozprestrel zem a učinil v nej kotvy a rieky.. (Korán, 13:3)

Učinili sme v zemi kotvy, aby sa s nimi nehýbala a učinili sme na nej priesmyky ako cesty, azda budú správne usmernení. (Korán, 21:31)

Vytvoril ochrannú ozónovú vrstvu nad Zemou, aby chránila všetko živé, čo na nej stvoril:

Učinili sme nebo ako strechu chránenú. Oni sa ale od jej znamení odvracajú. (Korán, 21:32)

Stvorenie života na Zemi #


Následne 4 dni (4 obdobia, 4 eóny) trvalo tvorenie rastlín a zvierat:

..a určil jej obživu v štyroch dňoch rovných. Je to odpoveď pre tých, ktorí sa pýtajú. (Korán, 41:10)

Alláh stvoril všetky rastliny:

Zem učinil prístupnú pre tvorstvo. Na nej je ovocie a palmy s rukávmi. A zrno so suchým steblom a lístím a rastliny peknej vône. Ktoré z darov Pána svojho obaja popierate? (Korán, 55:10-13)

A všetky tvory žijúce na Zemi:

..A rozptýlil na nej zo všetkých druhov chodiacich tvorov.. (Korán, 31:10)