Dedičný vs. prvotný hriech

Dedičný vs. prvotný hriech

Koncept prvotného hriechu v islame #

V islame neexistuje koncept dedičného hriechu ako v kresťanstve, kde sa tvrdí, že človek sa rodí zaťažený určitým dedičným hriechom, vinou Adama a Evy, ktorú je možné zmyť iba krstom.

Všetky deti sa v islame rodia nevinné, bez hriechu. Dobré a zlé skutky sa ľuďom začínajú zapisovať, až po tom, čo si ich dokážu plne uvedomiť, teda dosiahnú psychickú dospelosť.

Boh neukladá žiadnej duši nič iné, než to, čo zvládne. Bude mať, čo získala a bude zaťažená tým, čoho sa dopustila.. (Korán, 2:286)

V islame preto nehovoríme o hriechu, ktorý sa dedí na ďalšie generácie, ale iba o prvotnom hriechu ľudí. Boh v Koráne neobviňuje z prvotného hriechu ženu: Evu, a ani hada - nevinné zviera. Prvotný hriech podľa Koránu vykonali zo svojej slobodnej vôle ľudia - Adam a Eva, ktorí boli rovnako zodpovední. K hriechu ich naviedol Satan - bytosť, ktorú Boh stvoril rovnako so slobodnou vôľou:

„A ty, Adam, obývaj so svojou družkou záhradu, kde môžete jesť odkiaľ chcete, ale nepribližujte sa k tomuto stromu, inak budete patriť medzi krivdiacich“. Satan im ale našepkal, aby im obom odhalil to, čo z ich nahoty bolo skryté a povedal: „Váš Pán vám tento strom zakázal len preto, aby ste sa nestali anjelmi alebo aby ste neboli veční“. A odprisahal im: „Ja som vám radcom dobrým“. A tak ich dostal ľsťou tam, kam chcel. Keď ale obaja ochutnali strom, ukázala sa im ich nahota a začali na seba lepiť lístie zo záhrady rajskej. A zavolal na nich ich Pán: „A či som vám nezakázal tamten strom a nepovedal som vám, že satan je pre vás nepriateľom zjavným?“ Povedali: „Pane náš, ukrivdili sme našim dušiam a ak nám neodpustíš a nezmiluješ sa nad nami, budeme patriť medzi tých, ktorí prehrali“. Povedal: „Zíďte dolu, jeden druhému nepriateľmi budete. Zem bude pre vás miestom usídlenia sa a úžitku na určitý čas“, Povedal: „Na nej budete žiť a na nej zomriete a z nej budete vyvedení von“. (Korán, 7:19-22)

A tak sme povedali: „Adam! Tento je nepriateľom pre teba i pre tvoju družku, nech nespôsobí, že budete vyvedení von z Raja, pretože sa potom trápiť budeš“, „Náleží ti, že nebudeš v ňom hladný a ani nahý“, „A že v ňom nepocítiš smäd a ani ťa nepostihne horúčava“. Satan mu ale našepkal, povedal: „Adam! Mám ti ukázať strom večnosti a kráľovstvo, ktoré sa nezničí?“ A tak zjedli z neho a ukázala sa im ich nahota a začali na seba lepiť lístie Raja. Neposlúchol Adam svojho Pána, a tak do bludu skĺzol. Potom si ho jeho Pán vyvolil, pokánie od neho prijal a správne usmernil. Povedal: „Zíďte dolu z neho všetci, jeden druhému nepriateľmi budete. Keď k vám príde odo Mňa správne usmernenie, tak ten, kto bude nasledovať toto Moje správne usmernenie, ten sa do bludu nedostane a nebude sa trápiť“. (Korán, 20:117-123)

Keďže je Boh Všeznalý, vedel, že Adam a Eva padnú, a vedel tiež, že skutok oľutujú a budú sa snažiť žiť spravodlivo:

..Veď Boh všetko vie a je všeznalý. (Korán, 4:35)

Nechal im šancu oľutovať svoje previnenie a snažiť sa ho napraviť. Rovnako tak je na nás každom, aby sme sa po páde opäť postavili na nohy a snažili sa o spravodlivý život. Nie sme zaťažení hriechom prvých ľudí. Máme rovnakú slobodnú vôľu ako oni. Môžeme sa snažiť žiť spravodlivo podľa Božieho Zákona, alebo môžeme ísť proti nemu. Boh nás bude po smrti súdiť na základe našich vlastných skutkov, prípadne úmyslov (ak sme skutky nedokázali vykonať tak ako sme zamýšľali, alebo v iných špecifických situáciách), nie na základe skutkov iných ľudí.