Zmysel života a eschatológia

Dedičný vs. prvotný hriech

Koncept prvotného hriechu v islame # V islame neexistuje koncept dedičného hriechu ako v kresťanstve, kde sa tvrdí, že človek sa rodí zaťažený určitým dedičným hriechom, vinou Adama a Evy, ktorú je možné zmyť iba krstom. Všetky deti sa v islame rodia nevinné, bez hriechu. ...

Osud v islame

Definícia osudu v islame # Osud v chápaní islamských vied má 2 rôzne podoby. Hovoríme o osude: qadā' (Božie rozhodnutie) qadar (predurčenie) 1. qadā' (Božie rozhodnutie) # Qadā' (Božie rozhodnutie) – zahŕňa zákonitosti, ktoré Boh určil v minulosti, a ktoré riadia celý vesmír. ...

Slobodná vôľa v islame

Slobodná vôľa # Ako funguje slobodná vôľa človeka? # Napriek tomu, že Boh pozná skutky, ktoré vykonáme ako aj miesto, čas a okolnosti našej smrti, pokiaľ ide o nás samotných: máme slobodnú vôľu – v našich skutkoch a rozhodnutiach. ...

Anjeli a žinni v islame

Jediný Boh nie je len Stvoriteľom človeka, ale i Stvoriteľom anjelov, žinnov (jinnov, džinov, démonov, zlých duchov) a ducha. Entít, ktoré sú odlišné od nás, ľudí, ale zdieľajú s nami i niektoré podobné vlastnosti. Ako vyzerajú anjeli a žinni? # Tieto entity boli stvorené z ohňa vysokej teploty, z bezdymového plameňa ohňa: ...

Zmysel života a islam

Zmysel života v islame # Má všetko svoj účel? # Boh v Koráne hovorí, že nestvoril nič pre zábavu. Existencia každého z nás má zmysel: Nestvorili sme nebo a zem a čo je medzi nimi pre zábavu. (Korán, 21:16) ...

Životné skúšky

Životné skúšky - ako zvládnuť život # Boh nám v Koráne oznamuje, že každý z nás prejde na Zemi určitými skúškami. Niekto sa narodí chorý a jeho skuškou je zvládnuť život s chorobou v jeho podmienkach. Iný má niečo vybudovať, alebo zlepšiť výrazne v spoločnosti vďaka majetku, ktorý mu bol na to pridelený. ...

Spása v islame

Spása v islame podľa Koránu # Keď sa pozrieme na dnešné kresťanstvo, nájdeme v ňom koncept zástupnej obety smrti nevinného (Ježiša) za hriechy vinných. V islame tento koncept neexistuje. Úloha Mesiáša je v Koráne popísaná inak. Boh hovorí, že koncept zástupnej obety nie je spravodlivý a každý bude súdený sám za svoje vlastné hriechy: ...

Vzkriesenie a Posledný súd

Smrť # Každý z nás ľudí prejde smrťou: Každá duša okúsi smrť.. (Korán, 3:185) V Koráne je uvedené, že Boh si k sebe berie ľudí počas ich spánku. Niektoré duše si ponechá - tí počas spánku zomrú, iné sa vrátia naspäť na určený čas: ...

Peklo a raj

Po tom, čo človek zomrie, bude vzkriesení, súdený Jediným Bohom pri Poslednom súde, bude uvedený do raja alebo do pekla - podľa toho, čo si zaslúžil za svoje skutky: Deň, keď budú ľudia ako rozptýlené mole, A hory budú ako kúsky farebnej rozčesanej vlny. ...

Znaky priblíženia sa Poslednej Hodiny

Znaky priblíženia sa Poslednej Hodiny # Neexistuje známy presný termín toho, kedy Posledná hodina, alebo Posledný deň nastane. Môže to byť zajtra, o 30 rokov, o 200 rokov, o 1000 rokov. Toto poznanie je u Jediného Boha. Z Koránu však vieme to, čo sa udeje predtým, než táto Hodina nastane. ...