Anjeli a žinni v islame

Anjeli a žinni v islame

Jediný Boh nie je len Stvoriteľom človeka, ale i Stvoriteľom anjelov, žinnov (jinnov, džinov, démonov, zlých duchov) a ducha. Entít, ktoré sú odlišné od nás, ľudí, ale zdieľajú s nami i niektoré podobné vlastnosti.

Ako vyzerajú anjeli a žinni? #

Tieto entity boli stvorené z ohňa vysokej teploty, z bezdymového plameňa ohňa:

A žinnov sme predtým stvorili z ohňa vysokej teploty. (Korán, 15:27)

Stvoril žinnov z bezdymého plameňa ohňa. (Korán, 55:15)

Anjeli majú rôzny počet krídel: štyri krídla (2 páry), šesť krídel (3 páry) alebo 8 krídel (4 páry):

Vďaka Bohu, stvoriteľovi nebies a zeme, ktorý učinil anjelov poslami s krídlami dvomi a tromi a štyrmi pármi. Pridáva k stvoreniu, koľko chce. Veď Boh má nad všetkým moc. (Korán, 35:1)

Nemáme ich pomenovávať menami ženského rodu:

Tí, ktorí neveria v život posledný, tí pomenovávajú anjelov menami ženského rodu. Nemajú o tom, čo robia, jednoznačné poznanie, oni len nasledujú dohady. A dohady nenahradia pravdu v ničom. (Korán, 53:27-28)

Anjeli v Koráne

Čo je prácou anjelov #

a.) anjeli oznamovatelia a poslovia #

Jediný Boh oznamuje prostredníctvom anjelov ľuďom svoje slová a svoju vôľu:

Hľa, keď anjeli povedali: „Mária, Boh ti odkazuje radostnú zvesť o slove od Neho, jeho meno bude Mesiáš Ježiš syn Márie, bude mať vysoké postavenie v živote najnižšom i v živote poslednom a bude medzi priblíženými (k Bohu)“ (Korán, 3:45)

Kto je nepriateľom Boha, Jeho anjelov, Jeho poslov, Gabriela a Mikaela, potom Boh je nepriateľom tých, ktorí odmietajú veriť. (Korán, 2:98)

Z príkazu Svojho zosiela dole anjelov s duchom, na koho chce z radov tých Jemu odovzdaných: „Varujte, že niet boha okrem Mňa, tak sa Mňa bojte.“ (Korán, 16:2)

Boh si vyberá z radov anjelov poslov i z radov ľudí. Boh všetko počuje a všetko vidí. (Korán, 22:75)

Vďaka Bohu, stvoriteľovi nebies a zeme, ktorý učinil anjelov poslami s krídlami dvomi a tromi a štyrmi pármi. Pridáva k stvoreniu, koľko chce. Veď Boh má nad všetkým moc. (Korán, 35:1)

b.) anjeli smrti #

Anjeli smrti odnášajú duše zosnulých z pozemského sveta do ďalšieho sveta a ich nového príbytku:

Povedz: „Vezme vás anjel smrti, ktorý vás má na starosti a potom k Pánovi vášmu bude váš návrat.“ (Korán, 32:11)

Tým, ktorých anjeli berú zo života pozemského.. (Korán, 4:97)

Keby si videl, ako anjeli brali tých, ktorí veriť odmietali, ako ich udierali po tvárach a zozadu: „Okúste trápenie ohňa“. (Korán, 8:50)

„Ktorých anjeli berú v stave, v ktorom svojim dušiam ukrivdili“. Vtedy sa podvolia: „Nerobili sme nič zlé“. Veru áno, Boh dobre vie o tom, čo ste konali. (Korán, 16:28)

Ktorých anjeli berú v stave dobrom a hovoria: „Mier s vami. Vojdite do Záhrady za to, čo ste konali“. (Korán, 16:32)

c.) obyvatelia raja #

Záhrady Edenu, do ktorých vojdú a spolu s nimi aj tí z radov ich otcov, družiek a potomstva, ktorí boli zbožnými. Anjeli k nim budú prichádzať z každých dverí. (Korán, 13:23)

d.) strážcovia ohňa #

Učinili sme správcami ohňa len anjelov. (Korán, 74:31)

e.) svedkovia Jedinečnosti Božej #

A anjeli vďakou Pánovi svojmu svedčia o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a prosia o odpustenie pre tých, ktorí sú na zemi. Veru, Boh je odpúšťajúci a milostivý. (Korán, 42:5)

f.) verní služobníci Boží #

Vy, ktorí ste uverili, chráňte svoje duše i rodiny pred ohňom, ktorého palivom budú ľudia a kamene, nad ním budú anjeli tvrdí a silní, ktorí neporušia, čo im Boh prikázal a urobia, čo je im prikázané. (Korán, 66:6)

Anjeli plnia Božie príkazy. Od nosenia trónu, cez udeľovanie milosti alebo utrpenia ľuďom

Anjeli budú na jeho okrajoch a ponesú Trón Pána tvojho nad nimi ôsmi. (Korán, 69:17)

Zavoláme anjelov prinášajúcich trápenie. (Korán, 96:18)

On je ten, kto milosť na vás zosiela i anjeli Jeho, aby vás vyviedol z temnôt do svetla. A je veru voči veriacim milostivý. (Korán, 33:43)

g.) strážcovia #

Má striedajúcich sa anjelov pred ním i za ním, ktorí ho strážia z príkazu Božieho. (Korán, 13:11)

Čo vykonávajú žinni? #

a.) pokušitelia #

Takto sme učinili každému prorokovi nepriateľov – satanov z radov ľudí a z radov žinnov. Vnukajú jedni druhým okrášlené slová v podobe klamu. A keby tvoj Pán chcel, neboli by to robili. Nechaj ich i to, čo si vymýšľajú. (Korán, 6:112)

Satan povie, keď už bude vec rozhodnutá: „Boh vám dal sľub pravdivý a aj ja som vám dal sľúb, ale sľub svoj som porušil. A nemal som nad vami žiadnu moc, iba to, že som vás vyzval a vy ste ma poslúchli. Nevyčítajte mi nič, ale vyčítajte to sami sebe. Mňa na pomoc nevolajte a ani ja vás na pomoc volať nebudem. Ja odmietam to, že ste ma predtým pridružili. A krivdiacim sa dostane trápenie bolestivé“. (Korán, 14:22)

b.) služobníci Boží #

Niektorí z žinnov sa napravili a držia sa spravodlivosti:

(Žinnia): „Sú medzi nami dobrí a sú medzi nami i menej než to. Nasledovali sme cesty rôzne“ (Korán, 72:11)

(Žinnia): „Medzi nami sú muslimovia a sú medzi nami aj takí, ktorí sa spravodlivosti nedržia. Kto sa Bohu oddal, ten vyhľadal to, čo je správne a rozumné“ (Korán, 72:14)