Prečo si Boh vyká?

Prečo si Boh vyká?

Jediný Boh si pri popise rôznych činností v Koráne vyká. Mnoho ľudí má problém s pochopením toho, že Boh si zároveň vyká a zároveň je iba Jeden Jediný. Nerozumejú, prečo to robí. Jediný Boh komunikuje množným číslom z dôvodu poukázania na svoju všetko presahujúcu Vznešenosť. Pri svojich výrokoch používa tzv. kráľovský plurál.

Prečo Boh používa v Koráne kráľovský plurál? #

Boh sa v Koráne odvoláva na seba v množnom čísle v rôznych častiach, aby upriamil pozornosť človeka na Jeho najvyššiu autoritu a majestát v danej činnosti. V minulosti takto komunikovali pre zaistenie autority králi a panovníci, dnes takto komunikujú firmy a spoločnosti. Hoci kráľ bol jedna bytosť, osobitný dôraz sa kládol na používanie zámena „my“, aby sa odlíšila jeho dôstojnosť, vysoké postavenie a vláda nad jeho kráľovstvom. Zámeno v množnom čísle pre bytosť v jednotnom čísle sa používalo v celej histórii ľudstva pre ľudí, ktorí vzbudzovali alebo mali vzbudzovať vyšší rešpekt. Podobne sa Boh v Koráne odvoláva na seba v množnom čísle, aby poukázal na jasnú Božiu nadradenosť, ktorú má nad celým vesmírom a svetom.

Môžeme si všimnúť ešte jednu zaujímavú črtu a to tú, že Boh používa kráľovský plurál najčastejšie na vyjadrenie činností, ktoré vzchádzajú z jeho príkazu, ale necháva ich hmotne vykonať prostredníctvom anjelom.

Kráľovský plurál v Koráne #

Príklady použitia kráľovského plurálu v Koráne:

I stvorili sme vás, potom sme vám dali podobu.. (Korán, 7:11)

Kráľovským plurálom na tomto mieste poukazuje na to, že nik iný nestvoril človeka, okrem Neho (prostredníctvom anjelov).

Povedali sme: „Zíďte dolu z nej všetci.. (Korán, 2:38)

Kráľovským plurálom na tomto mieste poukazuje na to, že nik iný nemá právo rozhodovať ako On (vyhlásenie príkazu ľudu reprodukuje prostredníctvom anjelov).

I dali sme Mojžišovi Knihu.. (Korán, 11:110)

Kráľovským plurálom na tomto mieste poukazuje na to, že nik iný nedal Mojžišovi Knihu, okrem Neho (prostredníctvom anjelov).

Učinili sme to odplatou za to prítomné i za to, čo už je za nimi a poučením pre bohabojných. (Korán, 2:66)

Kráľovským plurálom na tomto mieste poukazuje na to, že nik iný neodmeňuje a nedáva odplatu tak, ako On (prostredníctvom anjelov).

Potom sme vyslali po stopách, ktoré po nich ostali, našich poslov a vyslali sme Ježiša, syna Márie a dali sme mu Evanjelium a učinili sme v srdciach tých, ktorí ho nasledovali, súcit a milosť a mníšstvo. Nepredpísali sme im ho, oni si ho vymysleli, sledujúc spokojnosť Božiu.. (Korán, 57:27)

Kráľovským plurálom na tomto mieste poukazuje na to, že nik iný neposiela Poslov s Knihami tak, ako to robí len On (prostredníctvom anjelov). Že nik iný neposlal Mesiáša Ježiša ako svojho Posla, iba On.

Kráľovský plurál v Koráne

Ako vieme, že Boh je iba Jeden Jediný? #

Boh nás v Koráne okrem toho, že poukazuje na svoju Vznešenosť, učí, že je iba Jeden Jediný. Nasledovníkov Mesiáša upozorňuje, že nie v žiadnom prípade trojicou:

Ľudia Knihy, neprekračujte medze svojho náboženstva a nehovorte o Bohu iné než pravdu. Veď Mesiáš, Ježiš, syn Márie, je len poslom Božím a Jeho slovom, ktoré vrhol Márii a duchom od Neho. Verte teda v Boha a jeho poslov a nehovorte: „Traja“. Prestaňte, je to lepšie pre vás. Veď Boh je len jeden Boh, Je jedinečný na to, aby mal syna. Jemu náleží, čo je v nebesiach a čo je na zemi. A Boh sám postačí, aby sa na Neho spoľahlo. (Korán, 4:171)

Učinili si rabínov a mníchov svojich ako pánov mimo Boha, aj Mesiáša syna Márie. A pritom im nebolo nič iné prikázané, len aby uctievali jedného jediného Boha, veď niet boha okrem Neho. Jedinečný je, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú. (Korán, 9:31)

Na mnohých miestach Koránu nám Boh striktne objasňuje, že niet boha, okrem Neho - Jedného Jediného:

V deň, keď bude zem zamenená za inú zem i nebesá. A ukážu sa všetci Bohu Jednému Jedinému, ktorý má moc nad všetkým.. (Korán, 14:48)

V deň, keď sa oni ukážu, neskryje sa pred Bohom nič z nich. Komu patrí kráľovstvo dnes? Bohu Jednému Jedinému, mocnému. (Korán, 40:16)

Povedz (Muhammad): „Ja som len varovateľ. Niet boha okrem Boha Jedného Jediného, mocného“. (Korán, 38:65)

Váš Boh je Jeden Jediný Boh, niet boha okrem Neho, v Jeho moci je milosť a je milostivý. (Korán, 2:163)

Niet boha okrem Boha Jedného Jediného. (Korán, 5:73)